Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Ostrá, Opočnice a Vrbice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Ostrá, Opočnice a Vrbice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve ...
Komplexní pozemková úprava Dolní Lánov
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dolní Lánov a dvou částech navazujícího katastrálního území Kunčice nad Labem, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o ...
Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Svatá Maří a Trhonín
Záměrem předmětné nadlimitní veřejné zakázky na služby dělené na části je v části 1. veřejné zakázky zpracování kompletního návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Svatá Maří, včetně všech geodetických prací, a to v třídě přesnosti 3, určené pro obnovu katastrálního operátu a tvorby DKM a v části 2. veřejné zakázky zpracování ...
Chrudim - výstavba budovy centrálního skladu materiálu - PD
Komplexní zpracování projektové dokumentace, včetně výkonu autorského dozoru, činnosti koordinátora BOZP a technického dozoru stavebníka pro výstavbu budovy centrálního skladu materiálu, kuchyňského bloku a budovy č. 3 v areálu VÚ 1837 v Chrudimi. Předmět plnění VZ je spojen s ochranou utajovaných informací stupně utajení "Vyhrazené".
Dětská léčebna se speleoterapií v Ostrově u Macochy
Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace nové budovy Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy, výstavba budovy a poskytování služeb energetického managementu budovy během prvních 3 let provozu. Projekt tedy bude realizován metodou dodávky tzv. Design&Build, kdy zhotovitel stavby je zároveň odpovědný i za ...
Výstavba krytého bazénu – Šternberk
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby a poskytnutí souvisejících projektových činností, které jsou zadávány společně se stavebními pracemi (design & build). Projektové práce spočívají ve vypracování všech stupňů projektové dokumentace na výstavbu krytého bazénu včetně poskytnutí související inženýrské činnosti zpracovatele PD, spočívající ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Velký Ořechov
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Velký Ořechov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, ...
Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu Územního plánu města Brna na udržitelný rozvoj území
Předmětem veřejné zakázky je zpracování: • „Vyhodnocení vlivů návrhu Územního plánu města Brna na životní prostředí“ v rozsahu dle přílohy zákona č. 183/2006 Sb., v platném znění, • „Vyhodnocení předpokládaných vlivů návrhu Územního plánu města Brna na udržitelný rozvoj území“ dle přílohy č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., v platném znění, • a ...
Nový archiv Plzeň - projektová dokumentace
Dodávka kompletní projektové dokumentace a zajištění příslušné inženýrské činnosti pro novostavbu Státního oblastního archivu v Plzni
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Buřenice a v k.ú. Radějov u Buřenic
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Buřenice a Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Radějov u Buřenic, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o ...
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rtišovice a Bohutín
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Rtišovice a Bohutín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Horácká multifunkční aréna v Jihlavě
Předmětem užší soutěže o návrh je zpracování architektonického návrhu řešení objektu nové Horácké multifunkční arény s parametry pro Extraligu ledního hokeje, zázemím pro další sporty a kulturní a společenské akce na místě stávajícího Horáckého zimního stadionu. Předmětem řešení jsou veškeré budovy a pozemky nacházející se v řešeném území, které ...
Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost: Černá Pole
Účelem soutěže je vybrat a ocenit nejvhodnější návrh – řešení předmětu soutěže, které splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách a v soutěžních podkladech, a vybrat účastníky, s nimiž bude v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s ustanovením § 143 odst. 2 a § 65 Zákona (dále jen „JŘBU“) zadavatel jednat o zadání ...
Komplexní pozemkové úpravy Ročov, Úlovice a Břínkov
Provedení díla - návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Horní Ročov a části k. ú. Dolní Ročov a Solopysky u Loun, komplexních pozemkových úprav v k. ú. Úlovice a komplexních pozemkových úprav v k. ú. Břínkov včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu (přesnost geometrického a polohového určení bude ...
Komplexní pozemková úprava Slavíkovice u Jemnice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Slavíkovice u Jemnice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...
Vypracovanie štúdie uskutočniteľnosti zásobovania obcí pitnou vodou
Predmetom je vypracovanie a dodanie štúdie uskutočniteľnosti zásobovania obcí pitnou vodou vrátane odvádzania a zneškodňovania odpadových vôd v okrese Snina. Významná časť obcí je na území národného parku Poloniny. Výsledkom štúdie budú odporúčania optimalizácie využitia existujúcich vodných zdrojov 24 obcí v okr. Snina pre zásobovanie ...
Odpočinková zóna Cidlina
Předmětem krajinářsko-architektonické soutěže je pro městskou část Jičín - Nové Město nalezení hodnotného návrhu - architektonické studie veřejné odpočinkové zóny (parku), jako podkladu pro vypracování navazujících stupňů projektové dokumentace, a to v souladu se stávajícím Územním plánem Jičín.
Návrh Územního plánu města Brna – odborná podpora
Předmětem veřejné zakázky je zpracování plnění souvisejících s přípravou návrhu Územního plánu města Brna. Více informací je uvedeno v zadávací dokumentaci.
KoPÚ D35 - 3.etapa
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhů 3 komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Dolní Roveň, Horní Roveň a Prachovice u Dašic (včetně části území Komárov u Holic cca 82 ha a Dašice cca 16 ha), včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru ...
Studie příležitostí - Posouzení strategické a ekonomické výhodnosti stavby polygonu pro výzkum
Předmětem této veřejné zakázky je zpracování studie příležitostí „Posouzení strategické a ekonomické výhodnosti stavby polygonu pro výzkum a vývoj, testování a schvalování datově propojených vozidel a vozidel s automatizovaným řízením v České republice".
Zpracování projektové dokumentace na akci JU – TF - Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce
Zpracování podrobného stavebně technického průzkumu, kompletní projektové dokumentace pro investiční akci „JU – TF - Rekonstrukce objektu Na Mlýnské stoce“, včetně veškerých souvisejících inženýrských činností vedoucích k získání společného či odděleného územního a stavebního řízení, dopracování PD pro výběr zhotovitele stavby a do podoby ...
Návrh architektonického řešení stanice Veleslavín
Předmětem Soutěže o návrh je návrh architektonického řešení železniční zastávky Veleslavín v rámci připravovaného železničního spojení trať „Praha – Veleslavín (včetně) – Praha – Letiště Václava Havla (včetně)“ a zároveň návrh „libreta“, které by Zadavatel mohl na základě svého zvážení užít jako signifikantní a spojující prvek jednotlivých ...
Architektonicko - krajinářské soutěže o návrh na řešení revitalizace Centrálního parku Černý Most
Předmětem veřejné soutěže o návrh je zpracování architektonicko-krajinářského řešení projektu „Revitalizace Centrálního parku Černý Most“. Cílem návrhu je vytvořit reprezentativní veřejný prostor s významnými architektonickými a přírodními hodnotami umožňující náležité propojení mezi časově odlišně vzniklými obytnými soubory. Návrh bude ...
Vypracovanie projektovej dokumentácie k budovám RTVS Košice Rastislavova ulica
Predmetom zákazky je vypracovanie kompletnej projektovej dokumentácie - realizačného projektu vrátane rozpočtu a výkazu výmer na obnovu administratívnej budovy RTVS KE Biela budova, Červená budova a Budova Archívu, pre účely vydania stavebného povolenia a podania žiadosti o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu: Kvalita ...
ŽSR, Terminály integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, úsek Devínska Nová Ves – Bratislava
Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len "DSPRS"), ktorá bude obsahovať všetky náležitosti dokumentácie pre výber zhotoviteľa stavby (ďalej len "DVZ"), zabezpečenie stavebných povolení, vrátane ich právoplatnosti, zabezpečenie súvisiacej ...