Novostavba mateřské školy ve Staré Boleslavi
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve zhotovení novostavby mateřské školy ve Staré Boleslavi na pozemku p.č. 112/94, k.ú. Stará Boleslav na adrese Třebízského, 250 01 Brandýs nad Labem - Stará Boleslav. Bližší specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 1, v příloze č. 4 a v příloze č. 5 zadávací ...
Intenzifikácia ČOV Okoč
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavby "Intenzifikácia ČOV Okoč". Bližšia špecifikácia je obsiahnutá v súťažnych podkladoch a ich prílohách.
Cystoskop flexibilní
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cystoskopů flexibilních pro Urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávací podmínky.
Zdravotnická technika pro pavilon B – nákup
Předmětem plnění veřejné zakázky (dále i jen „VZ“) je dodávka zdravotnické techniky pro potřeby Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha včetně kompletní instalace dodávaného zařízení (dále i jen „zařízení“ nebo „přístroje“), jakož i uvedení zařízení do provozu. Zařízení musí být nové, nerepasované, nepoužité a musí splňovat ...
Poptávám servis hoblovky
Hledám servis na hoblovku HZ 20-15-06, výrobce Fritz Heckert.
Poptávám odhlučnění dmychadla domovní čistírny odpadních vod
Poptávám odhlučnění dmychadla DČOV. V bezprostřední blízkosti chaty je umístěna DČOVa dmychadlo. Zřejmě přes stěnu garáže se přenáší hluk do chaty.
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Búč
1. projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermických tepelných čerpadiel zem/voda s tepelným výkonom 2x Tv-60 kW / napr. NIBE 2xTČ F1345-60-/ Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=1800 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne podľa možnosti ...
Rychlodobíjecí stanice pro elektromobily
Zadavatel hodlá vybudovat na území města Brna veřejné rychlodobíjecí stanice pro elektromobily. Zadavatel touto veřejnou zakázkou zadává dodávku stanic a jejich následnou montáž. Zadavatel v rámci jiné zakázky zajistí provedení potřebných stavebních úprav pro osazení stanic. Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 kusů vysoce výkonných dobíjecích ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v obci Modrany
1. projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermického tepelného čerpadla zem/voda s tepelným výkonom 1x Tv-28 kW / napr. NIBE 1xTČ F1355-28-/ Tepelné čerpadlo bude využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=500 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne podľa možnosti ...
Využitie geotermálnej energie s použitím tepelného čerpadla v meste Sládkovičovo
Projektová časť dokumentácie rieši vykurovanie pomocou geotermických tepelných čerpadiel zem/voda s tepelným výkonom 8 x Tv-60 kW / napr. NIBE 8 x TČ F1345-60-/ Tepelné čerpadlá budú využívať zdroj tepla z geotermických vrtov pomocou konektora tepla, kde súčtom je celková dĺžka vrtu l=6800 m. Predpokladaná hĺba jedného vrtu dosiahne podľa možnosti ...
Systém pro optimalizaci přípravy provozu primárních zdrojů
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení existujícího SW – systému pro optimalizaci přípravy provozu (SOPP) vč. jeho implementace za cenu pořizovacích nákladů a jeho správu, udržování a aktualizaci v průběhu užívání za cenu provozních nákladů. Nástrojem pro optimalizaci přípravy provozu (SOPP) se rozumí systém pro optimalizaci přípravy provozu ...
Trolejový drôt drážkovaný medený
Predmetom zákazky je dodanie tovaru Trolejový drôt drážkovaný medený, a to v lehote do 6 týždňov od doručenia objednávky, počas trvania zmluvy (24 mesiacov) alebo do vyčerpania finančného obchodovateľného objemu, podľa toho, ktorá okolnosť nastane skôr. Jedná sa o zákazku v objeme 6000 kg drôtu CuAg s prierezom 100 mm2 a 3000 kg drôtu CuAg s ...
Zabezpečenie vykonávania prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení
Organizátor bude zabezpečovať vykonávanie prehliadok mŕtvych tiel mimo zdravotníckych zariadení ústavnej zdravotnej starostlivosti vrátane prepravy prehliadajúcich lekárov na miesto vykonu prehliadky mŕtveho tela a späť na území jednotlivych samosprávnych krajov (Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky, Žilinský, Banskobystrický, Prešovský, ...
Dodávky odběrových souprav na odběr a zpracování krve vč. bezplatné zápůjčky 2 ks automatických lisů
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky „Dodávky odběrových souprav na odběr a zpracování krve vč. bezplatné zápůjčky 2 ks automatických lisů na zpracování krve“ jsou pravidelné dodávky odběrových souprav na odběr a zpracování krve pro Hemotalogicko-transfúzní oddělení SNO na dobu neurčitou vč. bezplatné zápůjčky, resp. výpůjčky 2 ks ...
Cisterna transportní na pitnou vodu a auto nosič kontejnerů
Předmět VZ je rozdělený v souladu s § 35 zákona na 2 části: 1. část VZ Předmětem 1. části VZ je dodávka 10 ks nových kontejnerových transportních cisteren na pitnou vodu o objemu 9 m3. Nedílnou součástí předmětu VZ je zaškolení obsluhy dodaných cisteren v místech plnění v rozsahu minimálně 1 hodiny. 2. část VZ Předmětem 2. části VZ je dodávka 2 ks ...
DVT Úlický potok, ř.km 4,6 - 5,2, Úlice, opravy dlažeb a zdí
Předmětem díla je zajištění stability úpravy toku - vodního díla, a to pracemi spočívajícími v opravě poškozených částí liniové úpravy, dlažeb a zdí z lomového kamene a odstranění sedimentů.
Pasohlávky - Východ, technická a dopravní infrastruktura
Předmětem veřejné zakázky je výstavba technické a dopravní infrastruktury v Pasohlávkách-východ. Předmět a rozsah plnění této zakázky je samostatně specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu č. 3 zadávací dokumentace.
Podpora telefónnych ústrední
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb pre podporu prevádzky telekomunikačnej ústredne, rozvoja a služieb technickej podpory (supportu) aplikácií pre telekomunikačné ústredne. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu
Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka materiálu pro analýzu krevního obrazu (včetně kontrolních vzorků) a nájem jednoho plně automatického hematologického analyzátoru (označen jako hlavní) a jednoho záložního hematologického analyzátoru (dále také Analyzátor)
Vzdelávacie a tréningové podujatia pre zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky
Predmetom zákazky je zabezpečenie a organizácia nasledovných troch typov podujatí: 1. Série vzdelávacích a tréningových podujatí pre vodičov motocyklov; 2. Série vzdelávacích a tréningových podujatí pre vodičov osobných automobilov Autoškola BECEP; 3. Motoristického podujatia - súťaže Najbezpečnejší vodič SR - Vodič roka.
Podpora začínajúceho podniku EVENT 4 YOU, s.r.o.- Technológia
Predmetom zákazky je nákup strojov. Presná špecifikácia obstarávaných zariadení a ich technických parametrov je definovaná v Prílohe č. 1 súťažných podkladov - Opis predmetu zákazky.
Rekonštrukcia telocvične SPŠ Oskara Winklera Lučenec
Predmetom zákazky je rekonštrukcia telocvične Strednej priemyselnej školy stavebnej Oskara Winklera a súčasne zníženie jej energetickej náročnosti v súvislosti s odstránením nadmerného vlhnutia stien a plesní obvodového plášťa. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy v obci Vyšná Slaná
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a materskej školy v obci Vyšná Slaná. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Dodávka materiálno - technického vybavenia
Predmetom zákazky je dodanie tovaru - nového, nerepasovaného, nepoužívaného materiálno technického vybavenia pre potreby Hornooravskej nemocnice s poliklinikou Trstená. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v súťažných podkladoch.
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy
Výstavba a zlepšenie bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy, 1. etapa I/62 Sereď, most ev. č. 62-013 - Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie stavebného zámeru (DSZ) na stavebné povolenie (DSP), dokumentácie na ponuku (DP), ktorej súčasťou je dokumentácia na realizáciu stavby (DRS) a výkon autorského dozoru (AD).