Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacích so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumnetácie, s vykonaním prieskumov, s výkonom inžinierskej činnosti, s výkonom odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Mestského súdu Bratislava III. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre ...
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služieb súvisiacích so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumnetácie, s vykonaním prieskumov, s výkonom inžinierskej činnosti, s výkonom odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Mestského súdu Bratislava II. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre ...
Projektová dokumentácia pre Obnovu a modernizáciu  objektu Centra univerzitného športu
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby pre investičný zámer: Obnova a modernizácia objektu Centra univerzitného športu pri Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre (bližšie v Súťažných podkladoch)..
Spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie vo fáze realizačného projektu stavby
Predmetom tejto zákazky je spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie vo fáze realizačného projektu stavby: Prístavba základnej školy v obci Stráne pod Tatrami.
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Trebišov. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber ...
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Poprad. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa ...
Vypracovanie projektovej dokumentácie - Ul. Novohradská - komplexná rekonštrukcia
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizácie stavby "Ul. novohradská - komplexná rekonštrukcia" Zadanie bude riešiť úpravu Novohradskej ulice v celej dĺžke, spolu s pridruženými priestormi v jej bezprostrednom kontakte. Okrem riešenia pozemkov vo vlastníctve mesta Lučenec je potrebné v ...
Nájomný bytový dom 16 b. j. – I. etapa
V zmysle § 3 ods. 3 písm. b) ZVO sa zadáva zákazka na vypracovanie projektovej dokumentácie a uskutočnenie stavby.
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexnej služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonania prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu budovy Okresného súdu Žilina. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre výber Zhotoviteľa ...
Projektová dokumentácia - CSS Nové Jány - vybudovanie komunitných služieb
Projektová dokumentácia - CSS Nové Jány - vybudovanie komunitných služieb v obci Smolinské
Vypracovanie projektovej a technickej dokumentácie pre stavebné povolenie
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej a technickej dokumentácie v rámci rekonštrukcie historickej časti budovy, stojacej na ulici Strojárenská 3 v Košiciach, ktorá v sebe zahŕňa kompletnú rekonštrukciu budov s cieľom vytvorenia moderných kancelárskych/podnikateľských priestorov, co-working priestorov vrátane moderného spracovania a ...
Materská škola na Hviezdoslavovej ul. v Prešove - projektová dokumentácia
Predmetom tejto zákazky na poskytnutie služby je vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie, pre vydanie stavebného povolenia, pre realizáciu stavby, výkon inžinierskej činnosti a odborný autorský dohľad projektanta.
Technologickým vzdelávacím ekosystémom k odbornej excelentnosti - projektová dokumentácia
1. Predmetom zákazky pre projekt Technologickým vzdelávacím ekosystémom k odbornej excelentnosti v rámci výzvy: SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA - Výzvy na predkladanie ŽoNFP - Výzva na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a ...
Excelentní v ELE, AUT a IT pre 21. storočie - projektová dokumentácia
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer a súčinnosť pri korekcií predmetu plnenia, ktorej potreba môže nastať pri zabezpečovaní územného rozhodnutia, stavebného povolenia a/alebo verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby pre projekt: Excelentní v ...
Ekologicky, inovatívne a inkluzívne – projektová dokumentácia
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer a súčinnosť pri korekcií predmetu plnenia, ktorej potreba môže nastať pri zabezpečovaní územného rozhodnutia, stavebného povolenia a/alebo verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby, zabezpečenie súhlasných ...
Košice IBC a HS, výstavba objektov -  vypracovanie projektovej dokumentácie
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu Košice IBC a HS, výstavba objektov
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonanie prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu a nadstavbu budovy Okresného súdu Trenčín. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre ...
Projektová dokumentácia: Martin – Východný mestský okruh – II. etapa
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre: -územné rozhodnutie v rozsahu a obsahu pre vydanie územného rozhodnutia k stavebným objektom: -Od Križovatky č. 1 po Križovatku č. 4 vrátane napojenia na existujúce komunikácie (ul. Kollárova, miestna komunikácia, ul. Nade Hejnej, 0,00 km 2,647 km) -Napojenie na Križovatku ...
Banská Bystrica IBC a HS, výstavba objektov -  vypracovanie projektovej dokumentácie
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu pre akciu Banská Bystrica IBC a HS, výstavba objektov
Debarierizácia Gymn. L.Stöckela, Jiráskova 12, BJ–PD
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.
Parkovací dom - P+R Zlaté piesky
Predmetom zákazky je vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu v rozsahu zámer pre zisťovacie konanie posúdenia vplyvu na životné prostredie (EIA) alebo jeho zmeny, správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny, a to v súlade s ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby
Predmetom zákazky je poskytnutie služby vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a autorský dohľad pre stavbu: Rekonštrukcia internátu SOŠL Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy, B. Štiavnica.
Námestie Slobody v Banskej Bystrici
Predmetom súťaže je revitalizácia a modernizácia významného verejného priestoru - Námestia Slobody v Banskej Bystrici, ktorý je charakteristický významnou západovýchodnou kompozičnou osou mesta. Cieľom súťaže je zadefinovať námestie, ktorému chýba priestorové vymedzenie, a získať adaptabilný návrh riešenia súdobého - bezpečného, bezbariérového, ...
Overovacia štúdia na tzv. Malý objekt na Kráľovej holi
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby vypracovanie Overovacej štúdie na tzv. Malý objekt na Kráľovej holi. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 3 Výzvy - Opis predmetu zákazky. Cieľom overovacej štúdie je odborne zhodnotiť technický súčasný stav budovy tzv. Malého objektu súpisné číslo 839, preskúmať možnosti ...
Tri chaty – prípravná a projektová dokumentácia
Zákazka je súčasťou projektu s názvom Terénne chaty Dúbrava, Dve Vody a Chata v sedle pod Veľkým Bokom financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zákazka je rozdelená na 3 časti. Predmetom každej časti zákazky je vypracovanie Prípravnej a projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektov v správe Verejného ...