Vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie lôžkových oddelení 1. PaF

Vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie lôžkových oddelení 1. PaF

Vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie lôžkových oddelení 1 PaF a geriatrie.

Vypracování projektových dokumentací Silnice II/478 Ostrava, Nová Krmelínská, účelová komunikace

Vypracování projektových dokumentací Silnice II/478 Ostrava, Nová Krmelínská, účelová komunikace

Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu či všechny části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky. Předmětem zakázky je zpracování aktualizace projektových dokumentací. část 1: Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, ...

Projektová dokumentace - Rekonstrukce energetického hospodářství

Projektová dokumentace - Rekonstrukce energetického hospodářství

Předmětem veřejné zakázky „Projektová dokumentace - Rekonstrukce energetického hospodářství“, je zpracování kompletní projektové dokumentace v rozsahu dokumentace pro stavební povolení (DSP) a pro provedení stavby (DPS). Požadovaný rozsah a popis vychází ze zpracovaného energetického auditu, který zadavatel poskytne účastníku zadávacího řízení na ...

Krytá plaváreň Lučenec

Krytá plaváreň Lučenec

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie (DÚR) a dokumentácie pre stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácie na realizáciu stavby (DRS), pre stavbu KRYTÁ PLAVÁREŇ LUČENEC

KoPÚ v k.ú. Rychnov na Moravě

KoPÚ v k.ú. Rychnov na Moravě

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rychnov na Moravě a části katastrálního území Žichlínek a části Třebařov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ ...

Zpracování projektové dokumentace - Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského

Zpracování projektové dokumentace - Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DÚR, DSP, DPS) na „Realizace odstavných ploch na ul. Bogorodského“ se zajištěním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Jedná se o vybudování odstavných ploch na místě, které již využívají rezidenti k parkování. Předpoklad je 20 nových parkovacích míst, které odstavné ...

Centrum přírodovědného a technického vzdělávání - PD

Centrum přírodovědného a technického vzdělávání - PD

Zhotovení projektové dokumentace, a to ve stupních dokumentace pro vydání společného povolení (DÚR+DSP), k zadání a provedení stavby (DZS + DPS), zajištění inženýrské činnosti, tj. zajištění dokladové části k DÚR+DSP a výkon autorského dozoru nad realizací stavby.

Praha – Loretánská, kasárna gen. Sochora – rekonstrukce - PD

Praha – Loretánská, kasárna gen. Sochora – rekonstrukce - PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro stavbu „Praha – Loretánská, kasárna gen. Sochora - rekonstrukce “;vypracování Plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;poskytnutí nezbytné ...

Rekonverze areálu bývalých kasáren Žižkova - Dvořákova v Českých Budějovicích

Rekonverze areálu bývalých kasáren Žižkova - Dvořákova v Českých Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je navrhnout rekonverzi areálu kasáren a jeho přeměnu na nové sídlo Magistrátu města České Budějovice (převážně státní správy) a městské policie dle zadání v příloze a dále vypracování dokumentace pro územní řízení pro tento záměr, vč. inženýrské činnosti pro vystavení územního rozhodnutí. Předmět plnění veřejné ...

Domov se zvláštním režimem Praha 12

Domov se zvláštním režimem Praha 12

V této fázi zadavatel není objektivně schopen vymezit veškeré technické podmínky a právní a finanční požadavky na plnění veřejné zakázky tak, aby mohl sestavit zadávací dokumentaci. Jediné, co je zadavatel schopen definovat je, že předmětem (či spíše účelem) plnění veřejné zakázky je výstavba a vybavení domova se zvláštním režimem (DZR) včetně ...

Dům kultury - zpracování projektové dokumentace

Dům kultury - zpracování projektové dokumentace

Předmětem plnění je zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci domu kultury. Vybraný dodavatel bude povinen zpracovat kompletní projektovou dokumentaci obsahující veškeré náležitosti stanovené vyhláškou 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění. Projektová dokumentace musí odpovídat platným právním předpisům a požadavkům ...

Architektonicko-konstrukční soutěž o návrh: lávka Děčín - Podmokly

Architektonicko-konstrukční soutěž o návrh: lávka Děčín - Podmokly

Předmětem soutěže je zpracování architektonického a konstrukčního návrhu lávky pro pěší a cyklisty jako spojnice břehů Labe v závodní (za mostem ve směru toku) straně železničního mostu. Návrh řešení má podpořit celoměstsky významné propojení mezi částmi města a zároveň zpřístupnit nábřeží.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice pod Hostýnem

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Bystřice pod Hostýnem

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bystřice pod Hostýnem včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Soutěž o návrh -  Celkové řešení Vítězného náměstí

Soutěž o návrh - Celkové řešení Vítězného náměstí

Předmětem soutěže je zpracování řešení prostoru Vítězného náměstí se všemi urbanistickými a dopravními vazbami v dané lokalitě a vytvoření veřejného prostranství reprezentativního a pobytového charakteru v souladu s jeho nově navrženým dopravním řešením. Plocha náměstí by měla být primárně určena pro potřeby obyvatel Prahy 6. Návrh by měl navrátit ...

Prodloužení tramvajové trati  Bystrc - Kamechy - studie proveditelnosti a DUR

Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy - studie proveditelnosti a DUR

Zadavatel hodlá zajistit řádnou přípravu a posouzení možnosti pro případnou budoucí realizaci stavby spočívající ve vybudování tramvajové trati v úseku Bystrc - Kamechy ve městě Brně (dále jen „Stavba“) Předmětem plnění VZ je zejména odborná technická, tvůrčí a jiná činnost vybraného dodavatele spočívající v - posouzení možností a podmínek pro ...

Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice

Realizace prvků ÚSES v k.ú. Vedrovice

Předmětem veřejné zakázky jsou služby spočívající v realizaci chybějící části územního systému ekologické stability krajiny v katastru obce Vedrovice. Přesná lokalizace částí ÚSES včetně vymezení parcel pro nové výsadby jsou převzaty z Plánu společných zařízení Komplexní pozemkové úpravy Zábrdovice, Vedrovice, Jezeřany, Kubšice a Moravský Krumlov, ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Holešova

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Martinice u Holešova

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Martinice u Holešova a v části k.ú. Holešov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné - zpracování projektové dokumentace

Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné - zpracování projektové dokumentace

Předmětem veřejné zakázky na služby je: zpracování projektových dokumentací ke kompletní rekonstrukci domů včetně dispozičního řešení, přístavby výtahu a vybudování parkovací plochy, včetně výkonu inženýrské činnosti na akci „Rekonstrukce domů čp. 33-35 v Karviné“.

I/51, I/76 Nitra-Kalná nad Hronom-Levice, štúdia realizovateľnosti

I/51, I/76 Nitra-Kalná nad Hronom-Levice, štúdia realizovateľnosti

Úlohou štúdie je návrh technicky, ekonomicky a environmentálne najvhodnejšieho riešenia trasy cesty I/51 v úseku Nitra Kalná nad Hronom - Levice a cesty I/76 v úseku Želiezovce Šarovce Tlmače Hronský Beňadik s vyhodnotením už navrhnutých trás, prípadné doplnenie variantov a ich zhodnotenie. Podrobný opis a rozsah služby je uvedený v nasledovných ...

Zpracování návrhu dvou KoPÚ v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov

Zpracování návrhu dvou KoPÚ v k.ú. Brniště a v k.ú. Velký Grunov

Zpracování návrhu dvou komplexních pozemkových úprav, první v k.ú. Brniště (obvod cca 959 ha) a druhý v k.ú. Velký Grunov (obvod cca 641 ha), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané ...

Zhotovenie územného plánu zóny Pálenisko – Prístav Bratislava

Zhotovenie územného plánu zóny Pálenisko – Prístav Bratislava

Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Pálenisko Prístav Bratislava, ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a ...

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu  - Modernizace silnice II/362 Polička – Jedlová

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu - Modernizace silnice II/362 Polička – Jedlová

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby „Modernizace silnice II/362 Polička – Jedlová“ ve stupních DÚR a společné DSP a DPS v délce 6,325 km ve stávajícím šířkovém uspořádání (min 5,5 m v obrusné vrstvě vozovky). Modernizace silnice bude obsahovat výměnu konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu stanoveném průzkumnými ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Holohlavy; Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Rodov

Předmětem plnění veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Holohlavy a zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Rodov, včetně ucelené části katastrálního území Holohlavy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí ...

Podrobná diagnostika mosta - Most SNP cez Dunaj v Bratislave

Podrobná diagnostika mosta - Most SNP cez Dunaj v Bratislave

Podrobná diagnostika Mostu SNP - hlavného mostného objektu a estakád slúži na posúdenie jeho stavu, zistenia odchýlok od normálu a ich príčin, overenie bezpečnosti, ďalšej spôsobilosti a zvyškovej únavovej životnosti Mosta SNP.

Komunitní bytový dům pro seniory Křenovice

Komunitní bytový dům pro seniory Křenovice

Předmětem soutěže je zpracování urbanisticko-architektonického návrhu řešení objektu komunitního bytového domu pro seniory s návaznost na přilehlé zastavitelné území a určení charakteru budoucí zástavby a veřejných prostranství, hlavní směry využit ploch a budov při zohlednění vhodné dopravní obslužnost, urbanistických vazeb a historii místa ...

(záznamy 1/25 z 1296)  strana 1 / 52