Přípravky pro léčbu onkologických onemocnění
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky přípravků pro léčbu onkologických onemocnění po dobu 3 let. Veřejná zakázka je rozdělená na 6 části.
Zvýšení kvality návazné péče Krajské zdravotní, a.s. - Dodávka anesteziologických přístrojů
Předmětem této veřejné zakázky je dodání nových zdravotnických prostředků spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Zajištění imunohistochemických vyšetření pro Fingerlandův ústav patologie FN HK
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky reagencií a spotřebního materiálu (včetně podložních skel nejméně ve třech rozlišujících barvách) potřebných pro imunohistochemická vyšetření a in situ hybridizační vyšetření po dobu trvání tohoto smluvního vztahu, vyjma dodávek primární protilátky včetně zapůjčení barvicích automatů pro ...
FZŠ, Týnec nad Sázavou, Cisternová automobilová stříkačka
Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky. Předmětem veřejné zakázky je pořízení nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S včetně požárního ...
Modernizace silnice II/298 Býšť - hranice kraje, km 9,700-14,420 vč. dešťové a splaškové kanalizace
Předmětem veřejné zakázky je úsek silnice II/298 od křižovatky s I/35 v obci Býšť, která je významnou spojnicí Pardubického a Královéhradeckého kraje - směr Třebechovice p.O. po napojení na silnici I/11. Zároveň je předmětem zakázky dešťová a splašková kanalizace v obci Býšť. V rámci stavby bude provedena sanace konstrukčních vrstev vozovky, ...
Inhibitory tumor nekrotizujícího faktoru alfa
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky přípravků - Inhibitory TNF-alfa pro stávající pacienty a nově zařazené po dobu 2 let. Veřejná zakázka je rozdělená na 9 části.
I/54 Moravský Písek - Veselí nad Moravou - oprava povrchu
Předmětem veřejné zakázky je oprava povrchu vozovky na silnici I/54 v úseku 50,100 - 45,250. V rámci jejího plnění dojde k výměně konstrukčních vrstev v tloušťce min. 450 mm. Na úsecích s dosaženou potřebnou únosností ve střední části vozovky je navržena oprava pouze obrusné a ložné vrstvy (případné lokální sanace) při odfrézování stávajícího ...
LP z ATC B02B -  jiná hemostatika 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou opakující se dodávky léčivých přípravků splňující požadavky SÚKL
Centralizovaný nákup telekomunikačních služeb GSM
Předmětem této veřejné zakázky je poskytování GSM služeb pro 8 subjektů centralizovaného zadávání.
Komplexní pozemková úprava v k.ú. Staré Sedliště
Předmětem veřejné zakázky je vypracování návrhu komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Staré Sedliště včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí. Dílo bude sloužit jako podklad pro rozhodnutí pozemkového úřadu o schválení návrhu pozemkové ...
Sestava kapalinového chromatografu ve spojení s hmotnostním detektorem - typu trojitý kvadrupól
Předmětem zakázky je dodávka nového laboratorního přístroje - sestava kapalinového chromatografu ve spojení s hmotnostním detektorem - typu trojitý kvadrupól.
Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219 - stavební práce a dodávka vybavení
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce zahrnující zhotovení stavby „Rekonstrukce Jiráskova divadla v České Lípě, Panská 219, stavební práce a dodávka vybavení interiéru“ včetně servisu díla po dobu běhu záruční lhůty.
Rámcová dohoda na laboratorní zpracování a odplísnění archivních filmových materiálů
Předmětem zakázky je poskytování laboratorních služeb souvisejících s kopírováním a odplísňováním filmových materiálů.
3D CT skener na detekciu chýb dreva s príslušenstvom, dopravníkmi, vrátane zaškolenia
3D skenovacia linka, ktorá umožňuje automatizovane skenovať guľatinu zameranú na dreviny dub, buk, smrek. Skenovacia linka je tvorená CT skenerom guľatiny, sústavou dopravníkov umožňujúcou plynulý prísun guľatiny do skenera a zo skenera a vyhodnocovacím softwarom. Výsledkom skenovania je 3D model skenovanej guľatiny s identifikovanými chybami ...
VD Plumlov - rekonstrukce bezp. přelivu a oprava dlažeb
Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) spočívající zejména v rekonstrukci jednotlivých částí vodního díla a opravou opevnění pravého břehu vodního díla.
Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho a prepojenie pre peších ZŠ, Poprad
Predmetom zákazky je realizácia stavby projektovou dokumentáciou rozdelená na dva stavebné celky, pričom výstavba bude realizovaná v jednej etape. 1.Stavebný celok: Rekonštrukcia chodníka Ul. Allendeho, Poprad - Matejovce - predmetom stavebných prác bude vybudovanie chýbajúcich chodníkov na ul. Allendeho a v priľahlých uliciach časti Poprad - ...
Expertní služby, sběr a vyhodnocení dat
Předmětem plnění veřejné zakázky je sběr dat pro kvalitativní výzkum gabionových staveb sestávající z dílčích šetření na území České a Slovenské republiky a jejich následného vyhodnocení.
Mateřská škola Rebešovice
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě nového objektu dvoutřídní mateřské školy s kuchyní. Obě třídy mateřské školy jsou navrženy každá pro 25 dětí, na třídy navazuje kuchyň s kapacitou 80 jídel (projekt počítá s výdejem jídel i mimo školku). Na třídy navazuje oplocená zahrada doplněná o herní prvky a zpevněnou ...
Rekonštrukcia MŠ Richvald – rozšírenie kapacít
Výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Rekonštrukcia MŠ Richvald rozšírenie kapacít. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.
CMTF/UPOL - Audiovizuální technika pro objekt Kateřinská 17
Předmětem veřejné zakázky je dodávka audiovizuální techniky pro vybavení objektu Kateřinská 17 Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu.Podrobná technická specifikace je uvedena ...
Realizace opatření dle Plánu péče o NPP Blanice a NPP Prameniště Blanice
Předmětem veřejné zakázky jsou managementová opatření na území CHKO Šumava v NPP Blanice (včetně OP) a Prameniště Blanice.
Dodávka centrifug
Předmětem zakázky je dodávka celkem 16 ks laboratorních odstředivek (centrifug), včetně příslušenství, cla, dopravy, stěhovacích a manipulačních prací, uvedení do provozu pro pracoviště UHKT, vše dle podmínek zadávací dokumentace.
Zníženie energetickej náročnosti školy
Predmetom zákazky je Zníženie energetickej náročnosti Obchodnej akadémie v Trenčíne, za súčasného zachovania pamiatkovo chránených prvkov charakteristických pre rekonštruované objekty. . Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Telefonní a datové služby č. 2
Zadavatel rozdělil VZ na 2 samostatné části: Část 1 VZ-Telefonní a datové služby-pevné: předmětem plnění této části veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování pevných telefonních a datových služeb pro zajištění provozu Zdravotnické záchranné služby hl. m. Prahy. Část 2 VZ-Telefonní a datové služby-mobilní: předmětem plnění této ...
Dodávka léků - ROACTEMRA - L04AC07
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léku ROACTEMRA - L04AC07.