Zabezpečenie služieb architektov a projektantov pre zadania stredného rozsahu
Vypracovanie rôznych stupňov projektovej dokumentácie od architektonickej štúdie až po realizačný projekt, inžiniering, odborný autorský dohľad, vždy v rozsahu podľa konkrétneho jednotlivého zadania.
Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov formou stravných poukážok
Predmetom zákazky je : Zabezpečenie poskytovania stravovania pre zamestnancov Regionálnej správy a údržby ciest Nitra a. s. formou stravných poukážok v súlade s ustanovením § 152 Zákonníka práce. Bližšie informácie v súťažných podkladoch.
Brúsky
Predmetom zákazky sú zariadenia do učební a dielní v SOŠ Prievidza. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Hledám investora
Poptávám investora ke koupi funkčního a zavedeného dřevařského závodu s pestrou výrobou produktů. 100% zafinancování. Firma je z cela funkční a prosperující. Nasmlouvané zakázky a možnosti rozšířit výrobu a zvýšit tak zisky. Firma má dlouholetou historii a vede si velmi dobře. Důvod prodeje majitele : vyšší věk, věnování se jeho větší firmy, ...
Poptávám dopravu zboží z Německa
Poptávám dopravu malé palety cca 90kg z Schierling (DE) do Holčovic, 20.5.2020.
Lôžka
Predmetom zákazky je dodanie nových nerepasovaných špecializovaných nemocničných lôžok potrebných pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti na príslušných oddeleniach. Dodanie zahŕňa 8 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnu starostlivosť typ 3 pre kritickú starostlivosť s príslušenstvom, 2 ks špeciálnych lôžok pre intenzívnu starostlivosť ...
Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové postiženého důlní činností
Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace pro provádění stavby s názvem „Revitalizace vodní plochy na území historického parku Boženy Němcové postiženého důlní činností na lokalitu pro volnočasové aktivity obyvatel města Karviné“, zpracované v říjnu 2019 společností G-Consult, spol. s r.o., která je přílohou ...
Rekonštrukcia lesných ciest
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na rekonštrukcii lesných ciest v katastrálnych územiach Tatranská Kotlina a Lendak, rozdelená do nasledujúcich časti: Časť 1: Rekonštrukcia lesnej cesty Suchý potok." Časť 2: Rekonštrukcia lesnej cesty Čierny potok." Časť 3: Rekonštrukcia lesnej cesty Vojenská." Doklady potrebné na vypracovanie ...
Kultúrny dom Šaľa – rekonštrukcia a modernizácia
Predmet zákazky je rozdelený na dve samostatné časti: 1.časť: Stavebné práce A.Exteriér Zníženie energetickej náročnosti (strecha, výplne otvorov, fasáda) B.Interiér Rekonštrukcia a modernizácia interiéru (kinosála, estrádna sála, vestibuly...) 2.časť: Tovary Nové sedačky do kinosály
Výstavba MŠ Bratislava - Čunovo
Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre výstavbu novej budovy materskej školy s 3 triedami materskej školy a úpravou areálu materskej školy vrátane vytvorenie detského ihriska. Predmet zákazky tvorí: 1. Výstavba novej budovy materskej školy, 2. Vytvorenie detského ihriska v areáli materskej školy - zahrňuje terénne úpravy, dodanie herných ...
ČRo Olomouc - rekonstrukce objektu Pavelčákova 2/19
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce budovy ČRo Olomouc, na adrese Pavelčákova 2/19, 779 00 Olomouc, která zahrnuje zejména rekonstrukci jednotlivých podlaží budovy, střechy a souvisejících instalací systémů technického zabezpečení budovy ČRo Olomouc ve věcném rozsahu dokumentace pro provedení stavby.
Hledáme dodavatele obalových materiálů
Hledáme nového dlouhodobého dodavatele obalových materiálů pro naši klientelu. Rádi bychom navázali spolupráci s výrobcem či velkoobchodem, který nabídne nejlepší poměr ceny a kvality. Neustále se snažíme rozšiřovat náš sortiment a dělat ho cenově dostupnější. Budeme rádi pokud i vy nám svou nabídku představíte a budeme ji moci klientům nabídnout. ...
Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ, Snina, II. etapa
1.1Predmetom zákazky je stavba Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa. Obnova historickej pamiatky Malý kaštieľ Snina, II. etapa bude realizovaná na území za Veľkým Kaštieľom. Riešená lokalita je ohraničená areálom Nemocnice z jednej strany, z druhej strany riekou Cirochou (na ktorej je umiestnená lávka pre peších) a ...
Poptávám stavební řezivo
Prosím o cenovou nabídku na mater. na střechu. Trámy d.6m š.8cm v.16cm 32kusů. Střešní lať 4-6cm d.4m 160ks a lať4-6cm d.3m 40ks.
Rekonštrukcia I. etapy cestnej komunikácie a parkoviska na ulici Mládežnícka v Banskej Štiavnici
Predmetom zákazky je rekonštrukcia I. etapy cestnej komunikácie na ulici Mládežnícka v Banskej Štiavnici, ktorá súvisí s rekonštrukciou parkoviska na uvedenej ulici, pre ktoré slúži ako prístupová komunikácia. Predmetom riešenia je celková rekonštrukcia uvedenej komunikácie, ako aj vylepšenie jej smerového a výškového vedenia oproti existujúcemu, ...
Komunitné centrum Vojany
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené so stavebnými úpravami pre vytvorenie komunitného centra z rodinného domu, ktorý v súčasnosti nie je využívaný a je vo vlastníctve obce Vojany a ktoré zabezpečí príslušníkom marginalizovaných komunít prístup k službám komunitného centra. Vytvorenie klubových miestností, stredisko osobnej hygieny a ...
IBV Častkovce – Lokalita A – 3. etapa
Predmet zákazky je definovaný projektom stavby (projekt pre stavebné povolenie): "IBV Častkovce Lokalita "A" - 3. etapa", ktorý vypracovala DONUM, spol. s r.o., Čulenova 15, 915 01 Nové Mesto nad Váhom v januári 2013 a Výkazom výmer z apríla 2020. Jedná sa o realizáciu objektu SO 02 Komunikácie v rámci akcie IBV Častkovce Lokalita "A" - 3. etapa. ...
Banská Štiavnica – úprava verejných priestranstiev Ul. Palárikova, časti A, B, C
Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s rekonštrukciou miestnej komunikácie ul. J. Palárika častí A,B,C (ďalej MK) v meste Banská Štiavnica. Jedná sa o úpravu verejných priestranstiev, ktoré sú súčasťou Mestskej pamiatkovej rezervácie Banská Štiavnica ako lokality svetového dedičstva UNESCO. Komplexné úpravy ulice J. Palárika pozostávajú z ...
Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied
Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Filozofickej fakulty a Fakulty prírodných vied UMB Banská Bystrica ktorá bola postavená koncom 60 tych rokov XX. storočia podľa projektu vypracovaného Stavoprojektom Banská Bystrica ateliér Ružomberok, Ing. arch. Hatala v r. 1967. Budova bola postavená ako účelový školský objekt v rámci ...
Kombinovaný TGA/DSC systém
Předmětem zakázky je dodávka: • Kombinovaného TGA/DSC systému v rozsahu minimálně (-90 až 1100) °C • Včetně měření a řízení průtoku plynu • Systému kelímků s příslušenstvím pro jejich plnění • stabilního váhového stolu • SW a HW vybavení • Instalace, uvedení do provozu a proškolení obsluhy v ČMI OI Praha, Radiová 3, 102 00 Praha 10 Předmět ...
Obnova, rekonštrukcia a modernizácia VZT a MaR na FTF VŠMU
Predmetom zákazky sú stavebné práce na obnove a rekonštrukcii a modernizácii VZT a MaR v objekte Filmovej a televíznej fakulty VŠMU na Svoradovej ul. č. 2A v Bratislave v rozsahu projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovednou projektantkou Ing. Melindou Neumannovou (výmena nefunkčných zariadení, ako aj jeho doplnenie o nevyhnutné prvky a aj ...
Zabezpečenie nakladania s odpadom na území obce Turňa nad Bodvou
Predmetom zákazky je zabezpečenie nakladania s odpadom na území obce Turňa nad Bodvou, zabezpečenie podkladov pre vedenie evidencie o odpadoch a vykonávanie ďalších činností uvedených v opise predmetu zákazky, v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. Nakladanie s odpadom predstavuje ...
II/450 hr. Kraje Vidly - Domašov, křiž. s I/44
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy silnice II/450 hr. Kraje Vidly Domašov, křiž s I/44 v technickém staničení v km 0,000 7,955.
Zníženie energetickej náročnosti budovy Obecného úradu a kultúrneho domu vo Veľkej Čalomiji
Projekt stavby rieši zníženie energetickej náročnosti obecného úradu a kultúrneho domu, teda zateplenie predmetných objektov a výmenu všetkých okien a dverí. Projekt ďalej rieši bezbarierizáciu objektu vybudovaním železobetónovej rampy pred hlavným vchodom .Opis predmetu zákazky je podrobne uvedený v prílohach súťažných podkladov.
ÚHKT - vybavení pavilonu progresivní medicíny včetně kryoskladu zdravotnickou technologií III
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní dodávka technologie kryoskladování v souladu se Specifikací požadavků na biobanking a související nebo vyvolané stavební úpravy v rozsahu projektové dokumentace a specifikace prací uvedených v Zadávací dokumentaci.