Zariadenia na výrobu šalátov

Zariadenia na výrobu šalátov

Zariadenia na výrobu šalátov v zložení: Umývačka zeleniny Dávková odstredivka

Odihľovacie pracovisko

Odihľovacie pracovisko

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a uvedenie do prevádzky odihľovacieho pracoviska s príslušenstvom podrobne špecifikovaného v súťažných podkladoch.

Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru

Oprava a údržba detských ihrísk, športovísk a mestského mobiliáru

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb, ktorých obsahom je predovšetkým zabezpečenie opráv a údržby detských ihrísk v majetku mesta Žilina, zabezpečenie opráv a údržby prístreškov MHD, lavičiek. Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Obnova a reštaurovanie atiky primaciálneho paláca a jej sochárskej výzdoby

Obnova a reštaurovanie atiky primaciálneho paláca a jej sochárskej výzdoby

Predmetom zákazky sú projekčné, stavebné a reštaurátorské práce pri obnove atiky a jej sochárskej výzdoby. Zákazka pozostáva z reštaurovania sochárskej výzdoby priečelia a balustrád Primaciálneho paláca v Bratislave v zmysle § 33 zákona NR SR č.49/2002 Z.z. o ochrane pamiatkového fondu a v zmysle § 5 jeho vykonávajúcej vyhlášky Ministerstva ...

Návrh a dodávka elektrické vozové pece pro temperaci žárobetonových dílců

Návrh a dodávka elektrické vozové pece pro temperaci žárobetonových dílců

Předmětem výběrového řízení je návrh a dodávka nové elektrické vozové pece pro temperaci žárobetonových dílců včetně balení, dopravy, montáže, zprovoznění, zkušebního provozu a zaškolení obsluhy. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky.

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kopidlno – stavební úpravy objektů

Rekonstrukce odborných učeben ZŠ Kopidlno – stavební úpravy objektů

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy odborných učeben stávající školy v ulici Tomáše Svobody včetně zateplení, rekonstrukce budovy odborných dílen, spojovací krček. Součástí projektu bude také oplocení a bezbariérový vstup do školy.

Vodovod a splašková kanalizace v obci Libež

Vodovod a splašková kanalizace v obci Libež

vodovod, kanalizace, vodojem, čistírna odpadních vod (vodovodní řady dl. cca 6 122,9 m, kanalizační stoky dl. cca 4 837,1 m, vodojem 2x20 m³, ATS, čerpací stanice, ČOV s kapacitou 350 EO)

Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti PPS Group a.s.

Implementácia inteligentných riešení do výrobného procesu spoločnosti PPS Group a.s.

Predmetom zákazky je dodanie, osadenie a zapojenie tovaru pre potreby opracovania oceľových tabúľ. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod Liptov, stredisko Liptovský Mikuláš

Obaľované asfaltové kamenivo pre Závod Liptov, stredisko Liptovský Mikuláš

Predmetom zákazky je nákup obaľovaného asfaltového kameniva (asfaltové betóny) vrátane dopravy na miesto realizácie stavebných prác, zabezpečujúcich závodom v Liptove pre: - Závod Liptov - stredisko Liptovský Mikuláš, Ružomberok, - Závod Turiec Turčianské Teplice Jedná sa o asfaltové betóny: AC 11 0, II. Predmet zákazky musí spĺňať ...

Cement puzolánový

Cement puzolánový

Predmetom zákazky je dodávka cementu puzolánového v množstve 1 436 ton. Ďalšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Hardvérové vybavenie pre TOMARK, s.r.o.

Hardvérové vybavenie pre TOMARK, s.r.o.

Predmetom zákazky je dodávka, inštalácia a uvedenie do prevádzky nového hardvérového vybavenia so zaškolením obsluhy, migrácia prostredia z existujúcej infraštruktúry, nastavenie prístupov a zabezpečenie dát proti úniku. Podrobne v súťažných podkladoch.

Obstaranie inteligentných zariadení do potravinárskej výroby v spoločnosti THYMOS, spol. s r.o.

Obstaranie inteligentných zariadení do potravinárskej výroby v spoločnosti THYMOS, spol. s r.o.

Predmetom zákazky je obstaranie inovatívnych zariadení do potravinárskej výroby. Zákazka sa delí na 3 časti: 1. Kartónovací stroj, 2. Stroj na vkladanie zabalených produktov do krabičiek, 3. Linka na plnenie plastových kelímkov. Technické špecifikácie jednotlivých zariadení sú súčasťou súťažných podkladov.

Novostavba lékárny a onkologie

Novostavba lékárny a onkologie

Předmětem plnění veřejné zakázky je novostavba objektu lékárny a onkologie v areálu Sdruženého zdravotnického zařízení Krnov a sním související technická infrastruktura v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je vymezen vzorem Smlouvy, který tvoří přílohu zadávací dokumentace.

Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018

Zvýšenie bezpečnosti na cestách II. a III. triedy na rok 2018

Predmetom obstarávania je oprava komunikácií v správe Regionálnej správy ciest Nitra a.s. podľa predloženej dokumentácie, technických správ a výkazov výmer.

Vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Obyce

Vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Obyce

Vybudovanie splaškovej kanalizácie v obci Obyce

Zariadenia pre výrobky z čistenej zeleniny/ovoc

Zariadenia pre výrobky z čistenej zeleniny/ovoc

Zariadenia pre výrobky z čistenej zeleniny/ovacia a mrazené výrobky v zložení: Dávkový lúpač(3 ks), Lúpacie zariadenie Šokový schladzovač azmrazovač

Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrá

Horizontálne vyvrtávacie obrábacie centrá

Predmetom zákazky je dodanie horizontálnych vyvrtávacích obrábacích centier - 2 ks.

Zberové vozidlo s rotačným lisovaním na bioodpad

Zberové vozidlo s rotačným lisovaním na bioodpad

Subor techniky a materialu na ucely prevadzky zhodnocovania biologicky rozlozitelnych komunalnych odpadov.

Robotizované zváracie pracoviská

Robotizované zváracie pracoviská

Predmetom zákazy je dodanie a inštlalácia troch rôznych robotizovaných zváracích pracovísk. Ide o tri samostatné, vecne, logicky a funkčne oddelené samostatné časti zákazky. Podrobne v súťažných podkladoch.

Splašková kanalizace a ČOV Voleč

Splašková kanalizace a ČOV Voleč

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Voleč.

Zariadenia na výrobu štiav

Zariadenia na výrobu štiav

Zariadenia na výrobu štiav v zložení: Odšťavovač citrusov Centrifúga Pasterizačné zariadenie

Elektrická energia

Elektrická energia

Predmetom zadania zákazky je pravidelné zabezpečenie Dodávky ELEKTRICKEJ ENERGIE a prevzatí zodpovednosti za odchýlku vrátane DISTRIBÚCIE v rámci pravidiel stanovených prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len PDS) na obdobie 12 mesiacov v dohodnutom zmluvnom množstve, akosti, čase, mieste a v štruktúre spotreby v jednotarifnom pásme. ...

Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice

Kanalizace, ČOV a vodovod Mirotice

Předmětem plnění díla je výstavba kanalizace, ČOV a rekonstrukce částí stávajících vodovodních řadů v intravilánu města Mirotice. Návrh kanalizace vyplývá z konfigurace okolního terénu, charakteru obytné zástavby a požadavku na, pokud možno gravitační odkanalizování zájmového území. Navrženo je odkanalizování oddílnou, převážně gravitační, ...

CNC obrábacie pracovisko

CNC obrábacie pracovisko

Predmetom zákazky je dodávka obrábacieho pracoviska s príslušenstvom.

Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti PROBUGAS a.s.

Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti PROBUGAS a.s.

Predmetom zákazky je dodanie technológie, hardwaru a softwaru v rámci projektu "Zvýšenie technologickej a inovačnej úrovne v spoločnosti PROBUGAS a.s. prostredníctvom zlepšenia efektivity a podpory kvality výrobného a distribučného procesu". Predmet zákazky je rozdelený na tri časti. 1. Predmetom zákazky je dodávka: Technologický celok I: ...

(záznamy 401/425 z 1392)  strana 17 / 56