Poptávám doplněk stravy BochaSweet™

Poptávám doplněk stravy BochaSweet™

Poptávám doplněk stravy BOCHASWEET ™ .

Dynamický nákupní systém pro organizační a technické zajištění jednání ŘO OP VVV 2019 - 2021

Dynamický nákupní systém pro organizační a technické zajištění jednání ŘO OP VVV 2019 - 2021

Zavedení DNS pro účely pořízení služeb organizačního a technického zajištění akcí pro potřeby Řídicího orgánu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání včetně poskytnutí souvisejících služeb (kategorie A) a poskytování cateringových služeb na území ČR (kategorie B).

Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti

Determinanty a procesy formující environmentální postoje a chování české veřejnosti

Předmětem veřejné zakázky ve výzkumu, vývoji a inovacích je získání návrhu řešení projektového rámce formou soutěžního dialogu na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji nebo inovacích až do podoby realizovatelného projektu, který bude mít atributy aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje nebo inovace. Projektový rámec směřuje k definici ...

Poptávám dodávku a instalaci dataprojektoru

Poptávám dodávku a instalaci dataprojektoru

Poptávám dodávku a instalaci dataprojektoru.

Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ

Rekonstrukce parovodu na horkovod v Přerově - III. a IV.etapa - část PS a NZ

- Vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby části strojní, elektro, MaR, stavebních a montážních prací, včetně demontáží, případných provizorií a přeložek v souladu s vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb v platném znění a dle Přílohy č. 5 Smlouvy. -Kompletní rekonstrukce předávacích stanic pára/voda na voda/voda, tzn. ...

Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budovy VK Praha, DAP

Posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti budovy VK Praha, DAP

Předmětem plnění veřejné zakázky je doplnění již instalovaného PTZS o doplnění PTZS do prostor SERVEROVEN, instalaci kamerového IP systému s výměnou již instalovaných analogových kamer za AHD kamery a doplnění IP kamer do požadovaných prostor, instalaci IP videotelefonu pro systém EKV

Dodávka komplexního systému SIEM

Dodávka komplexního systému SIEM

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka komplexního systému zajišťujícího monitoring, sběr, centrální ukládání a vyhodnocování bezpečnostních událostí ze sítě, serverů, databází, aplikací a dalších zdrojů v prostředí DP (dále jen „SIEM“ či „Systém“). Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci a v jejích přílohách.

Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ul. mieru v Bytči

Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ul. mieru v Bytči

Projekt s názvom: "Modernizácia vzdelávacieho prostredia v ZŠ na Ul. mieru v Bytči, sleduje nákup a realizáciu nasledovných predmetov zákazky: - obstaranie vybavenia dvoch jazykových učební - obstaranie vybavenia školskej knižnice/študovne - obstaranie vybavenia dvoch IKT učební. Kapacita školskej infraštruktúry ZŠ 800 žiakov. Počet knižníc ...

Inhibitory proteinkináz a jiná cytostatika

Inhibitory proteinkináz a jiná cytostatika

Předmětem zakázky jsou průběžné dodávky inhibitorů proteinkináz a jiných cytostatik po dobu 3 let dle aktuálních potřeb zadavatele.

Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020

Výběr dodavatele koagulantu pro ÚČOV Ostrava pro období 1. 4. 2019 – 31. 12. 2020

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka roztoku síranu železitého a směsného roztoku síranu hlinitého a síranu železitého, a to po období od 1. 4. 2019 (případně od data uzavření smlouvy na veřejnou zakázku, dojde-li k němu později) až do 31. 12. 2020.

Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto, km 0,000-3.633 – 1. etapa, km 0,000 – 1,881

Přivaděč Vyšní Lhoty – Žermanice, koryto, km 0,000-3.633 – 1. etapa, km 0,000 – 1,881

Předmětem stavby je oprava opevnění uměle vybudovaného koryta přivaděče z Vyšních Lhot do Žermanic.

Přístavba ZŠ Hrochův Týnec – vybavení učeben

Přístavba ZŠ Hrochův Týnec – vybavení učeben

Předmětem zadávacího řízení a následného plnění předmětu této veřejné zakázky je provedení komplexních dodávek nábytku, zařízení, technologií (hardware i software) a souvisejícího vybavení pro učebny a další vymezené prostory ZŠ Hrochův Týnec, a to v rámci přestavby ZŠ Hrochův Týnec.

I/14 Úpice most e.č.14-082, oprava

I/14 Úpice most e.č.14-082, oprava

Jedná se o opravu jednopolového mostu z prefabrikátů I73 dl. 30m. V rámci opravy dojde k odbourání mostního svršku, podélnému rozdělení nosné konstrukce, vyzvednutí nosné konstrukce, obourání degradových částí opěr, dobetonování opěr, osazení nových ložisek, spuštění nosné konstrukce, revize předpínacích kabelů, spřažená deska, izolace, nové ...

Obnova povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v letech 2019-20

Obnova povrchů vozovek silnic II. a III. třídy ve Zlínském kraji v letech 2019-20

Předmětem zadávacího řízení na uzavření rámcové dohody je výběr účastníků, kterým budou zadávány jednotlivé veřejné zakázky, jejichž předmětem je obnova povrchu vozovek vybraných úseků silnic II. a III. tříd Zlínského kraje, která spočívá v provedení spojovacího postřiku, položení nové obrusné vrstvy vozovky z asfaltobetonu, provedení zkoušek (dle ...

Pardubice - Černá za Bory - malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

Pardubice - Černá za Bory - malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983

Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zhotovení díla „Pardubice – Černá za Bory – malá okružní křižovatka silnic II/322 a III/2983“ v rozsahu specifikovaném výkazem výměr a soupisem prací k ocenění a výzvou k podání cenové nabídky. Křižovatka se nachází, dle platného ÚzP, v zastavitelné části města Pardubice – městské části ...

Domov důchodců Prostějov - modernizace sociálního zařízení

Domov důchodců Prostějov - modernizace sociálního zařízení

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce, které řeší modernizaci obytných buněk a buněk sloužících pro potřeby klientů v ubytovacím objektu. A s tím související práce – výměna stoupaček kanalizace, napojení na rozvody vody, zařizovacích předmětů, nové potrubí VZT, rozvody elektroinstalace a slaboproudé rozvody.

ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební

ZŠ Československej armády - zriadenie špecializovaných učební

Predmetom zákazky je vnútorné vybavenie ZŠ, konkrétne dodávka vnútorného vybavenia učební, rozdelená na tri časti v závislosti od ich využitia ako aj ich konečného umiestnenia v nasledovnom rozsahu: Časť 1: Didaktické pomôcky Časť 2: Technické a technologické vybavenie - IKT Časť 3: Interiérové vybavenie - nábytok

Úklidové služby pro objekty Muzea umění Olomouc

Úklidové služby pro objekty Muzea umění Olomouc

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění úklidových služeb vnitřních prostor objektů a přilehlých vnějších ploch.

Lesnická technika – štípací a krátící stroj na palivové dřevo

Lesnická technika – štípací a krátící stroj na palivové dřevo

Zadavatel hodlá zadat veřejnou zakázku na dodávku, jejímž předmětem je pořízení mobilního štípacího a krátícího stroje na palivové dřevo.

Zajištění úklidových služeb v Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Zajištění úklidových služeb v Oblastní nemocnici Náchod a.s.

Zajištění úklidových služeb vnitřních prostor zadavatele vlastními pracovníky, prostředky a na vlastní náklady dodavatele, a to v souladu s hygienickými normami dle vyhlášky č. 306/2012 Sb. Dodavatel se musí řídit úklidovým a dezinfekčním plánem jednotlivých oddělení, včetně sběru odpadu a jeho ukládání na místo k tomu určenému, při běžném ...

Měření sil na kole auta

Měření sil na kole auta

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka zařízení pro měření sil a momentů na jednom kole osobního automobilu za provozu. Součástí dodávky má být kompletní systém pro realizaci tohoto měření, tedy měřící zařízení, měřící ústředna (DAQ), prostředek pro přenos dat z měřícího zařízení do měřící ústředny, součásti potřebné pro upevnění na vozidle, ...

5-osé frézovacie centrum

5-osé frézovacie centrum

Vertikálne CNC frézovacie zariadenie vybavené riadiacim systémom pre použitie CNC programov. Zákazka realizovaná v elektronickom systéme IS EVO ver. 18.0 , reverzná verejná súťaž

Poptávám výkup historických bankovek

Poptávám výkup historických bankovek

Poptávám výkup historických bankovek.

Poptávám ovocný strom

Poptávám ovocný strom

Poptávám ovocný strom, nebo keř.

954 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část, zemní práce pro záchranný archeologický výzkum

954 - I/11 Opava, severní obchvat - západní část, zemní práce pro záchranný archeologický výzkum

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou zemní práce pro záchranný archeologický výzkum a pyrotechnický průzkum, tyto práce jsou vyvolány plánovanou výstavbou úseku silnice I/11 Opava, severní obchvat – západní část. Zemní práce budou prováděny v koordinaci a na základě požadavku a pro zajištění potřeb zhotovitele záchranného archeologického ...

(záznamy 276/300 z 1047)  strana 12 / 42