Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia

Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiala - Projektová dokumentácia

Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s vypracovaním a Požiadaviek Objednávateľa pre stavbu Modernizácia električkových tratí Ružinovská radiála, zabezpečenie inžinierskej činnosti pri zastupovaní investora v konaní s dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými dotknutými subjektmi, výkon ...

Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry

Zpracování Aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování aktualizace Plánu dílčího povodí Horní Odry a příprava podkladů pro Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry ve smyslu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s vyhláškou Ministerstva zemědělství a Ministerstva životního prostředí ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebusice a Hospozín

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Třebusice a Hospozín

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Třebusice a katastrálním území Hospozín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...

Štěpánov - sklady a provozní objekty - rekonstrukce - PD

Štěpánov - sklady a provozní objekty - rekonstrukce - PD

Zpracování projektové dokumentace, výkon činnosti autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.

Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiala - Projektová dokumentácia

Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiala - Projektová dokumentácia

Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s vypracovaním a dodaním Požiadaviek Objednávateľa pre stavbu Modernizácia električkových tratí Vajnorská radiála, zabezpečenie inžinierskej činnosti pri zastupovaní investora v konaní s dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými dotknutými subjektmi, výkon ...

Centrální dopravní terminál Jihlava

Centrální dopravní terminál Jihlava

Předmětem veřejné zakázky je vypracování a dodání aktualizované urbanisticko-architektonické studie, oznámení záměru dle zákona č. 100/2001 Sb., projektové dokumentace bouracích prací, dokumentace pro vydání územních rozhodnutí, pro vydání stavebních povolení a projektové dokumentace pro provádění stavby umožňující vypsání zadávacího řízení na ...

CRC Hlavenec - rekonstrukce skladové haly na stanici vojenské hasičské jednotky

CRC Hlavenec - rekonstrukce skladové haly na stanici vojenské hasičské jednotky

Předmětem plnění VZ je zpracování jednostupňové projektové dokumentace pro výstavbu nové hasičské stanice ve vojenském areálu Hlavenec na místě stávající skladové haly, která bude před výstavbou hasičské zbrojnice zdemolována. Součástí realizace bude také rekonstrukce okolních zpevněných ploch pro manipulaci vojenské hasičské techniky a pohyb ...

Mestský park Komenského

Mestský park Komenského

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe Mestský park Komenského na Komenského námestí v Bratislave. Cieľom stavby je zriadenie mestského parku v centre Starého Mesta pri budove SND. Mestský park bude pozostávať z pochôdznej drevenej rámovej konštrukcie s povrchovou úpravou doplnenej kvetináčmi z agátového dreva, osvetlením a ...

Vypracovanie DSZ, DÚR, Oznámenia 8 a po vypracovaní DÚR, DSP v rozsahu DRS

Vypracovanie DSZ, DÚR, Oznámenia 8 a po vypracovaní DÚR, DSP v rozsahu DRS

Vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru (DSZ), dokumentácie na územné rozhodnutie (DÚR), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DÚR, dokumentácie na stavebné povolenie v rozsahu dokumentácie na realizáciu stavby (DSP v rozsahu DRS), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a) po vypracovaní DSP, ...

Vytvorenie podporných nástrojov pre riadenie a hodnotenie mimoriadnych udalostí

Vytvorenie podporných nástrojov pre riadenie a hodnotenie mimoriadnych udalostí

Predmetom zákazky je vytvorenie podporných nástrojov pre riadenie a hodnotenie mimoriadnych udalostí a realizácia súvisiacich služieb. Zákazka bude pozostávať z realizácie nasledujúcich služieb: - vypracovanie analýzy, ktorá bude pozostávať z definovania požiadaviek (funkčných aj nefunkčných) na rozsah a obsah spracovávaných údajov a informácií, ...

Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně

Revitalizace náměstí Míru ve Zlíně

Jedná se o dvoufázovou projektovou soutěž, přičemž první fáze soutěže bude ideová se zaměřením na urbanismus, fungování veřejných prostranství, provoz a řešení dopravy v klidu. V druhé fázi budou vybrané návrhy dopracovány do větší podrobnosti. Do druhé fáze soutěže zadavatel předpokládá vyzvat 6 účastníků. Návrh bude v první fázi soutěže ...

Architektonická jednofázová projektová soutěž o Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm

Architektonická jednofázová projektová soutěž o Multifunkční hala u ZŠ s venkovním sportovištěm

Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení novostavby sportovní haly s venkovním sportovištěm v blízkosti Základní školy M. Alše v Praze-Suchdole. Sportovní areál by měl sloužit zejména pro zajištění výuky tělovýchovy a sportu pro přilehlou základní školu a následně pro činnost sportovních a zájmových oddílů v Praze-Suchdole. ...

Seniorské centrum Šatovka

Seniorské centrum Šatovka

Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonického řešení rekonstrukce a dostavby Seniorského centra Šatovka, v Dejvicích, na adrese V Šáreckém údolí 81/74, Praha 6. Řešené území se nachází v přírodním parku Šárka – Lysolaje, na parc. č. 2234, 2235/2, 2236 v k. ú. Dejvice. Řešené území je v současnosti celek pod jedním oplocením, viz ...

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh - Lávka přes Labe v Nymburce

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh - Lávka přes Labe v Nymburce

Předmětem soutěže je zpracování architektonicko-konstrukčního návrhu adekvátního propojení pro pěší a cyklisty přes Labe v Nymburce. Nová lávka s odpovídající světlou šířkou a sklonem by měla řeku překlenout v prostoru nevyhovující stávající lávky. Jsou vyloučeny podpěry v korytě řeky. Součástí zadání je rovněž řešení předpolí lávky na obou ...

Rekonstrukce Bělohorské ulice - projektová a inženýrská činnost

Rekonstrukce Bělohorské ulice - projektová a inženýrská činnost

Předmětem veřejné zakázky je na podkladě Koncepční studie ulice Bělohorské zpracované Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkovou organizací se sídlem Vyšehradská 2077/57, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČO 70883858 stavby č. 42807 Rekonstrukce Bělohorské ulice (dále jen „stavba“): a) zhotovení dokumentace pro vydání ...

Územný plán zóny CMO – Severovýchod, 2018

Územný plán zóny CMO – Severovýchod, 2018

Predmetom zákazky je spracovanie územnoplánovacej dokumentácie zóny.

Zhotovenie územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova

Zhotovenie územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova

Vypracovanie, resp. zhotovenie územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu zóny Líščie nivy - Palkovičova, ktorý bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z. z. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej ...

Mateřská škola Na Marně

Mateřská škola Na Marně

Předmětem soutěže je návrh a zpracování architektonického řešení novostavby dvoutřídní mateřské školy (dále MŠ) na adrese Na Marně 14, Praha 6. Pozemek se nachází ve vilové zástavbě v Bubenči, na parc. č. 1358, 1359/1, 1359/2, 1359/3 v k. ú. Bubeneč.

Zpracování projektové dokumentace komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10

Zpracování projektové dokumentace komplexní opravy a rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou přípravné práce a průzkumy, projektové práce a kompletní inženýrská činnost včetně autorského dozoru. Veškeré přípravné, projektové práce a inženýrská činnost povedou k realizaci komplexní rekonstrukce objektu ÚMČ Praha 10 v ulici Vršovická, č.p. 1429/68 v rozsahu definovaném dokumentem: „Zadávací studie ...

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh - Sociálně zdravotní komplex Červený kopec

Architektonická užší jednofázová projektová soutěž o návrh - Sociálně zdravotní komplex Červený ...

Předmětem soutěže je návrh umístění sociálně zdravotního komplexu ve stávajícím areálu. Návrh bude vypracován v rozsahu studie, při dodržení podmínek zadavatele, s cílem optimálního využití stávajícího areálu a jeho zapojení do okolní stávající i plánované městské struktury. V rámci Plánu zdraví města Brna 2018 - 2030 je v rámci politiky a ...

Projektová dokumentace k výstavbě parkoviště a zabezpečovacího zařízení v areálu Zámku Štiřín

Projektová dokumentace k výstavbě parkoviště a zabezpečovacího zařízení v areálu Zámku Štiřín

Předmětem veřejné zakázky je provedení projektové dokumentace na výstavbu parkoviště a zabezpečovacího zařízení v areálu Zámku Štiřín pro stavební řízení a zajištění pravomocného stavebního povolení pro tuto výstavbu.

Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice

Kalové hospodářství ČOV Brno – Modřice

Předmětem veřejné zakázky je projektování a výstavba nového kalového hospodářství v areálu stávající Čistírny odpadních vod v Modřicích (dále také jen „stavba“ nebo „Dílo“). Předmětem veřejné zakázky jsou tak stavební práce a související služby při projektování a realizaci stavby, včetně komunikací a uvedení stavby do provozu v souladu s jejím ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlčnov

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vlčnov

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vlčnov včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů.

Vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie lôžkových oddelení 1. PaF

Vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie lôžkových oddelení 1. PaF

Vypracovanie projektovej dokumentácie komplexnej rekonštrukcie lôžkových oddelení 1 PaF a geriatrie.

Vypracování projektových dokumentací Silnice II/478 Ostrava, Nová Krmelínská, účelová komunikace

Vypracování projektových dokumentací Silnice II/478 Ostrava, Nová Krmelínská, účelová komunikace

Veřejná zakázka je dle ust. § 35 zákona rozdělena na části. Zadavatel umožňuje podat nabídku na jednu či všechny části. Není-li uvedeno jinak, platí ustanovení těchto zadávacích podmínek pro každou část zakázky. Předmětem zakázky je zpracování aktualizace projektových dokumentací. část 1: Vypracování projektové dokumentace ve stupni DSP, ...

(záznamy 1/25 z 1319)  strana 1 / 53