ZDS - úprava miestnej komunikácie a vytvorenie parkovacích státi
Predmetom zákazky je realizácia nových parkovacích plôch pre osobné automobily pred bytovými domami č. 4 až 9, na ul. Sladovnícka, ktorá je súčasťou, sídliska Ľ. Podjavorinskej, spolu s riešením úpravy cesty a sadových úprav, verejného osvetlenia v danom území. Stavba je členená na nasledovné stavebné objekty: stavebný objekt - spevnené ...
Bravčové, hovädzie mäso a divina
Predmetom zákazky je opakované dodávanie mäsa a mäsových výrobkov do stravovacích zariadení Študentských domovov a jedálni v Košiciach a Prešove
Výstavba telocvične - ZŠ Dr.  Jozefa Dérera v  Malackách
Predmetom zákazky je prístavba telocvične a šatní s hygienickým zázemím, spolu so stavebnými úpravami v rámci existujúceho objektu základnej školy, ktoré vyplývajú z realizácie prepojenia existujúceho objektu s novonavrhovanými prístavbami a so zriadením časti hygienického zázemia v existujúcich priestoroch.
Materská škola Košťany nad Turcom
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy. Materská škola bude slúžiť pre deti vo veku od 3-6 rokov, je delená na dve triedy, mladší a starší škôlkari. Deti budú presťahované zo starej škôlky (susedný objekt), ktorá je už v havarijnom stave. Škôlka je navrhnutá ako samostatne stojaca, jednopodlažná s pultovou strechou. Stavebný pozemok sa ...
Dodávka elektrickej energie
DODÁVKA ELEKTRICKEJ ENERGIE A ZEMNÉHO PLYNU. Predmet obstarávania je rozdelený na 2. časti, ktoré sa samostatne vyhodnocujú.
Analyzátor otoakustických emisí III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 1 ks analyzátoru otoakustických emisí pro Novorozenecké oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.
Automobily osobní pro Vojenskou policii - nákup
Předmětem veřejné zakázky je nákup 44 ks automobilů osobních silničních kategorie M1, s policejní úpravou schválenou Ministerstvem dopravy jako výjimka pro silniční vozidlo nebo jako vozidlo zvláštního určení - policejní speciální.
Mechatronika
vybavenie učebne autodiagnostikou, mechatronikou, učebňa pre elektrické meranie so základným nábytkom
Spotrebný zdravotnícky materiál
Predmetom zákazky je dodanie spotrebného zdravotníckeho materiálu a špecializovaného zdravotníckeho materiálu. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.
Moderná materská škola - softvér
Predmetom je produkt vo forme softvéru, určený pre vedenie a personál materskej školy (MŠ), ako aj pre rodičov detí, navštevujúcich MŠ. Cieľom je priniesť riešenie, ktoré zvýši efektivitu práce vedenia a personálu MŠ v rámci ich každodenných administratívnych a riadiacich činností, ale aj zjednoduší a zefektívni komunikáciu medzi personálom MŠ a ...
CNC vysekávací stroj
Predmetom zákazky je dodávka/kúpa troch zariadení / strojov vrátane súvisiacich služieb: CNC vysekávací stroj 1 ks Laserové rezacie centrum1 ks CNC ohraňovací lis 1 ks Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v prílohe č. 6 súťažných podkladov.
Operačné stoly
Predmetom zákazky je tovar - dodávka zdravotníckej prístrojovej techniky. Prístroje musia byť nové, nerepasované a nepoužívané.
Poptávám zákrytovou betonovou desku na studnu
Poptávám zákrytovou betonovou desku na studnu, průměr 1300 mm, dělená s ozubem.
Poptávám náhradní díl na vůz značky Honda Civic
Poptávám náhradní díl na vůz značky Honda Civic, r.v.1985, přední levé parkovací světlo.
Zosilnenie a oprava povrchov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji
Zosilnenie a oprava povrchov ciest II. a III. triedy v Žilinskom kraji. Predmet zákazky je rozdelený na 6 častí. Uchádzač predloží ponuku na jednu, viac alebo všetky časti predmetu zákazky. 1. časť: Zosilnenie povrchu vozovky III/2084 v k.ú Rosina. 2. časť: Zosilnenie a oprava povrchov ciest II. a III. triedy v okrese Liptovský Mikuláš. 3. ...
Pozáručný servis systémov výrobcu značky Daniševský
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky Daniševský: a) preventívna údržba b) opravy systémov
Ztvárnění pomníku filozofa Edmunda Husserla pro náměstí Edmunda Husserla v Prostějově
Účelem soutěže je získat nejvhodnější návrh sochařského díla - pomníku Edmunda Husserla, včetně způsobu jeho umístění, který splní požadavky zadavatele obsažené v těchto soutěžních podmínkách, a vybrat účastníka, se kterým bude v následném jednacím řízení bez uveřejnění (dále jen „JŘBU“) v souladu s ustanovením § 143 odst. 2, a § 65 ZZVZ zadavatel ...
Projektová dokumentácia - rekonštrukcia a nadstavba AB justičných zložiek Košice
Predmetom zákazky je poskytnutie služieb v rozsahu výkonov činností nasledovných častí: 1.časť projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie 2.časť projektová dokumentácia pre stavebné povolenie 3.časť realizačná dokumentácia 4.časť výkon autorského dozoru Presná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti C. súťažných podkladov a ...
Generálne opravy nadstavieb nákladných automobilov
Predmetom zákazky je zabezpečenie služieb, a to generálnych opráv nadstavieb nákladných automobilov v členení na tri časti. Nadstavby budú pristavené na generálnu opravu/ výmenu pomocného motora do priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača a prevzaté z opravy/ výmeny pomocného motora z priestorov (servisnej dielne) úspešného uchádzača ...
Pozáručný servis systémov výrobcu značky BMT
Pozáručná servisná starostlivosť systémov výrobcu značky BMT: a) preventívna údržba b) opravy systémov
Propojovací vodovodní řad DN 250 Chrlice - Modřice
Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodního řadu DN 250 v délce 2.444,90 m mezi vodovodním řadem DN 400 v ulici Blümova a vodovodem DN 200 v Modřicích, u nákupního centra Olympia. Pro vytvoření nového tlakového pásma pak bude z nového řadu DN 250 před redukční šachtou vybudován vodovodní řad DN 150 délky 65,46 m z ulice Blümlova do ulice U ...
Dům v parku Riegrova
Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle SMLOUVY, PROJEKTU a POVOLENÍ. Stavba se skládá zejména z PROJEKTU 1 - demolice stávajícího objektu, PROJEKTU 2 - výstavba Altánu, PROJEKTU 3 – výstavba novostavby.
Brno, Kopaniny – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu, rekonstrukce opěrné zdi a opravy vozovky a chodníků v ulici Kopaniny. Kanalizace bude rekonstruována v celkové délce 244,0 m, z toho 210,0 m v profilu DN 300 a 34,0 m v profilu DN 400. Kanalizační přípojky budou rekonstruovány v počtu 13 ks a v celkové délce 98,5m. Vodovod ...
Dodávka manipulačního vozíku
Předmětem výběrového řízení je dodávka manipulačního vozíku včetně příslušenství, balení, dopravy, zajištění záručního servisu, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy v provozovně zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.
Brno, Brandlova, Žerotínovo nám. I, Moravské nám. I – rekonstrukce kanalizace a vodovodu
Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Brandlova a na Žerotínově náměstí. Kanalizace bude rekonstruována v profilu DN 300 a v délce 106,2 m, vodovodní řad bude rekonstruován v celkové délce 174,1 m, z toho v profilu DN 100 114,0 m a v profilu DN 200 60,1 m. Kanalizační přípojky budou rekonstruovány v počtu 6 ks a v ...