PD  stavební úpravy budov H1, H2
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletních projektových dokumentací ve třech stupních: koncept stavby, dokumentace pro společné povolení a dokumentace pro provádění stavby a související inženýrská činnost při přípravě stavby. Projektové dokumentace budou zpracovány v souladu zejména s vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve ...
Zpracování a projednání projektové dokumentace na zhotovení stavby - Obnova S-centra Hodonín, p.o.
Účelem veřejné zakázky je projektová příprava obnovy stavby S-centra Hodonín, p.o., která proběhne v intencích ustanovení § 177 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a tak, aby v ní mohla být poskytována pobytová sociální služba „domov se zvláštním režimem“ ve smyslu zákona č. 108/2006 ...
Most v ul. Božanovská, X503 - rek., Praha 20, nový most - Správce stavby
Předmětem zakázky je výkon funkce správce stavby a poskytnutí souvisejících služeb.
FNUSA - budova O1, 3. NP.  - stavební úpravy pro instalaci MR 1,5 Tesla - projektová dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace (PD), a to na stavební úpravy pro instalaci přístroje MR 1,5 Tesla v budově O1 ve 3.NP (dále jen „MR 1,5 T“) v areálu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně, včetně výkonu autorského dozoru a dalšího souvisejícího plnění. Obsahem projektové dokumentace bude komplexní ...
Brno - kasárna Jana Babáka, budova č. 67, bazénová technologie - rekonstrukce
Předmětem VZ je získání odborného technického podkladu - projektové dokumentace pro ohlášení stavby, resp. pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby (společně také jako „Dokumentace“) pro stavbu „Brno - kasárna Jana Babáka, budova č. 67, bazénová technologie - rekonstrukce“ s cílem zkvalitnit technický stav bazénu, aby ...
Provedení stavebnětechnického průzkumu a aktualizace projektové dokumentace
Předmětem plnění je provedení stavebnětechnického průzkumu a aktualizace zpracované projektové dokumentace objektu Rašelinového pavilonu, nacházejícího se na části pozemku p.č. 902 k.ú. Karlovy Vary, včetně výkonu inženýrské činnosti spočívající v zajištění vydání kladného rozhodnutí změna stavby před dokončením, poskytnutí souvisejících odborných ...
Zpracování projektové dokumentace III36213 Rozseč - Rozsíčka - Sulíkov PDPS, SP
Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupni PDPS jako podklad pro výběr zhotovitele a realizaci stavby včetně doplňujících průzkumů a PAU. Dále je součástí zakázky soupis prací. Předmětem dokumentace stavby je souvislá oprava vozovkového souvrství na úseku silnice III/36213 v km 0,000 až 4,529 tj. v úseku od křižovatky se ...
VFN Praha_adaptace GPK _přípravná fáze _stavebně technický průzkum
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení stavebně technického průzkumu stávajícího stavu kulturní památky Areálu F Gynekologicko_porodnické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Apolinářská 441_18, PSČ: 128 00, Praha 2. Účelem stavebně technického průzkumu (dále také jen „STP“) je poskytnout ucelený soubor informací o stavebně ...
Zpracování projektu pro provedení rekonstrukce administrativního objektu SZ EU v Bruselu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování jednostupňového projektu / projektu pro provedení rekonstrukce vlastního administrativního objektu SZ EU v Bruselu na adrese Rue Caroly 15, 1050 Ixelles, Bruxelles, Belgie včetně autorského dozoru na základě záměru investora a Zprávy o stavebně-technickém průzkumu.
Dokumentace pro vydání SP a Integrovaného povolení Zevo Vráto, a.s.
a) Zpracování dokumentace pro vydání Stavebního povolení (SP) v rozsahu dle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a jejích příloh - Zapracování následných změn podoby objektů ZEVO na základě architektonické studie vzešlé ze soutěžního workshopu ( soutěžní workshop pořádá samostatně a souběžně zadavatel) - Projednání ...
Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice - Zpracování projektové dokumentace
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti a autorského dozoru pro stavbu - „Modernizace Odborného léčebného ústavu Metylovice“.
Návrh řešení železniční stanice Nymburk hl. n.
Předmětem Soutěže jsou návrhy architektonicko-urbanistického řešení v železniční stanici Nymburk, hl. n. na: PROJEKTOVÁ ČÁST a) novostavbu výpravní budovy; a b) rekonstrukci stávající výpravní budovy; a IDEOVÁ ČÁST c) na umístění prostor pro technologie dráhy a podchodu na nástupiště v železniční stanici Nymburk hl. n.; d) ideové ...
Zhotovení PD, výkon IČ, AD a koordinátor BOZP stavby - Výstavba sportovního plaveckého bazénu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací novostavby sportovního plaveckého bazénu, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP po dobu přípravy stavby. Blíže viz ZD.
Zhotovení PD, výkon IČ, BOZP a AD: TPA - Inovační centrum pro transformaci vzdělávání
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace, výkon inženýrské činnosti, autorského dozoru a koordinátora BOZP v přípravě stavby TPA Inovační centrum pro transformaci vzdělávání. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v přílohách zadávací dokumentace.
Sportovní základní škola Botanická, Brno
Předmětem Soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení novostavby sportovní základní školy včetně víceúčelové sportovní haly. Zadavatel má zájem na tom, aby výsledné řešení působilo kultivovaně, uceleně a provázaně ve vztahu k okolí a zejména k sousedním významným kulturním památkám (budova Nejvyššího soudu ČR, Masarykův studentský ...
Školní areál Studentská Mnichovo Hradiště
Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu dostavby školního areálu ve Studentské ulici v Mnichově Hradišti. Plánovaná dostavba ve třech etapách zahrnuje přístavbu křídla 12 školních tříd, školní jídelny a šaten (dále jen objekt „A”), sportovní halu se zázemím (dále jen objekt „B”) a pavilon s učebnami pro nejnižší ročníky (dále jen ...
Realizace instalačních a realizačních služeb - rámcová dohoda
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a třemi dodavateli vybranými v rámci tohoto zadávacího řízení, na základě které budou zadavatelem zadávány jednotlivé veřejné zakázky na realizaci instalačních a architektonických služeb v oboru silnoproud, slaboproud a vzduchotechnika.
Jez Sudoměřice - oprava - správce stavby
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou veškeré záležitosti spojené s činností správce stavby při řízení realizace projektu „Jez Sudoměřice - oprava - Správce stavby“ (dále jen „Projekt“) a při dozoru nad řádným provedením Projektu, včetně zajišťování souladu realizace Projektu s právními předpisy a to ve sjednaných výkonových fázích Projektu.
Zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci Urgentního příjmu
Předmětem veřejné zakázky bude zpracování projektové dokumentace pro modernizaci pracoviště urgentního příjmu tzv. druhého typu v souladu s aktuálními požadavky celostátní koncepce, jejímž cílem je funkční síť urgentních příjmů rovnoměrně pokrývající potřeby příslušných spádových oblastí všech regionů České republiky.
Moravská Třebová -  budova č. 69 - rekonstrukce
Předmětem plnění VZ je zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora BOZP a zajištění řádného výkonu činnosti technického dozoru stavebníka.
Víceúčelová sportovní hala Nový Jičín
Předmětem soutěže je architektonický návrh víceúčelové sportovní haly, která bude součástí sportovního areálu na ul. U Stadionu v Novém Jičíně. Podrobnosti jsou uvedeny v soutěžních podmínkách.
Zpracování projektové dokumentace na akci Dostavba areálu - Domov a centrum aktivity, Hodkovice
Předmětem veřejné zakázky je dopracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti a autorského dozoru stavby pro akci Dostavba areálu - Domov a centrum aktivity, Hodkovice nad Mohelkou. Veškeré požadované stupně projektové dokumentace budou zpracovány na základě projektové dokumentace pro územní řízení dle přílohy zadávací ...
Stavba č. 4328 Rajská zahrada - přemostění; Technický dozor investora
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu technického dozoru investora včetně technického dozoru stavebníka nad prováděním stavby dvou navazujících lávek pro pěší, které překlenou čtyřpruhovou komunikaci Chlumecká, těleso železniční trati a umožní bezkolizní propojení nově budované železniční zastávky a přilehlých obydlených lokalit se stanicí ...
Architektonicko-výtvarná otevřená jednofázová projektová soutěž o návrh Socha Marie Restituty
Předmětem soutěže jsou autorská díla - autorské výtvarné návrhy na realizaci sochy věnované Marii Restitutě Kafkové. Vítězný návrh bude následně realizován a dle návrhu vzniklé sochařské dílo bude umístěno v Parku Marie Restituty v Brně-Husovicích. Socha je chápána jako pocta Marii Restitutě Kafkové za její životní postoje- hluboká víra, ...
Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun
Cílem díla je zpracování aktualizace projektové dokumentace v souladu se zadávací dokumentací tak, aby bylo dle této dokumentace možné dokončit stavbu „Rekonstrukce výpravní budovy v žst. Beroun“ vybraným zhotovitelem a zároveň mohlo být vydáno povolení změny stavby před dokončením dle §118 stavebního zákona. Předmět plnění veřejné zakázky je ...