Nástavby na posyp Bruntál, Frýdek-Místek a Opava
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 6 kusů nových posypových nástaveb pro zimní údržbu komunikací.
Snížení spotřeby energií v budově Okresního soudu Plzeň-město, Nádražní 325/7, Plzeň metodou EPC
Realizace energeticky úsporných opatření v zadávací dokumentací vymezeném objektu zadavatele metodou EPC. Realizace opatření bude financována s využitím dotace z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 5, investiční priority 1, SC 5.1.
Modernizace vybavení pro obory návazné péče v NsP Karviná-Ráj, p.o. – Zobrazovací technika
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace nových (rok výroby 2018, 2019), nepoužitých přístrojů - Přístroj RTG – mobilní – 2 ks, pro potřeby pracovišť zadavatele, dle technické specifikace uvedené v Příloze 1 Zadávací dokumentace
UV955/2016, Brno, Šumavská, budova č. 5
Realizace stavby v rozsahu a podle dokumentace pro provádění stavby a stavebního povolení. Akce bude spolufinancována z Evropských strukturálních a investičních fondů Evropské unie a dále bude spolufinancována z programu Nová zelená úsporám.
Poptávám sádrokartonářské práce
Poptávám sádrokartonářské práce, stavbu stropu a příčky v RD Stará Boleslav. Strop 36m2 příčka 19m2 Materiál zajistím. Děkuji za nabídky
Poptávám vyřazený kontejner
Poptávám sdělení ceny kontejneru 12 m ,, Vyřazený " jde mi pouze aby šly zavírat dveře. Nabízíte také dopravu? Pokud ano tak prosím o cenu do Mníšku pod Brdy. Děkuji za jakoukoliv odpověď . J .Motlík
Dodávka tiskovin pro ČMI na 4 roky - 2
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření ...
Revitalizace části poutního areálu Chlum Svaté Maří - Projektová dokumentace pro provádění stavby
Předmětem plnění veřejné zakázky je závazek zhotovitele provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele: a) zhotovení projektové dokumentace k provádění stavby (dále jen „DPS“) v souladu se zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „StZ“) a vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v pl. znění (dále jen ...
Telekomunikační infrastruktura
Předmětem plnění je uzavření Rámcové dohody v souladu s § 131 ZZVZ na poskytování níže uvedených služeb telekomunikační infrastruktury.
Testovacie služby za účelom registrácie chemickej látky - VUP, a.s.
Predmetom zákazky je vypracovanie vybraných testov podľa nariadenia REACH, príloha VIII pre látku Kyselina dimetylolbutánová [CAS: 10097-02-6, EC: 424-090-1] za účelom registrácie podľa nariadenia EP a Rady (ES) č. 1907/2006 (REACH) v tonáži 10-100 ton/rok.
Snížení spotřeby energií v budově Krajského soudu v Plzni
Realizace energeticky úsporných opatření v zadávací dokumentací vymezených objektech zadavatele metodou EPC. Realizace opatření bude financována s využitím dotace z Operačního programu životní prostředí, prioritní osy 5, investiční priority 1, SC 5.1. Jedná se o komplexní zakázku zahrnující přípravu, realizaci a následné dlouhodobé sledování a ...
Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2019 a 2020 - harvestor, HSM
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • těžba dřeva HSM s předkacováním a odkorněním • lanování dřeva HSM (přitahování k HSM na delší vzdálenost s kladkou) • lanování dřeva s pojezdem HSM pomocí lan. navijáku • přibližování dřevní hmoty HSM na OM a • těžba dřeva harvestorem s trakčním navijákem do ...
FN Motol - Nová onkologie – řešení havárie zdroje chladu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, na jejímž základě bude vyměněna chladící jednotka ve stávajícím objektu dle Přílohy zadávací dokumentace č. 3 Specifikace předmětu plnění (projektová dokumentace včetně neoceněného soupisu prací a dodávek).
Těžební činnost na území NPČŠ v roce 2019 a 2020 - motomanuální
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení následujících lesnických činností: • těžba dřeva JMP, odvětvení, manipulace a měření dřevní hmoty • přibližování dřevní hmoty kolovým traktorem • přibližování dřevní hmoty vyvážecí soupravou
Páteřní firewally
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks páteřních firewallů (dále také „zařízení“) včetně provedení souvisejících dodávek a služeb dle specifikace a za podmínek uvedených v příloze č. 2 (technická specifikace) a příloze č. 4 (vzor kupní smlouvy a vzor smlouvy o vzdáleném přístupu) zadávací dokumentace.
Dodávky radiofarmak pro pozitronovanou emisní tomografii pro NNH
Uzavření rámcové dohody na zabezpečení průběžných dílčích dodávek radiofarmak pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu 48 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody. Uvedená radiofarmaka budou dodávána pro účely humánního vyšetření.
Sokolnice - administrativní budova č. 14 včetně oplocení - rekonstrukce - PD
Předmětem plnění VZ je zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení pro stavbu, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru a zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
Pardubice, letiště - rekonstrukce a přístavba kuchyňského bloku - PD
Předmětem plnění VZ je dle smlouvy č. 6440-OŘS2-2018-083 zpracování projektové dokumentace pro vydání povolení vodoprávního úřadu ke zřízení vodního díla a stavebního povolení pro stavbu, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zajištění řádného ...
Technologické zdroje znečišťování ovzduší - stanovení ochranných zón a modelových nástrojů
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektu (dle specifikace níže), který byl připraven poskytovatelem jako projektový rámec dle přílohy č. 2. Návrhem řešení musí být nabídka na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích v Programu veřejných zakázek v aplikovaném výzkumu a inovacích pro ...
Stavební úpravy objektu Bačice
Předmětem plnění zakázky je rekonstrukce stávající budovy č.pop. 24 na pozemku p.č.st. 49 v obci Bačice. Jedná se o opravu střechy, úpravu vnitřní dispozice, nové výplně otvorů, nové vnitřní instalace, nové podlahy a omítky.
Dodávka Ekonomicko-informačního systému včetně implementace a zajištění provozní podpory a rozvoje
Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodání, instalace a implementace ekonomického informačního systému (EIS), který bude plně odpovídat všem funkčním, technickým, legislativním a procesním požadavkům zadavatele, včetně poskytnutí práv k jeho užití (licencí), a souvisejících služeb dle potřeb zadavatele a (ii) zajištění souvisejících služeb ...
Rámcová dohoda zajištění sekvenování 2019 – 2022
6.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb v oblasti sekvenování mezi Zadavatelem a jedním dodavatelem na dobu určitou, a to do 31. 12. 2022, součástí plnění jsou činnosti související se zajištěním požadovaných služeb. 6.2. Podrobná technická specifikace požadovaného plnění uvedeného včetně požadavků Zadavatele na předmět plnění ...
Údržba místních komunikací ve městě Jilemnice v zimním období 2019–2023
Předmětem této veřejné zakázky je provádění zimní údržby místních komunikací města Jilemnice v souladu s podmínkami nařízení města Jilemnice č. 5/2009 v zimním období let 2019–2023. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je uvedena v zadávací dokumentaci veřejné zakázky.
Rámcová dohoda na dodávky léků – Náhrady plazmy a perfúzní roztoky
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zabezpečení průběžných dílčích dodávek léčivých přípravků pro Nemocnici Na Homolce, a to po dobu 36 kalendářních měsíců od uzavření rámcové dohody. Předmět plnění je podrobně specifikován v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace.
PCR systémy včetně dodávek spotřebního materiálu a pozáručního servisu
Předmětem veřejné zakázky je v části 1 zajištění statimové diagnostiky respiračních virů u imunosuprimovaných pacientů na automatickém systému pro multiplexní PCR (vč. dodání systému a zajištění jeho pozáručního servisu), v části 2 je pak předmětem zajištění detekce a kvantifikace HCV RNA a HBV DNA pomocí SZM požadovaných parametrů včetně ...