Oravská poliklinika Námestovo – vybudovanie nových parkovacích miest
Predmetom zákazky Oravská poliklinika Námestovo vybudovanie nových parkovacích miest je návrh technickej infraštruktúry (komunikácii, odstavných a parkovacích plôch ako aj chodníkov) pre pripravované investičné zámery v podobe rekonštrukcie Oravskej polikliniky. Zámerom návrhu riešenia je vytvoriť dostatočný počet nových parkovacích miest s ...
Nákup prístrojového vybavenia pre zložky RMS na UVZ v SR
Predmetom zákazky je dodanie prístrojového vybavenia s príslušenstvom, ktoré je bližšie špecifikované v časti B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov. Verejný obstarávateľ v rámci dodania predmetu zákazky požaduje vykonať súvisiace montážne úpravy priestorov, realizovať výcvik a školenie pre obsluhujúci personál, ako aj dodanie súvisiacich ...
USG pre rádiologické oddelenie
Predmetom zákazky je dodávka tovaru Digitálne ultrazvukové prístroje.Predmet zákazky je rozdelený do 4 častí. Časť 1: USG pre rádiologické oddelenie Časť 2: USG pre angiologické oddelenie Časť 3: USG pre kliniku gynekológie a pôrodníctva Časť 4: USG pre kliniku pediatrie a neonatológie Opis požadovaných minimálnych technicko-medicínskych a ...
Zavedení dynamického nákupního systému pro průběžné dodávky speciálního zdravotnického materiálu
Předmětem zadávacího řízení je zavedení DNS pro zadávání veřejných zakázek na dodávky speciálního zdravotnického materiálu pro jednotlivá pracoviště Fakultní nemocnice Hradec Králové.
Modernizácia technického vybavenia na praktické vyučovanie
Predmetom zákazky zakúpenie strojov a zariadení na realizáciu odborného výcviku a odbornú prax v oblasti servisu a opráv motorových vozidiel.
Dodávka jednorázových vyšetřovacích a operačních rukavic 2019
Veřejná zakázka spočívá v dodávce jednorázových vyšetřovacích a operačních rukavic v bodě 2.3 zadávací dokumentace.
Súkromná materská škola Motýlik Nový Cabaj - Stavba
Predmetom zákazky je výstavba novej materskej školy. Novostavba pozostáva z prízemia bez podpivničenia a poschodia. Pôdorysný tvar objektu je obdĺžnikový, pričom najdlhšie vonkajšie pôdorysné rozmery sú 23750x13500mm bez tepelnej izolácie. STAVBA JE ČLENENÁ NA STAVEBNÉ OBJEKTY : SO 01 MATERSKA ŠKOLA Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných ...
Sdružené dodávky elektrické energie pro statutární město Zlín, jeho příspěvkové organizace
Fyzická dodávka elektrické energie do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) zákazníkovi (dále jen zadavatel) s převzetím závazku odebrat elektrickou energii z elektrizační soustavy, přenesení odpovědnosti za odchylku +-100 % na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích ...
Personální informační systém resortu Ministerstva dopravy
Předmětem veřejné zakázky je pořízení licencí k personálnímu informačnímu systému, provedení předimplementační analýzy, poskytnutí komplexního programového vybavení, poskytnutí komplexní dokumentace k dodanému systému, parametrizace, integrace s okolními informačními systémy zadavatele, migrace dat, školení, podpora při souběžném zpracování mezd ...
Realizace polních cest C7 a C24 v k. ú. Doubravany, C14 v k. ú. Sovenice; C6 v k. ú. Seletice
Výstavba polních cest včetně výsadby doprovodné zeleně a souvisejících vodohospodářských opatření. Polní cesty C7 a C24 – Doubravany, C14 – Sovenice: VPC 4/20 – jednopruhová obousměrná, celkovou délkou 1,837 54 km, z části bude kolejová, z části krytem z živičných vrstev. Polní cesty C21 a C22 – Doubravany, C6 – Seletice: VPC 4/20 – jednopruhová ...
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázaným plazmatem a kapalinovým chromatografem ICP/MS-HPLC
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky je dodávka Hmotnostního spektrometru s indukčně vázaným plazmatem a kapalinovým chromatografem (ICP/MS-HPLC) pro zadavatele.
3D optické měřící systémy
Část 1) 3D optický skenner pro měření menších a středně velkých objektů Část 2) Optické zařízení pro analýzu prostorových pohybů a deformací
Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice
Stavebné práce na zhotovení diela Zníženie energetickej náročnosti kultúrneho domu v obci Rastislavice, podrobne uvedené v súťažných podkladoch
Vyšetření moči se zápůjčkou analyzátorů 2019
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky diagnostik, spotřebního, provozního a veškerého dalšího materiálu pro vyšetření moči a současně výpůjčka analyzátorů
Dodávka endoskopické techniky včetně pozáručního servisu a spotřebního materiálu
Ve všech částech veřejné zakázky je předmětem dodávka zdravotnických přístrojů. V částech č. 1.; 2., 4.; 5.; 6. a 9. část je dále předmětem veřejné zakázky uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. V 9. části je předmětem také dodávka originálního spotřebního materiálu.
Výzkum možností využití uzavíraných hlubinných dolů v ČR pro energetické účely
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Chvalčov a části k.ú. Chvalčova Lhota včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.
Skupinový vodovod Hořicko
Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba skupinového vodovodu obsahující dva propojovací řady. Jedná se jednak o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávající ÚV Březovice do stávajícího vodojemu u prameniště „Na Bahnech“ a dále o výstavbu přivaděče pitné vody ze stávajícího skupinového vodovodu Boháňka v obci Chloumek do stávajícího vodojemu v ...
Biologická léčba VIII
1. Obecný popis předmětu plnění Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků pro biologickou léčbu v rozsahu dle potřeb zadavatele. Veřejná zakázka je rozdělena dle účinných látek na 8 částí. Bližší specifikace jednotlivých částí je uvedena v příloze č. 1 (Specifikace jednotlivých částí veřejné zakázky). 2. Části veřejné zakázky ...
Bečva, Hranice - rekonstrukce jezu a rybí přechod
Předmětem veřejné zakázky je provedení všech stavebních prací, vč. dodávek a služeb souvisejících s realizací stavby. Stavební práce spočívající zejména ve zkapacitnění stávajícího jezu o jedno jezové pole, dále v rekonstrukci strojní části dvou stávajících jezových polí a výstavbě rybího přechodu.
Sanitní vozidla
Předmětem této VZ je dodávka celkem 2 ks nových, nepoužitých a nerepasovaných sanitních vozidel pro dopravu nemocných, raněných a rodiček - kategorie A2 dle ČSN EN 1789 v platném znění a vyhlášky MZ ČR č. 296/2012 Sb. Vozidla kategorie M1 – osobní automobil (model vozidla určený výrobcem a schválený k přestavbě na sanitní vozidlo DNR).
Ranizumab
Lieky pre potreby očného oddelenia FNsP.
Minerálne doplnky a poruchy metabolizmu
Minerálne doplnky a poruchy metabolizmu pre potreby FNsP Žilina.
Nákup pohonných hmôt prostredníctvom palivových kariet
Predmetom zákazky je nákup pohonných hmôt bezolovnatý automobilový benzín podľa normy STN EN 228 +A1:2018 s minimálnym oktánovým číslom 95 vrátane prémiového a motorová nafta podľa normy STN EN 590 +A1:2018 s minimálnym oktánovým číslom 51 vrátane prémiovej, dodávaných na princípe akceptácie palivovej karty uchádzača ako prostriedku ...
Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Uherčice u Hustopečí
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Uherčice u Hustopečí, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální vyhláška), ve znění ...