Smíšená stezka a chodníky - Etapa II
Předmětem veřejné zakázky je novostavba smíšené stezky a chodníkových ploch v přidruženém prostoru silnice I/45, průtahu obcí Lomnice. Součástí je i výstavba parkovacích ploch a zálivkových zastávek linkové autobusové dopravy.
Klausova, Praha 5, č. akce 1011
Předmětem plnění jsou úpravy, týkající se rekonstrukce stávajícího stavu krytu vozovky, vyrovnávky vychýlených obrub a lokální opravy chodníků a opravy povrchových znaků IS, vč. uličních vpustí v ul. Klausova v Praze 5, a to podle projektové dokumentace tvořící nedílnou součást této zadávací dokumentace. V místech, kde se vlivem neúnosnosti ...
Oprava časti miestnej komunikácie Kapitulská a chodníkov v parku pod Pamätníkom SNP, Banská Bystrica
Predmetom zákazky je oprava Miestnej komunikácie od Kapitulskej ulice smerom k parkovisku (Štefánikovo nábrežie) a chodníky v parku pod pamätníkom SNP v Banskej Bystrici.
Poptávám rekonstrukci rodinného domu
Rekonstrukce zděného jednopatrového RD v Brodě nad Dyjí. Podlahy, betonový potěr a dlažba 160m2, příčka 10 cm 15m2, omítky 50m2, obklady 30m2, zateplení fasády 15cm vata, silikátová omítka, 60m2, vnitřní protizvuková izolace 5cm vata, 90m2. Možný termín a cena.
Praha bez bariér – I.P.Pavlova, úprava zastávek
Předmětem plnění je rekonstrukce zastávek I. P.Pavlova v Bělehradské ulici na bezbariérové. Dále dojde k rekonstrukci přilehlých chodníků, které budou z mozaikové dlažby a asfaltové vozovky. Součástí stavby je snížení nivelety tramvajové tratě a úprava odvodnění. Budou zřízeny bezbariérové přechody pro chodce.
Bezpečné a bezbariérové chodníky v obci Brněnec – nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je realizace chodníků v obci Brněnec. Předmětné chodníky jsou umístěny podél stávajících silnic první, druhé a třetích tříd v obci Brněnec. Projekt řeší stavební úpravy stávajících chodníků (včetně odvodnění) podél níže uvedených silnic včetně autobusových zastávek mimoměstské dopravy.
Pod Marjánkou - ZŠ, Praha 6
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba zvýšené plochy s živičným povrchem mezi přechody pro chodce, které jsou před základní školou (ZŠ). Dále bude provedeno rozšíření chodníku před ZŠ z pražské mozaiky na úkor vozovky a doplnění krátkodobého stání, které bude určeno pro návštěvníky školy. Budou realizovány úpravy odvodňovacích ...
Poptávám položení kamínkového koberce
Poptávám položení kamínkového koberce TOPSTONE na sokl - oktaj terasy. Rozměr cca 15 x 0,3 m. Termín do konce 05.2019.
Vranov n. T. -  Oprava chodníkov a komunikácií na území mesta
Predmetom zákazky je oprava povrchov chodníkov a komunikácií na území mesta. Z technického hľadiska ide o realizáciu novej konštrukcie vrchného krytu z asfaltových zmesí, zatrávňovacej dlažby alebo betónovej dlažby s výškovým a smerovým napojením na existujúce komunikácie s výškovým upravením poklop a vpustí.
Revitalizácia vnútrobloku Východná ulica, Trenčín - Juh
Predmetom zákazky sú stavebné práce, dodávka tovaru a poskytnutie služieb na Vnútrobloku Východná ulica na Sídlisku Juh a rieši komplexnú úpravu verejného priestranstva s novým komunikačným riešením a vybavením vnútrobloku. Stavba pozostáva zo stavebných objektov : SO 01 Spevnené plochy chodník SO 02 Verejné osvetlenie SO 03 Prekládka ...
Regenerace sídliště Vršovců – V. etapa
Předmětem stavby je regenerace veřejných ploch panelového sídliště, jež byly dosud využívány jako komunikace vozidlové a komunikace pro pěší, současně dochází k jejich reorganizaci. SO 01 Komunikace a parkovací stání SO 02 Chodníky Chodník k autobusové zastávce na ulici Novoveská Stavba zpevněné plochy pro odstavení kontejnerů Senior ...
Stavební úpravy komunikace v ulici Obrněné brigády a Valdštejnova, Cheb
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávající komunikace, chodníků, parkovacích stání a dešťové kanalizace v ulicích Obrněné brigády a Valdštejnova, Cheb. V souběhu s chráničkami veřejného osvětlení budou položeny chráničky optického kabelu.
Rekonstrukce chodníků, zastávek a přechodu pro chodce v Běrunicích
Předmětné chodníky jsou umístěny podél stávajících silnic třetích tříd v obci Běrunice. Jedná se o rekonstrukci stávajících chodníků, zastávek mimoměstské hromadné dopravy a přechodu pro chodce podél silnic III/32819 a 32820.
RK – vnitroblok Kounicova – Tábor – Pod kaštany
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce komunikace včetně odvodnění, chodníků, parkovacích stání a úprava zeleně.
BBP Ortenovo náměstí a okolí, Praha 7
Jedná se o bezbariérovou úpravu čtyř křižovatek ( formou vysazených chodníkových ploch), včetně vybudování 9 nových uličních vpustí, které budou prováděny hornickým způsobem. Chodníkové plochy budou dlážděné z pražské mozaiky a z betonové dlažby, nové povrchy vozovky budou z litého asfaltu.
Wilsonova – chodník před Státní operou, Praha 1
Jedná se o opravu chodníku před Státní operou v délce cca 70 bm z velkoformátových kamenných desek. Oprava spočívá ve vybourání veškerých kamenných dlažebních desek včetně neúnosného konstrukčního souvrství a nahrazení novou dlažbou. Složení velkoformátové kamenné dlažby bude ze čtyř segmanetů o rozměrech (1000 x 780 x 100, 560 mm x 780 x 100 mm), ...
Rekonstrukce ulice Písečná, Cheb
Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce komunikace, chodníků, dále zřízení jednoho stanoviště podzemních kontejnerů na směsný komunální a tříděný odpad a nové veřejné osvětlení. Nově bude vybudována okružní křižovatka v křížení s ulicí Osvobození.
Chodníky Pohranice
Rekonštrukcia chodníkov v obci podľa vypracovanej projektovej dokumentácie - viď. súťažné podklady.
Hledáme dlaždiče na dlouhodobou spolupráci
Hledáme dlaždiče na dlouhodobou spolupráci. Vyžadujeme zkušenosti s pokládáním žulové dlažby, mozaiku-vzorů.
Výstavba chodníku Doubravice I. a II. etapa
Součástí jsou následující stavební objekty: SO 101 - Chodník SO 102 - Lávky SO 301 - Dešťová kanalizace SO 302 - Přeložka vodovodu SO 401 - Veřejné osvětlení
Spoločný chodník pre cyklistov a chodcov – pozdĺž cesty I/18
Výstavba spoločného chodníka pre cyklistov a chodcov. Ako samostatný stavebný objekt je navrhnuté aj nové osvetlenie chodníka. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov
Poptávám dodávka dřevěné WPC terasy
Poptávám dodávku dřevěné WPC terasy. Místo: Na Návsi 33, 25101 Čestlice, Praha-východ. Realizace: vnitřní dvorek domu, zámková dlažba ve spádu a odvodněná aku kanálkem. Termín realizace: 9-11/2018.
Chodník pre peších cesty č. III/53614 Hrabušice
Predmetom zákazky sú stavebné práce vybudovanie chodníkov pre peších na ulici Hlavnej, ktorá je štátnou cestou č.III/53614 (teraz č. 3227)). Výstavba chodníkov je navrhovaná v úseku od spevnenej plochy pri budove pošty, ktorá je situovaná pri križovatke s cestou č. 3071, po križovatku s cestou č. 3068 (tzv. Mýto). Celková navrhovaná dĺžka chodníka ...
Revitalizácia vnútrobloky - stavebné práce
Jedná sa o verejné obstaranie ktoré sa týka revitalizácie vnútroblokov na sídlisku Pod vŕšky, katastrálne územie Žiar nad Hronom. Predmetom riešenia je sanácia existujúcich spevnených plôch chodníkov, návrh nových chodníkov a verejného osvetlenia.
Chodník za Casalle a predajňou Chemolaku v Trnave
Rozsah predmetu zákazky pozostáva z vybudovania dvoch samostatných trás chodníkov a ich osvetlenia stožiarmi verejného osvetlenia. Podrobnejšie je uvedené v súťažných podkladoch.