Dodávky tepla z nově instalovaného zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky tepla (tepelné energie) zadavateli spalováním zemního plynu v zařízení pro kombinovanou výrobu elektrické energie a tepla nově instalovaného a provozovaného vybraným dodavatelem v centrální kotelně Nemocnice Havlíčkův Brod na základě smlouvy o dodávce tepelné energie a smlouvy o podnájmu uzavřených s vybraným ...
UP Olomouc – upgrade a doplnění wifi IV – PřF Envelopa
Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) dodávka, instalace a konfigurace bezdrátové sítě a zajištění pokrytí wifi na Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci; b) dodávka veškerého instalačního materiálu; c) instalace a konfigurace aktivních prvků vč. zajištění základní konfigurace pro napojení do sítě Univerzity Palackého v ...
Servisní zabezpečení zdravotnické techniky výrobce Getinge – 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb s garantovanou reakční dobou a garancí funkčnosti systému bez ceny náhradních dílů s naceněním cestovného, poskytování bezpečnostně technické prohlídky zdravotnických přístrojů dle zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích, v platném znění, vč. elektrické ...
Dodávka nábytku pro oddělení Rehabilitace, Krajská zdravotní, a.s. - Masarykova nemocnice
Kompletní vybavení interiéru pracoviště Rehabilitačního oddělení - Masarykova nemocnice v Ústí nad Labem, o.z. nábytkem dle projektové dokumentace.
Dentální simulační jednotky
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 70 kusů dentálních simulačních jednotek pro účely praktické výuky zubního lékařství. Minimální požadavky na předmět veřejné zakázky jsou vymezeny technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami, které jsou součástí přílohy zadávací dokumentace.
Výtahy ve stávajících budovách Pod Hradbami, Prachatice
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce Instalace a montáž výtahů včetně souvisejících stavebních prací. Jde o doplnění osobních výtahů do stávajících bytových domů.
Dodávka zobrazovací a dokumentační soustavy pro mikroskopické analýzy
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové a nepoužité zobrazovací a dokumentační soustavy pro mikroskopické analýzy pro provádění fotodokumentace histologických řezů a záznamu výsledků imunohistochemických a biochemických reakcí v prostorovém kontextu orgánů, tkání a buněk, a to s využitím klasických i fluorescenčních značek.
Výběr provozovatele městské autobusové dopravy v Klatovech II
Předmětem veřejné zakázky je zabezpečení provozování pravidelné městské autobusové dopravy na období od 1.7.2020 do 30.06.2030 pro potřeby obyvatel města Klatovy.
Stoly operační II
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks operačních stolů pro Porodnicko-gynekologickou kliniku Fakultní nemocnice Olomouc.
Rozšíření kapacit zázemí ZŠ Šlapanice – pavilony F a G
Předmět zakázky bude plněn na základě uzavřené Smlouvy o dílo, přičemž dílem se rozumí stavební i technologická část stavby provedená dle projektové dokumentace – úplné a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek potřebných materiálů, strojů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností ...
Chlum u Třeboně – doplnění kanalizace a vodovodu
Zakázka řeší společný výběr dodavatele stavebních prací pro 2 dotační projekty: – Chlum u Třeboně – doplnění kanalizace, registrační číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007248 - Chlum u Třeboně – doplnění vodovodu, registrační číslo projektu CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_073/0007280. Projekt řeší výstavbu splaškové stoky kanalizace a ...
Poptávám kryt převodníku na jízdní kolo
Poptávám kryt převodníku: 5 děr, 42 zubů, 170 mm průměr.
Poptáváme elektroměrový rozvaděč
Poptáváme elektroměrový rozvaděč, 12 míst pro 3 fáz. elměry, přívod spodem nebo levým bokem dole, rozvaděč na omítku, přívod dva paralelní kabely 3x125+70 mm2, na svorky nebo šíny, jističe 1x35 A, 11x 25 A. Nahoře vývody přes svorkovnici, vývodky, vývodní kabely 4x10 a 1x 4x16 mm2 CYKY.
Poptávám pročištění otopných těles
Poptávám předběžnou kalkulaci nákladů na pročištění otopných těles. Tělesa Kalor litina 150/500 cca 700 těles po 15 článku /jedná se o 9 vchodů/
Nákup súčastí zvodidiel NH4
Predmetom zákazky je nákup zvodidlových systémov a súčastí zvodidiel NH4 a ich montáž pre potreby údržby a opravy existujúcich úsekov Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. - jednotlivých stredísk správy a údržby diaľnic, stredísk správy a údržby rýchlostných ciest a strediska špecializovaných činností. Predmet zákazky je podrobne vymedzený v časti ...
Dodání leteckých měřických snímků a výsledných ortofot pro kontroly na místě 2019-2022
Na základě veřejné zakázky bude uzavřena Rámcová dohoda na dobu 48 měsíců s minimálně 3 a maximálně 5 dodavateli. V případě, že nebude podán dostatečný počet nabídek nebo tyto nabídky nesplní požadavky stanovené ZZVZ a zadavatelem, bude moci zadavatel uzavřít Rámcovou dohodu pouze s těmi účastníky zadávacího řízení, kteří tyto požadavky ...
Servis STO a EPS
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování komplexního servisu na systémech technické ochrany (dále jen „STO“) a elektrické požární signalizace (dále jen „EPS“) v objektech zadavatele na území České republiky. Předmětem plnění je dále vypracování a předložení plánu přechodu služeb a jeho realizace, návrhu ročního plánu obměny a plánu ...
Průběžné dodávky řešení pro zobrazení DICOM - opakovaná
Položka č. 1 dodávka softwarového řešení (dále jen „SW řešení) pro zobrazení DICOM studií dle technické specifikace uvedené v příloze č. 2 těchto zadávacích podmínek s ohledem na současný stav používaných užívacích práv (plovoucí licencí) zadavatele, který je popsaný v čl. 5.2 těchto zadávacích podmínek pro 15 uživatelů. Položka č. ...
Sokolovňa Senica – rekonštrukcia objektu
Predmetom zákazky je rekonštrukcia historického objektu Sokolovne z konca 19. storočia, Štefánikova 724/20 na parcele číslo 94, katastrálne územie Senica, ktorý je zapísaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu SR pod číslom 12085/1 v zmysle vypracovanej projektovej dokumentácii a zadania. Objekt bude kompletne zrekonštruovaný. Práce sú zamerané ...
Samonosný dielektrický optický kábel - ACON
Samonosný dielektrický optický kábel (ďalej len SOK = anglicky All dielectric self supporting cable ADSS) vrátane príslušných armatúr, používaný na výstavbu optickej trasy na vonkajších elektrických vedeniach vysokého (VN) a veľmi vysokého napätia (VVN) tam, kde sa nevyužíva iný spôsob prenosu dátového toku (napr. použitím kombinovaného zemného ...
Realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále II
Předmětem veřejné zakázky je realizace staveb pro transformaci organizace Sagapo v Bruntále. Stavby budou realizovány v rámci třech projektů, a to konkrétně: • Domov pro osoby se zdravotním postižením organizace Sagapo v Bruntále (dále jen „DOZP SAGAPO“) • Sociálně terapeutické dílny a zázemí pro vedení organizace Sagapo v Bruntále (dále jen ...
Pod Marjánkou - ZŠ, Praha 6
Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba zvýšené plochy s živičným povrchem mezi přechody pro chodce, které jsou před základní školou (ZŠ). Dále bude provedeno rozšíření chodníku před ZŠ z pražské mozaiky na úkor vozovky a doplnění krátkodobého stání, které bude určeno pro návštěvníky školy. Budou realizovány úpravy odvodňovacích ...
Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy NPPC – objekt Lužianky 2
Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy NPPC - objekt Lužianky ( časť A a B), a to zateplením obvodového plášťa objektu, zateplením strechy, výmenou otvorových konštrukcii, rekonštrukciou elektroinštalácie zameranej na zabudované osvetlenie: výmenou svietidiel, výmenou vykurovacích ...
Poptávám dodání netříděného betonářského písku
Poptávám dodání netříděného betonářského písku s dovozem do Libušína (Kladno) v množství 3 m3.
Olomouc - budovy SA AČR - rekonstrukce 3. část - realizace
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce budov v areálu vojenských kasáren Bystrovany, dle zpracované projektové dokumentace. Podrobné vymezení předmětu plnění je uvedeno v návrhu smlouvy o dílo. Veřejná zakázka je spojena s ochranou utajovaných informací ve stupni utajení "Vyhrazené". Předmětem plnění je stavební úpravy budov č. 16, ...