Provoz, údržba, obsluha a regulace technických stavebních zařízení 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek dodavatele k poskytnutí služby při zabezpečování provozu vybraných energetických zařízení určených k výrobě a rozvodu tepla v rozsahu vykonávání obsluhy, průběžné kontroly a údržby těchto zařízení, provozování vzduchotechnických a klimatizačních zařízení, provozování silnoproudé elektrické soustavy a ...
Technická správa objektu Ústředí, Orlická 2020/4, Praha 3
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění celoroční správy Objektu Flora po dobu 48 měsíců od uzavření smlouvy s jedním dodavatelem pro tuto činnost.
Objekty a zariadenia v Trnavskom kraji
Predmetom zákazky je najmä poskytovanie týchto služieb a udržiavacích prác: 1. Drobná údržba a opravy 1.1. maľby a nátery 1.2. stavebné práce 1.3. podlahy 1.4.rozvody elektrickej energie 1.5. izolatérske práce 1.6. oprava vonkajšej fasády 1.7.zámočnícke práce 1.8. stolárske práce 1.9. sklenárske práce 1.10. žalúzie a rolety
Údržba a opravy bytového fondu ve správě ÚMČ Brno - Žabovřesky
Předmětem veřejné zakázky je realizace opravných a údržbových prací včetně odstraňování havarijních stavů souvisejících se správou domovního a bytového fondu ve správě ÚMČ Brno – Žabovřesky (viz seznam domovního a bytového fondu v příloze č. 3 ZD).
Správa nehnuteľností v objektoch Slovenskej národnej knižnice
Predmetom zákazky je zabezpečenie správy nehnuteľností vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na vyhradených technických zariadeniach, vrátane ich opráv v Slovenskej národnej knižnici. Ďalšie podrobnosti o predmete zákazky sú uvedené v Prílohe č.1 súťažných podkladov.
Technická správa budov a servis zariadení – Centrum podpory Košice
Technická správa budov a servis zariadení pozostáva z údržby a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmenu jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia, najmä výmena vykurovacích kotlov a telies, vnútorných rozvodov, zriaďovacích predmetov sociálnych zariadení v ...
Správa bytového fondu, nebytových prostor a ubytovny ve vlastnictví města Třebíče
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zajištění správy a provozu bytového fondu, včetně bytových domů, nebytových prostor a ubytovacích jednotek, včetně ubytovny, a to především vybírání nájemného, vybírání úhrad za ubytování, vybírání úhrad za užívání bez smluvního vztahu, vybírání záloh a nákladů na služby poskytované v souvislosti s užíváním ...
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu : - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie, údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ ...
Zajištění obsluhy plaveckého bazénu v areálu Výstaviště Praha
Předmětem zakázky je zejména zajištění obsluhy plaveckého bazénu, včetně zajištění činnosti plavčíka, šatny, recepce a pokladny, běžného úklidu, drobné údržby objektu, týdenní sanitace objektu.
Bežné opravy a údržba zariadení nehnuteľného a hnuteľného majetku, vrátane havarijnej služby
Bežné opravy, údržba, servis nehnuteľných a hnuteľných vecí, vrátane dodávky spotrebného materiálu a náhradných dielov v nehnuteľnostiach vo vlastníctve objednávateľa na území hl. mesta SR Bratislavy, vrátane havarijnej služby zabezpečujúcej havarijné opravy v súčinnosti s 24 hod. pohotovostnou službou (dispečing).
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu : - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie, údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ ...
Rámcová smlouva na údržbu a opravy bytových domů Brno - Vinohrady 2019
Předmětem zakázky je běžná údržba a opravy bytových domů a provedení havarijních oprav bytových domů. Rozsah oprav je cca 27 jednotlivě definovaných úkonů a cca 5 činností dle profesí. Mezi zadavatelem a jedním uchazečem bude uzavřena rámcová smlouva dle § 131 odst. 1 zákona. Rámcová smlouva bude uzavřena na 4 roky.
Údržba vybavení sídliště v MČ Brno - Bohunice
Předmětem veřejné zakázky je provádění celoroční údržby veškerého vybavení sídliště na území Městské části Brno-Bohunice. Komplexní údržbou vybavení sídliště (mobiliáře) se rozumí pravidelné, řádné a odborné provádění celoroční údržby vybavení sídliště specifikovaného v přílohách č. 1 a 2 návrhu smlouvy, která je součástí této zadávací ...
OS Litoměřice – Správa objektu soudu na dobu 4 let
Předmětem plnění veřejné zakázky je služba spočívající v zajištění organizace správy objektu - budovy Okresního soudu v Litoměřicích, na adrese: Na Valech 525/12, 412 97 Litoměřice a zajištění konkrétních činností při správě nemovitosti tohoto objektu. Součástí této veřejné zakázky není provádění revizí, zajištění dodávky elektrické energie, ...
Zajištění provozu a údržby stavebních částí Strahovského automobilového tunelu
Předmětem Veřejné zakázky je provádění kontrolní a údržbové činnosti stavebních prvků a konstrukcí ve Strahovském automobilovém tunelu (SAT), automobilovém tunelu Mrázovka (ATM) a Zlíchovském automobilovém tunelu (ZAT), a to včetně všech částí stavebních objektů a specifikovaných provozních souborů, které souvisejí s provozem tunelů a jeho údržbou ...
Facility management budovy Národní technické knihovny
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování facility management služeb v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. S ohledem na hospodárnost a z důvodu složitosti a nutnosti koordinace různých částí plnění je veřejná zakázka zadávána v celku, kompletní plnění je garantováno hlavním dodavatelem. Poddodavatelé jsou oprávněni poskytovat ...
Komplexná správa, údržba a opravy majetku – vybraných objektov
Predmetom zákazky sú služby: komplexná správa, údržba a opravy majetku vybraných objektoch vo vlastníctve spoločnosti MH Invest s.r.o. v Priemyselnom parku Nitra-Sever v rozsahu: 1. Systém regulácie hladiny spodnej vody, 2. Dažďová kanalizácia, v súlade so špecifikáciami pre rozsah poskytovaných služieb a zadávacími podmienkami pre výkony ...
Silnice I/42 – Husovický tunel Brno - obnova části technologického zařízení
Předmětem veřejné zakázky je uzavření smluvního vztahu, na jehož základě bude provedena obnova části technologického vybavení Husovického tunelu silnice I/42 v intravilánu Statutárního města Brna.
Strategické dokumenty pro město Šlapanice – nové vyhlášení
Předmětem zakázky je zpracování strategických dokumentů pro město Šlapanice, a to konkrétně následujících dokumentů: a) Energetické audity vybraných objektů b) Energetický audit města c) Průkaz energetické náročnosti budovy d) Pasporty budov e) Pasport zeleně f) Pasport veřejných komunikací g) Pasport inženýrských sítí
Zajištění provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro FP VUT
Předmětem zakázky jsou služby související se zajištěním ostrahy, provozu recepce, obsluhy a provozu a servisu technologií a technického vybavení TZB pro Podnikatelskou fakultu VUT.
Komplexní servis MaR a EBI, Arena, Energy Vision
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytovat údržbu a servis Měření a regulace budov, VZT, PS, plynové kotelny, sledování stavu rozvodů medicinálních plynů, sledování spotřeb elektrické energie, tepla,vody a centrálního dispečinku, Energy Vision ve FN Olomouc, spočívající v periodických kontrolách, seřizování, opravách a zkouškách prováděných v ...
Drobná údržba a opravy
Predmetom zákazky je najmä poskytovanie týchto služieb a udržiavacích prác: 1. Drobná údržba a opravy 1.1. paušálna údržba 1.2. maľby a nátery 1.3. stavebné práce 1.4. podlahy 1.5. rozvody elektrickej energie 1.6. izolatérske práce 1.7. oprava vonkajšej fasády 1.8. zámočnícke prace 1.9. stolárske práce 1.10. sklenárske práce 1.11. ...
Hledám technika na kontrolu bytu
Hledám technika na kontrolu bytu, v jakém stavu byt je po technické stránce.
Odborné prehliadky, odborné skúšky, preventívna údržba - servis a opravy technických zariadení
Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, preventívna údržba servis a opravy technických zariadení zdvíhacích v lehotách a rozsahu v zmysle §9, §13, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, ...
Úklidy a údržba I. - Zajištění úklidových a údržbářských služeb v budovách Finančních úřadů v ČR
Předmětem plnění je provádění úklidových a údržbářských prací v budovách Finančních úřadů v ČR.