Výstavba nové základní školy v Žalově, v katastru obce Roztoky u Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky (díla) je dodávka stavebních a montážních prací v rámci zbudování objektu nové základní školy Žalov v katastru obce Roztoky u Prahy. Jedná se o zakázku rozdělenou na dvě části (ve smyslu § 101 ZZVZ), vedené v samostatných zadávacích řízeních. Předpokládaná hodnota zakázky je pak stanovována dle § 18, odst. 1 ZZVZ. ...
Silnice II/449 Uničov – hr. okr. Bruntál
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy silnice v intravilánech i extravilánech silnice II/449. Začíná v úseku od konce obce Dlouhá Loučka přes obce Horní Sukolom a Dolní Sukolom a končí křižovatkou se silnicí II/446 u Města Uničova. V rámci stavebních úprav nedojde ke změně směrových a šířkových parametrů silnice, pouze budou ...
Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na staveništi,  Prostějov
Jedná se o nadlimitní veřejnou zakázku spočívající v zajištění služeb spočívajících ve výkonu technického dozoru stavebníka a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pro účely realizace stavebních prací spočívajících v realizaci ekologizace vytápění v leteckých kasárnách Prostějov s rozsahem výstavby v předpokládaném ...
I/42 Brno, VMO Žabovřeská I – etapa II
Předmětem veřejné zakázky je přestavba části VMO od MÚK Hlinky po spojovací komunikaci přes řeku Svratku na ulici Veslařskou (cca km 2,1 – 3,0 projektového staničení). Stavba zahrnuje mj. rozšíření stávající dvoupruhové komunikace na směrově rozdělenou čtyřpruhovou komunikaci, přeložení tramvajové tratě do nového tramvajového tunelu pod Wilsonovým ...
Pracoviště rentgenové fyziky pro základní praktika
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka sestavy zařízení a přístrojů (rentgenový systém) pro vybavení Pracoviště rentgenové fyziky pro základní praktika. Bližší specifikace je uvedena v Zadávací dokumentaci.
Pořízení cisternové automobilové stříkačky pro JSDH Polepy
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky vybavené požárním čerpadlem se jmenovitým výkonem 3000 l.min-1 podle ČSN EN 1028-1, kategorie podvozku bude 2 „smíšená“ v provedení „VH“ (speciálním pro velkoobjemové hašení) a v modifikaci pro šest osob a hmotnostní třídy S (dále jen „CAS“) vč. zajištění servisu, v ...
HVLP – Kardiaka  - 4
Předmětem veřejné zakázky, resp. jejich jednotlivých částí, jsou opakované dodávky léčivých přípravků obsahující léčivé látky norepinefrin, epinefrin a milrinon (ATC skupiny C01CA03, C01CA24, C01CE02) pro léčbu pacientů ve schválených indikacích.
Rámcová dohoda na dodávky pracovních stejnokrojů PS I pro HZS ČR – opakované vyhlášení
Předmětem zadávacího řízení je v souladu s ustanovením § 131 zákona uzavření rámcové dohody na průběžné dodávky pracovních stejnokrojů PS I v množství a rozsahu velikostí požadovaných veřejnými zadavateli. Předpokládaný objem předmětu plnění je uveden v příloze č. 4zadávacích podmínek v průběhu 4 let od nabytí účinnosti rámcové dohody. Technická ...
Souprava sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu soupravu sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Prostějov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, ...
Ostraha vybraných objektů, areálů a pozemků ve vlastnictví statutárního města Brna
Předmětem veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v provádění pravidelné i mimořádné ostrahy ve vymezených objektech ve vlastnictví statutárního města Brna ve správě Odboru správy majetku MMB (dále jen „MMB“) a dále výkon stanovených prací na vrátnici. Veřejná zakázka je rozdělena na tři dílčí části dle umístění objektů MMB, popřípadě ...
Dodávka nákladních vozidel pro komunální údržbu
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 2 ks nákladních vozidel pro komunální údržbu (zadavatel garantuje odběr min. 1 ks). Součástí veřejné zakázky je též provádění servisních prohlídek a prací stanovených výrobci těchto vozidel po dobu trvání zadavatelem požadované délky záruční lhůty včetně s tím souvisejících dodávek materiálu a náhradních ...
Systém mitrálních svorek pro katetrizační korekci mitrální regurgitace
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky Systému mitrálních svorek pro katetrizační korekci mitrální regurgitace
Pozáruční podpora Huawei
Předmětem této veřejné zakázky na služby s názvem „Pozáruční podpora Huawei 2019“ (dále jen „Veřejná zakázka“) je pořízení pozáruční podpory a pořízení hard-disků a paměťových modulů. 1. Pozáruční podpora Pořízení podpory v režimu 24 x 7 x 4 na místě, pro serverové farmy SŽDC. Pozáruční podpora prodlužuje a slučuje současné podpory technologií ...
Dodávky leteckého paliva včetně zajištění palivového hospodářství na letišti Přerov
Dodávky dvou druhů leteckého paliva (JET-A1 a AVGAS 100 LL na letišti Přerov LKPO, včetně vybudování palivového hospodářství pro oba 2 druhy leteckého paliva.
Zabezpečenie služieb stravovania prostredníctvom stravných poukážok  pre zamestnancov mesta
Predmetom zákazky je odplatné zabezpečenie poskytovania služieb hromadného stravovania pre zamestnancov verejného obstarávateľa, v súlade s ustanovením § 152 ods. 2 zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a zákona č. 87/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení ...
Dodávka optického mikroskopu
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 1 ks optického mikroskopu pro histologické vyšetření tkáňových řezů pro diagnostiku v soudním lékařství se zařízením pro fotografování a jeho archivaci pro Ústav soudního lékařství a toxikologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.
Parkoviště P+R lokalita Líšeň u Zetoru - dodávka a instalace technologie
Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace technologie do prostoru budoucího parkoviště typu P + R (Park & Ride – Zaparkuj a jeď) na parkovišti u Zetoru v lokalitě Brno - Líšeň, a to v rozsahu dle zpracované technické specifikace. Předmět veřejné zakázky spočívá zejména v následujícím: - SO 401 Veřejné osvětlení - SO 402 Přípojka NN - PS ...
Přístroj pro jícnovou manometrii
Předmětem této veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je právní závazek vybraného dodavatele (tj. vybraného účastníka tohoto zadávacího řízení, kterého zadavatel vybral k uzavření smlouvy) řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu požadovaného zdravotnického prostředku, který je detailně popsán v požadovaných technických parametrech a ...
Městský okruh úsek Křimická - Karlovarská
Jedná se o veřejně prospěšnou stavbu části Městského okruhu mezi ulicemi Chebská a Karlovarská v Plzni. Stavba navazuje v km 2,450 na stavbu "Městský okruh Domažlická - Křimická v Plzni" a je ukončena v km 5,9 šestiramennou spirálovou okružní křižovatkou na styku ulic Studentská, Kotíkovská a silnice I/20 do Karlových Varů.
Dodávka počítačů a notebooků
Předmětem plnění veřejné zakázky je notebooků – přenosných počítačů, PC sestavy ve standardním provedení a PC sestavy ve výkonném provedení. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, jejichž předmětem je: Ad a. Notebooky Ad b. Sestava PC – standardní Ad c. Sestava PC – výkonná
Dodávky zařízení pro Chebský Kovošrot, spol. s r.o.
Předmětem veřejné zakázky je dodávky dvou strojů, univerzálního granulátoru a univerzálního nožového mlýnu, včetně periférií příslušných pro oba stroje. Stroje jsou určeny pro kabely, koncovky kabelů (200V a 400V), jističe, kabelové spoje apod. Univerzální granulátor Jedná se o jedno rotorový drtič s elektrickým pohonem pomocí klínových řemenů a ...
Dodávka Spektrofotometru
Předmětem plnění veřejné zakázky je 1 ks ručního spektrofotometru pro měření barevných vlastností, který musí splňovat minimální vlastnosti vymezené zadavatelem a obsahovat jím požadované funkce a příslušenství.
Rekonštrukcia objektu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne, 25 Kensington Palace Gardens
Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia objektu Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Londýne, 25 Kensington Palace Gardens, Londýn, ktorá bude realizovaná podľa projektovej dokumentácie Generálna rekonštrukcia objektu ZÚ Londýn vyhotovenej v 09/2018, v súlade s podmienkami územného rozhodnutia Permission for Development (Conditional) ...
Personalizační zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodání jednoho kus personalizačního zařízení pro výrobu cestovních dokladů formátu ID-3, včetně veškerého dalšího souvisejícího příslušenství a vybavení, vyrobeného podle platných směrnic a předpisů EU, vztahujících se k předmětu plnění. Součástí předmětu plnění této veřejné zakázky je dále provádění ...
Vnútorné vybavenie ZŠ v Oravskej Polhore
Predmetom zákazky je dodávka vnútorného vybavenia učební školy. Verejný obstarávateľ rozdelil predmet zákazky na 6 častí s cieľom umožniť účasť čo najväčšieho počtu uchádzačov. Jedná sa o vybavenie učebni základnej školy didaktickými pomôckami, technickými pomôckami, laboratórnymi pomôckami, IKT vybavením, školským nábytkom, knižničným fondom a ...