Revitalizácia verejných priestorov obce Valaská – Námestie 1. mája
Cieľom tejto urbanisticko-architektonickej súťaže návrhov je výber optimálneho a najkvalitnejšieho riešenia verejného priestranstva - výber víťaza, ktorého návrh bude predmetom rokovacieho konania, podľa § 81 písm. h) a § 82 zákona o verejnom obstarávaní t.j. k obstaraniu projektovej dokumentácie REVITALIZÁCIA VEREJNÝCH PRIESTOROV OBCE VALASKÁ ...
Multifunkčná hala v Hornom Srní
Predmetom zadávania zákazky je vypracovanie dokumentácie realizácie stavby a uskutočnenie stavby: "Multifunkčná hala v Hornom Srní ". Súčasťou zákazky je zbúranie a odstránenie objektu, stojaceho na mieste budúcej haly. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch: časť B.1 - Opis predmetu zákazky súťažných podkladov a ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Ostrožská Nová Ves a Chylice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území (dále jen „k.ú.“) Ostrožská Nová Ves a Chylice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální ...
Projektová dokumentace - FN Ostrava - Klinika popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie
Předmětem plnění je vypracování projektové dokumentace pro Kliniku popáleninové medicíny a rekonstrukční chirurgie-JIP. Projektová dokumentace ve stupni na stavební povolení a provádění stavby včetně zdravotnické technologie musí být zpracována v souladu se studií (příloha č. 1 ZD).
ZU 3 etapa rekonstrukce objektů KL CH novostavba tělocvičny Klatovská 51- studie
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování architektonické studie novostavby katedrového objektu a tělocvičny Klatovská 51, na konstrukční, materiálové, objemové a kapacitní řešení s propočtem nákladů realizace stavby.
Kompenzační opatření pro cyklistickou dopravu při výstavbě dálnice D55 v úseku Olomouc-Přerov
Předmětem plnění VZ je zpracování PD a poskytnutí souvisejících inženýrských činností při přípravěrealizace budoucí stavby.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Hřivínův Újezd
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hřivínův Újezd, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů a ...
Kolektor JIH - I.etapa, projektová dokumentace
Předmětem Zakázky je závazek vybraného dodavatele provést řádně a ve stanovených termínech stavebně technický průzkum pro stavbu , vyhotovit informační model stavby v metodě BIM a z něj dopracováním vyhotovit příslušnou projektovou dokumentaci, provést autorský dozor a konzultační činnost, to vše pro stavbu „Kolektor JIH I. etapa“ blíže ...
Zpracovatel projektové dokumentace pro stavbu víceúčelové sportovní haly v Lanškrouně
Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle níže uvedených závazných podkladů poskytnutí následujících služeb: • vypracování dokumentace pro územní rozhodnutí (dále jen „DÚR“), • vypracování projektové dokumentace ve stupních pro stavební povolení (dále jen „DSP“) a pro provádění stavby (dále jen „DPS“), • inženýrská ...
NG, Praha Jinonice - novostavba depozitární budovy, 1. a 2. etapa
Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v dopracování vítězného architektonického návrhu a ve zpracování kompletní projektové dokumentace dle uvedené specifikace pro novostavbu depozitární budovy Národní galerie v Praze v Jinonicích („stavba“) a souvisejících činností specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Zpracování dokumentace k územnímu řízení pro dostavbu areálu UK FTVS
Předmětem plnění Veřejné zakázky je poskytnutí projektových a architektonických služeb v následujícím rozsahu: 1) Příprava zakázky (PPR) a pořízení studie stavby, která zhodnotí veškeré nezbytné vazby okolí (STS). 2) Zhotovení dokumentace k územnímu řízení (DÚR) dle zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v ...
Přednádražní prostor - I. etapa - Vsetín - DSP a DPS
Vzhledem k obsáhlosti popisu předmětu veřejné zakázky se zadavatel odkazuje na jeho podrobný popis v Textové části zadávací dokumentace, čl. VI, odst 1.
Vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklistickej komunikácie
Predmetom verejného obstarávania je vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklistickej komunikácie, inžinierska činnosť a majetkovoprávne usporiadanie, vypracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie cyklistickej lávky.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Nížkovice
Zpracování komplexních pozemkových úprav v k.ú. Nížkovice na základě žádostí vlastníků pozemků podle zákona č. 139/2002 Sb. s cílem prostorově a funkčně uspořádat vlastnická práva k pozemkům a s nimi související věcná břemena, pozemky zpřístupnit a zajistit podmínky pro racionální hospodaření vlastníků půdy a zvýšení ekologické stability krajiny. ...
Územný plán regiónu Nitrianskeho kraja
Predmetom zákazky je vypracovanie novej územnoplánovacej dokumentácie (ÚPD) Územného plánu regiónu Nitrianskeho kraja (ÚP R NK) Predmet zákazky (textová smerná, textová záväzná ako aj grafická časť) musí byť realizovaný v intenciách zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a v zmysle Vyhlášky ...
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12
Předmětem veřejné zakázky je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12 zkráceným způsobem
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12
Předmětem plnění veřejné zakázky je vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vln 10 a 12.
KoPÚ v k.ú. Srbice a v části k.ú. Teplice-Trnovany, KoPÚ v k.ú. Modlany
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Srbice a v části katastrálního území Teplice-Trnovany a v katastrálním území Modlany,včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 ...
CPS Jihlava - projektová dokumentace
Předmětem zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace pro výstavbu nové centrální požární stanice HZS Kraje Vysočina na ulici Kosovská v Jihlavě včetně výkonu autorského dozoru po dobu realizace stavby.
Komplexní pozemkové úpravy Číňov, Břežany u Žatce a Nové Sedlo u Žatce
Zakázka je dělená na 3 části v rámci jednoho zadávacího řízení. Provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav: část I. - Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Číňov, část II. - Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břežany u Žatce a část III. - Komplexních pozemkových úprav v k. ú. Nové Sedlo u Žatce včetně nezbytných zeměměřičských ...
Revitalizace Havlíčkova náměstí v Žatci
Předmětem této soutěže o návrh je zpracování architektoniko-krajinářského návrhu revitalizace Havlíčkova náměstí v Žatci s cílem oživení místa a transformace na důstojné centrum sídliště Podměstí. Součástí návrhu bude propojení okolních budov a navazujících ploch, které s náměstím souvisí a ovlivňují jeho využití. Místo by se díky úpravám mělo ...
PD – Sociální zázemí řidičů Dubina
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace „PD – Sociální zázemí řidičů Dubina“ v rozsahu PD pro vydání společného územního a stavebního povolení, v podrobnostech PD pro provádění stavby včetně oceněného i neoceněného soupisu prací. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v ...
Mariánské náměstí v Uherském Brodě
Předmětem soutěže je návrh architektonického řešení prostoru a zlepšení parametrů užitnosti a obytnosti Mariánského náměstí a jeho okolí v Uherském Brodě. Zadavatel hledá koncepci dopravy, městské zeleně, a městského mobiliáře s respektem k urbanistickému vývoji centra významného historického města a jeho pamětihodnostem. Cílem je zatraktivnit ...
Rekonštrukcia objektu s dostavbou: Lôžkový pavilón s bezpečnostnou jednotkou
Predmetom zákazky je poskytnutie služby, kde úspešný uchádzač (budúci Projektant diela) zabezpečuje kompletné vypracovanie PD stavby a súvisiacej IČ. Vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie(PD) stavby a s tým spojené súvisiace služby pre zabezpečenie realizácie stavby, a to v rozsahu: - Zabezpečenie vstupných podkladov stavby ...
Mezinárodní otevřenou jednofázovou projektovou architektonicko-krajinářskou soutěž
Předmětem soutěže je nalezení nejlepšího řešení pro hlavní náměstí v historické zástavbě městské časti Praha - Zbraslav. Cílem je vytvořit kvalitní veřejný prostor napomáhající veřejnému životu a nalezení vhodného dopravního řešení, ve kterém chodci, veřejná doprava a individuální automobilová doprava budou tvořit logický celek. Cílem soutěže je ...