Inovatívne vybavenie veľkokapacitnej vývarovne technológiou zabezpečujúcou energetickú efektívnosť
Predmetom zákazky je dodanie tovarov v rámci projektu Inovatívne vybavenie veľkokapacitnej vývarovne technológiou zabezpečujúcou energetickú efektívnosť prevádzky a zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov vrátane inštalácie a uvedenia do prevádzky. Predmetom dodávky sú nasledovné zariadenia: Rekuperačná jednotka, typ 1, Rekuperačná jednotka, ...
Stavební úpravy MŠ Třebechovická - zateplení a rekuperace
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení zateplení, rekuperace a stavebních úprav objektů Mateřské školy Třebechovická, Třebechovická 837, 500 03 Hradec Králové, včetně provozování technických a technologických zařízení, a poskytování servisních služeb.
Oprava budovy F1, včetně sanací objektu
Oprava budovy F1 v areálu Technické univerzity v Liberci. Oprava zahrnuje pouze interiérovou část objektu, výjimku tvoří umístění venkovních klimatizačních jednotek a nasávání a výdech požárního větrání chráněné únikové cesty.
Nové klimatizace v rámci vybraných pracovišt VZP ČR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a montáž nových klimatizačních zařízení do určených prostor v objektech zadavatele (uvedených v zadávací dokumentaci) a demontáž, včetně ekologické likvidace, stávajících klimatizačních zařízení, včetně souvisejících prací.
Václavské náměstí 51-Rekonstrukce slaboproudých a silnoproudých rozvodů - realizace
Předmětem plnění VZ je rekonstrukce páteřní sítě celého objektu domu Václavské náměstí 1282-51, Praha 1. Specifikace předmětu plnění je vymezena v projektové dokumentaci zpracované společností GiTy a.s. Mariánské náměstí 1, 617 00, Brno v 09-2020, která je přílohou této zadávací dokumentace. Souhrn prací: Kompletní provedení páteřních rozvodů ...
FN Motol -  rozšíření zdroje chladu v objektu č. 1 - II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, na jejímž základě budou vyměněny chladící jednotky ve stávajícím objektu.
Servisní podpora technologií chlazení a zdrojů chladu Datového centra
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních chlazení a zdrojů chladu datového centra Zadavatele.
Servisní podpora technologií Datového centra pro MaR, VZT a chlazení
Předmětem této veřejné zakázky jsou servisní služby na technologických zařízeních pro měření a regulaci, vzduchotechniky a chlazení datového centra Zadavatele.
Dodávka systému nuceného větrání s rekuperací Gymnázium Františka Křižíka, Plzeň
Cílem projektu je realizace systému nuceného větrání s rekuperací v prostorách stávající budovy Gymnázia Františka Křižíka v Plzni. Instalované vzduchotechniky jsou výhradně řešeny jako řízené větrání s rekuperací s úpravou teploty vystupujícího větracího vzduchu. Řízené větrání je řešeno v prostorách tříd a vedlejších prostorách určených pro ...
Rekonstrukce chlazení v objektu Ústředí VZP ČR
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výměna stávajícího chlazení na datových sálech 474 a 476, rekonstrukce 2 ks centrálních chladících jednotek včetně rozvodů a strojovny, rekonstrukce mezirackového chlazení na datových sálech 474 a 476 a chladící jednotky zabezpečovacích technologií recepce B umístěných v objektu Ústředí VZP ČR, Orlická ...
Výměna zdrojů UT a VZT v základní škole Borovany
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky související s rekonstrukcí kotelny, zejména výměna zdrojů UT a VZT a související stavební práce. Jedná se především o - demontáže stávajícího zařízení - montáže nových kondenzačních kotlů včetně plynových hořáků a dalšího příslušenství dle specifikace materiálu - rekonstrukce strojní části ...
Rekonštrukcia výmenníkovej stanice a bazénovej technológie pre areál krytej plavárne a letného kúpaliska
Predmetom zákazky je rekonštrukcia výmenníkovej stanice a vykurovania areálu krytej plavárne, letného kúpaliska a športovej haly a rekonštrukcia vzduchotechniky krytej plavárne.
Snížení fugitivních emisí TZL na odsunových cestách aglomerátu severní části Aglomerace
Předmětem této veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí TZL (tuhých znečišťujících látek) na odsunových severní části Aglomerace. Je požadováno je řešit novou optimalizovanou odsávací potrubní sítí stávajících odprašovacích zařízení odsunových cest, která bude respektovat stávající technologii odsunu aglomerátu a zajistí vyšší účinnost ...
Centrální zdroj tepla a chladu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka a instalace centrálního zdroje tepla a chladu. Zdrojem tepla bude výměníková stanice v 1.PP objektu C ÚHKT napojena na centrální kotelnu, zdrojem chladu bude bloková chladící jednotka na střeše objektu C ÚHKT. Zdroj bude zásobovat teplem a chladem novostavbu objekt D a rekonstruovaný objekt A ÚHKT. V ...
UK-LF3-Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87 II
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební a montážní práce a s tím spojené dodávky zboží a služeb v rámci akce „UK-3. LF- Klimatizace a vzduchotechnika budovy Ruská 87“. Akce zahrnuje dodávku a instalaci klimatizace, vzduchotechniky („VZT“), rekonstrukci trafostanice a instalaci aktivního hromosvodu v budově Objednatele na adrese Ruská 87, Praha 10. ...
Ekologizace slévárny Promet Foundry ve Vsetíně
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávající slévárny šedé a tvárné litiny pro zlepšení ekologických parametrů provozu odpovídajících současným standardům. Rekonstrukce zahrnuje rekonstrukci stavebního objektu slévárny a instalaci nového technologického zařízení včetně VZT, energetických rozvodů a vyvolaných stavebních úprav.
Dodávky systémů nuceného větrání s rekuperací ve vybraných školách Ústeckého kraje
Cílem projektu je realizace systému nuceného větrání s rekuperací ve vybraných učebnách a prostorách stávající budov středních škol v Ústeckém kraji (část 1, část 2, část 3, část 4, část 5, část 6 a část 7 této veřejné zakázky). Instalované vzduchotechniky jsou výhradně řešeny jako řízené větrání s rekuperací s úpravou teploty vystupujícího ...
Servis UPS a klimatizací MR Barrandov, MR Hlubočepy, MR Radlická, Centrální dispečink Na Bojišti II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění servisu záložních napájecích zdrojů (dále jen „UPS“) a klimatizačních a chladicích zařízení, a to dle aktuálních potřeb Zadavatele. Povinností vybraného dodavatele bude provádět servis UPS a klimatizací v měnírnách Zadavatele. Specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. ...
Rekonštrukcia vzduchotechniky a montáž a dodávka zdravotechniky v objekte krytej plavárne
Rekonštrukcia mestskej plavárne prebieha najmä vlastnými kapacitami verejného obstarávateľa. Verejný obstarávateľ vyhlasuje verejné obstarávanie len v rozsahu činnosti, ktoré nedokáže vlastnými kapacitami vykonať/realizovať pretože ich realizácia je časovo a personálne náročná. Z tohto dôvodu verejný obstarávateľ postupom zadávania podlimitnej ...
Pozáruční servis klimatizačních a vzduchotechnických jednotek region Praha a západní Čechy
Předmětem VZ jsou kontroly a servisní zásahy všech klimatizačních a vzduchotechnických jednotek v rámci celé ČR. VZ je rozdělena na 2 částí: 1. PHA - PH 3.740.000 Kč; 2. ZČ - PH 1.880.000 Kč; Na základě VZ bude uzavřena pro každou část VZ rámcová dohoda o poskytování služeb s jedním dodavatelem na 36 měsíců.
Čistá místnost - Laminární stropy CPTO II - 2020/0078
Předmětem veřejné zakázky je realizace tzv. 2. etapy výstavby čistých prostor v Centru přírodovědných a technických oborů (CPTO). Projekt zahrnuje realizaci rozvodů VZT, MaR, chladu a konstrukčních úprav čistých prostor (včetně osvětlení a konstrukce stropů) dle zpracované projektové dokumentace. Požadovaná dostavba navazuje na již realizovanou 1. ...
Pořízení decentrální vzduchotechniky a instalace venkovních žaluzií do MěÚ Lysá nad Labem
I. část: • Pořízení decentrální vzduchotechniky: - 5 samostatných VZT jednotek o jednotlivém objemovém průtoku vzduchu 3x max. 1500 m3/h a 2x max. 2500 m3/h s účinností min. 90 %. Osazení čidla CO2 s IR senzorem. II. část • Pořízení venkovních žaluzií Není-li dále v textu zadávací dokumentace výslovně uvedeno jinak, platí pokyny v ní uvedené ...
Zateplení budovy a pořízení decentrální vzduchotechniky, zámek ZŠ Vysoké Veselí
Zateplení objektu - Zateplení obvodového pláště - Zateplení soklu - Zateplení podlahy půdy - Výměna otvorových výplní Výměna zdroje tepla a geotermální vrty - Zemní práce - kompletní zemní práce spojené s instalací systému vč. geotermálních vrtů - Nový zdroj tepla Elektroinstalace a MaR Instalace systému větrání s rekuperací
Revize, kontroly, servis a opravy vzduchotechnických zařízení
Předmětem veřejné zakázky jsou právními předpisy a výrobci předepsané revize, kontroly, čištění a předepsaný preventivní servis vzduchotechnických zařízení a jejich periferií (dále jen VZT zařízení), zvlhčovačů, v Karlovarské krajské nemocnici a.s., v nemocnici v Karlových Varech a v nemocnici v Chebu.
Vybavení a obnova výukových středisek IZS-Vybavení výukových středisek ZZS Ústeckého kraje-vybavení
Předmětem plnění je dodávka vybavení pro školicí střediska ZZS ÚK zaměřených na rozvoj dovedností, odborných znalostí a součinnost základních složek IZS při řešení mimořádných událostí. 1. část: dodávka klimatizací pro školicí centra v Ústí nad Labem a Chomutově;2. část: dodávka IT vybavení pro školicí centra v Ústí nad Labem a Chomutově; 3. ...