Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Janov u Hřenska a v k.ú. Oldřichov nad Ploučnicí
Zadavatel v souladu s ustanovením § 101 zákona, dělí veřejnou zakázku na dvě (2) části, které svým předmětem vymezuje takto: Část 1 – KoPÚ v k.ú. Janov u Hřenska Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexní pozemkové úpravy (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Janov u Hřenska, včetně nezbytných geodetických prací v třídě ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro celoměstsky významnou změnu ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro celoměstsky významnou změnu ÚP hl. m. Prahy č. Z 2837/00.
Digitalizace a pasportizace objektů Úřadu vlády ČR
Předmětem veřejné zakázky je digitalizace a pasportizace objektů Úřadu vlády. Jedná se zejména o zaměření a zakreslení dokumentace skutečného stavu, provedení objektové pasportizace místností, včetně materiálového a konstrukčního popisu, a dále provedení pasportizace vyhrazených technických zařízení a prvků vybavení. Podrobná specifikace ...
Plán udržitelnosti městské mobility města Zlína
4.1.1. Předmětem plnění je vypracování Plánu udržitelné městské mobility (dále jen „SUMP“) pro statutární město Zlín, jako strategického dokumentu, jehož cílem je komplexně zanalyzovat stávající stav a navrhnout odpovídající rozvoj dopravních systémů města Zlína. Předmět této veřejné zakázky bude realizován jako dílčí aktivita projektu ...
Zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru
Předmětem zadávacího řízení pod názvem „Zhotovení projektové dokumentace, inženýrské činnosti a autorského dozoru na akci „Rekonstrukce komunikací Starý Suchdol““ (dále i jen „zakázka“) je zpracování projektové dokumentace ve stupních níže uvedených, výkon autorského dozoru a poskytnutí související obstaravatelské činnosti na akci „Rekonstrukce ...
Parkovacie domy a preusporiadanie dopravy v areáli UNB
Predmetom navrhovanej činnosti je dodanie projektovej dokumentácie, príslušného inžinieringu a stavebných prác pozostávajúcich z realizácie dvoch parkovacích domov, reoganizácie statickej a dynamickej dopravy v areáli UNB vrátane vybudovania nových vjazdov pre motorové vozidlá v areáli nemocnice Ružinov, doplnenie cyklistickej infraštruktúry a ...
Stavba chodníku, včetně lávky přes Hodějovický potok
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, stavební povolení a provádění stavby (výběr zhotovitele), vč. DIO. Součástí zpracování projektové dokumentace je zabezpečení vstupních podkladů (geodetické zaměření zájmového území), zajištění inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí a stavebního ...
Metodický návod pro provádění pozemkových úprav a aktualizace Technického standardu dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření odborné části Metodického návodu pro provádění pozemkových úprav a aktualizace Technického standardu dokumentace plánu společných zařízení v pozemkových úpravách s dopadem do procesu řízení pozemkových úprav. Při tvorbě díla budou zohledněny legislativní změny související s prováděním pozemkových úprav a nové ...
Užší jednofázová projektová architektonická soutěž o návrh Rekonstrukce a přístavba základní školy
Škola v Praze Písnici nevyhovuje současných kapacitním ani provozním požadavkům. Předmětem soutěže je zpracovat architektonický návrh rekonstrukce a rozšíření stávající kapacity školy, která bude sloužit 360 (výjimečně až 440) žákům. Účelem a posláním soutěže je nalézt a ocenit nejvhodnější řešení předmětu soutěže, které splní požadavky ...
Nová krajská nemocnice ve Zlíně – projektová dokumentace
Zadavatel připravuje investiční akci (také Projekt) „Nová krajská nemocnice ve Zlíně“. K tomu účelu nechal zadavatel zpracovat STUDII, která je součástí zadávací dokumentace. Investiční náklady na celý Projekt jsou podle STUDIE vyčísleny na částku 6.612.000.000 Kč bez DPH, z toho náklady na vybavení (nábytek a zdravotnická technologie 865.000.000 ...
Vyhotovení projektové dokumentace rekonstrukce Nové scény a provozní budovy B
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících ve zpracování kompletní projektové dokumentace dle specifikace uvedené v návrhu Smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 2 ZD, pro akci: Rekonstrukce Nové scény Národního divadla a provozní budovy B č.p.1435 a zajištění souvisejících legislativně povolovacích procesů a dalších činností ...
Novostavba základní školy - projektování a inženýrská činnost
Předmětem plnění této veřejné zakázky je provedení kompletních prací a činností při zhotovení projektu vč. související inženýrské činnosti nutné pro realizaci předmětu plnění této veřejné zakázky.
CS propojení mostů Kohnův a Červeňák s napojením na CS v ul. Kyjevská - PD
Zpracování projektové dokumentace vč. inženýrské činnosti, která bude řešit vybudování sítě cyklistických stezek v území bývalého vojenského prostoru na pravém břehu Chrudimky v Pardubicích a jejich napojení na stávající zpevněné komunikace či CS na obou březích Chrudimky. Projektové práce spočívají ve zpracování dokumentace všech stupňů, tedy ...
Bytový dom 12 b.j. + TV
Predmet zákazky pozostáva z inžinierskej činnosti, vypracovania projektovej dokumentácie a uskutočnenia stavebných prác spojených s novostavbou bytového domu v obci Dolný Vadičov a príslušnej technickej vybavenosti. Pozemok je terasovito usporiadaný s existujúcimi opornými múrmi. Navrhovaná stavba sa vybuduje i na parcele č. KN C 457/2, kde sa v ...
Generální projektant rekonstrukce a modernizace areálu Fakulty strojního inženýrství VUT
Předmětem Veřejné zakázky jsou architektonické a projekční služby v souvislosti s přípravou realizace záměru rekonstrukce a modernizace areálu Fakulty strojního inženýrství VUT.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.
Vypracovanie projektovej dokumentácie a majetkovoprávne usporiadanie: Vybudovanie cyklotrasy
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie vyhľadávacej štúdie, vypracovanie projektovej dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia v podrobnosti dokumentácie pre stavebné povolenie (DUR s DSP) vrátane inžinierskej činnosti s majetkovoprávnym usporiadaním (IČ s MPU). Účelom stavby bude podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a dochádzky do ...
Vypracovanie realizačnej dokumentácie pre rekonštrukciu verejných priestorov Panenskej ulice a okoli
Predmetom zákazky je tvorba 9 samostatných realizačných projektov podľa Manuálu verejných priestorov pre Panenskú ulicu a okolie 06/2019.
Rámcová dohoda na projektové práce staveb pozemních komunikací ve vlastnictví Středočeského kraje
Na základě Rámcové dohody bude zadavatel jejím účastníkům zadávat jednotlivé dílčí zakázky na služby spočívající v provádění konkrétních projektových prací pozemních komunikací včetně příslušenství (např. osvětlení, protihlukové stěny, apod.), včetně výkonu inženýrské činnosti, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.
Modernizace a dostavba Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně – zpracování studie
Předmětem veřejné zakázky je komplexní zpracování studie „Modernizace a dostavba Krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně“
Pardubice – infrastruktura letiště – rekonstrukce
Předmětem plnění VZ je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění řádného výkonu činností technického dozoru stavebníka, a to pro objekty č. 37, 58, 59, 195-199, 134, 235 a další, v areálu ...
Koncertní sál pro Prahu - analýza využitelnosti
Předmětem zakázky je zajištění a zpracování analýzy využitelnosti, tj. nalezení nejvhodnějšího řešení využití lokality, definování nejvhodnějšího stavebního programu budovy a způsobu jejího provozování, nejvhodnějšího způsobu financování investic a provozu a vyřešení dalších pro realizaci celkového stavebně provozního programu podstatných otázek.
Zpracování projektové dokumentace na - Parkoviště u Lidlu ul. Jugoslávská v Ostravě-Zábřehu
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na rozšíření stávajícího parkoviště na ploše uvolněné přestavbou prodejny Lidl v Ostravě-Zábřehu. Bude se jednat o veřejné parkoviště.
Otevřená jednofázovou projektovou architektonicko-krajinářskou soutěž
Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh – řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání ...
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre Zastrešenie Galérie II.a poskytnutie súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie - realizačného projektu vrátane rozpočtu a výkazu výmer na Zastrešenie Galérie II. a poskytnutie súvisiacich služieb.