Park Černovická pískovna
Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-krajinářského řešení parku Černovická pískovna, který vznikne rozsáhlou transformací současného těžebního prostoru a přiléhajících území v jihozápadní části města. Záměrem je vznik nového moderního parku celoměstského významu, který kromě svého rekreačního a relaxačního využití zajistí podmínky pro existenci ...
MOÚ Brno - Centrum onkologické prevence, projekt
Předmětem veřejné zakázky je provedení projekčních prací, zpracování projektové dokumentace a poskytnutí souvisejících služeb, zejména autorského dozoru, v rozsahu a za podmínek vymezených v příloze 2 zadávací dokumentace (Vzor smlouvy).
Výběr zpracovatele projektové dokumentace k projektu - Palmovka Zenklova
Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru a další související činnosti ke stavbě "PALMOVKA ZENKLOVA, OBJEKT Č.1, INVESTIČNÍ AKCE PDS Č.45884"
Návrh architektonického řešení základní školy Rohan, Praha 8
Předmětem Soutěže o návrh je návrh architektonického řešení včetně interiéru základní školy Rohan, Praha 8 o velikosti 3×9 tříd, včetně příslušného zázemí a vybavení, tedy zejména specializovaných učeben, tělocvičen a sportovišť, učitelských bytů, kuchyně a jídelny a další navazující infrastruktury a ploch včetně jejího začlenění do nově ...
Preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici, PD
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá rieši komplexnú zmenu priečneho profilu ulice s prioritou na výstavbu bus pruhov na Hospodárskej ulici. Projektová dokumentácia bude vychádzať z overovacej štúdie Preferenčné jazdné pásy MAD na Hospodárskej ulici. www.trnava.sk/sk/clanok/dopravne-studie-projekty 2016#OS_12/2016. ...
Technický dozor stavebníka 2021 VIII
zajištění technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“) pro 3 investiční akce Kraje Vysočina: - ČZA v Humpolci, střední škola - oprava fasády a kotelna na DM Dusilov - ČZA v Humpolci, střední škola - oprava fasády ulice Školní - Dětský domov Jemnice - rekonstrukce schodišť
Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce - PD+IČ+AD II
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby "Revitalizace lesoparku Benátky a Hulváckého kopce" v k.ú. Nová Ves u Ostravy, k.ú. Mariánské Hory a k.ú. Zábřeh - Hulváky, obec Ostrava. Rozsah plnění: - vypracování dokumentace pro vydání ...
Veřejné prostranství u kostela sv. Jana Křitele a zámku v Hlučíně
Předmětem soutěže je zpracování architektonicko - krajinářského návrhu na řešení území v okolí kostela sv. Jana Křtitele, zámku, fary a farské zahrady v Hlučíně. Území se nachází v historickém jádru města v městské památkové zóně v jedné z nejstarších částí města. Zadavatel požaduje řešit prostor s ohledem na historický kontext, soudobé požadavky ...
SHZ - otevřená jednofázová architektonická projektová - Sportovní hala v Žatci
Předmětem soutěže je zpracování návrhu nové univerzální sportovní haly, která bude soužit především pro míčové hry. Nová sportovní hala musí umožnit konání soutěžních utkání i tréninkových procesů.Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh řešení předmětu soutěže který splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách ...
Taneční sál konzervatoře HMP; projektant
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) zhotovení projektové dokumentace pro vydání společného povolení stavby (územního a stavebního řízení) vč. sestavení předběžného (orientačního) rozpočtu stavby; b) zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby v rozsahu dokumentace pro zadání veřejné zakázky na stavební práce; c) výkon autorského ...
Karlovarské inovační centrum, zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby
Předmětem plnění je zhotovení projektové dokumentace pro provádění stavby, inženýrská činnost, spolupráce při výběru zhotovitele stavby a výkon autorského dozoru projektanta v souvislosti s realizací projektu „Karlovarské inovační centrum“ v areálu Krajského úřadu v Karlových Varech. Projekt zahrnuje výstavbu Vědeckotechnického parku a Informačně ...
Projektová dokumentace - Dialyzační středisko a rozšíření kapacity skladu SZM, KAR stacionář
Zpracování projektové dokumentace zřízení nového dialyzačního střediska, rozšíření kapacity skladu SZM, zřízení dočasného kardiologického stacionáře a realizace nového datového optického okruhu pro všechny objekty v areálu Nemocnice Na Homolce, inženýrské činnosti, zajištění ostatních činností v rámci zpracování PD, ostatní činnosti v rámci výběru ...
Plavecký bazén Borská pole
Předmětem soutěže o návrh a navazujícího jednacího řízení bez uveřejnění je zpracování architektonického návrhu řešení novostavby plaveckého bazénu v lokalitě Plzeň, Borská pole, na pozemku p. č. 8456/1, k.ú. Plzeň, který vlastní zadavatel.
Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu
Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania.
Revitalizace náměstí Almy Rosé v Jihlavě
Předmětem soutěže je řešení revitalizace části ulice Žižkova budoucího náměstí Almy Rosé (před Dělnickým domem) v Jihlavě v rozsahu řešeného území a se zohledněním limitů a doporučení uvedených v Zadání soutěže (příloha P1). Cílem soutěže je nalezení nejvhodnější koncepce a výrazu veřejného prostoru pro obnovenou funkci náměstí s nově definovanou ...
Sociální služby Vsetín, p.o. - DZR Kelč - zhotovení projektové dokumentace
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je provedení projekčních a inženýrských prací. Podrobný popis předmětu plnění je uveden v zadávací dokumentaci.
Vypracovanie projektovej dokumentácie – Prestavba hlavnej budovy termálneho kúpaliska v Komárne
Vypracovanie PD Prestavba hlavnej budovy termálneho kúpaliska v Komárne Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.
Výběr zpracovatele projektové dokumentace k projektu Mateřská škola Sicherova, Na Hutích, Praha 14
Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru a další související činnosti ke stavbě „Mateřská škola Sicherova“ v lokalitě Na Hutích, Praha 14 Kyje. Pokračování v části II.2.4) Popis zakázky
Zajištění odborné přípravy, administrace a organizace architektonické soutěže
Předmětem zakázky je poskytnutí služeb organizačního, administračního, právního a odborného zajištění soutěže o návrh, jež bude probíhat formou otevřené dvoufázové soutěže o návrh s názvem „Architektonická soutěž o návrh Transformačního centra Ústeckého kraje“. Soutěž o návrh bude zadávána v souladu se zákonem č.134/2016 Sb., o zadávání veřejných ...
Revitalizace Náměstí Republiky - PD+IČ+AD
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace stavby „Revitalizace Náměstí Republiky“, v k.ú. Moravská Ostrava, obec Ostrava. Rozsah plnění: vypracování dokumentace pro vydání stavebního povolení, výkon inženýrské činnosti v rozsahu pro zajištění ...
Výstavba nové sportovní haly v Kralupech nad Vltavou - projektová dokumentace
Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky (dále jen „veřejná zakázka“) je poskytnutí služeb spočívajících v provádění projekčních prací a výkonu inženýrské činnosti ve výstavbě ke stavbě nové základní sportovní haly s kapacitou 300 diváků pro následující sporty: (i) florbal, (ii) basketbal, (iii) volejbal a (iv) futsal, na pozemku parc. č. 36/1 v ...
Vstupní brána Uhříněvsi - revitalizace okolí nádraží
Předmětem této soutěže o návrh je zpracování urbanisticko - architektonického návrhu na území kolem vlakového nádraží v Uhříněvsi a stanovení způsobu začlenění území do stávajícího živelně se rozrůstajícího organismu městské části s cílem vytvořit novou vstupní bránu. Výsledný návrh bude podkladem pro zpracování navazující územní studie celého ...
Studie proveditelnosti revitalizace MNO II
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je vypracování studie proveditelnosti revitalizace Městské nemocnice Ostrava, p.o. ("MNO"). Studie proveditelnosti bude vycházet z Medicínské a investiční koncepce (zpracované společností smart healthcare solutions, s.r.o., IČO: 02184826, se sídlem: Vídeňská 561/16, 779 00 Olomouc) a bude zohledňovat ...
Nový most přes řeku Svitavu, Brno
Předmětem Soutěže je návrh přemostění řeky Svitavy včetně návrhu křižovatkové větve vedoucí na západ směrem k ulici Svitavské nábřeží a nájezdů na most z ulice Nová Šámalova a Nová Dukelská. V rámci řešeného území budou koncepčně navržena přilehlá veřejná prostranství nábřeží řeky Svitavy, včetně návrhu řešení protipovodňových opatření. ...
Stavba sportovního areálu a dokončení rekonstrukce budovy školy - Projektová dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost, výkon autorského dozoru a další související činnosti ke stavbě „Stavba sportovního areálu a dokončení rekonstrukce budovy školy“. Nejdříve budou provedeny úpravy ve zpracované studii stavby, následně bude vypracována projektová dokumentace ve stupních pro ...