Požičiavanie osobných motorových vozidiel a mikrobusov bez vodiča
Predmetom zákazky je rámcová dohoda na prenájom motorových vozidiel a poskytovanie materiálu a služieb s tým spojených. Rámcová dohoda sa uzatvorí na dobu určitú alebo do vyčerpania stanovenej sumy.
Nákup služobného vozidla
Predmet obstarávania je nákup služobného vozidla. Všetky potrebné informácie sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh a to najmä prílohy č. 3 Technická špecifikácia.
Automobil SUV s hybridným pohonom
Predmetom zákazky je nákup dvoch automobilov SUV s hybridným pohonom a nákup 5 kusov automobilov s plug-in hybridným pohonom, určených na prepravu vedúcich predstaviteľov ministerstva obrany a generálneho štábu.
Nákup automobilov
Predmetom zákazky je zriadenie DNS na zadávanie zákaziek na dodanie automobilov do 3,5 tony, ktoré sú bežne dostupné na trhu, a ktoré sú zaradené podľa spoločného slovníka obstarávania (ďalej ako CPV) v rozsahu skupiny 341.
Nákup služobného vozidla
Predmet obstarávania je nákup služobného vozidla. Všetky potrebné informácie sú súčasťou výzvy na predkladanie ponúk a jej príloh a to najmä prílohy č. 3 Technická špecifikácia.
Osobné a úžitkové vozidla
Názov predmetu zákazky: Osobné a úžitkové vozidla Predmetom zákazky je dodanie osobného vozidla a úžitkových vozidiel pre Spojenú školu, Jarmočná 108, 064 01 Stará Ľubovňa Elokované pracovisko Lomnička 150. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2, 3 ,4 tejto Výzvy. Predmet zákazky sa delí na 3 časti: 1.časť: Úžitkové ...
Osobný automobil
1. Predmet zákazky : Nákup nového (nepoužitého) osobného automobilu kategórie M, vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa. 2. Postup verejného obstarávateľa : Obec Kľačno, ako verejný obstarávateľ podľa § 7 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní) ...
Nákup osobného automobilu
Predmetom zákazky je nákup nového osobného automobilu za účelom zabezpečenia riadnych prevádzkových činností verejného obstarávateľa. Súčasťou predmetu zákazky je aj dodanie tovaru do miesta sídla verejného obstarávateľa a zaškolenie zodpovedných osôb verejného obstarávateľa. Špecifikácia predmetu zákazky - Technické parametre v minimálnom ...
Nákup automobilu 4x4, typ karosérie SUV – 1 ks
Nákup dopravného prostriedku pre premávku v meste / mimo mesta a v ťažko dostupných terénoch, ktorý nahradí SMV navrhnuté na vyradenie z majetkovo-účtovnej evidencie pre svoju zastaranosť a vysoké náklady na opravu. Technická špecifikácia SMV tvorí prílohu č.4 Výzvy na predloženie ponuky
Prenájom vozidiel
Prenájom vozidiel - prenájom osobných motorových vozidiel. Predmetom každej časti je prenájom 1ks osobného motorového vozidla na obdobie 180 dní vrátane poskytnutia súvisiacich služieb.
Operatívny leasing osobných motorových vozidiel
Predmetom zákazky je full operatívny leasing, prenájom osobných motorových vozidiel, v rozsahu služieb zabezpečujúcich pravidelný, ako aj nepravidelný servis, povinného zmluvného a havarijného poistenia, sezónnych pneumatík a ich uskladnenia, poskytnutie náhradného vozidla, všetkých nákladov spojených s obstaraním vozidla a všetkých zákonných ...
Osobný automobil
Predmetom zákazky je nákup automobilu pre obstarávateľa. Vrátane dodania do sídla verejného obstarávateľa.
Nákup 8 miestneho vozidla spoločnej dopravy osôb
Predmetom je dodanie 8 miestneho vozidla. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Nákup 8 miestneho vozidla spoločnej dopravy osôb
Predmetom je dodanie 8 miestneho vozidla. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Nákup 8 miestneho vozidla spoločnej dopravy osôb
Predmetom je dodanie 8 miestneho vozidla. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch
MZ ČR Praha - pořízení vozidel na alternativní pohon v roce 2023
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 5 osobních vozidel na alternativní pohon.
Obměna vozidel na fosilní paliva za vozidla na alternativní pohon - elektromobily I.
Předmětem dodávky je 5 ks osobních automobilů na elektrický pohon dle Technické specifikace.
Obměna vozidel na fosilní paliva za vozidla na alternativní pohon - elektromobily II.
Předmětem dodávky je 5 ks osobních automobilů na elektrický pohon dle Technické specifikace.
Obměna vozidel na fosilní paliva za vozidla na alternativní pohon - automobil na vodíkový pohon
Předmětem dodávky je 1 ks osobního automobilu na vodíkový pohon dle Technické specifikace.
Dodávka nového automobilového podvozku 4x4 v počtu 1 ks a nového automobilového podvozku 6x6
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je: Dodávka nového automobilového podvozku 4x4 v počtu 1 ks a nového automobilového podvozku 6x6 v počtu 2 ks pro silniční údržbu včetně nástaveb pro letní a zimní údržbu vozovek, vše v rozsahu specifikovaném částí zadávací dokumentace: „Vymezení základních technických podmínek“.
Osobný automobil pre generálneho riaditeľa sekcie PHEV/EV - 2ks
Predmetom zákazky je nákup 7 ks osobných automobilov pre Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky podľa priloženej špecifikácie, ktorá je súčasťou príloh. Zákazka sa delí na tri časti a uchádzač môže predkladať ponuku za každú časť samostatne, pričom maximálny počet častí v ktorých sa môže uchádzač zúčastniť nie je limitovaný.
Opravy a servis vozidel kategorie M1 a N1 - Regiony ČR - majetek
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou opravy, servis a údržba vozidel M1 a N1 vozového parku zadavatele (vozidla ve vlastnictví zadavatele), a to pro jednotlivé regiony ČR.
Nákup osobních automobilů
Předmětem veřejné zakázky je nákup devíti nových služebních osobních automobilů dle níže uvedené specifikace (technických parametrů a minimální výbavy):