Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Zvýšením technické úrovně tratě Šakvice – Hustopeče u Brna a její elektrizací bude možné zavést přímé spojení Brna s Hustopečemi u Brna. Realizací tohoto záměru dojde ke zrychlení a zkvalitnění železniční dopravy, vedení vlaků v celé relaci v elektrické trakci a ke zlepšení přestupní vazby autobus-vlak v rámci přestupního terminálu Hustopeče u ...

PdF/ITEP – Senzory II

PdF/ITEP – Senzory II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka senzorů pro detekci plynů, jejich příslušenství a vyhodnovacího softwaru, to vše dle Technické specifikace, která je uvedena v bodě 2.2 Zadávacídokumentace, včetně dodání do místa plnění, instalace, zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Předmětem veřejné zakázky je vedle ...

AFM Raman spectrometer

AFM Raman spectrometer

Předmětem veřejné zakázky je dodávka ramanového spektrometru v kombinaci s mikroskopem atomárních sil (AFM).Bližší specifikace dodávky je obsažena v technické specifikaci tvořící přílohu zadávací dokumentace.

Servis stavebních strojů Wirtgen Group

Servis stavebních strojů Wirtgen Group

Předmětem veřejné zakázky je provádění záručního i pozáručního servisu a oprav stavebních strojů skupiny Wirtgen Group (Wirtgen, HAMM, Vögele) a dodávky originálních náhradních dílů k uvedeným značkám strojů.

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce, zprovoznění staré studny a nový kryt.

Projektové a finanční řízení projektu Lokalizační data mobilních operátorů

Projektové a finanční řízení projektu Lokalizační data mobilních operátorů

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění projektového a finančního managementu při realizaci projektu „Lokalizační data mobilních operátorů pro plánování města“, realizovaného v rámci podpory Operačního programu Praha – pól růstu ČR, 29. výzvy SC 1.1 Inovační poptávka veřejného sektoru II, č. projektu CZ.07.1.02/0.0./0.0./17_046/0000631

FTK – Rehabilitační pomůcky II

FTK – Rehabilitační pomůcky II

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka rehabilitačních pomůcek a jejich příslušenství pro potřeby Fakulty tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také zaškolení obsluhy kvalifikovaným pracovníkem a zajištění záručního servisu. Předmět plnění veřejné zakázky je v souladu s § 35 ...

Poprad, Svit, Poprad, stupne rkm 119,550-126,050 a hať rkm 118,450

Poprad, Svit, Poprad, stupne rkm 119,550-126,050 a hať rkm 118,450

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie a autorský dozor pre stavbu Poprad, Svit, Poprad, stupne rkm 119,550-126,050 a hať rkm 118,450, SMB, ktorá má riešiť vybudovanie rybovodov na 15 stupňoch na vodnom toku Poprad v rkm 119,550, rkm 121,100, rkm 123,550, rkm ...

Rámcová dohoda na stavební práce – odstranění reklamních zařízení v oblasti 2

Rámcová dohoda na stavební práce – odstranění reklamních zařízení v oblasti 2

Předmětem je zakrytí, odstranění a likvidace reklamních zařízení, včetně právních a administrativních činností s těmito úkoly spjatými.

FNUSA-ICRC – Realizace vestavby kryobanky

FNUSA-ICRC – Realizace vestavby kryobanky

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce, dodávky a služby spočívající v realizaci vestavby kryobanky (GMP Stem cell bank), (dále také „kryobanka“), v areálu Mezinárodního centra klinického výzkumu Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně (dále také „FNUSA-ICRC“). Realizace vestavby kryobanky je složena z následujícího plnění ...

Dodávka deseti nízkopodlažních autobusů

Dodávka deseti nízkopodlažních autobusů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka deseti nízkopodlažních autobusů určených pro městský a příměstský provoz s příslušenstvím a souvisejícími službami. Předmět plnění, včetně technických podmínek, je podrobně vymezen přílohou č. 2 - vzorem smlouvy a přílohou č. 3 – technickou specifikací dodávaných autobusů.

Rámcová dohoda na stavební práce – odstranění reklamních zařízení v oblasti 1

Rámcová dohoda na stavební práce – odstranění reklamních zařízení v oblasti 1

Předmětem je zakrytí, odstranění a likvidace reklamních zařízení, včetně právních a administrativních činností s těmito úkoly spjatými.

Dodávky kapalných maziv pro motorová vozidla

Dodávky kapalných maziv pro motorová vozidla

Předmětem veřejné zakázky rozdělené na část 1 s názvem „Dodávky kapalných maziv pro motorová vozidla“ a část 2 s názvem „Dodávky kapalných maziv třídy 20F pro automatické převodovky motorových vozidel “ je uzavření rámcové dohody na zajištění dodávek kapalných maziv pro motorová vozidla.

Poskytování tiskařských služeb

Poskytování tiskařských služeb

Předmětem Veřejné zakázky je poskytování tiskařských služeb spočívajících v tisku brožur, informačních letáků, marketingových tiskovin, ceníků, personifikovaných dopisů a personifikovaných obálek, kapesních kalendářů a podobných tiskovin, zajištění logistických služeb nutných pro dodání vytištěných tiskovin do místa určení stanoveného Zadavatelem ...

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov

Revitalizace a elektrizace trati Oldřichov u Duchcova - Litvínov

Bude provedena rekonstrukce železničního spodku a svršku v celém úseku včetně zastávek a ŽST, mostů a propustků, výstavba nových nástupišť s výškou nad TK 550 mm včetně zajištění bezbariérového přístupu, vybudování nového staničního a traťového zabezpečovacího zařízení 3. kategorie, sdělovacího zařízení, trakčního vedení, nového informačního ...

Novostavba MŠ a ZŠ Srubec

Novostavba MŠ a ZŠ Srubec

Výstavba/novostavba MŠ a ZŠ v obci Srubec .

Rekonstrukce žst. Řetenice

Rekonstrukce žst. Řetenice

Předmětem díla je zhotovení stavby „Rekonstrukce žst. Řetenice“. Stavba řeší kompletní rekonstrukci žst. Řetenice, vč. výstavby nového sděl. a zabezpeč. zařízení a návazných technologií, její peronizaci a zajištění bezbariér.přístupu na nově vzniklá nástupiště. Rekonstr.stanice musí plnit potřeby osobní i náklad.dopravy, bezpečný a bezbariérový ...

Dodávky motorové nafty pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice

Dodávky motorové nafty pro Psychiatrickou nemocnici Bohnice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka motorové nafty dle ČSN EN 590 (656506) ve znění pozdějších předpisů po dobu 48 měsíců.

ČOV a kanalizace Malovice a Malovičky

ČOV a kanalizace Malovice a Malovičky

Předmětem plnění je vybudování společné ČOV typu stabilizační nádrže (400 EO) s předřazeným lapákem písku, štěrbinovou nádrží a odlehčovací komorou s podchycením stávajících volných kanalizačních výustí přes odlehčovací komory, vybudované na stávajících kanalizačních řadech. ČOV je umístěna v podhrází Malovického rybníka. Propojení kanalizační ...

Dodávka 11 ks užitkových vozidel

Dodávka 11 ks užitkových vozidel

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka 11 ks nových dodávkových automobilů s pohonem 4x4 v provedení a výbavě dle specifikací uvedených v tabulce č. 2 zadávací dokumentace, jakož i poskytnutí souvisejících plnění dle závazného vzoru kupní smlouvy, který je přílohou č. 1 ZD.

Dodávka pěti trolejbusů

Dodávka pěti trolejbusů

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti trolejbusů s příslušenstvím a souvisejícími službami. Předmět plnění, včetně technických podmínek podle § 89 zákona, je podrobně vymezen přílohou č. 2 - vzorem smlouvy a přílohou č. 3 – technickou specifikací dodávaných trolejbusů.

Úklid nebytových prostor OCÚ Střed, SÚ Jih a SÚ Praha Vršovice

Úklid nebytových prostor OCÚ Střed, SÚ Jih a SÚ Praha Vršovice

Zajištění úklidových služeb nebytových prostor zadavatele, a to Oblastního centra údržby Střed

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

Dodávka elektrickej energie s prevzatím zodpovednosti za odchýlku

Predmetom zákazky je nákup, dodávka elektriny pre odberné miesta obstarávateľa a zabezpečenie distribúcie elektriny vrátane prenesenia zodpovednosti za odchýlku a prístupu odberateľa do distribučnej sústavy, distribúcie elektriny, systémové služby spojené s použitím sústavy a s distribúciou a prenosom elektriny (distribučné služby) od príslušného ...

Poptáváme tuzemskou dopravu ocelárenské strusky

Poptáváme tuzemskou dopravu ocelárenské strusky

Poptáváme dopravu-vývoz ocelárenské strusky, frakce 8/80, z Ostrava-Kunčičky do Ostrava-Šverma, trasa do 30km, celkový objem materiálu 10 000 tun.

Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava

Modernizácia sieťovej infraštruktúry vo Fakultnej nemocnici Trnava

Predmetom zákazky je dodanie aktívnych a pasívnych zariadení vrátane príslušných komponentov a iného príslušenstva so súvisiacimi službami a vybudovanie sieťovej infraštruktúry montážou zariadení, vrátane kabeláže, pričom celkový rámec predmetu obstarávania je stanovený koncepčne, v previazanosti na súčasne používané, v budúcnosti uvažované a ...

(záznamy 401/425 z 1294)  strana 17 / 52