Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu – ZMO Spiša

Príležitostné spoločné obstarávanie zemného plynu – ZMO Spiša

Predmet zákazky tvorí dodávka zemného plynu, skoordinovanie a zabezpečenie prepravy a distribúcie plynu, resp. poskytovanie systémových služieb v kvalite garantovanej technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre organizácie pristupujúce k VO na základe podmienok ...

Prístrojové laboratórne vybavenie

Prístrojové laboratórne vybavenie

Predmetom zákazky je dodávka základného a špecifického prístrojového vybavenia využiteľného v procese biobankovania, najmä pre potreby spracovania vzoriek biologického materiálu a databázovania/hodnotenia obrazových dát z FFPE (formalin fixed parafine embeded) preparátov.

Multifunkčné komunálne vozidlo

Multifunkčné komunálne vozidlo

Predmetom zákazky je nákup multifunkčného komunálneho vozidla.

Poptávám opravu motoru k bazénové filtraci

Poptávám opravu motoru k bazénové filtraci

Hledám firmu, která opraví motor k bazénové filtraci MARIMEX Star 4. Co nejblíže k mému bydlišti (Jevišovka).

Centrum obce Iža - rekonštrukcia kultúrneho domu

Centrum obce Iža - rekonštrukcia kultúrneho domu

Stavba je realizovaná za účelom zachytávanie zrážkovej vody s vybudovaným dažďových záhrad a zberného jazierka s pôdorysnou plochou 750m2 s objemom 1000m3 aby sme zmiernili negatívny dopad dôsledkov zmeny klímy. Predmetný projekt na stavebné povolenie rieši vytvorenie spevnených plôch, zelených parkovísk, sadových úprav a realizáciu zberného ...

Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia

Prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia

Predmetom zákazky sú prieskumné práce pre protipovodňové opatrenia predstavujúce výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch v povodí toku Ľubice a v oblasti Levočských vrchov, a to najmä (i) Geologický prieskum, (ii) hydrogeologický prieskum, (iii) inžiniersko-geologický a geotechnický prieskum. Táto zákazka sa delí ...

Poptávám náhradní planžetu k holicímu strojku

Poptávám náhradní planžetu k holicímu strojku

Poptávám náhradní planžetu k holicímu strojku Braun 5612.

Testovanie fungicídnej účinnosti rastlinných extraktov v simulovaných podmienkach

Testovanie fungicídnej účinnosti rastlinných extraktov v simulovaných podmienkach

Predmetom zákazky je poskytnutie služby testovania fungicídnej účinnosti rastlinných extraktov v simulovaných a reálnych podmienkach. Predmet zákazky je rozdelený na dve časti. Predmetom I. časti predmetu zákazky je testovanie fungicídnej účinnosti vybraných rastlinných extraktov v simulovaných prírodných podmienkach v skleníkoch alebo ...

Integrovaný počítačový systém

Integrovaný počítačový systém

Predmetom zákazky je Digitalizácia a robotizácia výrobných procesov spoločnosti. Predmet zákazky je rozdelený na nasledujúce 2 samostatné časti: 1. Integrovaný počítačový systém 2. Robotizované centrum s pracoviskom na zváranie a pracoviskom na zváranie a delenie

Opravy a údržba elektrozariadení

Opravy a údržba elektrozariadení

Predmetom zákazky je oprava a údržba elektrozariadení v technologických a netechnologických objektoch JAVYS, a.s. a pozostáva z preventívnej údržby a korektívnej opravy, zo zabezpečenia špeciálnych činností súvisiacich s dodržaním legislatívy a technických podmienok zariadení elektrických, druh - rozvodňa VVN, VN, rozvádzač 6 kV a 4kV, ...

Monitorovanie vybraných prvkov v povrchových vodách II. - Analýza dioxínov

Monitorovanie vybraných prvkov v povrchových vodách II. - Analýza dioxínov

Predmetom zákazky bude vykonanie analýz dioxínov v telách vybraných druhov rýb. Stručný opis zákazky: Predmetom zákazky je potvrdzujúca analýza dioxínov (suma pre polychlórované dibenzodioxíny (PCDD), polychlórované dibenzofurány (PCDF) a dioxínom podobné polychlórované bifenyly (DL-PCB)) podľa smernice 2013/39/EÚ v telách vybraných druhov rýb ...

Výstavba protipovodňových zariadení v obci Marcelová

Výstavba protipovodňových zariadení v obci Marcelová

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. Projekt sa zameriava na odvodnenie predmetného územia od zrážok, ktoré majú dlhodobo kumulatívny charakter predovšetkým v jarných a letných mesiacoch, kedy nerovnomerným spádom zrážok dochádza k zatápaniu intravilánu obce. Vzhľadom k prebiehajúcim globálnym ...

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba

Predmetom zákazky je poskytovanie pracovnej zdravotnej služby v podmienkach Jadrovej a vyraďovacej spoločnosti, a.s. podľa Zákona č.355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia v znení neskorších predpisov, Vyhlášky č.208/2014 Z. z. o podrobnostiach, o rozsahu a náplni výkonu pracovnej zdravotnej služby, o zložení tímu odborníkov, ...

Sušené rastliny na extrakciu

Sušené rastliny na extrakciu

Predmetom zákazky je dodávka desiatich druhov sušených liečivých rastlín, ako rastlinnej suroviny na prípravu extraktov, vrátane dopravy na miesto uskladnenia. Požadovaná hmotnosť egalizácie balenia sušených liečivých rastlín je minimálne 10 kg. Tieto sušené liečivé rastliny musia byť zabalené vo viacvrstvových papierových vreciach alebo v ...

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti AVECAN SLOVAKIA, s.r.o.

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti AVECAN SLOVAKIA, s.r.o.

Predmetom zákazky je dodávka inovatívnej technológie, ktorá sa skladá z 3 logických celkov a to : 1. 4-osé CNC obrábacie centrum 2. CAD/CAM systém pre plánovanie, konštrukciu a prípravu výroby 3. Vertikálne CNC obrábacie centrum Podrobný opis predmetu zákazky sa nachádza v časti B. súťažných podkladov (ďalej aj ako SP).

Automatizovaný výrobný proces na výrobu 5-osích frézarských dielov

Automatizovaný výrobný proces na výrobu 5-osích frézarských dielov

Predmet zákazky je rozdelený do troch samostatných častí (logických celkov): 1. Automatizovaný výrobný proces na výrobu 5-osích frézarských dielov, 2. Automatizovaný výrobný proces na výrobu sústružnícko-frézarských dielov, 3. Robot (2ks). Ucházdač môže predložiť ponuku na jednu alebo viac častí predmetu zákazky. Bližšie inforácie sú uvedené ...

Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti MAJK s.r.o.

Automatizácia výrobného procesu v spoločnosti MAJK s.r.o.

Predmetom zákazky je dodávka vytlačovacej linky na gumu. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Technické zariadenia 1 - Servery a storage

Technické zariadenia 1 - Servery a storage

Predmetom zákazky je dodávka technických zariadení serverov a storage: 1. Servery platformy x86 2. Servery platformy Risc 3. Operačný systém k serverom, software 4. Diskové polia 5. Zálohovacie a archivačné knižnice 6. Iná súvisiaca infraštruktúra Súčasťou predmetu zákazky sú aj všetky súvisiace licencie a služby zabezpečenia 4-ročnej ...

Podpora inovácií v spoločnosti IZOSTAV spol. s r.o.

Podpora inovácií v spoločnosti IZOSTAV spol. s r.o.

Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky zariadení slúžiacich na spracovanie dreva, spracovanie a sušenie drevého odpadu a teplovzdušného kotla na pelety.

Inštalácia fotovoltaických panelov

Inštalácia fotovoltaických panelov

Predmetom zákazky je dodanie a montáž fotovoltaických panelov a vyvedenie celého výkonu do vlastnej elektroinštalácie podľa priloženej dokumentácie.

Speciální rackové pracovní stanice

Speciální rackové pracovní stanice

Předmětem podlimitní veřejné zakázky je nákup speciálních rackových stanic, dle specifikace uvedené v Zadávací dokumentaci.

Výmena vybraných okien v objekte Ekonomickej univerzity - hliníkové okná

Výmena vybraných okien v objekte Ekonomickej univerzity - hliníkové okná

"Výmena vybraných okien v objekte Ekonomickej univerzity v Bratislave hliníkové okná" je vymedzená projektovou dokumentáciou vypracovanou Ing. Arch. Rastislavom Miklušom, Cintorínska 28, Ivanka pri Dunaji a výkazu výmer, ktoré tvoria prílohu č. 1 k súťažným podkladom.

Celková rekonštrukcia telocviční v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava

Celková rekonštrukcia telocviční v SOŠ polygrafickej, Račianska 190, Bratislava

Predmetom zákazky je celková rekonštrukcia objektu telocviční a príslušenstva telocviční (rekonštrukcia vnútorných povrchov a obkladov, výmena výplní otvorov, zateplenie obalových konštrukcií objektu a pod.), ktoré sú súčasťou objektu Strednej odbornej školy polygrafickej na ul. Račianska 190.

Poloautomatický výsekový stroj s vylupovacou jednotkou

Poloautomatický výsekový stroj s vylupovacou jednotkou

Jedná sa o obstaranie inovatívnych technológií na výrobu kartónových obalov. 1. časť predmetu zákazky: Poloautomatický výsekový stroj s vylupovacou jednotkou 2. časť predmetu zákazky: Poloautomatický dvojhlavový šicí stroj. Podrobné požiadavky na predmet zákazky viď v súťažných podkladoch v časti D - Opis predmetu zákazky.

Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMO Spiša

Príležitostné spoločné obstarávanie elektrickej energie – ZMO Spiša

Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre organizácie pristupujúce k VO na základe podmienok stanovených v Oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v súťažných podkladoch.

(záznamy 276/300 z 1420)  strana 12 / 57