Nová ZŠ Holubice - zhotovitel projektové dokumentace
Předmětem plnění je: 1) Vypracování projektové dokumentace v rozsahu pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. inženýrské činnosti 2) Vypracování projektové dokumentace pro výběr dodavatele v podrobnostech pro provádění stavby včetně soupisu prací 3) Autorský dozor 4) Zpracování projektu do modelu BIM v nativním ...
Zpracování projektové dokumentace bytové výstavby Rumiště
Předmětem veřejné zakázky je vypracování studie a projektové dokumentace a výkon autorského dozoru pro výstavbu cca 230 bytových jednotek různého typu [družstevní bydlení pro mladé (cca 220 bytů) a obecní nájemní byty (cca 10 bytů)] na pozemcích v bloku ohraničeném ulicemi Křenová, Rumiště a Mlýnská v městské části Brno-střed (pozemky bývalého ...
Projektová dokumentácia - Rekonštrukcia objektu mestskej ubytovne Fortuna
Projektová dokumentácia v rozsahu realizačného projektu pre kompletnú rekonštrukciu jestvujúcej budovy ubytovacieho zariadenia a výkon autorského dozoru. Cieľom rekonštrukcie je zlepšiť komfort bývania pre obyvateľov mestskej ubytovne. Predmetom dokumentácie bude (celky môžu fungovať samostatne): - Rekonštrukcia objektu so zameraním na zvyšovanie ...
Kravský pasienok - Trnava sever II
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre investičnú akciu Kravský pasienok Trnava sever. Vzhľadom na nízku ekologickú stabilitu územia v k.ú. Trnava a nutnosť adaptácie krajiny na klimatické zmeny má mesto zámer v lokalite Kravský pasienok vytvoriť na ornej pôde prírode blízke biotopy, predovšetkým vodný, mokraďný, ...
Digitalizace a pasportizace areálu Strakovy akademie
Předmětem veřejné zakázky je digitalizace a pasportizace areálu Strakovy akademie, konkrétně objektů Úřadu vlády uvedených v článku 2.3 této zadávací dokumentace. Jedná se zejména o zaměření a zakreslení dokumentace skutečného stavu, provedení objektové pasportizace místností, včetně materiálového a konstrukčního popisu, a dále provedení ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vápenná
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vápenná, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.
Dům pro seniory v Cerhovicích výběr zhotovitele projektové dokumentace
A. projektové dokumentace pro územní rozhodnutí v rozsahu (DUR) stanoveném vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb včetně geodetického zaměření B. zajištění komplexních inženýrských služeb nezbytných pro vydání územního rozhodnutí věcně a místně příslušným stavebním úřadem. C. projektové dokumentace pro stavební povolení (DSP) v rozsahu ...
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby MŠ Pohořlice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky „ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY MŠ POHOŘLICE A VÝKON AUTORSKÉHO DOZORU“ je vypracování projektové dokumentace mateřské školy zahrnující mj. budovu komunitního centra, zahradní domek, okolní zpevněné plochy, parkové úpravy, hřiště a inženýrské sítě vč. zajištění ...
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby - Obnova a modernizace S-centra
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení 3D laserscanu stávajících objektů, stavebně technického průzkumu budov, architektonické studie, potřebných stupňů projektové dokumentace (včetně projektu gastrotechnologií a interiéru), výkon inženýrské činnosti - zajištění vydání pravomocného územního rozhodnutí či územního souhlasu a pravomocného stavebního ...
DET Fontána Vysočany, Dětské brouzdaliště a plastika
Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání následné ...
PD Radlinského - dokončenie pešej zóny II
Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B.2 Opis predmetu zákazky a v dokumente zadanie pre projektanta MK Radlinského - dokončenie pešej zóny zadanie, ktorý je prílohou č. 4 týchto súťažných podkladov. Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že vypracuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre verejného ...
Obecní dům Panenské Břežany
Předmětem soutěže o návrh je návrh stavby Obecního domu obklopeného stávající zástavbou na návsi v Panenských Břežanech. Obecní dům by se měl stát místem, kde se bude odehrávat intenzivní spolkový, sportovní a společenský život, bude tedy především domem místních obyvatel. Stávající objekt kulturního domu již díky statickým poruchám a dispozičnímu ...
FN Brno - Ústavní lékárna - projektová dokumentace a autorský dozor
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace DURaSP a pro provedení stavby a poskytnutí dalších výkonů a služeb vč. autorského dozoru pro realizaci stavby „FN Brno-Ústavní lékárna“ v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými platnými právními předpisy, zejm. zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ...
Krajská nemocnice T. Bati, a.s. - Centrální objekt - zhotovitel projektové dokumentace
Vytvoření studie Centrálního objektu, zhotovení projektové dokumentace v rozsahu pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení vč. inženýrské činnosti, projektové dokumentace pro výběr dodavatele v podrobnostech pro provádění stavby včetně soupisu prací, autorského dozoru, zpracování výše uvedených částí PD do modelu BIM v ...
Nemocnice Třebíč - Parkovací dům - projektová dokumentace
Vypracování projektové dokumentace v rozsahu standardu projektové dokumentace pro územní rozhodnutí a povolení stavby a projektové dokumentace pro provádění stavby. Projektová dokumentace bude realizována v souladu s požadavky souvisejícími s použitím metody BIM.
PD Radlinského
Stručný opis predmetu zákazky: Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v časti B.2 Opis predmetu zákazky a v dokumente zadanie pre projektanta MK Radlinského - dokončenie pešej zóny zadanie, ktorý je prílohou č. 4 týchto súťažných podkladov. Úspešný uchádzač sa zaväzuje, že vypracuje vo vlastnom mene a na vlastnú ...
Jednotný informační systém hl. města Prahy
ROPID (Regionální organizátor pražské integrované dopravy) vyhlašuje mezinárodní designérskou dvoufázovou užší soutěž o návrh na podobu jednotného informačního systému pro veřejnou dopravu a prostranství hlavního města Prahy. Cílem soutěže je vybrat tým odborníků, který prokáže schopnost vytvořit chytrý systém městské navigace vyhovující potřebám ...
RS 4 VRT Praha-Balabenka - sjezd Lovosice; architektonická soutěž terminál Roudnice nad Labem
RS 4 VRT PRAHA-BALABENKA - SJEZD LOVOSICE; ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ TERMINÁL ROUDNICE NAD LABEM VRT Předmětem Soutěže je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního Terminálu Roudnice nad Labem VRT, Údržbové základy a souvisejících objektů, které budou součástí vysokorychlostního úseku VRT ...
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pertoltice pod Ralskem
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Pertoltice pod Ralskem, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Pro potřeby KoPÚ byl stanoven obvod v rozsahu 678 ha
Rekonstrukce a přístavba polikliniky Pod Marjánkou
Předmětem soutěže je zpracování návrhu na rekonstrukci a přístavbu polikliniky Pod Marjánkou. Zadavatel hledá takovou formu řešení, které výrazně neomezí současný provoz polikliniky a zároveň bude efektivní, ekonomické a citlivé k architektuře objektu. Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh řešení předmětu soutěže který splní ...
Komplexní pozemkové úpravy Blatná
Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen "KoPÚ") v katastrálním území Blatná a navazujících částech sousedních katastrálních území Blatenka, Skaličany a Tchořovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude ...
KŘP Úsk P 2.0 - zpracování projektové dokumentace pro kompletní rekonstrukci areálu ÚO Most
Zpracování projektové dokumentace na kompletní rekonstrukci areálu na adrese Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, V. Řezáče 224/3, 434 01 Most vč. s tím souvisejících oprav a úprav areálu a jeho zateplení v rozsahu pro stavební povolení a pro provedení stavby včetně rozpočtu a výkazu výměr . Jedná se o kompletní rekonstrukci areálu ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Malšice
Předmětem plnění této veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Malšice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pavlovice u Přerova a v k.ú. Prusínky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Pavlovice u Přerova a Prusínky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Sociální věci - zřízení nových služeb - zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti
Předmětem veřejné zakázky je provedení projekčních a inženýrských prací. Veřejná zakázka je rozdělena na 2. části. Část 1: Centrum ÁČKO Valašské Meziříčí - Rekonstrukce vedlejšího objektu pro odlehčovací službu - zhotovení objemové studie, projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti a autorského dozoru. Část 2: DOZP Uherský Brod - ...