Dětské a kojenecké pacientské prádlo II

Dětské a kojenecké pacientské prádlo II

Dětské a kojenecké pacientské prádlo

Transportní ventilátor pro nefrologicko-dialyzační oddělení – Nemocnice Teplice, o.z.

Transportní ventilátor pro nefrologicko-dialyzační oddělení – Nemocnice Teplice, o.z.

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka transportního ventilačního přístroje pro nefrologicko-dialyzační oddělení pro umělou plicní ventilaci pacientů při převozu do jiné budovy na jednotlivá vyšetření v počtu jednoho kusu s příslušenstvím.

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Tornaľa

Zber, preprava a zneškodnenie komunálneho odpadu na území mesta Tornaľa

Predmetom zákazky je zber, preprava a likvidácia komunálneho odpadu na území mesta Tornaľa.

Dodávky žlutých reflexních vest pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky

Dodávky žlutých reflexních vest pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na 4 roky

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky žlutých reflexních vest pro potřeby Městské policie hl. m. Prahy na dobu 4 let, a to včetně dopravy na místo plnění.

Zpracování projektové dokumentace - Oprava a vybavení kuchyně MŠ Mitušova

Zpracování projektové dokumentace - Oprava a vybavení kuchyně MŠ Mitušova

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace (stupeň DPS) na „Oprava a vybavení kuchyně MŠ Mitušova 6”. Jedná se o opravu stávajících prostor, nyní sloužících pouze jako výdejna. V rámci projektu bude řešena výměna veškerých rozvodů, dodávka VZT jednotky, dodávka přístrojů a vybavení kuchyně vhodné pro vaření a přípravu jídel. ...

Kulturní centrum Pivovar Domažlice - pivovarská technologie

Kulturní centrum Pivovar Domažlice - pivovarská technologie

Předmětem veřejné zakázky je realizace zakázky s názvem "Kulturní centrum Pivovar Domažlice - pivovarská technologie“ v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností MEPRO s. r. o., se sídlem náměstí Před bateriemi 912/6, PSČ 162 00, Praha 6, IČ 48025721 (příloha č. 4), neoceněného soupisu prací s výkazem výměr ...

Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou MESOCAIN II

Dodávka léčivých přípravků s účinnou látkou MESOCAIN II

Předmětem veřejné zakázky je zajištění průběžných dodávek léčivých přípravků s účinnou látkou MESOCAIN (dále jen „léčivé přípravky“) pro potřeby Krajské zdravotní, a.s., jako poskytovatele zdravotních služeb (nikoliv pro potřeby dalšího prodeje/výdeje), včetně jejich přímého závozu do lékáren v jednotlivých odštěpných závodech Krajské zdravotní, ...

Inženýrské sítě a komunikace - Hrabišín

Inženýrské sítě a komunikace - Hrabišín

Předmětem veřejné zakázky je výstavba inženýrských sítí, veřejného osvětlení a komunikace.

Modernizace síťových prvků

Modernizace síťových prvků

Dodávka HW síťových prvků včetně jejich instalace a podpůrné konfiguračních práce po dobu záruky. Veřejná zakázky je rozdělena na čtyři části.

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 212

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 212

Předmětem veřejné zakázky je zajištění náhradní autobusové dopravy ve smyslu §18 c odst. 2 zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů po dobu dočasného přerušení veřejné drážní osobní dopravy v úseku Čerčany – Světlá nad Sázavou na trati č. 212 po dobu trvání rámcové dohody v předpokládaném termínu od 1.4.2019.

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Karlovy Vary

Sdružené služby dodávky zemního plynu pro město Karlovy Vary

Předmětem veřejné zakázky je: 1. fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst zadavatele (dále jen dodávka) s převzetím závazku odebrat zemní plyn 2. přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších ...

Odborné prehliadky, odborné skúšky, preventívna údržba - servis a opravy technických zariadení

Odborné prehliadky, odborné skúšky, preventívna údržba - servis a opravy technických zariadení

Predmetom zákazky je vykonanie odborných prehliadok, odborných skúšok, preventívna údržba servis a opravy technických zariadení zdvíhacích v lehotách a rozsahu v zmysle §9, §13, vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, ...

Výmena koncových elektroinštalačných zariadení

Výmena koncových elektroinštalačných zariadení

Predmetom zákazky je dodanie nových svietidiel s LED technológiou a výmena za existujúce svetelné zdroje a telesá na izbách, chodbách, vstupných halách a pridružených priestoroch budov študentského domova na Medickej 4 Medickej 6 a vypracovanie východiskovej revíznej správy o odbornej prehliadke a skúške elektrického zariadenia ako aj vypracovanie ...

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 086

Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 086

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Rámcová dohoda na zajištění náhradní autobusové dopravy na trati č. 086 v úseku Liberec - Křižany - Jablonné v Podještědí - Brniště - Mimoň“ je zabezpečit náhradní autobusovou dopravu (dále „NAD“) nahrazující dočasně přerušenou nebo dočasně omezenou veřejnou drážní osobní dopravu v úseku Křižany - Jablonné v ...

Audiovizuálny dokument na tému: Biotopy a biodiverzita, najmä v rámci sústavy Natura 2000

Audiovizuálny dokument na tému: Biotopy a biodiverzita, najmä v rámci sústavy Natura 2000

Predmetom zákazky je vytvorenie audiovizuálneho dokumentu, ktorého obsahom bude vo forme vizuálnych obrazov ukázať špecifické územia Slovenska, ktoré sú zaradené do sústavy Natura 2000 vrátane 12 podporných šotov.

NRC Kováčová - Komplexná rekonštrukcia hydrokineziterapie

NRC Kováčová - Komplexná rekonštrukcia hydrokineziterapie

Zákazka rieši rekonštrukciu oddelenia Hydrokineziterapie v NRC v Kováčovej. Cieľom rekonštrukcie je zvýšiť úroveň poskytovaných vodoliečebných procedúr v rámci poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu - projektová dokumentace

Nemocnice Pelhřimov - Rozšíření urgentního příjmu - projektová dokumentace

Zpracování kompletní projektové dokumentace na rozšíření urgentního příjmu v budově PAM Nemocnice Pelhřimov. Součástí veřejné zakázky je výkon inženýrské činnosti za účelem vydání stavebního povolení, činnost koordinátora BOZP v přípravné fázi výstavby a výkon autorského dozoru stavby po dobu její realizace včetně vypracování samostatného ...

Dodávka léčivých přípravků pro ÚHKT – HAEMOCOMPLETTAN II

Dodávka léčivých přípravků pro ÚHKT – HAEMOCOMPLETTAN II

Předmětem plnění jsou průběžné dodávky léčivých přípravků, a to ve skladbě, předpokládaném množství a podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.

Prestupný terminál Michalovce - stavebné práce

Prestupný terminál Michalovce - stavebné práce

Riešená stavba sa realizuje so zámerom výstavby "Prestupného terminálu" v rámci integrovanej dopravy v súlade s koncepciou Košického samosprávneho kraja. Stavba sa nachádza v intraviláne mesta Michalovce, výstavba terminálu je riešená na pravej strane predstaničného územia železničnej stanice v súlade s Územnoplánovacou dokumentáciou mesta ...

Kátlovce - IBV pri družstve

Kátlovce - IBV pri družstve

Predmetom zákazky sú stavebné práce súvisiace s napojením lokality "pri Družstve" v katastri obce Kátlovce, na verejnú splaškovú kanalizačnú sieť. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Spracovateľská linka na výrobu polypropylénového a/alebo polyetylénového regranulátu

Spracovateľská linka na výrobu polypropylénového a/alebo polyetylénového regranulátu

Zákazka je rozdelená na dve časti. Predmetom obstarávania v oboch častiach je tovar - spracovateľská linka na výrobu polypropylénového a/alebo polyetylénového regranulátu (časť č. 1) a vstrekolis pre výrobu uzáverov plastových rúr s formou (časť č. 2) s umiestnením v Banskej Bystrici. Bližší opis požiadaviek na predmet zákazky pre obe časti s ...

Nová základní škola v Jesenici, Zdiměřice

Nová základní škola v Jesenici, Zdiměřice

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce a stavební úpravy při stavbě nové základní školy, poskytující vzdělávání a výchovnou péči žákům ve věku povinné školní docházky ve smyslu příslušných právních předpisů. Nová základní škola bude mít 18 tříd a počet navštěvujících žáků bude 540. Základní kapacitní jednotkou bude třída do počtu 30 ...

Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy

Zníženie energetickej náročnosti výrobno-priemyselnej budovy

Osoba podľa §8 ods.1) obstaráva pre možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energii prostredníctvom zariadenia na kombinovanú výrobu elektriny a tepla pomocou kogeneračnej jednotky s kumuláciou tepelnej a elektrickej energie, fotovoltického zariadenia umiestneného na strechu budovy vyhlasovateľa a systémového inteligentného regulátora pre ...

Dodávka hardvéru, licencií, náhradných dielov a služieb pre koncové zariadenia

Dodávka hardvéru, licencií, náhradných dielov a služieb pre koncové zariadenia

Predmetom zákazky je dodávka hardvéru, softvéru a služieb pre národný projekt Migrácia IS obcí do vládneho Cloudu - Plošné rozšírenie IS DCOM 2. etapa (DCOM+).

Samostatne fungujúca sušiareň dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu

Samostatne fungujúca sušiareň dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu

Predmetom zákazky je obstaranie samostatne fungujúcej sušiarne dreva s príslušenstvom s využitím a spracovaním dreveného odpadu. Popis požadovaných minimálnych vlastností predmetu zákazky je vzhľadom na značný textový rozsah, uvedený v Prílohe č. 2 súťažných podkladov. Súčasťou predmetu zákazky musia byť nasledovné služby: - doprava predmetu ...

(záznamy 451/475 z 1047)  strana 19 / 42