Odvoz objemného odpadu z vojenských areálů 2020 - 2023 - Jižní Morava
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění pravidelného odvozu a odstraňování (nebo využití) objemného odpadu z areálů objednatele v souladu s platnými právními předpisy.
Nákup notebooků – vyhrazená veřejná zakázka
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka 350 ks notebooků včetně jejich příslušenství dle technické specifikace uvedené v Příloze č. 3 zadávací dokumentace a zajištění záručního a pozáručního servisu k těmto zařízením v místech plnění veřejné zakázky. Součástí plnění bude dále doprava do míst plnění veřejné zakázky, zajištění likvidace ...
Léčivý přípravek s účinnou látkou natalizumab
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivého přípravku s účinnou látkou natalizumab, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 této zadávací dokumentace. V příloze č. 6 je rovněž technická specifikace předmětu plnění.
Zajištění kampaně zůstáváme v zemědělství TV cyklus 2019
Projekt je zaměřen na propagaci zemědělství prostřednictvím TV seriálu vysílaného v České televizi, který bude zaměřený na podporu zastavení vysídlování venkova a řešení generační obměny v agrárním sektoru a na osvětě zemědělských činností v krajině na území České republiky. Cílem je vytvořit inspirativní cyklus 12 dílného pořadu, jehož cílem je ...
Dodávka tiskovin pro ČMI na 4 roky
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na výrobu, tisk a dodávky tiskovin souvisejících s činností zadavatele. Dodavatel bude předmět plnění veřejné zakázky plnit na základě samostatných objednávek vydaných zadavatelem dle rámcové dohody uzavřené v rámci této veřejné zakázky, a to po dobu 4 let od uzavření ...
Nákup 2 užitkových vozidel
Předmětem veřejné zakázky je dodávka 2 ks užitkových vozidel do 3,5 tuny dle specifikací a technických požadavků do příslušného místa dodání a v příslušném termínu dodání. Technické požadavky na plnění zakázky jsou uvedeny v Příloze č. 1: Technická specifikace vozidel. Předmět plnění musí vyhovovat bezpečnostním standardům, jejichž použití je ...
Záchrana kostela svaté Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou, barokní perly Vysočiny - stavba II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách a restaurátorských službách Kostela sv. Markéty v Jaroměřicích nad Rokytnou. Kostel sv. Markéty je nemovitou kulturní památkou areálu zámku Jaroměřice nad Rokytnou, který byl nařízením vlády č. 132/2001Sb. s účinností ode dne 1. 1. 2002 prohlášen ...
Sdružené dodávky zemního plynu pro město Třeboň a jím zřizované příspěvkové organizace
Předmětem veřejné zakázky je: - fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatelů (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn, - přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický ...
Léčivé přípravky 2019 - II
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky léčivých přípravků určených k podání na zdravotnických pracovištích FN Plzeň. Celkový předpokládaný rozsah dodávek je 907 600 ampulí léčivých přípravků. Dodávky předmětu plnění budou realizovány po dobu čtyř let od podpisu kupní smlouvy na základě výsledků ukončeného zadávacího řízení.
Infúzní antibiotika 2019
Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě a předpokládaném množství uvedeném v příloze č. 6 této zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na nákup polobotek 15, PČR
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody na dodávky polobotek 15 (klimamembrána) PČR na období 2020 – 2022 s předpokládaným celkovým počtem 40 000 párů.
Dodávky čisticích a hygienických potřeb 2019 - 2022
Předmětem plnění veřejné zakázky budou dodávky čisticích a hygienických potřeb pro SFDI a připojené resortní organizace. Na základě zadávacího řízení bude centrálním zadavatelem (SFDI) uzavřena rámcová dohoda s jedním účastníkem a to na dobu tří let.
Dodávky spotřebního materiálu pro imunochemická vyšetření s výpůjčkou analytického systému
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky veškerého spotřebního materiálu (dále jen zboží) pro imunochemická vyšetření uvedená v příloze č. 2 pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze (dále jen VFN).
FN Motol - Lékařské rukavice vyšetřovací latexové, nesterilní pro jednorázové použití, bez pudru II
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky lékařských rukavic vyšetřovacích latexových, nesterilních pro jednorázové použití, bez pudru, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 6 zadávací dokumentace - Kupní smlouva, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Modernizace datového centra
Nákup infrastrukturních komponent pro obnovu datového centra včetně odpovídajících služeb a podpory na 5 let s možností prodloužení o další 1 rok. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky, včetně technických podmínek, v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, je uvedena v následujících přílohách této zadávací dokumentace: příloha ...
Centrum hydraulického výzkumu – výměníky tepla
Předmět plnění veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 35 Zákona na dvě části, přičemž dodavatel může podat svou nabídku na kteroukoli část veřejné zakázky, nebo může podat svou nabídku i na obě části. Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výměníků tepla v následujícím rozdělení na jednotlivé části veřejné zakázky: 1. část veřejné ...
Nový agendový informační systém
Předmětem plnění této veřejné zakázky je kompletní vývoj, implementace, uvedení do provozu, údržba, podpora a rozvoj NAIS dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, zejména přílohách č. 1 a 4. Součástí předmětu plnění jsou veškeré další související činnosti specifikované v Příloze č. 1 a Příloze č. 4 zadávací dokumentace. Dodavatelé ...
Dodávka laserového vybavení 2019
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nové (nikoliv repasované) laserové techniky s příslušenstvím pro vybraná pracoviště Fakultní nemocnice Plzeň (FN Plzeň) dle specifikace uvedené v této zadávací dokumentaci, včetně následného provádění BTK po záruční době po dobu předpokládané životnosti přístroje (10 let).
Vliv přípravků na ochranu rostlin na necílové druhy živočichů
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...
Zajištění kampaně naskoč na mléčnou vlnu 2019
Zajištění aktivit Public Relations a mediální podpory pro komunikaci zdravého životního stylu a konzumace kvalitních mléčných výrobků u dětí především prvního stupně základních škol s využitím podpory upřednostnění a získávání zdravých životních a stravovacích návyků s využitím mléka a mléčných výrobků s propojením na pohybové aktivity. Bližší ...
Zajištění sociální služby - Sociální rehabilitace v Libereckém kraji
Předmětem veřejné zakázky je zajištění sociální služby „Sociální rehabilitace“ (dle § 70 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a § 35 vyhlášky č. 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů) a zajištění její dostupnosti vybrané cílové skupině ...
Systém pro zpracování, analýzu a vyhodnocení statistických dat ERÚ
Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání postupu o způsobu řešení a vlastního řešení projektu a to formou řízení o inovačním partnerství na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích. Projekt má atributy experimentálního vývoje nebo inovace.
Jazykové vzdělávání zaměstnanců a externích zákazníků ŘLP ČR, s.p.
Předmětem plnění je poskytování služeb jazykového vzdělávání anglického jazyka (dále jen „AJ“) v odborné letecké, obchodní, technické, právní a všeobecné AJ kvalifikovanými lektory pro zaměstnance ŘLP ČR, s. p. a externí klienty zadavatele v rámci zadavatelem specifikovaných kurzů.
Laboratoř inteligentních systémů
Druh veřejné zakázky: veřejná zakázka na dodávky Předmětem veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Kupní smlouvy (dále jen smlouva), který tvoří přílohu zadávací dokumentace a je pro všechny části veřejné zakázky (viz níže) ...
II/126 - Propojení D1 se silnicí I/2 - 1. etapa
Rekonstrukce komunikace II/126 spočívající v zesílení konstrukce vozovky po odfrézování stáv. krytu a položení nového silnějšího, v recyklaci za studena po odfrézování všech stáv. asfalt. vrstev, rozšíření vozovky v krajích s úplnou výměnou konstrukce vozovky – rozšíření na kategorii S 7,5. Začátek rekonstrukce předmětné etapy je na rozhraní býv. ...