Modernizace odborných učeben ZŠ Šlapanice
Předmětem veřejné zakázky je realizace (dodávka) vybavení učeben klíčových kompetencí Základní školy Šlapanice. Veřejná zakázka je v souladu s § 101 ZZVZ rozdělena na 3 níže uvedené dílčí částí. Dodavatelé jsou oprávnění podat nabídku na jednu nebo více částí veřejné zakázky. Dílčí část č. 1: Přístroje a pomůcky Dílčí část č. 2: Nábytek Dílčí ...
Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov na ZŠ v Pliešovciach
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 3 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Most
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 24 žiakov. ...
Modernizace infrastruktury v ZŠ Plotiště – vybavení učeben
Dodávka vybavení učeben skládající se z dodávek nábytku, pomůcek, PC a dalšího IT vybavení včetně montáže a dopravy. Veřejná zakázka je dělena na části podle druhu dodávky.
Dodávka nábytku
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nábytkového vybavení zahrnující dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění. Účelem je vybavení Základní školy Baška nábytkovým vybavením sloužícím k výuce žáků, zázemí pedagogů a ostatního personálu školy.
Budovanie a zlepšenie technického vybavenia odborných učební v Základnej škole obce Báhoň
Predmetom obstarávania sú tovary súvisiace so skvalitnením vybavenia odborných učební ZŠ nasledovne: Hlavná aktivita č.1 Obstaranie vybavenia biologicko/chemickej učebne Kombinovaná biologicko/chemická učebňa bude realizovaná v zmysle typizovaných zostáv uvádzaných v rámci výzvy IROP (príloha č.5 Výzvy Zoznam oprávnených výdavkov) pre 28 žiakov. ...
Kancelársky nábytok
Verejný obstarávateľ mieni zadať nadlimitnú zákazku, predmetom ktorej je dodávka kancelárskeho nábytku a interiérového vybavenia do priestorov verejného obstarávateľa vrátane súvisiacich služieb, ktorými sa rozumejú doprava na miesto určenia, vynáška na konkrétne miesto inštalácie/montáže, rozmiestnenie podľa pokynov verejného obstarávateľa, ...
Modernizace ZŠ Liberecká v Jablonci nad Nisou – dodávka nábytku do odborných učeben
Předmětem plnění je dodávka vybavení a nábytku do odborné učebny chemie, fyziky a přírodopisu včetně kabinetů, dílen pro praktické vyučování a nové jazykové učebny včetně kabinetu v rámci modernizace odborných učeben.
Nákup kancelářského nábytku pro Ústředí a pobočky VoZP ČR
Předmětem VZ je uzavření smlouvy na dodávku kancelářského nábytku a vybavení pro VoZP ČR a jeho instalace v prostorách poboček a Ústředí VoZP ČR.
Učebné pomôcky
Predmetom zákazky je dodanie špecifikovaných učebných pomôcok, zariadení, prístrojov a vybavenia pre praktickú výučbu žiakov Strednej odbornej školy automobilovej v rámci projektu: Stredná odborná škola automobilová brána do Tvojej profesijnej budúcnosti
Dodávka výukového vybavení
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky, které zahrnují vybavení Základní školy Baška výukovým vybavením sloužícím k výuce žáků pedagogy. Součástí této veřejné zakázky je dodávka, doprava, montáž, zprovoznění a zaškolení v rozsahu max. 3 hodiny u každého výukového předmětu.
Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky nábytku podle kategorií DNS. Předmět veřejných zakázek zadávaných v DNS bude vždy podrobně vymezen v jednotlivých Výzvách. Zadavatel předpokládá, že v rámci jednotlivých kategorií DNS bude zadávat především veřejné zakázky s tímto předmětem: Kategorie 1 - Kancelářský nábytek ...
Pavilon odborných učeben – dodávky vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka didaktických pomůcek s příslušenstvím, jejich instalace a uvedení do provozu, dodávka, montáž a uvedení do provozu nábytku do odborných učeben, nové kmenové učebny, kabinetů, školního poradenského pracoviště, venkovní učebny, šatny a chodby, dodávka konektivity a IT vybavení, jejich instalace a uvedení do ...
Dodávky nábytku do odborných učeben a kabinetů
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku do odborných učeben a kabinetů podle technického zadání a výkazu výměr vypracovaného Martinou Touchovou IČ: 60620714. Nábytek bude instalován do nově rekonstruovaného pavilónu ZŠ T. Šobra Písek. Bližší informace jsou uveřejněny na profilu zadavatele.
Vybavenie nových učební na 3 ZŠ v Šali
Predmet zákazky je rozdelený na 3 samostatné časti: 1.časť: Nákup interiérového vybavenia 2.časť: Nákup výpočtovej techniky 3.časť: Nákup didaktických pomôcok
Transformace domovů sociálních služeb – dodávka nábytku
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nábytku pro příspěvkové organizace Pardubického kraje Domov na rozcestí Svitavy, Domov na zámku Bystré a Domov pod hradem Žampach.
Nákup drobných investic na vybavení laboratoří a odborných učeben SPŠCH Vranovská
Veřejná zakázka je rozdělena na pět částí dle předmětu plnění. Veškerý dodávaný předmět plnění musí být nový a nepoužitý. Předmět plnění je definován technickými podmínkami, které jsou stanovené jako minimální. Předmětem První části veřejné zakázky je pořízení 1ks zařízení demonstrující šíření tlaku v kapalinách, 1 souboru materiálu na žákovské ...
Vnútorné vybavenie ZŠ v Breze
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 5 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov.
Technické vybavenie ZŠ Očová
Vybavenie učební Základnej školy v Očovej školským nábytkom. IKT zariadeniami a didaktickými pomäckami a zariadeniami.
Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci
Predmetom zákazky je "Obstaranie nových učební ZŠ Kráľová pri Senci". Zákazka sa neobstaráva ako celok, ale z dôvodu, že predmet zákazky je zmiešaný, t.j. skladá sa ako z dodávok mobiliáru, dodávok didaktických pomôcok, dodávok IKT, tak aj knižných súborov., Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 4 časti, a to: 1.Dodávka výpočtovej ...
Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice - dodávka vybavení
dodávka a montáž nábytku, vybavení a pomůcek pro učebnu přírodních věd s vytápěným skleníkem, multifunkční učebnu digitálních technologií, učebnu chemie, učebnu dílen, kabinet učebny přírodních věd s vytápěným skleníkem, kabinet multifunkční učebny digitálních technologií, kabinet chemie, serverovnu, chodby, WC, šatny, včetně kompenzačních pomůcek ...
Půdní vestavba ZŠ - zřízení učeben - interier
dodávka nábytku a školních pomůcek do čtyř odborných učeben v půdní vestavbě budovy č. p. 1000 I. stupně Základní školy ve Starém Městě pro projekt „Půdní vestavba ZŠ č. p. 1000 - zřízení učeben - interier“. Realizací dodávek nábytku a školních pomůcek dojde k modernizaci odborných učeben, jejímž hlavním cílem je zvýšení kvality vzdělávání a ...
Centrální předpovědní pracoviště, areál ČHMÚ, Praha 4
Předmětem je budova občanské výstavby (pro vědu a administrativu), novostavba objektu Centrálního předpovědního pracoviště ČHMÚ včetně parkoviště, oplocení a připojením na inženýrské sítě. Součástí předmětu zakázky není dodávka audio-vizuální techniky a nábytku, volných elektrických spotřebičů a osvětlení, sanitárních předmětů apod. Bližší ...
Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ A. Felcána v Hlohovci
Predmetom zákazky je dodávka a montáž tovaru Modernizácia učební v ZŠ M. R. Štefánika a ZŠ A. Felcána v Hlohovci časť IKT vybavenie, časť Nábytok a časť Pomôcky vrátane konečného umiestnenia a zaškolenia osôb určených k používaniu tovaru. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 3 časti s cieľom umožniť účasť čo najväčšiemu počtu ...
Vnútorné vybavenie ZŠ v Oravskej Polhore
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy didaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom, knižničným fondom a ...