E725 - Hrazení a projektová drenáž systémů VC, VB v ČS 1. a 2. HVB
Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentační části a následná realizace díla spočívající mimo jiné ve výměně hradícího systému u čerpací stanice chladící vody. Stávající hradítka budou nahrazena elektricky ovládanými stavidlovými uzávěry.
PřF/UPOL – Potenciostat/galvanostat
Předmětem veřejné zakázky je dodávka potenciostatu pro výuku v laboratorních cvičeních. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu: „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Olomoucký kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Externí přeprava vozidly do 3,5 tuny
Zavedení dynamického nákupního systému (dále též „DNS“). DNS je zaváděn na dobu neurčitou. DNS je plně elektronický, otevřený systém sloužící pro zadávání dílčích veřejných zakázek na přepravu poštovních zásilek vozidly do 3,5 tuny na území České republiky. Další podrobnosti viz Zadávací dokumentace (dále též "ZD").
UniMeC – II. Etapa – projektový management – opakované zadávací řízení
Předmětem veřejné zakázky je činnost projektového manažera v rámci projektu „UniMeC, 2. etapa“. Projekt „UniMeC, 2. etapa“ zahrnuje tyto základní části: • Akce „Dobudování vzdělávací infrastruktury UniMeC, 2. etapa“ • Akce „UK – Výstavba menzy a děkanátu v kampusu UniMeC“ Činnost projektového manažera bude spočívat zejména v níže uvedených ...
Dodávky plachet pro fumigaci - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky jsou dodávky nesvařovaných polyethylenových fólií, a to v rozsahu a za podmínek stanovených v ZD a v uzavřené smlouvě na veřejnou zakázku, rámcové dohodě.
Ruční vazba novin, časopisů a brožur
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním dodavatelem na ruční vazbu časopisů, novin a brožur. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 2 této ZD – návrhu Rámcové dohody na ruční vazbu časopisů, novin a brožur.
Spotřební materiál pro forenzní analýzu DNA pro akreditovaná zařízení na pracovišti OKTE
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka spotřebního materiálu pro forenzní analýzu DNA
Pilotní ověření v rámci projektu - Rozvoj dobrovolnictví v ČR, Zlínský kraj
Poskytovatel bude realizovat požadované činnosti, služby dobrovolnických center, které jsou vymezeny v předmětu plnění veřejné zakázky. Poskytovatel zároveň bude sbírat a poskytovat kvalitativní a kvantitativní data vymezená dále zadavatelem v předmětu plnění veřejné zakázky o stavu dobrovolnictví v jím pokrytém, tj. realizovaném území. Data bude ...
Založení prvků ÚSES v k.ú. Vranovice
Předmětem veřejné zakázky je provedení soustavy dílčích opatření, krajinných úprav, které vychází z návrhu plánu společných zařízení komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vranovice nad Svratkou. Pozemkovou úpravou byly pro krajinné úpravy vyčleněny parcely, které jsou ve vlastnictví Obce Vranovice. Téměř většina ploch na vyčleněných pozemcích řešených ...
Fumigace dříví - rámcová dohoda
Předmětem této veřejné zakázky je ošetření kůrovcového dříví fumigací za pomoci účinné látky ethandinitrilu, a to podle aktuálních potřeb zadavatele. Fumigace bude prováděna na skládkách kůrovcového dříví o maximální šířce 10 m, maximální výšce 5 m. Délka Hráně není omezena. Celkové zadavatelem předpokládané množství dříví v m3, které má být ...
Zvýšení kvality vysoce specializované péče v perinatologii Nemocnice Most, o. z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 2 ks inkubátorů pro standardní péči a 2 ks pulzních oxymetrů spolu s odpovídajícím příslušenstvím včetně: • jejich montáže, instalace a uvedení do provozu včetně ověření jejich funkčnosti, • provedení všech přejímacích a provozních testů a zkoušek dle platné legislativy a provedení příslušných ...
CHR – rozšíření a rekonstrukce, stavebně-montážní práce
CHR – rozšíření a rekonstrukce (P.0448), stavebně-montážní práce
Dodávka, instalace a kalibrace AV techniky do stálých expozic v Historické a Nové budově
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky, instalace a kalibrace zobrazovací AV techniky do stálých expozic v Historické a Nové budově Národního muzea, a to pro expozice s názvy „Příroda“, „Evoluce“, „Dětské muzeum“, „Dějiny“, „Dějiny 20. století“, „Lidé“, „Klenotnice a Mincovní kabinet“ včetně provozních a předávacích zkoušek a v případě ...
Nákup digitalizačních jednotek pro projekt ČTK II
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na koupi 2 ks digitalizačních jednotek pro transparentní materiály na bázi digitální kamery se snímačem o vysokém rozlišení 100 Mpx pro projekt ČTK v druhu, množství a provedení včetně souvisejícího příslušenství dle specifikace uvedené v příloze č. 1 návrhu Rámcové dohody. Podrobná specifikace ...
Kontrolní a metrologický software pro FD ČVUT
Předmětem zakázky je dodávka kontrolního a metrologického software pro rychlé a přesné grafické porovnání mezi digitálními referenčními modely, a to dle technických požadavků dále specifikovaných v zadávací dokumentaci.
Novostavba mateřské školy, Brno Soběšice
Veřejná zakázka zahrnuje novostavbu mateřské školy, která bude mít tvar jednoduchého kvádru zasazeného do svažitého terénu. Jedná se o dvoupodlažní novostavbu mateřské školy, včetně souvisejícího kancelářského a sociálního zázemí, provozu kuchyně, příjezdové komunikace, zahrady s herními prvky, oplocení, zeleň a parkoviště.
Koupím byt 4+1 nebo 4kk
Koupím byt 4+1 nebo 4kk s terasou nebo menší zahradou.
Obnova zámku Červená Řečice
Předmětem veřejné zakázky je obnova zámku Červená Řečice. Bližší podmínky plnění předmětu veřejné zakázky se řídí smlouvou o dílo, jejíž vzor tvoří přílohu C zadávací dokumentace, částí projektové dokumentace, která tvoří přílohu I zadávací dokumentace a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb k ocenění – příloha J zadávací ...
Modernizace vybavení operačních sálů a diagnosticko-léčebného přístrojového parku Městské nemocnice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka zdravotnických přístrojů včetně záručního servisu a uzavření servisní smlouvy pro zajištění pozáručního servisu. Nabízené přístroje musí splňovat minimální technické parametry uvedené v Technické specifikaci, příloha č. 2. Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen na 2 části: 1. část: C – rameno pro ...
FN Motol -  Anidulafungin
Předmětem plnění jsou dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou Anidulafungin, v lékové formě - prášek pro koncentrát pro infuzní roztok INF PLV CSL (100 mg) - po dobu 48 měsíců.
Datové centrum NPK - serverová část
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových plně funkčních a kompletních technických prostředků - serverů v rozsahu a způsobem uvedeným v příloze zadávací dokumentace č. 2 - Technická specifikace a požadavky zadavatele a v příloze zadávací dokumentace č. 3 – Závazný návrh kupní smlouvy. Zakázka je realizována v rámci projektů IROP - ...
Systém elektrické požární signalizace
Předmětem veřejné zakázky je realizovat dílo pod názvem „Systém elektrické požární signalizace“, v jednotlivých areálech Dopravního podniku Ostrava a.s., v rozsahu a členění podle dokumentace pro vydání stavebního povolení v podrobnostech dokumentace pro provádění stavby. Předmětem veřejné zakázky je i provádění servisních služeb. Rozsah těchto ...
Labview software development services
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb rozvoje LabVIEW software. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.
Poskytování servisních služeb vybrané zdravotnické techniky GE Medical Systems
Předmětem plnění je poskytování servisních služeb včetně. náhradních dílů přístrojů zdravotnické techniky GE Medical Systems. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.