Poptávám montáž polykarbonátových desek na pergolu
Poptávám montáž polykarbonátových desek na pergolu, mám zájem o Lexan 16.
Výkon činnosti organizátora urbanisticko-architektonické soutěže
Předmětem plnění veřejné zakázky je vykonávání činností souvisejících s přípravou a organizací urbanisticko-architektonické soutěže dle ZZVZ a dle Soutěžního řádu České komory architektů s názvem „Architektonická soutěž k řešení zájmového území jezera Milada“, kterou Zadavatel zamýšlí vyhlásit a realizovat v roce 2019 - 2020.
Projekt jednotné tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa
Předmětem zakázky je implementace uceleného řešení jednotné tvorby vstupních, výstupních i interních dokumentů a centrální správa všech komunikačních kanálů, které bude tvořit jednotné rozhraní pro vstup i výstup externích i interních formulářů a dokumentů do a z Core systému VoZP ČR s využitím transportního a řídicího modulu označovaného jako ...
CO2 laser
Předmětem plnění veřejné zakázky s názvem „CO2 laser“, je dodávka 1 ks CO2 laseru včetně základního příslušenství a spotřebního materiálu potřebného k prvnímu uvedení do provozu pro Centrální operační sály – ORL, Fakultní nemocnice Brno, Pracoviště medicíny dospělého věku, Jihlavská 20, 625 00 Brno. Součástí předmětu plnění je poskytování ...
Automatizovaný systém pre cytogenetickú diagnostiku
Predmetom zákazky je dodávka automatizovaný systém pre cytogenetickú diagnostiku. Súčasťou predmetu zákazky sú aj služby súvisiace s inštaláciou a dopravou na miesto určenia (spojená s vykládkou tovaru, likvidáciou obalov). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane technických špecifikácií, je uvedené v prílohe č. 1 súťažných podkladov.
Technické zhodnocení objektů zahradnického střediska a vrátnice na ulici Jihlavská, ÚH Města Brna
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kulturní památky - vrátnice a zahradnického střediska v areálu Ústředního hřbitova při ulici Jihlavské v Brně.
Rekonštrukcia okenných konštrukcií na SPŠ elektrotechnickej, Bratislava
Predmetom zákazky sú stavebné práce na pamiatkovo chránenej budove Strednej odbornej školy elektrotechnickej na Zochovej ulici v Bratislave v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie a zmluvných podmienok. Stavebné práce zahŕňajú rekonštrukciu okenných otvorov na celom objekte školy. Na objekte sa nachádza 208 okien, z toho je 195 ...
Banská Štiavnica - odkalisko Lintich
Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží, spojených s banskou činnosťou v rozsahu: - projekt a realizácia doplnkového prieskumu životného prostredia, vyhodnoteného čiastkovou záverečnou správou s predsanačnou analýzou rizika znečisteného územia, - projekt a realizácia sanácie ...
Výměna podlahových krytin v objektech ČVUT
Předmětem této veřejné zakázky je vybrat dodavatele k uzavření rámcové smlouvy, na jejímž základě budou realizovány opakující se stavební práce spočívající ve výměně, dodávce a montáži podlahových krytin v budovách ve správě Správy účelových zařízení ČVUT v Praze. Rámcovou smlouvou v tomto zadávacím řízení je myšlena písemná smlouva mezi ...
Poptávám sklo do krbových kamen
Sháním sklo do krbových kamen H. S+SOHN,v Ústí n.L.
Rozšíření kapacity MŠ v obci České Meziříčí
Předmětem veřejné zakázky je přístavba křídla ke stávající Mateřské škole v Českém Meziříčí č.p. 250, včetně přípojek inženýrských sítí, zpevněných ploch a oplocení. Rozšířením vznikne jedna třída pro předškolní vzdělávání pro 25 dětí se sociálním zázemím. Objekt přístavby MŠ bude realizován na betonová nosné desce cca 1,25 m nad upraveným ...
B.j. 11 PB – PČB Dubňany
Jedná se o novostavbu bytového domu, který obsahuje celkem 11 bytových jednotek a společné prostory. Součásti stavby je výstavba zpevněných ploch, přípojek inženýrských sítí a napojení na komunikaci. Stavba bude sloužit jako bytový dům pro bezbariérové užívání s pečovatelskými byty, určený k sociálnímu bydlení osob v nepříznivé sociální situaci.
Nadstavba a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy SSOŠ
Predmetom zákazky je nadstavba budovy a zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy.
Merklovický potok, Vamberk, oprava koryta
Oprava koryta Merklovického potoka v intravilánu města Vamberk. V zájmové lokalitě budou opraveny poškozené opěrné zdi. Ze dna budou odstraněny nánosy a poškozené dno bude obnoveno formou dlažby do betonu. Ve dně budou opraveny výškové stupně a kamenný závěrný práh. Část břehových svahů bude obnovena přeskládáním dlažby do betonu. Dále bude ...
Vybavenie odborných učební – ZŠ s MŠ Podolínec
Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na 4 časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie nábytok Časť 4: Didaktické pomôcky ...
Malířské a natěračské práce
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou malířské, natěračské práce a drobné související zednické práce v budovách ve správě SÚZ ČVUT v době trvání 36 měsíců nebo do vyčerpání finančních prostředků.
Speciální reflexní vesta DP
1 023 kusů speciálních vest reflexních DP.
Kanalizace a ČOV Střílky
Předmětem veřejné zakázky je výstavba gravitační splaškové kanalizace, pochycení stávajících stok, vybudování 12 odlehčovacích komor a nové ČOV v obci Střílky ve Zlínském kraji, k.ú. 757861. Projektem jsou nově navržené kanalizační stoky v délce cca 3 000 m a nová ČOV s kapacitou 800 EO. V návrhu technického řešení je zvolena technologická linka ...
ZŠ Benešovo nám. - rekonstrukce elektrorozvodů
Celková rekonstrukce elektroinstalací třípodlažní budovy (+ 1. PP) základní školy Benešovo nám. č.p. 590 v Pardubicích a dále v prostorách družiny, která se nachází v I. NP objektu navazujícího na ZŠ spojovací chodbou. Jedná se demontáž převážné části stávající elektroinstalace a stavební úpravy související s rekonstrukcí elektroinstalace a to v ...
Cyklotrasy Brezno – trasy C2, C5, C10
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na stavbe CYKLOTRASY BREZNO TRASY C2, C5, C10 Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov. Podrobná špecifikácia vo forme výkazu výmer stavebných prác a projektovej dokumentácie tvorí prílohu časti B súťažných podkladov a je vložená v elektronickej podobe vo ...
Zateplenie budovy materskej školy
Predmetom zakazky je zateplenie budovy materskej skoly v Pustych Ulanoch. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.
Kosenie verejnej zelene
Predmetom zákazy je kosenie verejnej zelene, dočisťovanie plôch, použitie techniky na zvoz zelene vo výmere 30 ha v intraviláne mesta a pomocné práce jednoduché a odborné. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Zvýšenie energetickej účinnosti objektu KaSS Turzovka
Predmetom verejného obstarávania je zákazka na uskutočnenie stavebných prác a predstavuje rekonštrukciu objektu Kultúrneho a spoločenského strediska v Turzovke. Navrhovaný objekt je situovaný v centre mesta Turzovka, okres Čadca, Žilinský kraj; Bol postavený v 50-tych rokoch 20.storočia pre funkciu kultúrnych a spoločenských služieb mesta Turzovka ...
Poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest
Predmetom zákazky je poistenie liečebných nákladov počas zahraničných pracovných ciest v zóne Európa (okrem SR) a v zóne Svet, ktoré zahŕňa poistenie liečebných nákladov, poistenie batožiny, úrazové poistenie a poistenie zodpovednosti. Trvanie poistenia: po podpísaní rámcovej dohody do 30.06.2022 na základe čiastkových objednávok.
CNC obrábacie centrum 5 osé
Predmetom zákazky je dodávka 3 logických celkov a to: 1. CNC obrábacie centrum 5 osé - 1 ks 2. Formátovacia píla - 1 ks 3. Softformingová olepovačka - 1 ks, Predmet zákazky je rozdelený na tri časti: - Časť 1. predmetu zákazky - CNC obrábacie centrum 5 osé - Časť 2. predmetu zákazky - Formátovacia píla - Časť 3. predmetu zákazky - ...