Dodávka pevných palív pre potreby MO SR
Predmetom zákazky je dodávka pevných palív, vrátane dopravy a uloženie na skládky pre zabezpečenie prevádzky vykurovacích zariadení v jednotlivých SPO a ich odlúčených pracovísk v starostlivosti ASM Bratislava. Termín plnenia zákazky je na dobu 48 mesiacov.
Rekonštrukcia vstupnej časti školy, krčkov a telocvične - dokončovacie práce
Cieľom stavebných úprav je zníženie energetickej náročnosti objektu výmenou okenných a dverných otvorov, kovových presklených stien a zateplením obvodového plášťa. Zateplením obvodového plášťa a príslušnými stavebnými úpravami sa zvýšia úžitkové a kvalitatívne vlastnosti objektu. Stavebné zásahy do pôvodnej dispozície sú minimálne a obnovou ...
Pasivní matrace do zdravotnictví -  dodávka
Předmětem plnění veřejné zakázky je jednorázová dodávka pasivních matrací v předpokládaném rozsahu, dle potřeb zadavatele, v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací.
Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna Špecializovaného liečebného ústavu Marína, š.p.
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác diela s názvom : Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna Špecializovaného liečebného ústavu Marína". Špecifikácia predmetu zákazky je v projektovej dokumentácii a rozpočte (výkaze výmer) s názvom Rekonštrukcia rehabilitačného bazéna Špecializovaného liečebného ústavu Marína" autora AG ATELIER - ...
Vodovod Pašinka
Předmětem zakázky je vybudování veřejného vodovodu v obci Pašinka. Kompletní projektová dokumentace je součástí zadávací dokumentace.
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným
Poistenie zodpovednosti za škody spôsobené poistníkom/poisteným pri poskytovaní leteckých navigačných služieb v zmysle zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (letecký zákon) a príslušných právnych predpisov vzťahujúcich sa na poistníka/poisteného pri poskytovaní leteckých ...
Rímskokatolícky kostol sv. Jána Krstiteľa – obnova a reštaurovanie pamiatky
Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s obnovou interiéru a vonkajších fasád rímskokatolíckeho Kostola sv. Jána Krstiteľa v Liptovskom Jáne. Ide o zákazku určenú pre rekonštrukciu stavby typu Národnej kultúrnej pamiatky, ktorej stavebné práce musia byť vykonávané v súlade so zákonom o obnove a ochrane kultúrnych pamiatok č. ...
Poptáváme nákladní přepravu Euro palet z Ostravy do Nizozemska
Poptávám přepravu 32 Euro palet o celkové hmotnosti 4 tuny. Nakládání proběhne vysokozdvižným vozíkem, zítra tj.17.9.2019 ráno 8:00hod. Stejně tak, potřebuji stejné zboží odvézt i následující 3 týdny, vždy v pondělí. Jedná se o kovové konzole. Místo nakládky: Holvekova 99/30, Ostrava-Kunčičky, 718 00 Místo vykládky: Panalpina World transport ...
Souprava sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Přerov
Předmětem této veřejné zakázky (VZ) je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu soupravu sterilizačních kontejnerů pro Nemocnici Přerov. Předmět plnění VZ je detailně v požadovaných technických parametrech vymezen v příloze č. 1 této zadávací dokumentace – Minimální technická specifikace, ...
17-202.3 Sušené odtučněné mléko, jeho pořízení a ochraňování
Předmětem VZ je pořízení 600 tun sušeného odtučněného mléka (dále také jen „SOM“) a jeho ochraňování. SOM bude jako součást státních hmotných rezerv majetkem ČR. Správa státních hmotných rezerv jako zadavatel zajišťuje, v souladu se zákonem č. 97/1993 Sb., o působnosti Správy státních hmotných rezerv, ve znění pozdějších předpisů, obranyschopnost ...
Dodávka odvozních souprav
Předmětem veřejné zakázky je dodávka až 6 ks odvozních souprav (zadavatel garantuje odběr min. 3 ks). Odvozní soupravou se rozumí stroj určený k přepravě dřevní hmoty složený z tažného vozidla, přívěsu či návěsu a hydraulického jeřábu, který je určen k nakládání a skládání dřevní hmoty.
Služba sběru a vyhodnocování bezpečnostních logů (SIEM as a Service)
Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby zaznamenávání, sběru, detekce a vyhodnocování kybernetických bezpečnostních událostí a incidentů v ICT prostředí MPSV a to konkrétně: 1. Sběru událostí (logů) ze všech součástí ICT prostředí MPSV. 2. Bezpečného uložení a archivace logů. 3. Implementace služby nad fixním počtem zařízení (fáze 1). 4. ...
Příprava podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství
Předmětem veřejné zakázky je zpracování odborných podkladů pro oblast podpory odpadového a oběhového hospodářství jako součást Programového dokumentu v Operačním programu Životní prostředí 2021 - 2027.
Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.17 - st
Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle proj. dokumentace pro provádění stavby (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Předmětem stavby je realizace protipovodňových a revitalizačních opatření na vodním toku Mohelnice, které zajistí protipovodňovou ochranu území, omezení povodňového rizika pomocí stabilizace podélného ...
Rámcová dohoda na dodávky panelů  balistických TBO 5 CZ sada 2 ks na období 2020-2023
Jedná se o 5.899 sad balistických panelů TBO 5 CZ (sada 2 ks) v období 2020 - 2023.
Výběr provozovatele systému NEN
Výběr provozovatele systému NEN - předmět VZ je uveden v Zadávací dokumentaci VZ.
Dodávka hardware a software potřebného pro digitalizaci, správu a archivaci sbírek
Veřejná zakázka je rozdělná na 2 části. Dodavatel může podat nabídku na jednu či více části veřejné zakázky a není povinen podat nabídku do všech částí veřejné zakázky. ČÁST 1 – HW ČÁST 2 – SW + TECHNICKÁ PODPORA Blíže viz ZD.
FaF UK – Vakuová automatická stanice
Předmětem veřejné zakázky je dodávka vakuové automatické stanice pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.
Provozování závodního stravování a kantýny v Úřadu průmyslového vlastnictví, č. ÚPV-125
Předmětem této veřejné zakázky je zajišťování provozu závodního stravování včetně kantýny pro zaměstnance a důchodce Úřadu průmyslového vlastnictví v místě jeho sídla.
multifunkční sportovní a kulturní centrum-dokumentace pro vydání společného povolení
Předmětem veřejné zakázky je vypracování dokumentace pro vydání společného povolení společného, tj. územního rozhodnutí a stavebního povolení v souladu s vyhláškou č. 405/2017, kterou se mění vyhláška č. 499/2006, o dokumentaci staveb, v platném znění, součástí je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů pro ...
Zajištění stěhovacích služeb 2019–2022
Předmětem veřejné zakázky je provádění stěhovacích služeb a transportu vybavení bytových jednotek mezi objekty objednatele a zajištění veškerých bezpečnostních a organizačních opatření majících za cíl ochranu proti odcizení, ztrátě nebo poškození, dle bližší specifikace v bodě 3. 2. této ZD.
Rampa zdrojová na operační sály
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka ramp zdrojových pro Urologickou kliniku Všeobecné fakultní nemocnice v Praze; blíže viz zadávací podmínky.
Zdounky – dostavba kanalizace - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce podle projektové dokumentace zpracované společností REALKA - Rubíček s.r.o., Tvrdonická 4439/9, Židenice, 628 00 Brno, IČO: 65277929. Podrobnou specifikaci předmětu veřejné zakázky jakož i obchodní a platební podmínky obsahují přílohy zadávací dokumentace.
Dynamický nákupní systém na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – sběrné vaky, drenáže
Předmětem zadávacího řízení na zavedení DNS je zavedení DNS na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu – sběrné vaky, drenáže a soupravy dle aktuálních potřeb veřejného zadavatele až do výše předpokládaného finančního limitu, uvedeného v článku IV. DNS je zaveden na čtyři (4) roky v období let 2019 až 2023.
FaF UK – Laminární box
Předmětem veřejné zakázky je dodávka laminárního boxu pro Farmaceutickou fakultu UK v Hradci Králové.