Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba

Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba

Predmetom stavby je realizácia chodníka pozdĺž južného okraja cesty III/018202 v úseku od konca obce pri vjazde ku kameňolomu po križovatku s miestnou obslužnou komunikáciou. Rozsah stavby určil objednávateľ. V súčasnosti sa chodník v predmetnom úseku nenachádza, chodci používajú okraj cesty, čo spôsobuje kolízie chodcov najmä s nákladnou ...

Výstavba chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Bukovno

Výstavba chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Bukovno

Předmětem veřejné zakázky jsou výstavba nových chodníků, které budou vedeny podél stávajících komunikací pro automobilovou dopravu a podél zástavby rodinných domů v místě stávající zeleně.

Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p.  664 - 669 Horní Slavkov

Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p. 664 - 669 Horní Slavkov

Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh opravy a úpravy stávajících komunikací, chodníků a zpevněných ploch v lokalitě tvořené na severu Poštovní ulicí, na jihu Školní, na východní straně ulicí Poštovní a na západní straně ulicí Větrná a Poštovní. Lokalita u 6 bytových domů, rekonstrukce ulic Poštovní, Školní včetně přilehlých chodníků.

Chodník na ulici Litovelská

Chodník na ulici Litovelská

Predmetom zákazky je stavebné dielo Chodník na ulici Litovelská podľa projektu stavby vypracovaným Ing. Michal Löfflerom, autorizovaným stavebným inžinierom pre dopravné stavby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.2 Obchodné a ...

Ostřetín, Rekonstrukce chodníku podél silnice III/30511

Ostřetín, Rekonstrukce chodníku podél silnice III/30511

Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího chodníku podél krajské silnice III/30511 vlevo ve směru na Horní Jelení, vč. stávajících sjezdů, v rozsahu od hranice křižovatky s MK až po konec zástavby obce Ostřetín, v délce cca 1 896 m. Základní šířka chodníku je 1,75 m (s ohledem na intenzitu pohybu chodců) a to vč. bezpečnostního odstupu. ...

Řemeslné práce na domu, Německo

Řemeslné práce na domu, Německo

Hledám řemeslníky pro následující práce na malém rodinném domě v Selbu - Německo: Opravy na střeše, výměna jednotlivých střešních tašek (Bieber) - Renovace cca 5m okapních žlabů - Nová střecha na garáž s okapem - Nová střecha na přístřešek, asi 4m x 4m -Úklidové práce v garáži a ve sklepě -Položit dlažba na podlahu kolem 20m2 (dříve staré ...

Dlaždičské práce a drobné úpravy povrchů na tramvajových tratích

Dlaždičské práce a drobné úpravy povrchů na tramvajových tratích

Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění dlaždičských prací, drobných úprav povrchů na tramvajových tratích a dalších nezbytných činností (asfaltérských prací včetně plentování, provádění zálivky, údržby kolejí a dodávky souvisejícího a nezbytného stavebního materiálu).

Parkoviště v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem

Parkoviště v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je úprava ploch v západní části hospodářského dvora Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Prostranství bezprostředně přiléhá k novostavbě provozně stravovacího objektu a nově bude sloužit především jako parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky NHK.

Novostavba chodníku v obci Halenkov

Novostavba chodníku v obci Halenkov

Předmětem veřejné zakázky je novostavba chodníku v obci Halenkov včetně realizace veřejného osvětlení.

Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním

Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním

Poptávám (výrobek nebo službu): Různé stavební práce (stavba areálu firmy či jednotlivé dílčí dodávky) Popis: Množství/obsah/rozměr/rozsah prací: - novostavba železobetonové haly s PUR opláštěním (skladová část, výrobní část a administrativa) - vybavení objektu (osvětlení, vzduchotechnika, vytápění) - oplocení areálu - dlážděná manipulační ...

Rekonstrukce a modernizace chodníků v obci Třebihošť

Rekonstrukce a modernizace chodníků v obci Třebihošť

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího chodníku podél silnice II/300 a III/3008 v obci Horní Dehtov a Třebihošť.

Stavební úpravy stávajících chodníků v ul. Na Záboří, Pardubice

Stavební úpravy stávajících chodníků v ul. Na Záboří, Pardubice

Předmětem díla jsou stavební úpravy stávajících chodníků - vybourání stávajícího povrchu (litý asfalt), nově vydláždění chodníků betonovou dlažbou.

Stavba III/03549 Příkazy – průtah. Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků

Stavba III/03549 Příkazy – průtah. Rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků

Předmětem této veřejné zakázky jsou tyto práce: - rekonstrukce, modernizace a výstavba chodníků podél komunikace III/03549, ve staničení km 0,600 až km 0,966, - rekonstrukce a modernizace nástupišť u dvou protilehlých autobusových zastávek „Příkazy pomník padlým“ ve staničení km 0,630 – 0,680 km, - rekonstrukce vjezdů k rodinným domům, - ...

Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků a přechodů v Uničově

Rekonstrukce a bezbariérové úpravy chodníků a přechodů v Uničově

Rekonstrukce stávajících dlážděných chodníků v Uničově v ulicích Nádražní, J. z Poděbrad, Mohelnická, Pionýrů, Balcárkova, Moravské náměstí, Bratří Čapků, Dukelská. Dlažba betonová – 5783,5m2 Dlažba žulová – 329,0m2 Živičné plochy – 1364,45m2 Obruba betonová – 4902,55m Stožáry VO – 26ks

Národní muzeum - povrchy,  Praha 1

Národní muzeum - povrchy, Praha 1

Jedná se o rekonstrukci prostoru v okolí hlavní budovy Národního muzea a nové budovy Národního muzea. Podél komunikace je navržena zadlážděná plocha s kusými tramvajovými kolejemi. Vozovka bude od plochy s kolejemi oddělena nástupním ostrůvkem a na druhé straně plochy s tramvajovými kolejemi je v odstupu 5,5 m navržen pruh pro pohyb cyklistů. ...

Poptávám zhotovení betonových desek a chodníku

Poptávám zhotovení betonových desek a chodníku

Poptávám zhotovení dvou betonových desek. Jedna pod dřevostavbu cca 26m čtverečních a druhá cca 15m pod pergolu. Dále zhotovit cca 30 m chodníku z dlažby.

Oprava chodníka v obci Hladovka pri štátnej ceste II/520

Oprava chodníka v obci Hladovka pri štátnej ceste II/520

Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho chodníka pre peších pozdĺž miestnej komunikácie štátnej ceste II/520 v Hladovke

Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno – Řečkovice – II. etapa

Revitalizace ploch bytové zóny Družstevní, Brno – Řečkovice – II. etapa

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu, povolení a smlouvy. Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: 1) Provedení stavby podle stavebního povolení a projektu; 2) Provedení revitalizace zeleně v době vegetačního klidu; 3) Provedení souvisejících prací, ...

Vídeňská 3. a 4. etapa, Praha 4

Vídeňská 3. a 4. etapa, Praha 4

Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace a chodníků v ul. Vídeňská, v úseku od křižovatky s nepojmenovanou ulicí (K Ústavu) za autobusovou zastávkou „Zelené domky“, po okružní křižovatku Dobronická. Součástí stavby jsou i stávající vjezdy a propustky. Vozovka bude živičná, chodníky z betonové dlažby. Dále dojde k rekonstrukci uličních vpustí, ...

MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2018,  Jana Zajíce

MČ Praha 7 – chod. prog. 2008 - 2018, Jana Zajíce

Předmětem plnění je oprava chodníků, oprava odvodnění a sadové úpravy v ul. Jana Zajíce v Praze 7. Konstrukce stávajících chodníků bude vybourána v tl. 270 mm, vjezdy 390 mm, následně bude provedena výšková úprava obrubníků a položeny nové konstrukční vrstvy s krytem z mozaikové dlažby. Dále dojde ke zkrácení a bezbariérové úpravě přechodů pro ...

Chodník podél silnice I/11, Červená Voda

Chodník podél silnice I/11, Červená Voda

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nového chodníku podél silnice I/11 včetně dvou zastávek autobusu k zajištění zvýšení bezpečnosti účastníků dopravy, zejména chodců, se záměrem možnosti zvýšení nemotorové dopravy. Realizací stavby dojde k napojení pěších tras na místní a regionální dopravní systémy, zvýšení bezpečnosti dopravy a společně s ...

Výstavba chodníku Doubravice

Výstavba chodníku Doubravice

Součástí jsou následující stavební objekty: SO 101 - Chodník SO 102 - Lávky SO 301 - Dešťová kanalizace SO 302 - Přeložka vodovodu SO 401 - Veřejné osvětlení

Obnova a výstavba miestnych komunikácií v meste Svit

Obnova a výstavba miestnych komunikácií v meste Svit

Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove a výstavbe miestnych komunikácií v meste Svit, v rozsahu podľa súťažných podkladov a výkazu výmer a sprievodnej projektovej dokumentácie. Celkový rozsah stavebných prác po jednotlivých uliciach : ARekonštrukcia časti ul. Štúrovej+výstavba nových parkovacích miest SO-01, SO-02, SO-03 A.1Spevnené ...

Rekonštrukcia chodníka pre peších na ulici Železničná v Nemšovej

Rekonštrukcia chodníka pre peších na ulici Železničná v Nemšovej

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác: Rekonštrukcia chodníka pre peších na ul. Železničná v Nemšovej. Ide o rekonštrukciu jestvujúcich obojstranných chodníkov na ulici Železničnej v Nemšovej (miestna komunikácia) a jednostranného chodníka na Ul. Železničnej popri príjazdovej komunikácií k obytnému domu, ale aj časť chodníka na ulici ...

Chodník podél I/19 a veřejné osvětlení Kladruby

Chodník podél I/19 a veřejné osvětlení Kladruby

Stavba je členěna na stavební objekty: SO 101 – chodník SO 102 – zastávkové zálivy SO 103 – stavební úpravy sjezdů SO 201 – opěrné zdi SO 301 – odvodnění komunikací SO 401 – veřejné osvětlení

(záznamy 1/25 z 724)  strana 1 / 29