NKP SZ Vimperk - Horní zámek Vimperk - probouzení zimního zámku

NKP SZ Vimperk - Horní zámek Vimperk - probouzení zimního zámku

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce na obnově (rekonstrukci) Horního zámku, který se nachází v areálu Národní kulturní památky Státního zámku Vimperk. Realizace obnovy zahrnuje Horní zámek, včetně vybraných fasád, Vlčkovu věž a areálové sítě – voda, kanalizace, silnoproud, slaboproud a suchovod. Řešené části Horního zámku budou ...

Servis klimatizácie a vzduchotechniky v TTIP – Trnava Industrial Park

Servis klimatizácie a vzduchotechniky v TTIP – Trnava Industrial Park

Predmetom zákazky je pravidelný sezónny servis klimatizácie a vzduchotechniky v objektoch SO01A, SO01B, SO 02 a PO 01 v TTIP. Súčasťou zákazky bude: vykonanie mimozáručného, havarijného servisu a prípadných opráv s dodaním v NPK určených náhradných dielov, v prípade poruchy na klimatizačných a vzduchotechnických zariadeniach. vykonanie ...

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonov nad Turňou

Vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonov nad Turňou

Predmetom zákazky sú vodozádržné opatrenia v intraviláne obce Jablonov nad Turňou. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zajištění výstav a veletrhů pro projekt na propagaci sladkovodní akvakultury

Zajištění výstav a veletrhů pro projekt na propagaci sladkovodní akvakultury

Předmětem zakázky je zajištění realizace výstav, které jsou zaměřeny na propagaci sladkovodních ryb a prezentaci sladkovodní akvakultury pro širokou veřejnost, a to včetně zajištění doprovodného programu. Více informací viz Výzva.

Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4

Rekonstrukce bytového domu Dejvická 184/4

Celková rekonstrukce domu. Cílem rekonstrukce je náhrada staticky nevyhovujících konstrukcí domu konstrukcemi novými a vytvoření nového dispozičního řešení domu, výměna střechy.

Tlačiareň na priamu potlač textilu

Tlačiareň na priamu potlač textilu

Predmetom obstarávania je nákup strojových zariadení

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pokážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných pokážok

Zabezpečenie stravovania zamestnancov prostredníctvom stravných poukážok Stravné lístky, dodanie stravných lístkov, zabezpečenie stravovania v zmluvných stravovacích zariadeniach.

Hygienické prostriedky

Hygienické prostriedky

Predmetom zákazky je dodávka hygienických a čistiacich prostriedkov slúžiacich na zabezpečenie chodu jednotlivých fakúlt a súčastí Univerzity Komenského.

Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie

Nemocnice Vyškov – Rekonstrukce budovy B – oddělení ORL a neurologie

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a modernizace lůžkových oddělení neurologie ve 2.NP a 3.NP budovy B a přesun centra léčebné rehabilitace z budovy C do budovy B, konkrétně do 1.NP a části 1.PP. Dojde tím ke koncentraci veškerých pracovišť iktového centra, takže bude možno optimalizovat logistiku příjmu a transportu pacientů. Pracoviště ...

Tlačiarenské práce pre Múzeum mincí a medailí Kremnica

Tlačiarenské práce pre Múzeum mincí a medailí Kremnica

Predmetom zákazky je výber poskytovateľa služieb tlače informačných a propagačných materiálov Národnej banky Slovenska - Múzea mincí a medailí v Kremnici vrátane ich balenia a dopravy do miesta dodania.

Specializovaný ultrazvukový systém pro intraoperační zobrazování, konzilia pro Chirurgickou kliniku

Specializovaný ultrazvukový systém pro intraoperační zobrazování, konzilia pro Chirurgickou kliniku

Předmětem plnění je dodávka nového specializovaného ultrazvukového systému pro intraoperační zobrazování, konzilia s příslušenstvím, nutným pro instalaci, uvedení do provozu a bezproblémový provoz a poskytování záručních a pozáručních servisních služeb k dodanému systému. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Vybavenie odborných učební – ZŠ, Gašpara Haina 37 a ZŠ, Nám. Štefana Kluberta 10 v Levoči

Vybavenie odborných učební – ZŠ, Gašpara Haina 37 a ZŠ, Nám. Štefana Kluberta 10 v Levoči

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na šesť častí v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť A - ZŠ Gašpara Haina 37 Časť A2: Technické a technologické vybavenie IKT - ZŠ Gašpara Haina 37 Časť A3: Interiérové vybavenie nábytok - ...

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa

Odkanalizování části města Děčín - Horní Oldřichov - I. a II. etapa

Bude vybudována splašková a dešťová kanalizace, rekonstrukce vodovodního řadu včetně realizace přeložek, výstavba veřejného osvětlení a oprava komunikace v celé ploše. Veškeré práce bude nutno provádět v koordinaci s rekonstrukcí elektrického vedení, které bude provádět firma určená investorem ČEZ Distribuce a. s. !!!! Prohlídka místa plnění ...

Prestavba objektu na bytový dom ul. J. Kréna v Novom Meste nad Váhom

Prestavba objektu na bytový dom ul. J. Kréna v Novom Meste nad Váhom

Predmetom zákazky je komplexná prestavba objektu bývalých kasární na bytový dom. Prestavbou sa v objekte vytvorí 63 bytových jednotiek prístupných tromi samostatnými vchodmi. Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v projektovej dokumentácii. Celú projektovú dokumentáciu a výkaz výmer je možné stiahnuť na nasledovnej linke: ...

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov materská škola a obecný úrad Plevník-Drienové

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov materská škola a obecný úrad Plevník-Drienové

Dispozičné riešenie suterénu sa nebude meniť. V miestnosti skladu, kde sú osadené zásobníky TÚV pribudne nová jednotka VZT. Strop v suteréne bude zateplený izoláciou z minerálnej vlny hr.150mm. Jestvujúce plynové kotly budú nahradené novými. V novej miestnosti VZT budú jestvujúce dvere nahradené požiarnym uzáverom. Oceľové zábradlie pri schodisku ...

Zneškodnenie odpadov vrátane ich prepravy z Banskej Štiavnice

Zneškodnenie odpadov vrátane ich prepravy z Banskej Štiavnice

Predmetom zadávania zákazky je odvoz a zneškodnenie odpadov v súlade so zákonom č.79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, prípadne podľa ekvivalentných právnych noriem platných v členských krajinách podľa sídla uchádzača. Odpad je tvorený na území mesta Banská Štiavnica a okolitých obcí, pre ktoré verejný obstarávateľ ...

II/446 Libina - průtah

II/446 Libina - průtah

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce. Předmětem stavby jsou stavební úpravy části stávající silnice II/446 v km 35,171 až 38,457 celkového staničení silnice. Silnice se nachází v intravilánu obce Libina v Olomouckém kraji. Směrové i výškové vedení trasy bude kopírovat stávající stav s drobnými korekcemi. Ze závěru diagnostiky byl ...

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti NANOTEC s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti NANOTEC s.r.o.

Nákup automatickej prevíjacej linky médií na zefektívnenie výroby

Mamografický RTG přístroj s digitálním detektorem

Mamografický RTG přístroj s digitálním detektorem

Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku mamografického RTG přístroje s digitálním detektorem a provádění pozáručního servisu.

Vzduchotechnika - Zimný štadión

Vzduchotechnika - Zimný štadión

V časti projektu Vzduchotechnika je riešené vetranie jednotlivých rekonštruovaných priestorov objektu SO 01 Zimný štadión v Žiari nad Hronom tak, aby boli zaistené predpísané hodnoty hygienickej výmeny vzduchu, čistoty a pohody prostredia v riešených miestnostiach, ktoré to vyžadujú. Tiež za účelom vytvorenia vyhovujúcich mikroklimatických ...

Jazykové vzdelávacie aktivity

Jazykové vzdelávacie aktivity

Predmetom tejto zákazky je zabezpečenie jazykového vzdelávania sudcov, prokurátorov a justičných zamestnancov v odbornej právnickej terminológii v anglickom a francúzskom jazyku, krátkodobých a dlhodobých zahraničných stáží, konferencií a tlmočníckych a prekladateľských služieb počas odborného vzdelávania. Podrobný opis predmetu zákazky sa ...

Odborné vzdelávanie zamestnancov

Odborné vzdelávanie zamestnancov

Predmetom zákazky je odborné vzdelávanie a overovanie odbornej spôsobilosti zamestnancov obstarávateľa vo vybraných profesiách v zmysle zákona č. 513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č. 514/2009 Z.z. o doprave na dráhach, vyhlášky č. 245/2010 Z.z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej ...

Komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa

Komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa

Predmetom zákazky je komplexné poistenie majetku verejného obstarávateľa nadobudnutého najmä zo štrukturálnych fondov Európskej únie. Predmetom zákazky je poistenie majetku verejného obstarávateľa proti živelným rizikám, odcudzeniu a vandalizmu, poistenie strojov, strojových zariadení a elektroniky, poistenie zodpovednosti za škodu.

Lieky ATC skupiny A16AB02

Lieky ATC skupiny A16AB02

Lieky ATC skupiny A16AB02

(záznamy 276/300 z 1295)  strana 12 / 52