Nová základní škola pro Uhříněves
Předmětem soutěže je najít nejvhodnější řešení nové základní školy pro Uhříněves. Zadavatel klade důraz na nadčasové, inovativní a mnohostranně vyvážené pojetí nového školního areálu, který bude maximálně zohledňovat principy moderní výuky i efektivní využitelnost školních prostor mimo vyučování. Nová škola by s ohledem na sociální odpovědnost ...
Nová základní škola pro Uhříněves
Předmětem soutěže je najít nejvhodnější řešení nové základní školy pro Uhříněves. Zadavatel klade důraz na nadčasové, inovativní a mnohostranně vyvážené pojetí nového školního areálu, který bude maximálně zohledňovat principy moderní výuky i efektivní využitelnost školních prostor mimo vyučování. Nová škola by s ohledem na sociální odpovědnost ...
České Velenice, nádražní budova
Předmětem díla je zpracování záměru projektu, dokumentace pro vydání společného povolení, projektové dokumentace pro provádění stavby, činnost koordinátora BOZP v přípravě, výkon autorského dozoru v realizaci pro stavbu „České Velenice, nádražní budova“, včetně zpracování a podání žádosti o vydání společného povolení. Bližší specifikace předmětu ...
FN Plzeň, stavební úpravy pro Kardiologickou kliniku - projektové práce
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhotovení projektové dokumentace k realizaci stavby s názvem „FN Plzeň, stavební úpravy pro Kardiologickou kliniku“ v lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň a poskytnutí dalších výkonů a služeb s vypracováním projektové dokumentace souvisejících. Provedení stavebních úprav pro kardiologickou kliniku v ...
Svazková základní škola v Úvalech - generální projektant - II
Předmětem zakázky je zpracování, příprava a vyhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provedení stavby (DPS) pro stavbu Svazkové základní školy v Úvalech a zároveň provedení veškerých nezbytných inženýrských činností, spolupráce dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru (AD) po dobu ...
Praha-Kbely - výstavba LPH
Předmětem VZ je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu, dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka. Podrobné vymezení předmětu plnění VZ je uvedeno ...
Projektová dokumentácia - Liptovské múzeum v Ružomberku- obnova objektu - hrad Likava
Predmetom zákazky je vypracovanie prípravnej dokumentácie pozostávajúcej z: - architektonický návrh obnovy pamiatkových objektov - vypracovanie projektovej dokumentácie obnovy v rozsahu pre stavebné konanie a realizáciu - inžinierska činnosť pre stavebné povolenie. Verejný obstarávateľ nerozdelil predmet zákazky na časti z dôvodu vykonania ...
Revitalizace parku U hradeb podél ulice Horská
Předmětem soutěže o návrh je zpracování krajinářsko-architektonicko-urbanistického návrhu k revitalizaci parku „U hradeb“ nacházejícího se na území městské části Praha 2 podél ulice Horská v těsné blízkosti zahrady „Ztracenka“, Bastionu XXXI a parku „Folimanka“ se záměrem vytvoření prostoru pro volnočasové aktivity pro všechny věkové skupiny ...
Generální projektant celkové rekonstrukce Divadla na Vinohradech
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve zpracování kompletní projektové dokumentace dle specifikace uvedené v návrhu Smlouvy o dílo (příloha č. 2 zadávací dokumentace), pro rekonstrukci budovy Divadla na Vinohradech a areálu kulisáren v Korunní ulici a zajištění souvisejících legislativně povolovacích procesů a dalších ...
Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dohledu projektanta
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování dále uvedené projektové dokumentace včetně zajištění potřebných podkladů, průzkumů a zaměření, poskytnutí souvisejících inženýrských služeb při projednání projektové dokumentace a získání příslušných povolení, technická pomoc při výběru zhotovitele stavby a výkon autorského dohledu projektanta při ...
Dostavba a úprava náměstí Míru
Předmětem Soutěže je návrh veřejného prostoru a městské zástavby a takového funkčního využití, které zhodnocuje a rozvíjí charakter zadaného místa s důrazem na využití potenciálu veřejného prostranství. Podoba veřejného prostoru náměstí Míru je dlouhodobě nevyhovující a vyžaduje koncepční a komplexní přístup k plánování jeho rozvoje. Zejména ...
Výzkumné a vývojové práce v oblasti architektury, hydrogeologie a energetiky
Předmětem plnění veřejné zakázky budou výzkumné a vývojové práce v různých oborech. Součástí prací bude též tvorba posudků a stanovisek v určených oblastech. Práce směřují k vytvoření funkčního projektu energeticky a vodohospodářsky soběstačného rodinného domu.
Bílina po Ervěnickém koridoru - revitalizace - PD
Projektová dokumentace se bude týkat akce: “Bílina po Ervěnickém koridoru-revitalizace“. 1/ Projektová dokumentace (PD) pro odstranění stávajících konstrukcí přeložky Bíliny po Ervěnickém koridoru a jejich nahrazení prostým otevřeným meandrujícím korytem vodního toku (VT) v omezeném a stísněném prostoru pláně výsypky místně v prostorové kolizi se ...
Zpracování projektové dokumentace na stavbu - Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra
Předmětem zakázky je zpracování projektu pro stavbu „Zámek Pardubice - vybudování návštěvnického centra a stálých expozic“ ve stupních dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby. Dále je předmětem zakázky zpracování projektu vnitřního vybavení stavby vč. vybavení expozice. Součástí předmětu zakázky je i výkon ...
Zpracování projektové dokumentace na stavbu - Zámek Pardubice - vybudování reprezentativního sálu
Předmětem zakázky je zpracování projektu pro stavbu „Zámek Pardubice - vybudování reprezentativního sálu a foyer se zázemím pro společenský trakt zámeckého paláce“ ve stupních dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro zadání/provádění stavby. Dále je předmětem zakázky zpracování projektu vnitřního vybavení stavby. Součástí předmětu ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Libáň a v k.ú. Zliv u Libáně
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), kdy jedna KoPÚ bude v katastrálním území Libáň a v druhá KoPÚ bude v katastrálním území Zliv u Libáně, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lovčice u Nového Bydžova včetně ucelené části k.ú. Lišice
Předmětem veřejné zakázky je zpracování návrhu Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Lovčice u Nového Bydžova včetně ucelené části k.ú. Lišice (předpokládaný rozsah 880 ha).
Komplexní pozemková úprava Horní Kalná
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Horní Kalná, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů. Předpokládaná výměra ...
Spolkový dům Velešín
Předmětem soutěže o návrh je řešení novostavby Spolkového domu v uliční frontě na horní hraně náměstí J. V. Kamarýta, v atraktivní pozici naproti městskému úřadu. Spolkový dům by se měl stát místem, kde se bude odehrávat intenzivní městský spolkový, sportovní a společenský život, bude tedy především domem místních obyvatel. Svým umístěním poskytne ...
Architektonická studie a PD - Domov pro seniory Nový Bydžov
Jedná se o vypracování architektonické studie výstavby nového objektu domova pro seniory v Novém Bydžově s kapacitou 60 (120) lůžek, přípravné práce a průzkumy (radon, hydrogeologický apod.), projektové práce a kompletní inženýrská činnost včetně autorského dozoru.
FN Plzeň - výstavba pavilonu chirurgických oborů; projektové práce II
Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající zejména v provedení předprojektové a projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s plánovanou výstavbou pavilonu chirurgických oborů v lochotínském areálu Fakultní nemocnice Plzeň. Požadované služby na zhotovení kompletní projektové dokumentace a ...
Komplexní pozemkové úpravy Stolany a Čejkovice u Mladoňovic
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Stolany (včetně částí navazujících k.ú. Sobětuchy, Lány u Bylan, Skupice u Chrudimi, Čejkovice u Mladoňovic a Rabštejnská Lhota) a Čejkovice u Mladoňovic (včetně části navazujícího k.ú. Deblov), včetně nezbytných ...
FN Olomouc - novostavba hlavní budovy B - Projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace a poskytnutí dalších výkonů a služeb pro realizaci stavby „Novostavba hlavní budovy B“ v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a ...
Projektová dokumentace Oprava opěrných zdí Kramářovy vily
Předmětem veřejné zakázky jsou projekční práce oprav opěrných zdí podél Kramářovy vily. Projekční práce zahrnují zhotovení projektové dokumentace pro účely stavebního řízení, dokumentace pro výběr zhotovitele, inženýrskou činnost související se stavebním řízením (zajištění souhlasných stanovisek vlastníků, dotčených organizací a orgánů státní ...
Nová náves Bašť s budovou Základní školy
Předmětem soutěže je návrh nové návsi obce Bašť, kde centrální budovu bude tvořit novostavba svazkové základní školy a další nové zástavby pro obec, kde v parteru vzniknou prostory pro obchod a služby a ve vyšších patrech obecní byty, včetně úpravy veřejného prostranství. Cílem soutěže je pro obec Bašť najít partnera pro vytvoření kvalitní ...