Inovácia poskytovaných služieb spoločnosti Techspo

Inovácia poskytovaných služieb spoločnosti Techspo

Predmet zákazky sa člení na časti: Logický celok 1: Inovatívne vybavenie pre poskytovanie služieb optickej siete Logický celok 2: Inovatívne vybavenie pre poskytovanie bezdrôtových služieb (wifi) Logický celok 3: Dielenské nástroje a technické vybavenie

Inovácia produktu v spoločnosti RALT, s. r. o.

Inovácia produktu v spoločnosti RALT, s. r. o.

Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá zo 4 logických celkov a to : 1. Gravírovací stroj 2. Vyšívací stroj 3. a 4. Tlačiarenský stroj a Tepelný lis. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov.

Register železničnej infraštruktúry

Register železničnej infraštruktúry

Predmetom zadávanej zákazky je vytvorenie, prevádzka a údržba registra železničnej infraštruktúry (ďalej aj ako RINF) Dopravného úradu v zmysle vykonávacieho rozhodnutia Komisie 2014/880/EÚ z 26. novembra 2014 o spoločných špecifikáciách registra železničnej infraštruktúry a o zrušení vykonávacieho rozhodnutia 2011/633/EÚ v aktuálnom znení a podľa ...

Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel

Údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel

Predmetom zákazky je poskytnutie služby, a to údržba a opravy automatických sčítačov dopravy, váhových senzorov, meračov výšky vozidiel a komunikačnej infraštruktúry na prenos nameraných údajov na diaľniciach a rýchlostných cestách. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane vypracovaných technických špecifikácií, tvorí časť B.1 Opis predmetu ...

Sháním náhradní díl na chemické WC

Sháním náhradní díl na chemické WC

Sháním náhradní díl na chemické WC (šoupátko uzávěru)

Poptávám tuzemskou autobusovou dopravu

Poptávám tuzemskou autobusovou dopravu

Poptávám autobusovou dopravu osob na smuteční obřad dne 1.8.2018 v 10.00. Trasa Hajany - Želešice - Brno,ústřední hřbitov a zpět.

Hledáme investora

Hledáme investora

Hledám investora (úvěr, půjčka, leasing) ve výši 650.000, - Kč na 2 roky s úrokem do 10% p.a. na nákup alternativních a ekologických paliv. Roční obrat (min) - 7.8 mil. Kč. Podrobnosti osobně, nebo e-mail Jsme obchodní společnost která se zabývá maloobchodem a velkoochodem s alternativním a ekologickým palivem, dopravou.

Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp

Kartografické spracovanie a tlač vojenských máp

Predmetom zákazky bude poskytnutie prevažne nasledujúcich druhov prác: 1. Kartografické práce, ktorých výsledkom je zhotovenie kartografického modelu (produkčnej geodatabázy) a jeho vizualizácie v podobe digitálnej mapy. Kartografický model sa zhotoví na základe objednávateľom dodaných podkladov a podľa objednávateľom predpísaných pravidiel a ...

Obstaranie záhradných kompostérov pre ZO Lužianka

Obstaranie záhradných kompostérov pre ZO Lužianka

Predmetom zákazky je dodávka záhradných kompostérov do domácností, ktoré obstaráva Združenie obcí Lužianka v celkovom počte 1 364 ks, kategórie 4 o objeme do 1 000 l, z toho: 939 ks kompostérov je určených pre Obec Tekovské Lužany, 250 ks kompostérov pre Obec Čaka, 175 ks kompostérov pre Obec Málaš. Požiadavkou plnenia zákazky je aj ...

Poptávám ostružiník

Poptávám ostružiník

Poptávám obří beztrnnou ostružinu Dirksen.

Technológia pre zberný dvor v Kátlovciach

Technológia pre zberný dvor v Kátlovciach

Predmetom zákazky je technológia zberného dvora v obci Kátlovce, ktorá pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov.

Technológia pre zberný dvor v Dechticiach

Technológia pre zberný dvor v Dechticiach

Predmetom zákazky je technológia zberného dvora v obci Dechtice, ktorá pozostáva z nákupu nových zariadení, dopravy, montáže, nastavenia, testu funkčnosti, zaškolenia personálu a záručného servisu. Podrobná špecifikácia je v Opise predmetu zákazky, ktorý je súčasťou Súťažných podkladov.

S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež

S Kamarátkou Energiou efektívne pre deti a mládež

Predmetom zákazky je komplexné technicko-organizačné zabezpečenie služieb v predpokladanom počte 100 podujatí určených pre deti a mládež, realizovaných v rámci národného projektu Žiť Energiou a agentúry SIEA, ktoré slúžia na zvyšovanie povedomia a informovanosti širokej verejnosti o obnoviteľných zdrojoch energie a efektívnom nízkouhlíkovom ...

Vybavenie zberného miesta v obci Banská Belá

Vybavenie zberného miesta v obci Banská Belá

Dodávka technickych zariadení pre vybavenie zbereného dvora v obci Banská Belá. komunálne vozidlo s hákovym nosičom kontajnerov a s vlastnou hydraulikou, kontajner pre hákovy nosič 3 ks, šmykom riadeny nakladač, automobilová mostová váha - 1 ks.

Zavádzanie inteligentných inovácií v spoločnosti SAVE-TECH, spol. s r.o.

Zavádzanie inteligentných inovácií v spoločnosti SAVE-TECH, spol. s r.o.

Predmetom zákazky je dodávka 5-osého frézovacieho centra. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb

Poistenie majetku právnických a podnikajúcich fyzických osôb

Predmetom zákazky je poistenie súboru majetku poisteného, ktorý sa počas doby trvania poistenia nachádza na území Slovenskej republiky a je v účtovnej evidencii poisteného. Miestom poistenia je miesto uvedené v účtovnej evidencii poisteného ako miesto prevádzky. V prípade cudzích vecí a strojov sa poistenie vzťahuje na územie Slovenskej republiky.

Špeciálny zdravotnícky materiál pre vákuový systém

Špeciálny zdravotnícky materiál pre vákuový systém

Špeciálny zdravotnícky materiál pre vákuový (podtlakový) systém liečenia malých, stredne veľkých, veľkých rán a rán v oblasti dutiny brušnej (open abdomen).

Nákup zemného plynu – CVO 218

Nákup zemného plynu – CVO 218

Predmetom zákazky je dodávanie zemného plynu do jednotlivých odberných miest verejných obstarávateľov, resp. ich právnych subjektov vrátane prepravy a distribúcie, prevzatia zodpovednosti za odchýlku, v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických ...

Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

Lávka pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou

Výstavba lávky pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Lužci nad Vltavou.

Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung

Cyklotrasa zo smeru Kolónia - Samsung

Predmetom zákazky je vybudovanie cyklochodníka, verejného osvetlenia a dopravného značenia súvisiaceho cyklotrasou zo smeru Kolónia - Samsung v Meste Galanta, v súlade so stavebným povolením číslo: OSP 537/3453/2016-PE, zo dňa: 28.12.2016.

Dodávka fluorescenčního mikroskopu 2. kolo

Dodávka fluorescenčního mikroskopu 2. kolo

Funkční sestava vědeckého fluorescenčního mikroskopu s citlivou kamerou, výpočetní stanicí a softwarem umožňující automatické snímání mikroorganismů na filtrových výsečích na 1–8 sklíčkách. Zařízení bude využito pro kvantifikaci mikroorganismu? (bakterii?, pikosinic, prvoku? a na?levni?ku?) a bakteriálních genetických a funkčních skupin. ...

Poptáváme tuzemskou autobusovou dopravu

Poptáváme tuzemskou autobusovou dopravu

Poptáváme tuzemskou autobusovou dopravu. Prosím o cenovou nabídku na přepravu cca 80 osob z Blanska do Kurdějova a zpět (s možnými zastávkami). Termín: 7/9/2018. Odjezd Blansko : 11:00-12:00. Odjezd Kurdějov cca 22:00.

Brno, VDJ Bystrc 2 tl. p. 2 x 2500 m3 - rekonstrukce armaturní komory a technologie

Brno, VDJ Bystrc 2 tl. p. 2 x 2500 m3 - rekonstrukce armaturní komory a technologie

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stavební a technologické části armaturní komory vodojemu Bystrc 2. tl. p. 2x5000 m3. Rekonstrukce je vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur, které jsou již za hranicí životnosti v armaturní komoře. V rámci rekonstrukce budou osazeny nové armatury včetně navazujících technologických částí, ...

Kriminalistický materiál

Kriminalistický materiál

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávky Kriminalistického materiálu bližšie špecifikovaného v predmetných súťažných podkladoch v období 48 mesiacov, respektíve do vyčerpania maximálneho finančného limitu (maximálnej ceny celkom) uvedeného v prílohe č.3 návrhu rámcovej dohody, ktorá je prílohou číslo predmetných súťažných podkladov, podľa toho, ...

Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117

Dolní Věstonice, sanace svahů pro zprovoznění silnice III/42117

Předmětem veřejné zakázky je realizace nutných zabezpečovacích stavebních prací po sesuvu svahů na území obce Dolní Věstonice v roce 2014 a dále částečně realizovaných a nedokončených terénních úprav, zemních a stavebních prací. Zájmové území se nachází v úseku silnice III/42117 v provozním staničení cca km 14.880 až 15.410 v k.ú. obce Dolní ...

(záznamy 451/475 z 1392)  strana 19 / 56