Stavební úpravy komunikace v ulici Obrněné brigády a Valdštejnova, Cheb
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávající komunikace, chodníků, parkovacích stání a dešťové kanalizace v ulicích Obrněné brigády a Valdštejnova, Cheb. V souběhu s chráničkami veřejného osvětlení budou položeny chráničky optického kabelu.
Rekonstrukce chodníků, zastávek a přechodu pro chodce v Běrunicích
Předmětné chodníky jsou umístěny podél stávajících silnic třetích tříd v obci Běrunice. Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků, zastávek mimoměstské hromadné dopravy a přechodu pro chodce podél silnic III/32819 a 32820.
RK – vnitroblok Kounicova – Tábor – Pod kaštany
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace včetně odvodnění, chodníků, parkovacích stání a úprava zeleně.
BBP Ortenovo náměstí a okolí, Praha 7
Jedná se o bezbariérovou úpravu čtyř křižovatek ( formou vysazených chodníkových ploch), včetně vybudování 9 nových uličních vpustí, které budou prováděny hornickým způsobem. Chodníkové plochy budou dlážděné z pražské mozaiky a z betonové dlažby, nové povrchy vozovky budou z litého asfaltu.
Wilsonova – chodník před Státní operou, Praha 1
Jedná se o opravu chodníku před Státní operou v délce cca 70 bm z velkoformátových kamenných desek. Oprava spočívá ve vybourání veškerých kamenných dlažebních desek včetně neúnosného konstrukčního souvrství a nahrazení novou dlažbou. Složení velkoformátové kamenné dlažby bude ze čtyř segmanetů o rozměrech (1000 x 780 x 100, 560 mm x 780 x 100 mm), ...
Rekonstrukce ulice Písečná, Cheb
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace, chodníků, dále zřízení jednoho stanoviště podzemních kontejnerů na směsný komunální a tříděný odpad a nové veřejné osvětlení. Nově bude vybudována okružní křižovatka v křížení s ulicí Osvobození.
Chodníky Pohranice
Rekonštrukcia chodníkov v obci podľa vypracovanej projektovej dokumentácie - viď. súťažné podklady.
Hledáme dlaždiče na dlouhodobou spolupráci
Hledáme dlaždiče na dlouhodobou spolupráci. Vyžadujeme zkušenosti s pokládáním žulové dlažby, mozaiku-vzorů.
Výstavba chodníku Doubravice I. a II. etapa
Součástí jsou následující stavební objekty: SO 101 - Chodník SO 102 - Lávky SO 301 - Dešťová kanalizace SO 302 - Přeložka vodovodu SO 401 - Veřejné osvětlení
Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – pozdĺž cesty I/18
Výstavba spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov. Ako samostatný stavebný objekt je navrhnuté aj nové osvetlenie chodníka. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov
Poptávám dodávka dřevěné WPC terasy
Poptávám dodávku dřevěné WPC terasy. Místo: Na Návsi 33, 25101 Čestlice, Praha-východ. Realizace: vnitřní dvorek domu, zámková dlažba ve spádu a odvodněná aku kanálkem. Termín realizace: 9-11/2018.
Chodník pre peších cesty č. III/53614 Hrabušice
Predmetom zákazky sú stavebné práce vybudovanie chodníkov pre peších na ulici Hlavnej, ktorá je štátnou cestou č.III/53614 (teraz č. 3227)). Výstavba chodníkov je navrhovaná v úseku od spevnenej plochy pri budove pošty, ktorá je situovaná pri križovatke s cestou č. 3071, po križovatku s cestou č. 3068 (tzv. Mýto). Celková navrhovaná dĺžka chodníka ...
Revitalizácia vnútrobloky - stavebné práce
Jedná sa o verejné obstaranie ktoré sa týka revitalizácie vnútroblokov na sídlisku Pod vŕšky, katastrálne územie Žiar nad Hronom. Predmetom riešenia je sanácia existujúcich spevnených plôch chodníkov, návrh nových chodníkov a verejného osvetlenia.
Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku v Trnave
Rozsah predmetu zákazky pozostáva z vybudovania dvoch samostatných trás chodníkov a ich osvetlenia stožiarmi verejného osvetlenia. Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkladoch.
Vyšná Šebastová Chodník pri ceste III/018202 verejno-prospešná stavba
Predmetom stavby je realizácia chodníka pozdĺž južného okraja cesty III/018202 v úseku od konca obce pri vjazde ku kameňolomu po križovatku s miestnou obslužnou komunikáciou. Rozsah stavby určil objednávateľ. V súčasnosti sa chodník v predmetnom úseku nenachádza, chodci používajú okraj cesty, čo spôsobuje kolízie chodcov najmä s nákladnou ...
Výstavba chodníků, veřejného osvětlení a rozhlasu v obci Bukovno
Předmětem veřejné zakázky jsou výstavba nových chodníků, které budou vedeny podél stávajících komunikací pro automobilovou dopravu a podél zástavby rodinných domů v místě stávající zeleně.
Parkovací plochy Školní - Poštovní č.p.  664 - 669 Horní Slavkov
Předmětem plnění veřejné zakázky je návrh opravy a úpravy stávajících komunikací, chodníků a zpevněných ploch v lokalitě tvořené na severu Poštovní ulicí, na jihu Školní, na východní straně ulicí Poštovní a na západní straně ulicí Větrná a Poštovní. Lokalita u 6 bytových domů, rekonstrukce ulic Poštovní, Školní včetně přilehlých chodníků.
Chodník na ulici Litovelská
Predmetom zákazky je stavebné dielo Chodník na ulici Litovelská podľa projektu stavby vypracovaným Ing. Michal Löfflerom, autorizovaným stavebným inžinierom pre dopravné stavby. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a v časti B.2 Obchodné a ...
Ostřetín, Rekonstrukce chodníku podél silnice III/30511
Předmětem zakázky je rekonstrukce stávajícího chodníku podél krajské silnice III/30511 vlevo ve směru na Horní Jelení, vč. stávajících sjezdů, v rozsahu od hranice křižovatky s MK až po konec zástavby obce Ostřetín, v délce cca 1 896 m. Základní šířka chodníku je 1,75 m (s ohledem na intenzitu pohybu chodců) a to vč. bezpečnostního odstupu. ...
Řemeslné práce na domu, Německo
Hledám řemeslníky pro následující práce na malém rodinném domě v Selbu - Německo: Opravy na střeše, výměna jednotlivých střešních tašek (Bieber) - Renovace cca 5m okapních žlabů - Nová střecha na garáž s okapem - Nová střecha na přístřešek, asi 4m x 4m -Úklidové práce v garáži a ve sklepě -Položit dlažba na podlahu kolem 20m2 (dříve staré ...
Dlaždičské práce a drobné úpravy povrchů na tramvajových tratích
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provádění dlaždičských prací, drobných úprav povrchů na tramvajových tratích a dalších nezbytných činností (asfaltérských prací včetně plentování, provádění zálivky, údržby kolejí a dodávky souvisejícího a nezbytného stavebního materiálu).
Parkoviště v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem
Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je úprava ploch v západní části hospodářského dvora Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Prostranství bezprostředně přiléhá k novostavbě provozně stravovacího objektu a nově bude sloužit především jako parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky NHK.
Novostavba chodníku v obci Halenkov
Předmětem veřejné zakázky je novostavba chodníku v obci Halenkov včetně realizace veřejného osvětlení.
Poptávám výstavbu železobetonové haly s PUR opláštěním
Poptávám (výrobek nebo službu): Různé stavební práce (stavba areálu firmy či jednotlivé dílčí dodávky) Popis: Množství/obsah/rozměr/rozsah prací: - novostavba železobetonové haly s PUR opláštěním (skladová část, výrobní část a administrativa) - vybavení objektu (osvětlení, vzduchotechnika, vytápění) - oplocení areálu - dlážděná manipulační ...
Rekonstrukce a modernizace chodníků v obci Třebihošť
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího chodníku podél silnice II/300 a III/3008 v obci Horní Dehtov a Třebihošť.