D4 LS Klínec-Řitka, oprava povrchu

D4 LS Klínec-Řitka, oprava povrchu

Na základě zpracované projektové dokumentace dojde k opravě povrchu vozovky levého jízdního pásu dálnice. V současné době se na povrchu komunikace vyskytují podélně vyjeté koleje, divoké, podélné, rozvětvené a mozaikové praskliny, drobné výtluky. Úsek je postižen velkým množstvím výsprav asfaltovým betonem prováděným za horka. V rámci prací dojde ...

III/4492 Šumvald – Dlouhá Loučka

III/4492 Šumvald – Dlouhá Loučka

Jedná se o stavební úpravy silnice III/4492 Šumvald – Dlouhá Loučka. Předmětný úsek silnice III/4492 se nachází mezi obcemi Šumvald a Dlouhá Loučka, přibližně 10 km severně od města Uničov. Úsek je nutné rozdělit na etapy. Etapizace výstavby a zprovoznění v rámci navrhovaného rozsahu stavby bude prováděna ve třech etapách: 1. etapa: Šumvald – ...

Linka na výrobu čerstvých plnených cestovín, lasagní, tagliatelí a pirohov

Linka na výrobu čerstvých plnených cestovín, lasagní, tagliatelí a pirohov

Predmetom zákazky je dodanie kompletnej technológie na výrobu, tepelnú úpravu (pasterizáciu) a balenie čerstvých cestovín z vaječnej melanže a pirohov, s následným chladením, alebo zmrazením (podľa druhu cestovín).

Sportovní hala Nové Město na Moravě

Sportovní hala Nové Město na Moravě

Demolice stávajícího Tělovýchovného střediska a následná výstavba nové sportovní haly

Rekonštrukcia mostného objektu II/503-022 - Most cez potok Malina - Malacky

Rekonštrukcia mostného objektu II/503-022 - Most cez potok Malina - Malacky

Predmetom zákazky je rekonštrukcia mostného objektu II/503-022 Most cez potok Malina v km 63,120 Malacky. Hlavnými cieľmi rekonštrukcie mosta sú odstránenie príčin vzniku porúch (zastavenie zatekania) a obnova stavebno-technického stavu mosta a predĺženie životnosti. Stavebné práce pozostávajú z nevyhnutnej rekonštrukcie mostného objektu (SO 201 ...

Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe

Reforma zberu a spracovania štatistických údajov vo verejnej správe

Predmetom zákazky je poskytovanie činností súvisiacich s implementáciou národného projektu Reformy zberu a spracovania štatistických údajov vo Verejnej správe. Uvedený projekt je financovaný Operačným programom Efektívna verejná správa, bližšie informácie je možné získať na stránkach http://www.opevs.eu. Národný projekt má za úlohu ...

Aktualizácia dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia

Aktualizácia dokumentácie pre vydanie rozhodnutia o schválení typu prepravného zariadenia

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie dokumentácie na vydanie rozhodnutia Úradu jadrového dozoru SR (ÚJD SR) o schválení typu prepravného zariadenia transportného kontajnera C-30 a spolupôsobenie zhotoviteľa potrebné pre schválenie dokumentácie a vydanie rozhodnutia ÚJD SR. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Recyklácia odpadov a následná výroba druhotných palív

Recyklácia odpadov a následná výroba druhotných palív

ČASŤ 1. MOBILNÉ RECYKLAČNÉ ZARIADENIE ČASŤ 2. TELESKOPICKÝ MANIPULÁTOR ČASŤ 3. DODÁVKOVÉ SERVISNÉ VOZIDLO POJAZADNÁ DIELŇA

Zmena využitia športovej haly na krytú tržnicu, Rajec

Zmena využitia športovej haly na krytú tržnicu, Rajec

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu. Vzhľadom na stav, v ktorom sa športová hala v Rajci nachádza, aby sa zabránilo kompletnej deštrukcii a tým aj nutnosti celý objekt asanovať sa investor rozhodol pre stavebné úpravy, ktoré by umožnili efektívne ekonomické využitie aj za podmienok zmeny účelu využitia. Ako najefektívnejšie za sú-časných ...

Obnova vojnového cintorína z 1.svetovej vojny v Banskej Bystrici-Majeri

Obnova vojnového cintorína z 1.svetovej vojny v Banskej Bystrici-Majeri

Predmetom zákazky je realizácia stavby: Obnova vojnového cintorína z 1. Svetovej vojny v Banskej Bystrici - Majeri v súlade s predloženým projektom pre stavebné povolenie v podrobnosti realizačného projektu, ktorý spracovala spoločnosť N/A s.r.o., Kalinčiakova 3, 831 04 Bratislava Nové Mesto. Predmetom stavebných prác je 1. etapa zákazky. Práce ...

Kochleárny implantačný systém vrátane procesora Typ A

Kochleárny implantačný systém vrátane procesora Typ A

Predmet zákazky je dodanie kochleárnych implantačných systémov vrátane procesorov. Časti predmetu zákazky: a) kochleárny implantačný systém vrátane procesora Typ A b) kochleárny implantačný systém vrátane procesora Typ B c) kochleárny implantačný systém vrátane procesora Typ C

Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAP TSI v ZSSK

Implementácia technickej interoperability pre subsystém TAP TSI v ZSSK

Predmetom zákazky je implementácia subsystému technickej interoperability TAP TSI v prostredí existujúcich informačných systémov Obstarávateľa, ktorá zabezpečí najmä interoperabiltu komunikácie medzi ZSSK a manažérmi infraštruktúry. Poskytnutá softvérová podpora na dosiahnutie prevádzkovej interoperability v súvislosti s objednaním vlakovej trasy, ...

Kultúrny dom Kynek - kompletná rekonštrukcia

Kultúrny dom Kynek - kompletná rekonštrukcia

Cieľom realizácie stavebných prác je kompletná rekonštrukcia kultúrneho domu vrátane búracích a rekonštrukčných prác a spevnených prislúchajúcich plôch. Kultúrny dom sa nachádza v západnej časti mesta Nitra, v mestskej časti Kynek, po pravej strane jestvujúcej miestnej zbernej komunikácii Trnavská ulica. Podrobnosti o rozsahu realizovaných prác ...

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet, Považská Bystrica

Rekonštrukcia a modernizácia rozvodov CZT – okruh OST EG5, EG6 a EG7 Rozkvet, Považská Bystrica

Projekt rieši rekonštrukciu a modernizáciu rozvodov CZT vonkajších teplovodných rozvodov (4-rúrkový systém), slúžiacich pre rozvod tepla na ÚK a distribúciu TV s cirkuláciou v mestskej časti Rozkvet v rámci mesta Považská Bystrica. Technicky sa uvažuje s prechodom zo 4-rúrkového systému na systém 2-rúrkový s inštaláciou tlakovo nezávislých ...

Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra

Služby štandardnej podpory, údržby a rozvoja IKT a Non-IKT infraštruktúry Ministerstva vnútra

Predmetom tejto zákazky je poskytovanie pozáručného autorizovaného servisu/podpory a služieb technickej podpory a prevádzkových činností v lokalitách Banská Bystrica Tajov, Banská Bystrica Timravy, Bratislava Račianska pre hardvérové a softvérové produkty.

Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru

Bezhotovostný nákup PHM vrátane doplnkového tovaru

Bezhotovostný nákup pohonných palív - automobilového benzínu a motorovej nafty do služobných motorových vozidiel verejného obstarávateľa prostredníctvom platobných kariet uchádzača a zabezpečenie pomocou platobných palivových kariet nákupu drobného spotrebného tovaru, resp. poskytnutia umývania automobilov. Bližšie určenie v súťažných podkladoch ...

Výrobná dokumentácia elektronického zariadenia pre meranie vybraných faktorov

Výrobná dokumentácia elektronického zariadenia pre meranie vybraných faktorov

Predmetom verejného obstarávania je dodanie technológie pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostredia budov a spracovanie nameraných dát. Predmet zákazky sa delí na 2 časti, a to časť 1: Výrobná dokumentácia elektronického zariadenia pre meranie vybraných faktorov vnútorného prostredia budov a časť 2: Softvér pre službu databázového ...

Parkoviště v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem

Parkoviště v areálu Národního hřebčína Kladruby nad Labem

Předmětem veřejné zakázky na stavební práce je úprava ploch v západní části hospodářského dvora Národního hřebčína Kladruby nad Labem. Prostranství bezprostředně přiléhá k novostavbě provozně stravovacího objektu a nově bude sloužit především jako parkoviště pro zaměstnance a návštěvníky NHK.

Obstaranie technológie na spracovanie BRO - drevené piliny

Obstaranie technológie na spracovanie BRO - drevené piliny

Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia technologickej linky v rámci projektu Obstaranie technológie na spracovanie BRO - drevené piliny. Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Grejder

Grejder

Predmetom verejného obstarávania je dodávka nového plne pohonného motorového grejdera (6x6) určeného na výstavbu, budovanie, rekonštrukciu a údržbu lesných ciest vrátane daňových poplatkov a ďalších nákladov spojených s dodávkou, vrátane všetkých nákladov dopravy na miesto plnenia, odskúšania prevádzky, zaškolenia obsluhy, návodu na obsluhu a ...

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KABEL TELEKOM, s. r. o. - hardware

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KABEL TELEKOM, s. r. o. - hardware

Predmetom zákazky je dodávka technologického vybavenia, hárdveru, v rámci projektu Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti KABEL TELEKOM, s. r. o. - hardware. Vrátane dopravy, osadenia, zaškolenia obsluhy, zapojenia a skúšobnej prevádzky. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou týchto súťažných podkladov.

Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď

Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď

Projekt Rekonštrukcia okruhov kotolní K4, K5 a K9, Sereď rieši rekonštrukciu primárnych rozvodov tepla (oceľové rúry opatrené izoláciou) , ktoré sú uložené v prefabrikovaných kanáloch UK , prepojenie jednotlivých okruhov kotolní K4,K5,aK9 a rekonštrukciu domových odovzdávacích staníc tepla v okruhoch kotolní K4,K5 a K9.Súčasné rozvody tepla budú ...

Dopracovanie informačných systémov Generálnej prokuratúry SR

Dopracovanie informačných systémov Generálnej prokuratúry SR

Predmetom zákazky je rozšírenie existujúcich modulov - komponentov Informačného systému Generálnej prokuratúry SR (Informačný systém Evidencia odsúdených osôb - ďalej len IS EOO) a Informačného systému PATRICIA a ďalších súvisiacich modulov v dôsledku legislatívnych zmien (najmä zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb a o ...

Modernizácia Študentského domova UKF Brezový háj – 1. etapa

Modernizácia Študentského domova UKF Brezový háj – 1. etapa

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, vrátane príslušného výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 a 2 súťažných podkladov k tejto zákazke. Modernizácia ŠD UKF Brezový háj v 1. etape zahŕňa realizáciu stavebných úprav kotolne, modernizáciu technológie kotolne, modernizáciu ÚK, búracie práce - ...

Prístavba materskej školy

Prístavba materskej školy

Obsah projektu Prístavba Materskej školy vyplynul z potreby rozšírenia kapacity pôvodnej Materskej školy o 1 triedu, čo predstavuje zväčšenie kapacity o 24 detí. Jedná sa o jednopodlažný murovaný objekt, ktorý je riešený ako prístavba k existujúcemu objektu Materskej školy, bez podpivničenia. Priestor, určený na výstavbu objektu je klasifikovaný ...

(záznamy 101/125 z 1667)  strana 5 / 67