Nákup osobných vozňov do regionálnej dopravy
Predmetom zákazky je dodávka osobných klimatizovaných vozňov 2. triedy pre regionálnu dopravu. Ide o dodávku je sedemnástich (17) kusov nových osobných klimatizovaných vozňov pre regionálnu dopravu na rýchlosť 160 km/h, dlhých 26 400 mm s veľkopriestorovým oddielom pre cestujúcich, klimatizáciou, informačným systémom, vákuovými toaletami, ...
Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu v meste Spišská Nová Ves
Predmetom zákazky je poskytnutie služby súvisiacej s nakladaním s komunálnymi odpadmi a prevádzkovanie zberného dvora na území mesta Spišská Nová Ves. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch v časti B1. Opis predmetu zákazky.
Opravy bytových jednotek - XII. etapa
V rámci stavebních prací dojde k opravám 9 volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných ve třech bytových domech, a to v č.p. 300 ul. Sluneční, č.p. 826 ul. Bartoňova, č.p. 947 ul. Jana Zajíce na území města Pardubice – v částech Polabiny a Dubina. Na opravy každé bytové jednotky je zpracována samostatná projektová dokumentace. Jedná se zejména ...
Stravovacie poukážky pre zamestnancov Slovenského technického múzeá
Predmetom zákazky je zabezpečenie stravovacích poukážok v papierovej forme pre zamestnancov Slovenského technického múzeá v zmluvných stravovacích zariadeniach, supermarketoch, hypermarketoch a potravinách prevádzkovaných na území Slovenskej republiky akceptujúcich stravovacie poukážky v papierovej forme (ďalej len poukážky).
Čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev
Predmetom zákazky je čistenie miestnych komunikácií, chodníkov, spevnených plôch verejných priestranstiev a ich zimná údržba na území mesta Hlohovec, na obdobie od 1. 4. 2020 do 31.03.2023 v nasledovnom rozsahu: -bežné čistenie -čistenie silne znečistených úsekov -polievanie, kropenie komunikácií -ručné čistenie spevnených rigolov a odtokového ...
Pilotný projekt parkovacej politiky v zóne BANM
Pilotný projekt parkovacej politiky - Poskytnutie služieb v rámci dodania, implementácie a prevádzkovania informačného systému pre správu regulovaného parkovania, univerzálneho platobného portálu na úhradu a kontrolu parkovného prostredníctvom mobilnej aplikácie, webstránky a parkovacích automatov v pilotnej zóne BANM 1.Verejný obstarávateľ ...
Krvné náhrady a prečisťujúce roztoky
Krvné náhrady a prečisťujúce roztoky pre potreby FNsP Žilina.
Poptávám slzičkový plech
Sháním slzičkový plech tloušky 0,5-0,6mm.
Procesný a organizačný audit v Národnej banke Slovenska
Predmetom zákazky je: - zhotovenie projektu procesného a organizačného auditu (redizajn, procesná optimalizácia) v Národnej banke Slovenska a - poskytovanie služieb podpory implementácie výsledkov procesného a organizačného auditu.
Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice  - Rožňava - východná strana chodníka
Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s rekonštrukciou plochy chodníka na východnej strane Námestia baníkov v Rožňave.
Komunikácia a inžinierske siete v obytnej zóne Brodské - Padielky I. etapa
Stavebné práce na predmet zákazky sú rozdelené na II. etapy . V tejto časti verejného obstarávania sa bude realizovať iba I. etapa -SO.02 Verejný vodovod -SO.03 Verejná kanalizácia -SO.03a Kanalizačné prípojky -SO.04 Verejný plynovod STL -SO.08 Verejné osvetlenie
Jednorázový materiál a chemikálie
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky jednorázového materiálu a chemikálií pro zajištění výzkumné činnosti zadavatele.Pro každou část veřejné zakázky bude uzavřena samostatná rámcová dohoda. Dodavatel není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky.Dodavatel je oprávněn podat nabídku do části nebo částí, které si zvolí. Dodávky na ...
Opravy, údržba a odborné prehliadky a skúšky výťahov
Predmetom zákazky je vykonanie: - odborných prehliadok výťahov v intervale 1x za štvrťrok v zmysle Vyhlášky č.508/2009 Z.z., - odborných skúšok výťahov v intervale 1x za 3 roky v zmysle Vyhlášky č. 508/2009 Z.z., - kontroly výťahov v medziobdobí štvrťročných prehliadok podľa STN 274002, čl. 49, - bežnej údržby podľa návodu výrobcov, - ...
Vybudovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli SPU v Nitre
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zameraných na budovanie prvkov zelenej infraštruktúry v areáli SPU v Nitre s cieľom zníženia hlukovej záťaže, zníženia znečistenia ovzdušia, zníženia prašnosti v areáli SPU v Nitre, ochrany podzemných vôd ako aj ochrany pôdy. V rámci zákazky sa budú realizovať mestské prvky ako napr. prvky ...
Nákladný výťah s otočnou plošinou
Predmetom zákazky je dodanie tovaru/technologického zariadenia: nákladný výťah s otočnou plošinou.
Verejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany
Stavebné práce na realizácii stavbyVerejná kanalizácia a ČOV v obci Bystričany v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.
Kanalizace a ČOV Hradčany
Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace v obci Hradčany včetně nové ČOV s kapacitou 280 EO. Délka kanalizace 4,75 km. Součástí předmětu plnění jsou i veřejné části kanalizačních přípojek. Předmětem plnění je také zajištění dohledu nad zkušebním provozem ČOV.
Servis detektorov plynov a pár MultiRAE Lite
Predmetom zákazky je uskutočnenie odborných prehliadok údržby, skúšok, odstránenie porúch, výmena náhradných dielov na detektore plynov a pár Multi RAE a vykonanie kalibrácie, ak je potrebné, výmeny jeho senzorov.
Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo
Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace so zateplením fasády budovy kultúrneho domu, zateplením strechy, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania a zmenou zdroja tepla tepelné čerpadlo, inštaláciou fotovoltaických panelov a rekonštrukciou elektroinštalácie a ostatými stavebnými prácami s cieľom zníženia energetickej náročnosti ...
Kanalizácia obce Lužianky – III. etapa -1.časť
Predmet zákazky tvoria nasledovné stavebné objekty: stoka F1-1 , G , G1 , VG , ČS9 - SO 01: Kanalizácia gravitačná F1-1, G, G1 - SO 01 01: Kanalizačné odbočenia - SO 02: Kanalizácia tlaková - VG - SO 03: Čerpacia stanica ČS9 stavebná časť - SO 03.01: NN prípojka k ČS9 - PS 01: čerpacia stanica ČS9 strojnotechnologická časť - PS 01 01: ...
Spinraza 12 mg - 72 ks
Liek pre pacientov s postihnutím muskuloskeletálneho systému, pre ktorých jednotlivé zdravotné poisťovne schvália liečbu. Liek sa podáva v cykloch a pravidelne sa kontroluje jeho účinnosť. Účinná látka: Nusinersen. Intratekálne použitie.
Zdravotnícka prístrojová technika III
Predmetom zákazky je dodanie tovaru zdravotníckej prístrojovej techniky a poskytnutie s tým súvisiacich služieb.
Automatizační platforma s instrumentací pro analýzy s vysokou propustností
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka automatizační platformy s instrumentací pro analýzy s vysokou propustností dle technické specifikace.
Poptávám provedení zámkové dlažby pod pergolu
Poptávám provedení zámkové dlažby pod pergolu. Lokalita: Lubno, Frýdlant nad Ostravicí Termín provedení: dohodou Max. cena: dohodou Materiál: zajištěn Množství, počet, rozměry: 48m2 dlažby Historik + 70m obrubník Krajový kámen Presbeton Další informace: výkop proveden, materiál na místě.
Dodávka technologie kontejnerové ČS PHM - Servisní centrum Hluboká n.V.
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka samoobslužné kontejnerové čerpací stanice s nadzemní nádrží pohonných hmot, charakteru certifikovaného výrobku ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., směrnice EU č. 2014/34/EC a platných norem ČSN 650202 a ČSN 736060, s kapacitou nádrže 2x10 m3, jednostranným výdejním stojanem na benzín a naftu s hadicemi ...