Technologickým vzdelávacím ekosystémom k odbornej excelentnosti - projektová dokumentácia
1. Predmetom zákazky pre projekt Technologickým vzdelávacím ekosystémom k odbornej excelentnosti v rámci výzvy: SEKCIA PROGRAMOV REGIONÁLNEHO ROZVOJA - Výzvy na predkladanie ŽoNFP - Výzva na predkladanie ŽoNFP na prípravu projektov iniciatívy Catching-up Regions, kód výzvy: IROP-PO7-SC76-2021-80 - Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a ...
Excelentní v ELE, AUT a IT pre 21. storočie - projektová dokumentácia
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer a súčinnosť pri korekcií predmetu plnenia, ktorej potreba môže nastať pri zabezpečovaní územného rozhodnutia, stavebného povolenia a/alebo verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby pre projekt: Excelentní v ...
Ekologicky, inovatívne a inkluzívne – projektová dokumentácia
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) vrátane podrobného rozpočtu a výkazu výmer a súčinnosť pri korekcií predmetu plnenia, ktorej potreba môže nastať pri zabezpečovaní územného rozhodnutia, stavebného povolenia a/alebo verejného obstarávania na výber Zhotoviteľa stavby, zabezpečenie súhlasných ...
Košice IBC a HS, výstavba objektov -  vypracovanie projektovej dokumentácie
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre akciu Košice IBC a HS, výstavba objektov
Zhotovenie projektovej dokumentácie, výkon inžinierskej činnosti, výkon odborného autorského dohľadu
Predmetom zákazky je poskytnutie komplexných služby súvisiacej so zabezpečením zhotovenia projektovej dokumentácie, vykonanie prieskumov, výkonu inžinierskej činnosti a výkonu odborného autorského dohľadu pre modernizáciu a nadstavbu budovy Okresného súdu Trenčín. Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom pre ...
Projektová dokumentácia: Martin – Východný mestský okruh – II. etapa
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie v stupni pre: -územné rozhodnutie v rozsahu a obsahu pre vydanie územného rozhodnutia k stavebným objektom: -Od Križovatky č. 1 po Križovatku č. 4 vrátane napojenia na existujúce komunikácie (ul. Kollárova, miestna komunikácia, ul. Nade Hejnej, 0,00 km 2,647 km) -Napojenie na Križovatku ...
Banská Bystrica IBC a HS, výstavba objektov -  vypracovanie projektovej dokumentácie
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie a zabezpečenie výkonu odborného autorského dohľadu pre akciu Banská Bystrica IBC a HS, výstavba objektov
Debarierizácia Gymn. L.Stöckela, Jiráskova 12, BJ–PD
Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v Prílohe č. 1 výzvy na predkladanie ponúk.
Parkovací dom - P+R Zlaté piesky
Predmetom zákazky je vypracovať a dodať projektovú dokumentáciu v rozsahu zámer pre zisťovacie konanie posúdenia vplyvu na životné prostredie (EIA) alebo jeho zmeny, správu o hodnotení vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie alebo jej zmeny, a to v súlade s ustanoveniami zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ...
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie s náležitosťami dokumentácie na realizáciu stavby
Predmetom zákazky je poskytnutie služby vypracovanie projektovej dokumentácie, inžinierska činnosť a autorský dohľad pre stavbu: Rekonštrukcia internátu SOŠL Zlepšenie tepelno-technických vlastností budovy, B. Štiavnica.
Námestie Slobody v Banskej Bystrici
Predmetom súťaže je revitalizácia a modernizácia významného verejného priestoru - Námestia Slobody v Banskej Bystrici, ktorý je charakteristický významnou západovýchodnou kompozičnou osou mesta. Cieľom súťaže je zadefinovať námestie, ktorému chýba priestorové vymedzenie, a získať adaptabilný návrh riešenia súdobého - bezpečného, bezbariérového, ...
Overovacia štúdia na tzv. Malý objekt na Kráľovej holi
Predmetom verejného obstarávania je poskytnutie služby vypracovanie Overovacej štúdie na tzv. Malý objekt na Kráľovej holi. Predmet zákazky je podrobne špecifikovaný v Prílohe č. 3 Výzvy - Opis predmetu zákazky. Cieľom overovacej štúdie je odborne zhodnotiť technický súčasný stav budovy tzv. Malého objektu súpisné číslo 839, preskúmať možnosti ...
Tri chaty – prípravná a projektová dokumentácia
Zákazka je súčasťou projektu s názvom Terénne chaty Dúbrava, Dve Vody a Chata v sedle pod Veľkým Bokom financovaného z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Zákazka je rozdelená na 3 časti. Predmetom každej časti zákazky je vypracovanie Prípravnej a projektovej dokumentácie rekonštrukcie objektov v správe Verejného ...
Územný plán obce Jurová
Výzva na predloženie cenovej ponuky- PRIESKUM TRHU Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Územný plán obce Jurová za účelom prieskumu trhu. Uvedenú požiadavku Vám predkladáme v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon). Zároveň ...
ÚPN Zóny Podhorský Pás – Vtáčnik/Briežky
Predmetom zákazky je vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie ,,Územný plán zóny Podhorský pás Vtáčnik/Briežky,, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 55/2001 Z.z. o územnoplánovacích ...
Stredisko environmentálnej výchovy Tisovec – projektová dokumentácia
Predmetom zadania je spracovanie architektonického návrhu a následne projektovej dokumentácie rekonštrukcie administratívnej budovy a budovy skladov. Objekty budú slúžiť výlučne ako škola v prírode a vzdelávacie centrum, nebudú však slúžiť ako návštevnícke či informačné centrum pre návštevníkov. Nepočíta sa ani s umiestnením obchodu so suvenírmi, ...
Vízia areálu SAV
Ide o projektovú verejnú dvojetapovú súťaž návrhov, realizovanú postupom zákazky s nízkou hodnotou. Účelom súťaže je nájsť návrh, ktorý spomedzi predložených návrhov najlepšie rieši požiadavky zadania a tiež nájsť partnera, s ktorým bude vyhlasovateľ ďalej spolupracovať na projekte. Vyhlasovateľ vyzve víťaza na rokovanie o podrobnostiach ...
Tělocvična a jídelna základních škol v centru Rokycan
Předmětem soutěže je návrh novostavby veřejné stavby - školního objektu nebo objektů a jejich bezprostředního okolí v centru města Rokycan.Bližší specifikace v soutěžních podmínkách.
Soutěž o návrh na řešení - Mateřská škola U Přehrady
Předmětem soutěže je řešení novostavby mateřské školy s kapacitou 156 dětí včetně zahrady a nejbližšího okolí. Požadavky zadavatele na předmět soutěže jsou uvedeny v podkladu „P01 ZADÁNÍ SOUTĚŽE“
Výstavba budovy Strednej zdravotníckej školy v Nitre - projektová dokumentácia
Predmetom zákazky je vypracovanie všetkých stupňov projektovej dokumentácie v rámci projektu Výstavby budovy Strednej zdravotníckej školy v Nitre. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch zákazky.
Projektová dokumentácia pre rekonštrukciu Kúrie v obci Budimír
Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie, ktorá nadväzuje na Výzvu č. 02I02-29-V01 vyhlásenú Ministerstvom dopravy SR, viď. URL: https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/zalezitosti-eu-a-medzinarodnych-vztahov-14/fondy-eu/plan-obnovy/obnova-budov-54280.
Domov pro seniory Červený Kostelec
Předmětem soutěže o návrh je architektonické řešení veřejné budovy domova seniorů. Novostavba Domova pro seniory v Červeném Kostelci bude realizována na pozemcích v majetku města. Parkování pro návštěvy lze navrhnout v mezích územní studie Družstevní-Sadová. Domov pro seniory by měl poskytovat ubytování a komplexní péči klientům, kteří zde budou ...
Zameranie a digitalizácia budovy Ministerstva dopravy Slovenskej republiky
Zameranie a digitalizácia budovy Ministerstva dopravy Slovenskej republiky na Námestí slobody č. 6, v Bratislave s vyhotovením celkovej projektovej dokumentácie skutkového stavu budovy. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v Prílohe č. 1 Zmluvy o dielo.
Přátelství x K Říčanům x K Poště, č. akce 999078 - Projektant
Předmětem zakázky je projektová a inženýrská činnost a poskytnutí souvisejících služeb. Předmět zakázky je podrobně specifikován v předloze smlouvy.
Modernizace ŽST Brno-Židenice a úpravy v ŽST Brno-Maloměřice
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby pro vydání společného povolení dle liniového zákona, projektové dokumentace pro provádění stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.