Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Tocilizumab
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Tocilizumab 162 MG a 20 MG/ML po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD – Cenová nabídka.
GŘ OL - dodávky služebních stejnokrojů
Uzavření rámcové dohody na dodávky služebních stejnokrojů (uniforem).
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Everolimus
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem účinné látky Everolimus 10 mg a 5 mg po dobu 2 let dle aktuálních potřeb zadavatele. Specifikace požadovaných léčivých přípravků je uvedena dále v ZD a v příloze č. 2 ZD – Cenová nabídka.
Systém výpočetní tomografie
Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) zdravotnického prostředku – 1 ks systému výpočetní tomografie včetně provádění záručního a pozáručního autorizovaného servisního zabezpečení. Podrobný popis předmětu zakázky obsahuje zadávací dokumentace.
Operační vrtačky pro Nemocnici Přerov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku a uvedení do provozu 2 ks chirurgických vrtaček a 8 ks vrtaček pro ortopedii v Nemocnici Přerov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace – Minimální technická ...
Dodávka implantabilních kardiostimulátorů (pacemaker)
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek implantabilních kardiostimulátorů (pacemaker) pro Nemocnici Na Homolce
Nákup 3 ks sanitních vozidel pro Nemocnici Na Homolce II
Předmětem VZ je dodání 3 ks sanitních vozidel pro dopravu raněných, nemocných a rodiček (DRNR), tedy 1 ks jednolůžkového sanitního vozidla a 2 ks dvoulůžkových sanitních vozidel.
Poptávám sazenice borůvek
Poptávám tyto sazenice: borůvky, ostružinojahoda.
Sběr a verifikace diagnostických dat kolejového roštu prostřednictvím videoinspekčního systému
Předmětem této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s vybraným dodavatelem na poskytování služeb spojených se sběrem diagnostických dat, která jsou klíčovým podkladem pro hodnocení vad železničních tratí (dále také jako „služby“) pro zadavatele. Podrobný předpokládaný rozsah předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jsou uvedeny v ...
Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2020
Provádění cyklických oprav a neplánovaných oprav výměnných dílů reléového zabezpečovacího zařízení a výměnných dílů přejezdového zabezpečovacího zařízení v obvodu OŘ Praha - SSZT Praha východ, SSZT Praha západ a SSZT Nymburk.
VD Skalička – Hydrogeologická studie ETAPA II
Předmět veřejné zakázky je provedení inženýrsko-geologických a hydrogeologických průzkumných prací (IGP) pro výběr varianty a přípravu stavby „VD Skalička“ v souladu se Zadáním zpracovaným společností SG Geotechnika a.s., Geologická 4, 152 00 Praha 5, březen 2019 (dále jen „zadání“) a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i ...
Rekonštrukcia technológie hlavnej výmenníkovej stanice v Nem. sv. Cyrila a Metoda
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia hlavnej výmenníkovej stanice a všetkých jej technologických celkov. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.
Zriadenie a prevádzkovanie komplexnej HVPS
Predmetom zákazky je zriadenie a prevádzkovanie komplexnej, bezpečnej a ekonomicky výhodnej elektronickej komunikačnej služby (hlasové volania, SMS, MMS, internetové pripojenie v mobile, internetové pripojenie do dátových modemov a tabletov, nákup koncových zariadení, ďalšie služby) prostredníctvom Hlasovej virtuálnej privátnej siete (ďalej len ...
Revitalizace lokality Devítka
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Devítka. Jejím cílem je revitalizace vodního režimu a mokřadních biotopů na lokalitě Devítka. Jedná se o zablokování odvodňovacích kanálů a jejich vyplnění zeminou, obnovu pramenišť a obnovu původních málokapacitních drobných potoků představujících přirozený ...
Výstavba pavilónu špičkových technológií
Vybudovanie pavilónu špeciálnych technológií Univerzity Komenského v Bratislave. Zákazka bude realizovaná v súlade so schválenou projektovou dokumentáciou pre stavebné povolenie a udeleným stavebným povolením. Kompletná realizácia stavby musí byť vykonaná v súlade so stavebným zákonom č. 50/1976 Zb. § 43d). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky ...
Pozáručný servis zariadenia CT SOMAT Definition AS Plus
Pozáručný servis zariadenia CT SOMAT Definition AS Plus
Zabezpečenie sťahovacích a súvisiacich služieb
Predmetom zákazky je zabezpečenie sťahovacích a súvisiacich služieb z objektov verejného obstarávateľa Župné námestie 13, 813 11 Bratislava a Námestie slobody 12, 811 06 Bratislava (ďalej len pôvodné objekty) do objektu verejného obstarávateľa Račianska ul. 71, 831 02 Bratislava (ďalej ako nový objekt). Verejný obstarávateľ požaduje ...
Revitalizace lokality Malý Bor
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce vedoucí k revitalizaci lokality Malý Bor. Jejím cílem je obnova hydrologického režimu nevhodně odvodněné plochy biologicky hodnotného biotopu vrchoviště a dalších mokřadních biotopů, a dále zvýšení akumulace a retence vody v území jako opatření na zmírnění dopadů změny klimatu a výkyvů počasí ...
Zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie pre národnú linku na pomoc detským obetiam
Predmetom zákazky je zriadenie a správa microsite a mobilnej aplikácie, vrátane zaškolenia personálu národnej linky, pre národnú linku na pomoc detským obetiam v rámci NP Podpora ochrany detí pred násilím. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v Prílohe č. 2 týchto Súťažných podkladov.
Revitalizace areálu Tosta Aš v Plesné
Předmětem VZ je revitalizace areálu Tosta Aš v Plesné do podoby výstavních a odpočinkových ploch. Náplní objektu SO 01 (hlavní budova) budou výstavní plochy se zázemím, odkazující na historii textilní výroby v městě Plesná. Objekt bude představovat ukázku původní architektury místa s bohatou průmyslovou historií. Zadní část pozemku bude po ...
Kozárovce – rozšírenie kanalizačnej siete
Predmetom zákazky sú stavebné práce Kozárovce rozšírenie kanalizačnej siete, podrobnosti sú uvedené v súťažných podkladoch.
Muzeum Kroměřížska, p. o. – Revitalizace hospodářského dvora v Rymicích – stavba
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení rekonstrukce objektů v rámci areálu hospodářského dvora v obci Rymice, který je národní nemovitou kulturní památkou. Samotný objekt je ve značně špatném stavu a prakticky se nedochovalo mnoho autentických prvku a uměleckořemeslných detailů. Podstatu památkové ochrany tvoří v ...
SŠ Tvrdošín – stavebné úpravy – rekonštrukcia strechy, obvodového plášťa so zateplením
Rekonštrukcia objektu stravovne a telocvične a objektu laboratórií so spojovacou chodbou, ktoré sú súčasťou areálu Spojenej školy, Medvedzie 133/1, 02744 Tvrdošín. Predmet zákazky je rozdelený na časti: časť 1 Spojená škola Tvrdošín - stavebné úpravy - stravovňa a telocvičňa (zateplenie strešného a obvodového plášťa, výmena okien, úprava ...
Rekonstrukce budovy pro seniorské bydlení v Karviné-Fryštátě
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v rekonstrukci a modernizaci stávajícího objektu tak, aby byl přestavěn na podporované pečovatelské byty pro seniory.
Svoz, odvoz a odstraňování specifických zdravotnických odpadů z NNB - nebezpečných odpadů
Předmětem plnění VZ je převzetí, přeprava a odstranění odpadů vyprodukovaného Nemocnicí Na Bulovce (dále též jen „NNB“ nebo „zadavatel“) včetně služeb souvisejícími s likvidací odpadů a odpady, a to zejména: a) svoz, přeprava nebezpečných odpadů (včetně zdravotnického odpadu), b) svoz a přeprava ostatních odpadů (včetně živočišných a směsných ...