Pilotní projekt JPÚ Ruda u Nového Strašecí
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování pilotního projektu jednoduchých pozemkových úprav v k.ú. Ruda u Nového Strašecí (dále jen „JPÚ“) a vyhodnocení navržených prvků plánu společných zařízení z pohledu nových principů pozemkových úprav a vymezení základních postupů pro novou metodiku k provádění pozemkových úprav, ...
Zmeny a doplnky č. 2 Koncepcie územného rozvoja Slovenska 2001 v znení zmien a doplnkov č. 1
Podľa § 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,stavebný zákon") sa Koncepcia územného rozvoja Slovenska (ďalej len ,,KURS") spracúva pre celé územie Slovenskej republiky. Rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia Slovenskej republiky a ustanovuje rámec sociálnych, ...
Uherskohradišťská nemocnice a.s. - Rekonstrukce objektu č. 11 - zpracování projektové dokumentace
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci a úpravu objektu původní interny pro jiné zdravotnické provozy. Vzhledem k současnému špatnému stavu vnitřních instalací a potřebám dispozičních úprav je nezbytná celková rekonstrukce budovy č. 11. Předmět veřejné zakázky zahrnuje zejména: - zhotovení projektové ...
PD - novostavba budovy F
Předmětem veřejné zakázky je vypracování kompletní projektové dokumentace inženýrské činnosti, výkonu autorského dozoru v souvislosti s realizací akce „Novostavba budovy F“ v areálu Fakultní nemocnice Olomouc. Součástí je také vypracování dokumentace bouracích prací stávajících objektů F1 a F2.
Terminál Praha Východ
TERMINÁL PRAHA VÝCHOD/ PRAGUE EAST TERMINAL Předmětem soutěže je zpracování architektonicko - urbanistického návrhu pro účely budoucí výstavby nového železničního terminálu Praha východ, který bude součástí prvního vysokorychlostního úseku v ČR. Terminál bude sloužit jako přestupní uzel mezi VRT Praha - Brno a VRT Praha - Hradec Králové a ...
Nové hlavní nádraží Brno
Předmětem Soutěže o návrh je návrh nového hlavního nádraží města Brna včetně zastřešení a podoby nástupišť, návrhu dispozic vnitřních prostor, umístění hlavní výpravní haly, podoby fasád drážních objektů, vzhledu drážního tělesa, návrhu mostních konstrukcí a souvisejících veřejných prostranství v podrobnosti urbanisticko-dopravně-architektonické ...
TGM 16 - Rekonstrukce budovy magistrátu v Přerově
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění služeb spočívajících především v dopracování vítězného architektonického návrhu a ve zpracování kompletní projektové dokumentace a autorského dozoru dle níže uvedené specifikace pro rekonstrukci budovy na nám. T. G. Masaryka 555/16 („stavba“) a souvisejících činností specifikovaných v této zadávací ...
Sportovní hala v Boskovicích
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení objektu nové Sportovní haly v lokalitě Červená zahrada na pozemcích dle soutěžních podmínek. Součástí řešení daného území bude objekt sportovní haly včetně zázemí pro veřejnost a sportovce, kuželny a vnitřní lezecké stěny, venkovní zpevněné plochy, parkovací plochy a navazující ...
KoPÚ v k.ú. Žihobce - upřesnění přídělů
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy s upřesněním přídělů v k.ú. Žihobce, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ s upřesněním přídělů do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí ...
Krnov na start revitalizace veřejných prostranství sportovního areálu v Krnově
Předmětem soutěže je návrh veřejných prostranství v okolí sportovišť při Smetanově okruhu a ulici Petrovické a zároveň zpřístupnění areálu sportovišť v co největší míře veřejnosti. V rámci řešeného území je nutné vytvořit logické pěší cesty a navrhnout podobu ulice Petrovická a vyřešit parkování. Cílem soutěže je pro město Krnov najít partnera ...
Koncertní hala města Ostravy - výběr týmu Správce stavby
Vybraný dodavatel bude zadavateli poskytovat komplexní služby správce stavby dle standardů FIDIC v rámci všech fází výstavby díla "KONCERTNÍ HALA MĚSTA OSTRAVY"; tj. v Předrealizační fázi, Realizační fázi a ve Fázi poskytování služeb v záruční době Díla.
Dynamický nákupní systém Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor
Dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na výkon inženýrsko-investorské činnosti a stavebně technického dozoru při realizaci stavebních a jiných prací městského obvodu Ostrava-Jih. Předmětem veřejných zakázek zadávaných v DNS bude za zadavatelem stanovených všeobecných obchodních podmínek poskytnutí služby a plnění dalších s tím ...
Vyhotovení znaleckých posudků pro KPÚ pro Středočeský kraj a hl. m. Praha 2020 - 2022
Vyhotovení znaleckých posudků v rozsahu činnosti Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj a hl. m. Praha, včetně jeho poboček.
Testování a zajištění materiálových analýz
Předmětem této Veřejné zakázky je zajištění testování a materiálových analýz pro potřeby konstrukčního návrhu tokamaku COMPASS-U. Výše jmenované testování a materiálové analýzy musí plně vyhovovat požadavkům Zadavatele a specifikacím uvedeným v Příloze č. 1 - Technická specifikace a Příloze č. 2 - Závazný návrh Smlouvy - Zadávací dokumentace.
Komplexní pozemkové úpravy Kostelany nad Moravou a Nedakonice
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Kostelany nad Moravou v rozsahu 280 ha a v katastrálním území Nedakonice v rozsahu 640 ha, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
Posílení strategického řízení v Mikroregionu Ostrožsko-Veselsko
Předmětem zakázky je vytvoření strategických dokumentů, které budou definovat dlouhodobé dílčí cíle Mikroregionu Ostrožsko Veselsko dle jeho potřeb a preferencí či budou napomáhat k účelnému a efektivnímu naplnění cílů v oblasti správy majetku a ve vybraných oblastech veřejných služeb (odpadové hospodářství, sucho, veřejné osvětlení, rozvoj ...
Prodloužení Parku Přátelství - zhotovení dokumentace pro stavební povolení a zadání stavby
Předmětem veřejné zakázky je: 1) zhotovení dokumentace pro stavební povolení (DSP), 2) zhotovení dokumentace pro zadání stavby (DZS), 3) zajištění kompletní inženýrské činnosti k vydání stavebního povolení v právní moci, 4) vypracování soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kontrolního rozpočtu, 5) spolupráce při výběru ...
Správce přestavby provozních sálů objektu IATCC
Předmětem Veřejné zakázky jsou služby správy a řízení provádění přestavby provozních sálů objektu Národního integrovaného střediska řízení letového provozu (IATCC) za účelem přechodu na nový systém pro řízení letového provozu v českém vzdušném prostoru. Předmět Veřejné zakázky je podrobně vymezen technickými, obchodními a jinými smluvními ...
Architektonická soutěž o návrh - Městské bydlení Polička
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu rekonstrukce a dostavby nebo přístavby dětského domova v Poličce pro využití jako bytového domu. Předmětem soutěže je urbanistické a architektonické řešení pozemku s objektem stávajícího dětského domova. Cílem zadavatele je využití na rezidenční funkci při zachování, dostavbě, nebo ...
Studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru
Předmětem veřejné zakázky je vytvoření studie proveditelnosti Severojižního kolejového diametru (dále jen „studie SJKD“) pro prověření přepravního potenciálu, technické a ekonomické proveditelnosti a územní průchodnosti právě takového dopravního systému, jehož realizace by přispěla k naplnění řady celospolečenských cílů, jako je zlepšení ...
Sportovní hala v Boskovicích
Předmětem soutěže je zpracování architektonického návrhu řešení objektu nové Sportovní haly v lokalitě Červená zahrada na pozemcích dle soutěžních podmínek. Součástí řešení daného území bude objekt sportovní haly včetně zázemí pro veřejnost a sportovce, kuželny a vnitřní lezecké stěny, venkovní zpevněné plochy, parkovací plochy a navazující ...
Městské lázně Blansko - projektová dokumentace
Předmětem této veřejné zakázky jsou služby spočívající v projekční činnosti. Vybraný dodavatel bude povinen zpracovat variantní studie, prezentační dokumentaci, projektovou dokumentaci pro bourací práce, povolení stavby (DUR, DSP), zadání stavby a provádění stavby (PDPS) pro novostavbu objektu městských lázní Blansko. Dále bude dodavatel povinen ...
Projektová dokumentace k rekonstrukci a modernizaci budovy Arcibiskupského gymnázia
Zpracování projektové dokumentace a zajištění související inženýrské činnosti včetně autorského dozoru pro investiční akci „Rekonstrukce a modernizace budov Arcibiskupského gymnázia a Křesťanského domova mládeže“.
FN Hradec Králové - modernizace chirurgických oborů - zpracování projektové dokumentace
Předmětem plnění předmětné veřejné zakázky jsou služby spočívající v provedení předprojektové a projektové činnosti, inženýrské činnosti, jakož i výkonu autorského dozoru v souvislosti s revitalizací a modernizací nemocnice za provozu, související infrastrukturou a provozními soubory v areálu Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Rašovice, Budiměřice, Dymokury a Černá Hora
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 3 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Rašovice, Budiměřice, Dymokury a Černá Hora, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí ...