Poptávám sloupy na osvětlení tenisových kurtů
Poptávám sloupy na osvetlení tebisových kurtů, 4 ks, délka 10m.
Upgrade mikroskopů Leica
Předmětem plnění veřejné zakázky je upgrade mikroskopů Leica DMi 6000, LMD 6000 a DM 6000, jejich vybavení moderními vysoce citlivými kamerami, stolky a fotomanipulačním modulem. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) této zadávací dokumentace. Zakázka je spolufinancována a je součástí projektu ...
III/30118 Stárkov - opěrná zeď
Jedná se o opravu stávající opěrné zdi na silnici III/30118 v intravilánu města Stárkov. Bližší informace uvedeny v zadávací dokumentaci.
Modernizácia dopravného dispečingu v DPMK, a.s.
Predmetom zákazky je doplnenie a modernizácia technických prostriedkov dispečingu (HW a SW) prostredníctvom zabezpečenia moderných tarifných, informačných a dispečerských systémov, zlepšenia informovanosti cestujúcich a zlepšenia informačného a oznamovacieho systému v súlade s projektovou dokumentáciou vypracovanou projektovou kanceláriou Luby, ...
KMT letecké techniky - nákup 2. část
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kontrolně měřící techniky (KMT) - vybavení pro měření aerometrických dat, která splňuje minimální technické parametry a kritéria, které tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), a která bude určena pro zajištění provozu letecké techniky Armády České republiky a školení personálu ...
Poptávám přepravu dvou palet z Francie
Paletová přeprava z Francie. Poptávám přepravu dvou palet z Francie (60744 Saint Maximin). 120x80x90cm - 170kg a 120x120x110cm - 760kg. Nakládka týden 21.- 22. nespěchá ani nakládka, ani doručení. Obsahem jsou maziva a oleje, není nebezpečný náklad. Děkuji za nabídky.
FZŠ - Technický automobil TA-S2 s HNJ
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks technického vyprošťovacího automobilu kategorie podvozku 2 „smíšený“ v provedení Z „základním“ a hmotnostní třídě S „těžké“ vč. příslušenství dle technických podmínek a v souladu s vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění vyhl. č. 53/2010 Sb., včetně českého technického ...
Rámcová dohoda na dodávky - Přilba ochranná balistická NIJ IIIA na roky 2020 - 2023
7.000 ks úplných balistických přileb NIJ IIIA s balistickým hledím
Dodávka komponent pro projekt PAV
dodávka komponent pro plnění předmětu projektu - on line měření emisí ze spalování různých paliv v malých kotlích, pomocí senzorů. Komponenty musí být vzájemně kompatibilní od vzorkování, přes ředění a měření až po zpracování dat. Řešitel projektu uplatní různé varianty propojení komponent, proto musí dodané součástky vzájemně kooperovat. Dodávka ...
Uzavření rámcové dohody na poskytování služeb v souvislosti s pořízením leteckých měřických snímků
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na pořízení digitálních barevných leteckých měřických snímků a digitálních leteckých měřických snímků v blízkém infračerveném pásmu včetně signalizace a průběžné údržby vlícovacích bodů do doby ukončení snímkování.
Muzeum regionu Valašsko, p. o. - Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí - vybudování depozitářů
Předmětem veřejné zakázky je vybudování expozic a výstavních prostor v objektu národní kulturní památky zámku Kinských ve Valašském Meziříčí. Vybudování expozic a výstavních prostor zahrnuje zejména dodávku a montáž svítidel, interiéru a expozičního nábytku (vitríny, podstavce, stěny, pódia..), AV technologie a rovněž i dodávku filmů, animací, ...
Automatické zařízení pro přípravu a dávkování radiofarmaka
Předmětem veřejné zakázky je dodávka automatizovaného zařízení pro přípravu a kontrolu radiofarmak (dále jen „zařízení“) a provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2a a č. 2c zadávací dokumentace a dále dodávka spotřebního materiálu dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2b ...
Dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks nových minibusů na pohon CNG. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Komunitné centrum Zvolenská Slatina
Predmetom zákazky je vybudovanie Komunitného centra v obci Zvolenská Slatina. Jedná sa o samostatne stojacu budovu s hrubým pôdorysným tvarom písmena I, zložená z 2 traktov ako pôvodný dom a hospodárska časť ako pokračovanie budova. Budova je 1-podlažná, čiastočne pod pivničená. Objekt je zastrešený sedlovou strechou. Podkrovný priestor nie je ...
Novostavba objektu základní a mateřské školy v lokalitě U Elektry
Prředmětem veřejné zakázky je výstavba nového objektu (novostavba) základní a mateřské školy včetně přípojek na sítě stávající technické infrastruktury, zpevněných pochozích a pojezdných ploch, opěrných stěn v těsném okolí stavby, oplocení a čistých terénních úprav na pozemcích; v projektu je využito přirozené svažitosti území, vstupní podlaží ...
FaF UK - Zajištění tiskových služeb
Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele tiskových zařízení k užívání (nájem), SW aplikace a řešení včetně dohodnuté implementace specifikované v Příloze č. 1/A a 1/B zadávací dokumentace. Dodavatel bude rovněž poskytovat zadavateli v souvislosti s užíváním tiskové techniky zadavatelem služby specifikované v Příloze č. 2 zadávací dokumentace.
Výměna usměrňovačů a střídačů SZN1
4.1 Předmětem veřejné zakázky nazvané „Výměna usměrňovačů a střídačů SZN1(2,3,5)“ je vypracování dokumentační části a následná realizace díla v JE Dukovany formou dodávky „na klíč“. Jedná se o náhradu usměrňovačů a střídačů zajištěného napájení blokové první kategorie elektrárny Dukovany systému 1,2 a 3 a usměrňovačů 5. systému novými typy. Jedná ...
Poptávám renovaci bazénu
Poptávám renovaci bazénu, který má betonové dno a boky z plastu, velký 10 x 4,7m. Mohu poslat technický nákres a foto.
KoPÚ v území dotčeném obchvatem města Svitavy
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Hradec nad Svitavou, Čtyřicet Lánů, Svitavy-předměstí a Moravský Lačnov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb., o katastru ...
Provoz a rozvoj portálu BusinessInfo.cz
Předmětem plnění veřejné zakázky je převzetí, zajištění technické správy a provozu a poskytování SW prací při dalším vývoji a rozvoji portálu BusinessInfo.cz v období 2020 až 2024. Bližší specifikace v rámci ZD.
Přístroje ultrazvukové
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových přístrojů ultrazvukových dle Přílohy č. 6 - Požadavek na předmět plnění zadávací dokumentace, vč. plného záručního servisu po dobu 36 měsíců.
Zajištění přenosu dat z telematických zařízení v rámci lokalit mýtných bran
Zajištění přenosu dat z vybraných lokalit mýtných bran na základě díčích objednávek po dobu přechodu na vlastní optickou síť ŘSD ČR
Poskytování služeb vývoje SW a souvisejících služeb v rámci projektu Portál Pražana
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb vývoje SW a souvisejících služeb v rámci projektu Portál Pražana. Portál Pražana bude transakční částí portálu praha.eu. V cílovém stavu se bude jednat o prostředí, které na jedno místo sjednotí roztříštěné elektronické služby a umožní jeho uživatelům komunikovat z jednoho místa, bez ohledu na ...
Revitalizace objektu Corso - PD - stavba
Předmětem této nadlimitní veřejné zakázky je návrh a příprava projektové dokumentace stavební části vnitřního a vnějšího využití objektu Corso a zároveň poskytnutí podpory při souvisejících činnostech. Konkrétně se týká objektu Corso, dvou vzájemně spojených budov, které jsou označeny písmeny „A“ a „B“ a provedení aktualizace dokumentace s ...
Systém pro měření fyzikálních vlastností
Přístroj pro měření fyzikálních vlastností vybavený supravodivým magnetem o velikosti 9T a vibračním magnetometrem pro měření magnetizace v rozsahu teplot 1.9 až 400 K a magnetických polí od mínus 9 do 9 T.