Pojištění majetku klasických elektráren
Předmětem veřejné zakázky je majetkové pojištění klasických tepelných a vodních elektráren Zadavatele.
Nákup osobních vozidel pro potřeby příspěvkových organizací
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku 5 kusů nových osobních vozidel pro 8 osob + řidič (mikrobu) podle TECHNICKÉ SPECIFIKACE VOZIDEL (vůz 1 až vůz 5), pro potřeby příspěvkových organizací centrálního zadavatele, tj.: Domov pro seniory Háje, Integrované centrum pro osoby se zdravotním postižením Horní Poustevna, Domov ...
FZŠ - Stráž nad Nežárkou - Cisternová automobilová stříkačka
dodávka nové cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 2000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku 2 „smíšená“ v provedení „R“ (speciálním redukovaném pro šest osob) a hmotnostní třídy S pro jednotku sboru dobrovolných hasičů obce Stráž nad Nežárkou, která bude využívána při plnění úkolů požární ...
Bezpečnostní služby pro objekty KÚ JčK
Předmětem veřejné zakázky poskytování fyzické a technické ostrahy objektů a areálů Jihočeského kraje, poskytování recepční informační služby návštěvníkům krajského úřadu včetně jejich evidence, bezpečnostní služby chráněné pozemní přepravy finanční hotovosti, cenin, vnitřní korespondence, listovních a balíkových zásilek pro Krajský úřad ...
Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna - zhotovitel projektové dokumentace
Předmětem plnění je vypracování studie, projektové dokumentace (včetně inženýrské činnosti) pro vydání stavebního povolení (DSP), a dále vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provádění stavby (DPS) (včetně inženýrské činnosti) pro projekt „Rekonstrukce asfaltových cest na Ústředním hřbitově města Brna“. Zároveň je předmětem plnění i ...
Výměna oken Krkonošského gymnázia a SOŠ Hostinné, Horská 309
Objekt zděný je třípodlažní budova navazující na novou budovu ZŠ. Všechna okna jsou špaletová (s vnitřním deštěním) čtyřkřídlá, otevíravá s vodorovným poutcem. Tato okna jsou umístěna na JZ a SZ fasádě objektu. Na SV fasádě objektu jsou okna ve spodních křídlech ještě opatřena příčlí. Do prostoru tělocvičny a skladu nářadí v 1.NP objektu jsou ...
Dodávka a montáž technologií dílčí modernizace MR Podolí
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a montáž technologií podrobně specifikované v přílohách této zadávací dokumentace v měnírně Podolí na adrese Praha 4 - Podolí, Na Dolinách 1157/31. Zadavatel uzavře Kupní smlouvu na dodávku a montáž technologií s jedním (1) vybraným dodavatelem. Závazný návrh Kupní smlouvy tvoří Přílohu č. 2 této zadávací ...
Zajištění úhrady časového poplatku na fyzických obchodních místech
Předmětem této veřejné zakázky je zajištění úhrady časového poplatku na fyzických obchodních místech. Předmět veřejné zakázky je blíže popsán v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.
Poptávám překladatelské a tlumočnické služby
Hledám nějakého překladatele/tlumočníka, který umí španělsky. Přítel potřebuje přeložit rodný list že španělštiny do češtiny a potřeboval by někoho na matriku, protože nerozumí pořádně česky.
Pořízení nového zvukového systému vč. příslušenství
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace a rozšíření stávajícího ozvučovacího systému společenského sálu společenského centra ve všech jeho konfiguracích, tedy dodávka, osazení, oživení a zaškolení obsluhy nové audiovizuální technologie z důvodu stále se zvyšujících požadavků hudebních, divadelních a dalších kulturních uskupení a náročnosti ...
Poptávám brambory, varný typ C
Poptávám brambory, varný typ C. Stálý odběr většího množství pro výrobu hranolek.
RTG SKIA  komplet pro vyšetření a intervence v oblasti GIT III
Předmět plnění pro pracovišti radiodiagnostiky a intervenční radiologie ZRIR spočívá: - v dodávce nového RTG skiaskopicko-skiagrafického kompletu pro vyšetření a intervence v oblasti GIT v souladu s požadavky stanovenými v technické specifikaci, která tvoří Přílohu č. 4 těchto ZP, jeho instalaci a uvedení do provozu, v realizaci nezbytných ...
Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení
Celý název veřejné zakázky je "Projektová dokumentace pro společné povolení v rámci společného územního a stavebního řízení, zadávací dokumentace a zajištění souvisejících činností - Zabezpečení podjezdných výšek na Vltavské vodní cestě - zdvižný most v ulici Za Elektrárnou". Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ...
Revitalizácia, rekonštrukcia a vybavenie existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác v rámci Revitalizácie, rekonštrukcie a vybavenia existujúcej športovej infraštruktúry a jej príslušenstva Zimného štadióna Banská Bystrica. Objektová skladba: SO-01 Prestavba Západnej tribúny vrátane hlavného vstupu a prislúchajúceho zázemia SO-02 Ošetrenie a náter strešného povrchu haly A ...
Hledám občasnou brigádu
Hledám občasnou brigádu, ideálně noční pátek, sobota jednou za 14 dní na DPP. Bezpečnostní služba, nebo jinak fyzicky nenáročnou práci.
Dodávka  léků - Inhalační anestetika - N01AB07, N01AB08
Předmětem plnění Veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léků - INHALAČNÍ ANESTETIKA - N01AB07, N01AB08 a bezplatné zapůjčení příslušných odpařovačů (blíže zadávací dokumentace).
IBV Ľubovec – miestne komunikácie
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby "IBV Ľubovec miestne komunikácie", ktorá pozostáva zo stavebného objektu: SO 02 Miestne komunikácie a týchto častí: Vetva "A", Vetva "B", Vetva "C", Vetva "D", Chodníky do obce a Dopravné značenie. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v projektovej dokumentácií a vo výkaze výmer, ktoré ...
Rámcová dohoda o dodávce výpočetní techniky počítačů, notebooků a monitorů
Předmětem zadávacího řízení je nákup počítačů, notebooků a monitorů pro potřeby nástupu nových zaměstnanců a stávajících zaměstnanců působících v rámci organizace Zadavatele.
Technologické zariadenia
Predmetom zákazky je dodávka kuchynského zariadenia. Bližšie informácie sú uvedené v Súťažných podkladoch.
Lávka přes Labe v Hradci Králové
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zhotovení díla „Lávka přes Labe v Hradci Králové“. Jedná se o novostavbu veřejné dopravní pozemní komunikace pro pěší a cyklisty překlenující řeku Labe v místě spojnice pravobřežní ulice Škroupovy a levobřežní ulice Collinovy v oblasti mezi Tyršovým a Labským mostem. Součástí stavby je i demolice objektu ...
Léčivé přípravky s obsahem antibiotik VI
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem antibiotik po dobu 1 roku. Dodávky jsou specifikovány a další požadavky jsou uvedeny v Příloze č. 2 Specifikace jednotlivých částí, Příloze č. 3.1 až 3.8 Rozdělení veřejné zakázky na části Veřejná zakázka je v souladu s ustanovením zákona rozdělena na 8 částí podle ...
Služby mestskej autobusovej dopravy v meste Považská Bystrica
Predmetom verejného obstarávania je zámer verejného obstarávateľa zabezpečiť verejnosti bezpečné, efektívne a kvalitne dopravne služby, ich primeranú výkonnosť podľa potrieb dopravnej obslužnosti územia a zohľadniť sociálne a environmentálne faktory a ciele regionálneho rozvoja. Obstarávané služby sú podla Nariadenia EP a Rady (ES) c. 1370/2007 ...
Lieky a liečivá 2020
Predmetom zákazky je dodávka liekov a liečiv pre potreby verejného obstarávateľa.
Silnoprúdové zemné káble VN
Vysokonapäťové káble podľa tejto špecifikácie sú používané vo vysokonapäťovom rozvode elektrickej energie
Mamograf
Predmetom zákazky je dodanie rádiologického zobrazovacieho zariadenia, používaného pre diagnostiku a prevenciu nádorových ochorení ženského prsníka, vrátane záruky na 24 mesiacov, dopravy na miesto dodania, montáže a inštalácie na miesto dodania, vykonania skúšok/ skúšobnej prevádzky a uvedenie dodaného prístroja do prevádzky, prvého zaškolenia ...