Záchytné parkoviště Dlouhá louka – zpracování projektové dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky pod názvem „Záchytné parkoviště Dlouhá louka“ je zpracování projektové dokumentace ve stupních DUR, DSP a PDPS, provedení veškeré potřebné inženýrské činnosti, včetně zpracování plánu KBOZP. Součástí předmětu VZ je zároveň zabezpečení DIO včetně projednání, všech potřebných vstupních podkladů (vyjádření správců ...
Analýza a vyhodnocení variant propojené vodohospodářské soustavy dokončených hydrických rekultivací
Předmětem veřejné zakázky je zpracování analýzy, jejímž cílem je posouzení možnosti vzniku propojené vodohospodářské soustavy jezer vzniklých na pěti těžebních lokalitách a to: - dnes již existující jezero Most, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu ČSA, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Vršany, - Jezero ...
Soutěž o návrh na řešení - Sluneční lázně a okolí přehrady v Jablonci nad Nisou
Předmětem soutěže je řešení prostoru Slunečních lázní v Jablonci nad Nisou a vymezeného nejbližšího okolí. Soutěž o návrh přestavby objektu Slunečních lázní má přinést nejen řešení předmětné lokality, ale také partnera pro práci na dalších zásadních místech v okolí Jablonecké přehrady. Zadání je definováno přílohou soutěžních podmínek „P01 ...
ZU - rekonstrukce objektu Klatovská 51/Chodské náměstí 1 - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci dvou sousedních stávajících budov ZČU na Chodském náměstí 1 a v ulici Klatovská 51, Plzeň zahrnující tři části A), B) a C), z nichž každá bude zpracována samostatně a společně budou vytvářet jeden celek.
Základní škola Březiněves – projektová dokumentace
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace do fáze stavebního povolení včetně nabytí právní moci (podrobnosti viz dále) na výstavbu základní školy dle Studie proveditelnosti.
Hodnotenie a manažment povodňových rizík - aktualizácia 2021
Predmetom verejného obstarávania je najmä vypracovanie máp povodňového ohrozenia, máp povodňového rizika a plánov manažmentu povodňového rizika čiastkových povodí v rámci aktualizácie 2021.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Jarohněvice
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jarohněvice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.
Stavba č. 44591 Parkovací dům na Markétě; projektová a inženýrská činnost
Předmětem zakázky je na podkladě Koncepční studie parkovacího domu na Markétě pro stavbu č. 44591 Parkovací dům na Markétě a. zhotovení dokumentace pro vydání územního rozhodnutí vč. sestavení předběžného rozpočtu stavby; b. inženýrská činnost pro vydání územního rozhodnutí; c. zhotovení projektové dokumentace pro vydání stavebního ...
Strategické řízení a chytrá veřejná správa ve Zlínském kraji
Veřejná zakázka je rozdělena v souladu s ust. § 35 zákona na čtyři části: 1. Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje do roku 2030 (mimo území CHKO) 2. Pasportizace nemovitého majetku Zlínského kraje 3. Generel dopravy Zlínského kraje 4. Chytrý kraj – Strategie rozvoje chytrého regionu Zlínského kraje 2030 Předmětem plnění veřejné ...
Revitalizace městských obytných celků sídlištního typu
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
KoPÚ Nová Ves u Nového Města na Moravě
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nová Ves u Nového Města na Moravě, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Křenovice u Slavkova
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Křenovice u Slavkova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rychaltice a Sklenov
Předmětem veřejné zakázky je: vypracování návrhů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Rychaltice a v k. ú. Sklenov včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM. Předmětné dílo bude ...
Poskytování služeb projekčních a inženýrských činností k akci - Rekonstrukce objektu Hybernská
Předmětem Veřejné zakázky je výběr zpracovatele projektové dokumentace a poskytovatele inženýrských činností a autorského dozoru pro komplexní rekonstrukci objektu Hybernská 1000/8, Praha 1 za účelem vytvoření vhodných studijních, vědeckých, knihovních, kancelářských a konferenčních prostor pro potřeby Zadavatele. V rámci rekonstrukce se ...
Projektová dokumentace pro rekonstrukci stanice Flora, zřízení bezbariérového přístupu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro Akci a zajištění územního rozhodnutí, stavebního povolení a autorského dozoru v rámci Akce (dále jen „veřejná zakázka“ nebo „Dílo“). Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění komplexních vstupních projektových podkladů, včetně zajištění potřebných průzkumů a ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Babice u Uherského Hradiště
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. ...
Výběr zpracovatele projektové dokumentace – Zimní stadion Luďka Čajky
Předmětem (účelem) veřejné zakázky je projekční příprava – zpracování projektové dokumentace a související činnosti na rekonstrukci a přístavbu stávajícího zimního stadionu na moderní multifunkční halu, která bude sportovním a kulturně-společenským centrem, včetně interiérového vybavení a gastroprovozu, to vše na staveništi, které je vymezeno ...
Zhotovitel projektové dokumentace pro novostavbu psycho-somato rehabilitačního pavilonu – PN Brno
Předmětem veřejné zakázky jsou projektové práce pro akci s názvem „Novostavba psycho-somato rehabilitačního pavilonu – PN Brno“, jehož předmětem je novostavba objektu rehabilitace. Více viz II.2.4) Popis zakázky.
Areál Veleslavín, výstavba nového areálu administrativního centra – projekt pro územní řízení
Předmětem veřejné zakázky jsou architektonické práce – provedení projekčních a souvisejících prací pro získání územního rozhodnutí a získání územního rozhodnutí na celý areál Veleslavín (Praha 6) ve vlastnictví ČR a v příslušnosti hospodaření ZSMV. V administrativním areálu budou umístěna autoopravárenská zařízení s kapacitou pro 2000 vozidel, ...
Zpracování projektové dokumentace na - Rekonstrukce tramvajového podchodu Tylova
Projektová dokumentace stupeň DSP a zároveň DPS bude řešit rekonstrukci zpevněných ploch podchodů, schodišťových stupňů, vč. zábradlí, rekonstrukci elektr. kabelových rozvodů a veřejného osvětlení, sanace stěn, stropů, schodů, částečné osazení odvodňovacími žlaby vč. dopojení na současnou dešťovou kanalizaci. Součástí PD by mělo být zajištění ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dub u Nového Jičína
Předmětem veřejné zakázky je: 1. Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu "Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Dub u Nového Jičína", "Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Starojická Lhota" a "Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Palačov", včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Trojmezí a Pastviny u Studánky
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhů komplexních pozemkových úprav v katastrálních územích Trojmezí (s částí katastrálního území Hranice u Aše) a Pastviny u Studánky (s částmi katastrálních území Hranice u Aše a Studánka u Aše) včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru ...
PedF - Projektová dokumentace – Etapová rekonstrukce objektu Magdalény Rettigové 47/4, Praha 1
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace všech potřebných stupňů pro realizaci budoucí veřejné zakázky na zhotovení díla spočívajícího v rekonstrukci budovy čp. 47 (dále jen „Budova“), která je součástí pozemku parc. č. 764, zastavěná plocha a nádvoří, zapsané v katastru nemovitostí na LV č. 1143, vedeném ...
Rekonstrukce obytných domů  - Oblouk v Ostravě-Porubě
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení dle zákona č. 183/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, jeho příloh a prováděcích vyhlášek, včetně výkonu inženýrské činnosti, včetně zajištění potvrzení o nabytí právní moci tohoto rozhodnutí a dále dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce v ...
Aktualizace a správa Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále též jen „veřejná zakázka“) je zpracování Aktualizace a správa Generelu odvodnění města Brna – část Kanalizace a průběžné poskytování jeho správy. Předmět plnění veřejné zakázky zahrnuje provedení následujících činností: 1) Monitorovací kampaň na stokové síti města Brna, 2) Sestavení modelů ...