Poptávám zástěnu na terasu
Poptávám CN na tři zástěny na terasu. 1 x rozměr 579 x 227 cm. Pokud děláte i dveře, prosím v jedné třetině dveře. A 2 x rozměr, kosočtverec, základna 227 cm, výška na jedné straně 231 cm a výška na druhé straně 266 cm. Děkuji. Janotova
Poptávám vchodové dveře
Poptávám plně bilé obyčejné vchodové dveře. Šířka 880*1820.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Beckov
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie): "Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu v obci Beckov", ktorý vypracovala ArchPoint s.r.o., Trenčianska 1880/20, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v auguste 2021. Cieľom diela je obnova existujúcej budovy Obecného úradu v obci Beckov a touto ...
Zvýšenie energetickej účinnosti kultúrneho domu a obecného úradu obce Pažiť
Predmetom zákazky sú stavebné práce na objekte, ktorý slúži ako kultúrny dom a obecný úrad pre pre obec Pažiť. Predmetom zákazky v prvej etape budú nasledovné práce: -Zateplenie obvodových stien -Realizácia novej strechy -Výmena výplní okien a dverí -Vykurovanie .
Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v Poproči
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy Kultúrneho domu v nasledovnom rozsahu - zateplenie obvodového plášťa - zeteplenie sokla objektu, - zateplenie základu, - zateplenie stropu nad 2. NP, s použitím lepeného kontaktného zatepľovacieho systému (ETICS) s tepelnoizolačnými doskami na báze minerálnej vlny (steny obvodového plášťa a stropu), na ...
Zníženie energetickej náročnosti objektov ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa SO-4 Jedáleň a družina, SO-5 Telocvičňa
Predmetom zákazky je realizácia stavebných objektov SO 04, Jedáleň a družina, S0 05 Telocvičňa a dielne. Zo stavebného hľadiska navrhované stavebné úpravy budú riešiť zateplenie obvodových zvislých nosných konštrukcií a plochej strechy a výmenu bleskozvodu, výmenu časti otvorov okná, dvere. Celkový rozsah je daný výkazom výmer a projektovou ...
Stavební úpravy bytového domu Pastelky v Hodoníně, Slavíkova 17-19-21, Šafaříkova 1-3
Předmětem veřejné zakázky je řešení stavebních úprav obvodového pláště stávajících budov u níže uvedených konstrukcí, které vykazují závady či nedostatečné parametry. Stavební práce budou realizovány dle Projektové dokumentace a v souladu s vydanými stavebními povoleními a vymezením díla a předmětu plněni ve Smlouvě o dílo. - Svislá ...
Zníženie energetickej náročnosti MŠ Krížna, Turany
Predmetom obnovy budovy MŠ V Turanoch je znižovanie energetickej náročnosti budovy zmenou jej tepelno-technických vlastnosti stavebných konštrukcií v zmysle požiadaviek STN 73 0540 (2019) pre normalizované hodnoty platné od 1.1.2021 a riešenie zateplenia obvodového plášťa, strechy, výmeny časti okien a dverí s riešením výmeny vzduchu decentrálnou ...
Sabinov – Rekonštrukcia budovy MsÚ
Predmetom obstarávania je návrh stavebných úprav napĺňajúcich pojem Významná obnova občianskej budovy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. O energetickej hospodárnosti budov. Cieľom projektu je dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby. Stavebné úpravy ...
SO 01 – Rekonštrukcia materskej školy
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie): "Rekonštrukcia materskej školy", ktorý vypracovala IN - PRO s. r. o., Soblahov 754, 913 38 Soblahov v auguste 2020, zákazkové číslo: 0522-O-2020, SO 01 - Rekonštrukcia materskej školy. Predmetom zákazky je realizácia objektu SO 01 - Rekonštrukcia ...
Rekonštrukcia kultúrneho domu
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projektová dokumentácia pre stavebné povolenie): "Rekonštrukcia kultúrneho domu", ktorý vypracovala IN - PRO s. r. o., Soblahov 754, 913 38 Soblahov v novembri 2020, zákazkové číslo: 0523-O-2020. Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu kultúrneho domu v obci Melčice - Lieskové. Objekt je ...
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu
Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy kultúrneho domu v obci Neporadza podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu. V rámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií. V objekte sa bude realizovať kompletná rekonštrukcia vykurovania, ...
Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ v obci Pribeta
Predmet zákazky rieši zateplenie časti objektu MŠ kontaktným zatepľovacím systémom z minerálnej vlny s hrúbkou 180 mm a hrúbkou 30 mm na osteniach okenných otvorov. Sokel sa zateplí polystyrénom XPS hrúbky 180 mm, od úrovne -0,600 m po 30 cm pod úroveň okapového chodníka a XPS hrúbky 100 mm, od úrovne -1,500 m po úroveň -2,650 mm. Zateplenie ...
Zníženie energetickej náročnosti ZŠ Robotnícka 25, Zlaté Moravce
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti ZŠ Robotnícka 25 v meste Zlaté Moravce v rozsahu výkazu výmer a projektovej dokumentácie ide o nasledovné objekty: 1. Obvodový plášť; 2. Strecha; 3. Výmena okien; 4. Bleskozvod.
Pekař - Snížení energetické náročnosti budovy Gymnázia Dr. Josefa Pekaře
Předmětem VZ jsou stavební úpravy na snížení energetické náročnosti budovy školy, spočívající ve výměně původních otvorových výplní, v zateplení stropu nad posledním podlažím, výměně osvětlovacích těles a v rekonstrukci rozvodů elektřiny.
Oprava zatečených tried v budove školy
Predmetom zákazky je celková oprava zatečených tried a chodby - búracie práce, výmena PVC podlahy, montáž plastových okien a dverí, oprava a maľovanie povrchov stien a stropov.
Zníženie energetickej náročnosti budovy školy, telocvične a dielní - SOŠ, Nábrežie mládeže 1, Nitra
Predmetom zákazky je znížiť energetickú hospodárnosť budovy odstránením defektov pôvodnej krytiny, fasády, fasádnych prvkov, zateplením strechy, fasádnych stien, vrátane zabudovania nových výplní otvorov obvodových konštrukcií budovy, využívanej pre praktickú výučbu študentov , so základným technickým a sociálnym vybavením. Viac informácií sa ...
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 39 Archív, Poslucháreň
Predmetom návrhu je obnova a reštaurovanie fasády z exteriéru, z interiéru bude objekt zateplený termoregulačným náterom, výmena otvorových konštrukcií, výmena strešnej konštrukcie a klampiarskych výrobkov. Dispozičné riešenie sa týmto investičným zámerom nemení.
Francouzská 32
Předmětem veřejné zakázky je oprava fasády a výměna oken, oprava společných prostor a elektroinstalací, oprava ZTI, realizace půdní vestavby, včetně výtahu a úprava vnitřního dvoru.
Jasenica, č. pop. 130, parc. č. 395, zvyšovanie energetickej účinnosti administratívnej budovy
Predmetom zákazky sú stavebné práce na rekonštrukcii a modernizácii objektu administratívnej budovy v obci Jasenica. Zahŕňa zateplenie fasády, výmenu výplní otvorov exteriéru, výmena okapových chodníkov. Rekonštrukčné práce sa dotýkajú aj kompletnej výmeny strešného plášťa, ktorý je v havarijnom stave a s tým spojený dažďový systém. Vo fasáde sú ...
Revitalizace a snížení energetické náročnosti objektu Dům s pečovatelskou službou, Tyršovo náměstí
Předmět plnění zahrnuje revitalizaci a snížení energetické náročnosti budovy Dům s pečovatelskou službou, v Sezemicích, řeší zateplení objektu kontaktním kompozitním zateplovacím systémem, výměnu okenních a dveřních otvorů a zateplení podlahy podkroví, volného půdního prostoru s návazností na ostatní práce, které budou v rámci zateplení dotčeny, ...
ACCORD - Zateplenie pavilónov – fasády
Rekonštrukčné práce na zateplení fasád a výmene okien pre fakulty PRIF UK a FMFI v Bratislave. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov
Rekonstrukce objektu KTV - TUL Harcov, včetně zlepšení tepelné ochrany
Jedná se o kompletní rekonstrukci objektu Katedry tělesné výchovy, Na Bohdalci 715/30, Liberec 15 s výměnou technických rozvodů za účelem zlepšení podmínek provozu a snížení nákladů na provoz. Součástí rekonstrukce je kompletní zateplení objektu včetně výměny výplní otvorů. Stávající konstrukce 4podlažního objektu z 80. - 90. let minulého století ...
CIZS Spišská Nová Ves – stavebné práce
Predmetom zákazky je obnova budovy zdravotného strediska v Spišskej Novej Vsi. Stavebné úpravy sa týkajú zmeny dispozície, zo zásahom do nosných a obvodových konštrukcií. Dispozícia je navrhovaná s centrálnou čakárňou pre pacientov a vytvorením centrálnych hygienických priestorov pre pacientov vrátane debarierizácie objektu. V rámci zabezpečenia ...
Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ podnikania a služieb Námestovo
Zateplenie objektu školy vrátane strechy, výmena fasádnych okien a ostatné dokončievacie práce vrátane bleskozvodu.