Soustava vodních nádrží U Včelína a U Hřbitova
výstavba vodních nádrží s retenčním účinkem a s možností chovu ryb
Oprava a modernizace komunikací SFDI 2020
Předmětem této veřejné zakázky je oprava 33 úseků komunikací II. a III. třídy v sedmi okresech Jihočeského kraje. Celková délka těchto opravovaných komunikací je 84,602 km.
Ultrazvukové přístroje
Předmětem zakázky jsou dodávky dle následující základní specifikace jednotlivých částí zakázky.
PřF/UPOL - maloparcelní sklízecí mlátička
Předmětem veřejné zakázky je dodávka maloparcelní sklízecí mlátičky (kombajnu) ( dále též jen „kombajn“). Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Podrobná technická specifikace je uvedena v čl. 2 odst. 2.2 Zadávací dokumentace.
Soubor multimediálních stanic - skupina I
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru multimediálních stanic - skupina I vč. instalace, implementace HW struktury a integrace do stávajícího prostředí. Pracovní stanice budou sloužit pro výuku, prostorovou simulaci, realizaci audiovizuálních, grafických a fotografických uměleckých výkonů, on-line nelineární postprodukci a distribuci ...
Sběr, svoz a využití komunálního bioodpadu pomocí velkoobjemových kontejnerů 2021 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služeb k zajištění sběru, svozu a nakládání s rostlinným bioodpadem (dále jen „bioodpad“) pomocí velkoobjemových kontejnerů (dále jen „VOK“). A. Komplexní nakládání s bioodpadem (katalogové číslo: 20 02 01): A.1. celoplošný sběr bioodpadu (včetně poskytnutí a přistavení VOK), Stránka 4 z 52 A.2. ...
Servis VZT a klimatizace v areálu Pražského hradu a zámku Lány
Předmětem této veřejné zakázky je závazek dodavatele poskytovat zadavateli služby pravidelné paušální činnosti (periodické servisní prohlídky a revize) a mimopaušální činnosti specifikované níže, a to s cílem udržet v dobrém technickém a provozuschopném stavu technologie zadavatele, které jsou specifikovány v přílohách Zadávací dokumentace, a ...
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky Lidský fibrinogen
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky Lidský fibrinogen po dobu dvou let.
Hemodynamické monitory
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu nového, dosud nepoužitého přístrojového vybavení, zabezpečení záručního a pozáručního servisu tohoto přístroje po dobu 8 let (2 roky + 6 let) a zabezpečení průběžných dodávek spotřebního materiálu.
TDI - Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně U Hrabarů II
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora při provádění následující stavební akce: „Cyklotrasa Odra - Nisa, úsek Chotyně - Bílý Kostel nad Nisou, lokalita Chotyně U Hrabarů“ a činnosti dle bodu Specifikace předmětu veřejné zakázky uvedené v zadávací dokumentaci, za předpokladu, že bude stavba realizována.
Léčivé přípravky s obsahem účinné látky DENOSUMAB
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s obsahem léčivé látky DENOSUMAB o síle 120 mg po dobu 2 let.
Dodávka kancelářských židlí pro resort ČÚZK v rámci let 2020 - 2022
Dodávka kancelářských židlí pro resortní organizace centrálního zadavatele zahrnující případnou výrobu, dodání na místo určení a montáž, včetně likvidace obalového materiálu a to v místě plnění zadavatele.
Dodávka diskových polí, objektového úložiště a souvisejícího software
Dodávka: a)Dvou diskových polích s identickou konfigurací, se všemi potřebnými licencemi a potřebnými funkcionalitami, které budou umožňovat provoz obou polí v režimu HA ve dvou lokalitách. Tzn. vůči hostům jsou pole prezentována jako jediná storage umožňující bezvýpadkový provoz a nepřerušenou komunikaci vůči hostům i v případě havárie celé ...
Sběr, přeprava a odstraňování odpadu Mukařov
Předmětem veřejné zakázky je uzavření Smlouvy o poskytování služeb v oblasti nakládání s odpady, jejíž závazný text tvoří přílohu č. 4 této zadávací dokumentace, přičemž předmětem plnění uvedené smlouvy je zajištění kompletních služeb v oblasti odpadového hospodářství pro zadavatele, tzn. zejména sběru, svozu, přepravy, využívání, třídění a ...
Modernizace komunikací II. třídy P12 A - část 3
Předmětem této veřejné zakázky je modernizace komunikací II. třídy v okresech Písek, Prachatice a Tábor v Jihočeském kraji v celkové délce 2,569 km. Modernizovat se budou komunikace II/159 a II/105 v okr. Písek, II/143 a II/145 k okr. Prachatice a II/137 a II/123 v okr. Tábor. Podrobný popis plnění je uveden v projektové dokumentaci a soupisech ...
FN Motol - Centrální žilní katetry pro dospělé
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky centrálních žilních katétrů pro dospělé, k zajištění dlouhodobého žilního vstupu s možností aplikace vysokých objemů (infuze, parenterální výživa, apod.) u dospělých pacientů.
Dodávka průmyslové kamenné soli na zimní posyp vozovek 2020 - 2023
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky volně ložené průmyslové kamenné soli na zimní posyp komunikací Olomouckého kraje, včetně dodání do jednotlivých skladů zadavatele, a to do 24 hodin od obdržení e-mailové objednávky. Tato veřejná zakázka je rozdělena na 3 části, přičemž každou její část reprezentuje dodávka výše uvedeného materiálu ...
Prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - Ultrazvuk na fúziu MR a US
Predmetom zákazky je prístrojové vybavenie litotryptiatického centra urologického oddelenia - Ultrazvuk na fúziu MR a US obrazu na biopsiu prostaty pre oddelenie urológie FNsP J. A. Reimana Prešov v počte 1 ks. Predmet zákazky musí byť nový, nepoužívaný a nerepasovaný, v bezchybnom stave a zodpovedať všetkým platným právnym predpisom Slovenskej ...
Těžba dříví harvestorovou technologií na období 2020 až 2021 pro Školní lesní podnik v Kostelci
Poskytnutí služeb souvisejících s výrobou dříví harvestorovou technologií zejména pro zpracování úmyslných i nahodilých těžeb v předpokládaném celkovém objemu 21 000 m3 za dobu trvání zakázky pro organizační součást zadavatele - Školní lesní podnik v Kostelci nad Černými lesy (dále jen „ŠLP“). Dále je předmětem zakázky shromažďování a vyvážení ...
Mobilní, hlasové a datové služby
Předmětem veřejné zakázky je uzavření jedné (1) rámcové smlouvy s jedním (1) dodavatelem na zajišťování mobilních, hlasových a datových služeb elektronických komunikací a všech služeb s tím souvisejících pro potřeby společnosti Technologie hlavního města Prahy, a.s. dle požadavků Zadavatele blíže uvedených v Technické specifikaci služeb.
Provedení lezeckých kontrol na vedení přenosové soustavy v letech 2021 - 2025
Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení lezeckých kontrol na všech vedeních přenosové soustavy v letech 2021 až 2025.
Rámcová dohoda na dodávky pohonných hmot do vlastních úložišť
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky pohonných hmot - motorové nafty do vlastních úložišť.
Dodávka posypové soli pro ZÚS na období srpen 2020 - březen 2021
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka průmyslové posypové soli dle parametrů v zadávací dokumentaci.
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu
Predmetom zákazky je vykonanie ťažbového procesu na Lesopoľnohospodárskom majetku Ulič, štátny podnik, Správe lesov Stakčín a jednotlivých výrobných celkov Klenová na rok 2020. Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na účely tohto verejného obstarávania predstavujú proces zahrňujúci výrub stromov, sústreďovanie dreva na odvozné miesto a manipuláciu ...