Zpracování projektové dokumentace - Celková rekonstrukce MŠ Rezkova 14, Ostrava-Zábřeh
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stupně DSP a DPS vč. zpracování dokladové části, rozpočtu, zajištění stavebního povolení a dokumentace na realizaci stavby a výběr dodavatele. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu prací: provedení rozvodů elektřiny, vody, topení, kanalizace a plynu, výměna radiátorů, nové kryty ...
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - robot
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka robota pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Vybavení ONN pro návaznou péči – Průtokový cytometr
Předmětem plnění této veřejné zakázky s názvem „Vybavení ONN pro návaznou péči – Průtokový cytometr“, je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého laboratorního diagnostického přístroje – průtokového cytometru, s příslušenstvím, do Oblastní nemocnice Náchod, oddělení klinické mikrobiologie (dále též také „zboží či ...
Medicinální a technické plyny 2019
Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky medicinálních a technických plynů a to včetně dopravy s cílem zásobování FN Plzeň. Doprava, atest a ADR bude zahrnuto do ceny produktu - medicinálních a ostatních plynů (kyslík, dusík, vzduch, CO2, oxid dusný, vodík, acetylen, atd). Předmět plnění musí odpovídat svými vlastnostmi a jakostními parametry ...
Splašková kanalizace a ČOV Velké Heraltice
Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby "Splašková kanalizace a ČOV Velké Heraltice". Účelem navrhované stavby je neškodné odvedení a vyčistění odpadních vod, produkovaných z jednotlivých nemovitostí v obci Velké Heraltice. Jedná o čistě ekologickou stavbu, jejímž cílem je ochrana životního prostředí před nepříznivými účinky vypouštění ...
Thomayerova nemocnice – pavilon G1 - vypracování projektové dokumentace – opakovaná VZ
Předmětem veřejné zakázky je zpracování kompletní projektové dokumentace ve všech stupních: projektová dokumentace pro vydání společného povolení a pro výběr zhotovitele stavby, dokumentace zdravotnické technologie a interiérů a zajištění inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru při realizaci - blíže viz ZD.
Software – nákup licencí a užívacích práv
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávání software – nákup licencí či užívacích práv v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen taktéž vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace. Obecné požadavky: - SW musí mít technickou podporu od výrobce - SW musí nativně podporovat ...
Autobus M3 pro Agenturu služeb vč. servisu
Dodávka 1 ks autobusu kategorie M3 dálkového z důvodu nutné obměny a zkvalitnění vozového parku pro zabezpečení spolehlivé a bezpečné přepravy osob v rámci jednotlivých složek Armády České republiky. Součástí předmětu plnění bude i zabezpečení komplexních servisních služeb (tzn. pravidelné servisní prohlídky, běžné opravy, asistenční služby, ...
Úklid v objektech Celní správy ČR 2019
Předmětem veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb, včetně dodávek hygienického materiálu dle požadavků zadavatele v objektech CS ČR. Předmět veřejné zakázky je blíže vymezen: v Příloze č. 1 ZD - Standard úklidových služeb (rozsah a četnost); v Příloze č. 2 ZD - Výměry ploch a vybavení; v Příloze č. 3 ZD – Kvalita hygienického ...
Úklidové služby
Zajištění kompletních úklidových služeb v budovách zadavatele, a to v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami na základě Smlouvy o poskytování úklidových služeb (dále jen smlouvy) s jedním dodavatelem. Kompletní úklidové služby zahrnují zejména tyto činnosti: • pravidelné úklidové služby; • mimořádné úklidové služby Součástí předmětu ...
Legerova, U Divadla – oprava chodníků, Praha 1
Předmětem plnění je výměna konstrukčních vrstev chodníků v ulici U Divadla a v ulici Legerova, v úseku Vinohradská – U Divadla. Výměna konstrukčních vrstev bude provedena v maximální tl. 580 mm, kryt chodníků bude z vápencové mozaiky a ze žulové dlažby, vjezdy budou ze žulové dlažby o rozměrech 15x15x12 cm.
Dodávka počítačů, monitorů a notebooků pro JU II
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních počítačů, LCD monitorů a notebooků pro Jihočeskou univerzitu na základě rámcové dohody uzavřené na 2 roky
Zpracování projektové dokumentace Celková rekonstrukce MŠ Gavlase 12A, Ostrava-Dubina
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stupně DSP a DPS vč. zpracování dokladové části, rozpočtu, zajištění stavebního povolení a dokumentace pro realizaci stavby. Zpracování projektové dokumentace v rozsahu prací: provedení rozvodů elektřiny, vody,topení,kanalizace,plynu,výměna radiátorů a krytů,parapety,část.výměna ...
Nákup ultrazvukových přístrojů/sond pro oddělení KCH a KAR
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého přístrojového vybavení, detailně specifikovaného v příloze č. 2 ZD (tj. v rozsahu checklistu, který je nedílnou přílohou této zadávací dokumentace) a zabezpečení záručního a pozáručního servisu tohoto přístroje po dobu 8 let (2 roky + 6 let).
Rámcová dohoda na dodávky tonerů, součástí a příslušenství fotokopírovacích strojů
Uzavření rámcové dohody na dodávku tonerů a dalších součástí a příslušenství fotokopírovacích strojů 30125000-1 Části a příslušenství fotokopírovacích strojů 30125100-2 Zásobníky tonerů
Dodávka liposukčního přístroje včetně spotřebního materiálu 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového (nikoliv repasovaného) liposukčního přístroje s příslušenstvím dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci pro Oddělení plastické chirurgie (OPCH) Fakultní nemocnice Plzeň, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (8 let). Součástí předmětu ...
Vzdělávání členů JHK - IT kurzy
Předmětem zakázky je zajištění vzdělávání v uzavřených skupinových kurzech pro zaměstnance společností, které jsou členy Jihočeské hospodářské komory (Jhk) v oblasti IT dovedností. V rámci projektu zadavatel požaduje proškolení minimálně 460 osob (zaměstnanců členských firem Jhk) na některém ze vzdělávacích kurzů, uvedených v příloze č.1 této ...
Dodávka mamografického RTG přístroje pro RDG oddělení SZZ Krnov
Předmětem veřejné zakázky je dodávka Mamografického RTG přístroje s digitálním detektorem, stereotaktickou jednotkou, mamografickou pracovní stanicí, včetně 6letého pozáručního servisu, vše blíže popsané v technické specifikaci uvedené v příloze č. 5 - Minimální technické podmínky pro RDG oddělení zadavatele.
Výuka cizích jazyků II
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění výuky jazyků pro pracovníky zadavatele při splnění následujících požadavků zadavatele na předmět plnění veřejné zakázky. Splnění požadavků bude zadavatel posuzovat v rámci posuzování nabídek.
Oprava náprav s prevodovkami pre električky ČKD
Predmetom zákazky je celková oprava a dosiahnutie predĺženej garantovanej životnosti náprav s prevodovkami oproti súčasnému stavu a zlepšenie ekologických vlastností prevodoviek zamedzenie úniku oleja a zníženie hlučnosti prevodov. Bližšie uvedené v súťažných podkladoch.
Plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb vypracovanie diela Plánu udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja (ďalej aj len dokument alebo dielo). Plán udržateľnej mobility predstavuje strategický plán vytváraný s cieľom naplniť potreby mobility ľudí v mestách a regiónoch a na zvýšenie kvality ich života. Plán udržateľnej mobility ...
Implementácia a nasadenie management dashboardu ŽSK pre efektívne riadenia úradu ŽSK a jeho OvZP
Predmetom zákazky je zavedenie prezentačnej vrstvy údajov (Management dashboard), ktorá využíva dáta evidované v jednotnom ekonomickom informačnom systéme zavedenom na Úrade Žilinského samosprávneho kraja (ďalej len ŽSK) a organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti (ďalej len OvZP). Zámerom ŽSK je riadený prístup k informáciám bez potreby prístupu ...
Směrové sloupky pro SÚSPK 2020 - 2021
3.1. Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky směrových sloupků včetně dopravy dle potřeb zadavatele po dobu dvou let od uzavření rámcové dohody nebo do dosažení maximální hodnoty stanovené v rámcové dohodě. VZ je rozdělena na dvě části dle předmětu plnění, a to: a) část 1. – Směrové sloupky ocelové: směrové sloupky ocelové v ceně, ...
Rôzne chemické výrobky
Predmetom zákazky je dodanie chemických výrobkov pre potreby opráv vozidiel mestskej hromadnej dopravy osôb a prevádzky obstarávateľskej organizácie. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky tvorí samostanú časť týchto súťažných podkladov.
Dodávka systému zálohování a archivace na ČZU v Praze
Předmět plnění je dodávka systému zálohovaní a archivace rozsáhlého prostředí informačních systémů na České zemědělské univerzitě v Praze.