Rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte MAGNÓLIA, ZSS Hurbanovo
Zámerom je rekonštrukcia elektroinštalácie v celom objekte zariadenia "Magnólia", ZSS Hurbanovo. V tomto objekte sa nachádza hlavná budova, prístavba a hospodárska časť. Táto projektová dokumentácia rieši novú elektroinštaláciu v pôvodnej (hlavnej) budove v 1.NP, 2.NP a 3.NP, taktiež je v tejto časti zahrnutá jedáleň. V prístavbe sa rieši nová ...
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie - Nitrianske regionálne združenie
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných ...
Revitalizácia vnútrobloku Nábrežie Dr. A.Stodolu, Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je Revitalizácia vnútrobloku Dr.A.Stodolu V Liptovskom Mikuláši. Cieľom revitalizácie vnútrobloku je zveľadenie spoločného priestoru, zvýšenie jeho estetických a kultúrno-spoločenských hodnôt vybudovaním priestoru pre odpočinok a relax, obnovou verejnej zelene, obnovou mestského a parkového mobiliáru, vybudovaním nových parkových ...
Znižovanie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Trstené pri Hornáde
Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy MŠ v obci.
Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov a ZOS Kežmarok – blok C1, blok C2
Predmetom zákazky je Rekonštrukcia a modernizácia Zariadenia pre seniorov a ZOS Kežmarok blok C1, blok C2. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Lieky ATC skupiny L04AB01
Lieky ATC skupiny L04AB01
Viacúčelové meteorologické stanice
Predmetom zákazky je dodávka a inštalácia viacúčelových meteorologických staníc so snímačmi uvedenými v opise predmetu zákazky spolu s dodávkou softvéru na vizualizáciu údajov, formou softvérových licencii.
Poptávám posuvné zastřešení terasy
Poptávám posuvné zastřešení terasy.
Modernizácia osobných vozňov radu Bdt do regionálnej dopravy
Modernizácia sa týka tridsiatichpiatich (35) kusov osobných vozňov 2. triedy radu Bdt (ďalej aj ako "osobný vozeň", "OV") vyrobených v rokoch 1986/1987 určených pre regionálnu dopravu. Predmetom zákazky je modernizácia v rozsahu hlavne vo zvýšení konštrukčnej rýchlosti vozňa na 160 km/h, zvýšení výkonu brzdy, dosadení klimatizácie, centrálneho ...
Automatizovaný a presný prepočet energetickej spotreby častí budov a priestorov
Predmetom obstarávania je dodanie služby - Automatizovaný a presný prepočet energetickej spotreby častí budov a priestorov s analýzou úniku energií - vývoj softvéru pre špecifické komerčné použitie. Podrobná špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.
Nájem zařízení pro měření rychlosti, Říčany
Předmětem plnění této veřejné zakázky je a) nájem měřících zařízení pro úsekové měření rychlosti v 5 úsecích, b) zajištění provozu měřících zařízení včetně automatizovaného přenosu dat o průjezdech vozidel a o provedeném měření a c) poskytnutí dalších činností a služeb uvedených v přílohách č. 1 a 3 této ZD, a to po dobu 5 let od počátku doby ...
Opravy a servisné práce pre IKT zariadenia - 2020
Predmetom zákazky je zabezpečenie opráv a poskytovanie servisných prác pre IKT zariadenia Univerzity Komenského v Bratislave. Podrobnejšie informácie sú k dispozícii v súťažných podkladoch a ich prílohách.
Zbýšov – nový pavilon MKC – zhotovitel stavby
Předmětem je výstavba nového pavilon Městského kulturního centra (MKC) města Zbýšov. Nový pavilon MKC bude navazovat na stávající objekt MKC, obě budovy budou vzájemně propojeny nadzemním spojovacím krčkem. Předmět a rozsah plnění této zakázky je blíže specifikován ve výkazu výměr a projektové dokumentaci, jež tvoří přílohu zadávací dokumentace.
Servisná pohotovosť a podpoa softvéru a hardvéru súvisiaceho so spracovaním a prenosom dát
Predmetom tejto zákazky je Servisná pohotovosť a podpora softvéru a hardvéru súvisiaceho so spracovaním a prenosom nameraných dát do Integrovaného meteorologického systému (ďalej len IMS), ktorý je umiestnený na letiskách Sliač, Kuchyňa a Prešov (pracoviská: Vojenská letecká meteorologická služobňa, Veža, Radar / APP) a na sále Poveternostného ...
Regenerácia vnútrobloku Mikovíniho ulica, Nitra
Predmetom verejného obstarávania je realizácia diela podľa realizačnej projektovej dokumentácie. Účelom stavebného objektu krajinno-architektonických uprav je návrh vhodnej vegetácie pre vybrane územie, uplatnenie ekologických princípov tvorby, ochrany a údržby zelene čim zvýšime environmentálne aspekty sídla a zlepšime manažment zrážkových ...
Dům hudby - rekonstrukce okolí - PD
Zpracování návrhu stavby, dokumentace a projektové dokumentace, která bude řešit veřejný prostor ul. Na Hrádku, prostor před Domem hudby č.p. 1260 na Sukově třídě a okolí objektu č.p. 116 na náměstí Republiky - Střední škola potravinářství a služeb Pardubice. V rámci projektové činnosti se uvažuje s řešením veškerých zpevněných ploch pro motorovou ...
Zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov vzdelávacích aktivít
Predmetom zákazky je zabezpečenie školiacich priestorov, ubytovania a stravovania účastníkov, vrátane všetkých súvisiacich služieb uvedených v rámcovej dohode pri vzdelávacích aktivitách organizovaných v rámci Národného projektu Standardizaciou systemu poradenstva a prevencie k inkluzii a uspesnosti na trhu prace, Operačný program Ludske zdroje, ...
Revitalizácia a dostavba areálu Športového centra polície v mestskej časti Bratislava Dúbravka – PD
Predmetom zákazky je spracovanie nasledovných stupňov projektovej dokumentácie a zabezpečenie a realizácia bezprostredne súvisiacich činností: 2.1.Projektová príprava stavby pre územné rozhodnutie vrátane spracovania dokumentácie 2.2.Projektová príprava stavby pre stavebné povolenie vrátane spracovania dokumentácie 2.3.Projektová príprava pre ...
Rekonštrukcia a modernizácia zdravotníckeho zariadenia Univerzitná nemocnica Bratislava - Ružinov
Verejný obstarávateľ zamýšľa realizovať projekt, prostredníctvom ktorého zabezpečí komplexnú projektovú prípravu a realizáciu komplexnej rekonštrukcie Nemocnice Ružinov pri zachovaní štandardov a objemov poskytovanej zdravotnej starostlivosti počas komplexnej rekonštrukcie Nemocnice Ružinov. Nová Univerzitná nemocnica Bratislava v lokalite Ružinov ...
Nákup náhradných dielov pre LPM Ulič, š.p.
Predmetom zákazky je dodávka vybraného sortimentu náhradných dielov na vybrané typy vozidiel v portfóliu obstarávateľskej organizácie Lesopoľnohospodársky majetok Ulič, štátny podnik (LPM Ulič, š.p.).
Špeciálne nákladné automobily so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu
Predmetom zákazky je dodanie štyroch nových (nepoužívaných) špeciálnych nákladných automobilov so špeciálnymi nadstavbami na letnú a zimnú údržbu pre Správu ciest Košického samosprávneho kraja.
Zateplení stavebního objektu č. 241, č. 250 a č. 281
Předmětem veřejné zakázky je zateplení stavebního objektu č. 241 (Velké zbytky), č. 250 (Radiochemie) a č. 281 (Energetika)
Športová hala Bytča
Predmetom zákazky je vypracovanie dokumentácie pre realizáciu stavby a samotná realizácia stavby v zmysle Zmluvných podmienok pre technologické zariadenie a projektovanie - realizáciu, tzv. žltý FIDIC. Podkladom je architektonická štúdia pre stavbu Športová hala Bytča vypracovanú Ing. arch. Mariánom Šulíkom.
Opravy bytových jednotek - XIII. etapa
V rámci stavebních prací dojde k opravám 9 volných bytů (neobsazených nájemci) umístěných ve třech bytových domech, a to v č.p. 183 Mladých, č.p. 379 ul. Bělehradská, č.p. 430, 432 ul. Brožíkova na území města Pardubice – Polabiny. Na opravy každé bytové jednotky je zpracována samostatná projektová dokumentace. Jedná se zejména o kompletní výměnu ...
Nákup osobných vozňov do regionálnej dopravy
Predmetom zákazky je dodávka osobných klimatizovaných vozňov 2. triedy pre regionálnu dopravu. Ide o dodávku je sedemnástich (17) kusov nových osobných klimatizovaných vozňov pre regionálnu dopravu na rýchlosť 160 km/h, dlhých 26 400 mm s veľkopriestorovým oddielom pre cestujúcich, klimatizáciou, informačným systémom, vákuovými toaletami, ...