Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Pivonice u Pohorské Vsi
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Pivonice u Pohorské Vsi včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z celkové plochy katastrálního území 2 052 ha je do obvodu zahrnuté území o výměře 2 ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Bukovsko
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Bukovsko včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z celkové plochy katastrálního území 618 ha je do obvodu zahrnuté území o výměře 396 ha. Mimo obvod ...
Vybudování komunitního DOZP v lokalitě Jaroměř, PZ, DBP, DUR, DSP, DPS, AD
Předmětem zakázky je provedení projekčních prací ve všech stupních PZ , DBP, DUR, DSP, DPS, PD interiéru, AD a získání pravomocného stavebního povolení objektu domova pro osoby se zdravotním postižením (dále jen DOZP) s celkovou kapacitou 18 lůžek, tj. vybudování zázemí pro poskytování pobytové služby sociální péče komunitního charakteru pro ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chodeč
Předmětem plnění je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chodeč včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Z celkové plochy katastrálního území 249 ha je do obvodu zahrnuté území o výměře 139 ha. Mimo obvod ...
Zpracování projektové dokumentace - Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady II
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti a autorského dozoru stavby pro investiční akci „Hudební kulturně kreativní centrum Lidové sady“.
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Záříčí
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Záříčí, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Svazková základní škola VENKOV
Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-architektonické novostavby svazkové základní školy v obci Předklášteří včetně souvisejících veřejných prostranství a tělocvičny, které budou sloužit 540 žákům z obce Předklášteří a z dalších 16 obcí sdružených v rámci zadavatele. Navržený areál školy by měl být napojen na okolní urbánní strukturu nejen ...
Sporthotel Pelhřimov - otevřená jednofázová projektová architektonická soutěž
Předmětem soutěže je návrh ubytovacího objektu, návrh nového opláštění obálky budovy zimního stadionu a návrh řešení přilehlých ploch veřejného prostranství v Pelhřimově (p. č. 232/1, 323/3, 323/5, 323/6, 323/8). Úkolem soutěže je dále předběžné ekonomické posouzení investičních nákladů na realizaci stavby a její provoz. Součástí bude také ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Zásada a v k.ú. Držkov II
Zpracování dvou návrhů KoPÚ v k.ú. Zásada a k.ú. Držkov. Do obvodu KoPÚ v k.ú. Zásada je zahrnuto k.ú. Zásada mimo zastavěná území obce a ucelené lesní komplexy. Předpokládaná výměra řešeného území je 272 ha. Celková délka hranice obvodu KoPÚ je 19,758 km, z toho bude hranice s k.ú. Loužnice v délce 0,716 km převzata. Počet řešených vlastnických ...
Výběr zpracovatele projektové dokumentace pro územní rozhodnutí k projektu Dolní Počernice - projekt 1
Veřejná zakázka na služby, zadávaná v nadlimitním otevřeném řízení dle § 56 ZZVZ. Předmětem plnění veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace, inženýrská činnost a další související činnosti ke stavbě „DOLNÍ POČERNICE_PROJEKT 1; INVESTIČNÍ AKCE PDS Č. 0045709
KoPÚ Čečelice
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Čečelice s částí k. ú. Byšice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Blatnice pod Svatým Antonínkem
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Blatnice pod Svatým Antonínkem, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. o katastru nemovitostí. Předpokládaná výměra řešeného území činí 839 ha.
Základní a mateřská škola Nová Zbrojovka, Brno
Předmětem Soutěže je návrh urbanisticko-architektonického řešení novostaveb základní a mateřské školy ve významné rozvojové lokalitě Nová Zbrojovka včetně přilehlých veřejných prostranství, které sestávají z ploch vymezených stavbami základní a mateřské školy a také polyfunkčního objektu, který v návrhu spoluvytváří urbanistickou kompozici nových ...
Nový Hlavák
Předmětem a účelem zadávacího řízení je získání návrhu urbanistického řešení revitalizace parku Vrchlického sady (Záměr HMP), návrhu architektonického a funkčního/ technického řešení novostavby tramvajové trati Muzeum - Bolzanova (Záměr DPP) a návrhu architektonického řešení rekonstrukce Nové odbavovací haly Hlavního nádraží Prahy (Záměr SŽ).
KoPÚ v k. ú. Ludvíkovice
Zhotovení a dodání návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Ludvíkovice, včetně provedení nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, kdy přesnost geometrického a polohového určení bude odpovídat kódu 3 charakteristiky kvality dle § 7 odst. 3 a bodu 13 přílohy vyhlášky č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ...
Polyfunkční dům Vršovická - Botič
Předmětem Soutěže je zpracování architektonického návrhu polyfunkčního bytového domu s aktivním parterem v proluce blokové zástavby pro potřeby nájemního bydlení hl. m. Prahy a zároveň zpracování návrhu veřejných prostranství a krajinářských úprav navazujících na stavbu a břeh Botiče, to vše na parcele č. 1121/1 v k.ú. Vršovice (Praha). Předmětem ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Krhovice
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Krhovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“). Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby ...
Komplexní pozemkové úpravy Nedvězí u Dobrušky
Předmětem plnění podlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Nedvězí u Dobrušky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Pravíkov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Pravíkov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kyjovice
Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kyjovice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „katastrální vyhláška“).
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Řetenice u Stach
Zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Řetenice u Stach, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM.
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Hrbov u Lhenic
Zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Hrbov u Lhenic, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM.
Architektonický návrh areálu komplexu stavebných objektov UPJŠ v Košiciach, Medická ul.
Predmetom zákazky bude vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti (Architektonický návrh/štúdia), vypracovanie dokumentácie pre územné konanie a výkon inžinierskej činnosti na zabezpečenie právoplatného Územného rozhodnutia. a Spracovanie stavebnej projektovej dokumentácie pre Centrum kvantových a informačných technológií (CQIT), Park Angelinum 19, ...
Zpracování dokumentace na rozšíření a prodloužení RWY 11/29 letiště Karlovy Vary
Předmětem plnění je získání kompletní projektové dokumentace potřebné pro provedení stavby Modernizace letiště Karlovy Vary, IV. etapa, rozšíření a prodloužení vzletové a přistávací dráhy, část 1, kterou je rozšíření RWY (dále jen stavba); kompletní inženýrská činnost vedoucí k zajištění potřebných povolení pro stavbu; a součinnost zpracovatele ...
Předprostor kostela sv. Ducha
Předmětem soutěže je návrh urbanisticko-krajinářského řešení veřejného prostranství v okolí kostela Sv. Ducha (dále jen „řešené území“) na pozemcích parcelní číslo 783/15, 783/64, 783/73, 783/74, 783/11, 1095/15, 1095/16, 1095/33, 1095/8, 1095/4, 1095/23, 654/78, 654/80, 1237/15, 1095/18, 1095/52, 1095/9, 1095/31, 1095/30, 1095/17, 1236/3 v k. ú. ...