Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín - dodávka interiérového vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení včetně stolového a skříňového nábytku, dále sedacího nábytku, postelí, zařizovacích předmětů, orientačního systému a doplňků v celém objektu s názvem: „SSL OZP p. o. Domov pro osoby se zdravotním postižením, Dolní Dědina, Zlín Příluky.
Didaktické pomôcky do učební ZŠ Zarevúca, ZŠ Sládkovičova, ZŠ Klačno, ZŠ Bystrická cesta
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie učební. Verejný obstarávateľ rozdelil zákazku na 3 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni ZŠ didaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, školským nábytkom a inými učebnými pomôckami v závislosti od ich využitia, ako aj ich ...
Reštaurovanie exteriéru a modernizácia interiéru Domu umenia Fatra Žilina 02
Predmetom zákazky je reštaurovanie fasád Domu umenia Fatra, výmena okien a dverí čelnej fasády, modernizácia hľadiska a rozšírenie pódia, renovácia a doplnenie sedadiel a stoličiek.
Poptáváme výrobu úložné skříně do ložnice
Hledáme firmu na zhotovení úložné skříně do ložnice. Ostrava a okolí. Děkuji.
Rámcová dohoda na dodávky interiérového vybavení
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž kancelářského nábytku a interiérového vybavení do budov VZP ČR na adresách uvedených v Příloze č. 5 zadávací dokumentace. Podrobná specifikace předmětu této veřejné zakázky je uvedena v katalogu prvků interiéru, který tvoří Přílohu č. 1 zadávací dokumentace.
Čalúnené váľandy
Predmetom zákazky je dodávka čalúnených váľand do miesta plnenia.
Dodávky kancelářského nábytku pro resort dopravy 2022 až 2026
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky kancelářského nábytku pro resort dopravy v souladu s pokynem ministra „Odpovědné zadávání veřejných zakázek v resortu Ministerstva dopravy“. VZ je dělena na části. Pro každou část VZ bude uzavřena samostatná rámcová dohoda s jedním vybraným dodavatelem. Pokud vybraný dodavatel zvítězí ve více částech ...
Modernizace učebny pro přírodní vědy, technické a řemeslné
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy a dodávky nového vybavení pro učebny přírodních věd, technických a řemeslných oborů v rozsahu a za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Tato veřejná zakázka je rozdělena na 4 samostatné části ve smyslu ustanovení § 101 zákona, přičemž účastník může podat nabídku na jednu nebo vícero částí ...
Vybavení odborných učeben pro 10 základních škol ve Zlíně
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pro vybudování odborných učeben včetně souvisejících stavebních prací v 10 základních školách ve Zlíně, uvedených v příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Plnění bude realizováno v základních školách ve Zlíně v rozsahu dle technické specifikace a výkazu výměr. Předmětem plnění je přebudování stávajících ...
Výstavba odborných učeben ZŠ Bruntál, Okružní 38 - dodávka ICT techniky a nábytku
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky nábytkového vybavení a ICT techniky včetně síťové infrastruktury v učebnách, zahrnující kompletní dodávku, dopravu, montáž a zprovoznění.
Výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS
Predmetom zákazky je výroba atypického nábytku na mieru vrátane technického vybavenia pre DSS v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK v rámci projektu Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v okrese Pezinok- DSS a ZPB MEREMA, kód projektu NFP 302021S791 a Podpora deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb v Bratislave - DSS a ...
Modernizace infrastruktury ZŠ T. G. Masaryka Lomnice nad Popelkou - vybavení, část 1 - Nábytek
Předmětem veřejné zakázky je modernizace 4 odborných učeben (přírodopis, chemie, pracovní činnosti a polytechnické činnosti), fyzikálně chemické laboratoře, 5 dílen (dřevodílna, pracovní činnosti, polytechnická, kovovýroba a cvičná kuchyňka), 2 specializovaných jazykových učeben, otevřeného prostoru auly a zázemí učeben (sklady pomůcek a odborné ...
FN Motol - Rámcová dohoda na dodávky a výrobu nábytku včetně zaměření, dopravy, montáže a instalace
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky nábytku pro FN Motol, a to v rozsahu dle Přílohy č. 1 Rámcové dohody - Položkový ceník.
UTB - Rekonstrukce a modernizace objektu U7 - interiérové vybavení - sedací nábytek
Předmětem plnění dodávka kusového nábytku podle dokumentu „Podrobné popisy jednotlivých prvků“, který je součástí zadávací dokumentace, v němž je vymezena zadavatelem požadovaná kvalita jednotlivých prvků. Položkový rozsah dodávky je vymezen v dokumentu „ROZPOČET“.
Přístavba a stavební úpravy ZŠ Bakov nad Jizerou - interiérové vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je zejména dodávka a montáž mobiliáře ZŠ Bakov nad Jizerou. Budova základní školy se nachází v zastavěném území v Bakově nad Jizerou, katastrální území Bakov nad Jizerou, Palackého 278, Bakov nad Jizerou, 294 01.
Rekonstrukce budovy ZZ - části C, D, E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na dodávku volného interiéru ke stavbě Rekonstrukce budovy ZZ - části C, D, E pro potřeby simulačního centra - Cvičné nemocnice, a to dle zadávacích podmínek a všech jejich příloh, které jsou nedílnou součástí Zadávací dokumentaci.
Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela - interiérové vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky je interiérové vybavení pro stavbu „Vědecká knihovna Olomouc - stavební úpravy objektu Červeného kostela“.
Vybavení budovy po rekonstrukci
Předmětem této veřejné zakázky jsou výroba, dodávka a montáž vybavení interiéru po rekonstrukci podnikového ředitelství na adrese sídla zadavatele. Podrobná specifikace vybavení interiéru je uvedena v příloze č. 1 - výkresové části zadávací dokumentace, dále v příloze č. 2, kterou tvoří slepý rozpočet s výkazem výměr, a dále v příloze č. 3, kterou ...
Vybavení učeben ZŠ - ITC a nábytek
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vybavení učeben ZŠ. Předmětem plnění veřejné zakázky je rovněž provádění bezplatného záručního servisu vztahujícího se k výrobkům a plnění, jejichž dodání je předmětem této veřejné zakázky.
Modernizace recepce muzea a promítací místnosti - interiér
Plnění zakázky spočívá v dodávce požadovaného vybavení interiéru a jeho instalace. Podrobná specifikace předmětu plnění této zakázky je uvedena ve smlouvě a jejích přílohách. Smlouva je přílohou č. 3 zadávací dokumentace. Zakázka bude dále prováděna i dle dalších příloh zadávací dokumentace - tj. dle informací a údajů požadovaných v přílohách č. ...
Revitalizace hlavní budovy UMPRUM, nám. J. Palacha Nábytek
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž interiérového vybavení pro hlavní budovu Vysoké školy uměleckoprůmyslové v Praze, nám. J. Palacha, podle seznamu dodávaného nábytku, zařízení a prací podle dokumentace, která obsahuje technické specifikace a podrobný soupis prací a dodávek.
Dodávka nábytkového vybavení - novostavba mateřské školy v Semilech II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a montáž nábytkového vybavení pro objekt novostavby mateřské školy, které je přesně specifikováno v příloze č. 1 této zadávací dokumentace - Projektová dokumentace, jejíž součástí je i položkový rozpočet. Jedná se především o židle, lavice, stěny, skříně, botníky a jiné. Projekt je spolufinancován ...
Kavárna ve Zlínském klubu 204 - interiér
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení, dodání a montáž interiéru kavárny v objektu Zlínského klubu 204. V rámci interiéru je rovněž zahrnuto nové řešení osvětlení, mobiliářové vybavení interiéru a dodání a zabudování části technologie gastroprovozu.
Zájmové vzdělávání ve Středisku volného času v Mostě
Část 1 - stavební část Předmětem plnění této části je provedení rekonstrukce budovy Střediska volného času na adrese Albrechtická 414 v Mostě, tj. provedení stavebních úprav pavilonu U.1.2., pavilonu CF a venkovního prostoru včetně zabezpečení bezbariérovosti školy pro osoby se sníženou schopností pohybu či orientace. Část 2 - ...
Dynamický nákupní systém na dodávky nábytku
Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS budou dodávky nábytku a jiného interního vybavení