Odvoz a zneškodnenie komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom
Predmetom zákazky sú služby na zabezpečenie odvozu a zneškodnenia komunálneho odpadu v obci Závadka nad Hronom.
Údržba komunikační zeleně
Předmětem této veřejné zakázky, resp. veřejných zakázek zadávaných na základě jednotlivých rámcových dohod, je údržba komunikační zeleně na území hlavního města Prahy, a to především zeleně, která se nachází v okolí pozemních komunikací ve správě zadavatele.
Centrální nákup kancelářských potřeb pro Pardubický kraj
Předmětem zakázky je dodávka kancelářských potřeb Pardubickému kraji a podřízeným organizacím Pardubického kraje. Pardubický kraj vystupuje jako centrální zadavatel dle § 9 Zákona. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření rámcové smlouvy s jedním vybraným dodavatelem jako prodávajícím na straně jedné a pověřujícími zadavateli jako kupujícími ...
Nákup 10 000 tis. l nafty motorové Arktic 2
Předmětem VZ je dodávka nákup 10 000 tis. l nafty motorové pro arktické nebo extrémně zimní klima třídy 2 dle ČSN EN 590 + A1 bez obsahu biosložek v jakosti a provedení dle zadávací dokumentace.
Centralizovaný nákup zemního plynu v období od 1. 1. 2021 do 1. 1. 2024
Fyzická dodávka zemního plynu do odběrných míst Zadavatele a pověřujících zadavatelů s převzetím závazku odebrat zemní plyn z distribuční soustavy, včetně přenesení odpovědnosti za odchylku na dodavatele podle Energetického zákona a dle vyhlášky Energetického regulačního úřadu č. 349/2015 Sb., o pravidlech trhu s plynem a dalších prováděcích ...
Dodávka mamografu se stereotaktickou jednotkou
Předmětem plnění veřejné zakázky v tomto zadávacím řízení je dodávka nového (nikoliv repasovaného) a nepoužitého zdravotnického přístroje a zařízení včetně montáže, tj. instalace, uvedení dodaného zařízení do provozu, instruktáže obsluhy a poskytování smluvního plného servisního zabezpečení po dobu 10 let, z toho nejméně 24 měsíců po uvedení do ...
Dodávky léčivých přípravků dle ATC skupiny J05AP55 - SOFOSBUVIR pro Nemocnici České Budějovice, a.s
Předmětem této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků dle anatomicko-terapeuticko-chemických skupin tzv. ATC skupina J05AP55 - SOFOSBUVIR pro Nemocnici České Budějovice, a.s.
Zimní údržba a očista města Studénky
Předmětem zakázky je zajištění služeb pro město Studénka spočívající v zajištění zimní údržby místních komunikací, chodníků, schodišť, autobusových a vlakových zastávek a dalších specifikovaných ploch města. Součástí poskytování služeb je i zajištění očisty města jako celku.
R 1903 Výpočetní klastr
Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení, sestávající se z dodávky, instalace a zprovoznění výpočetního klastru, který obsahuje 14 identických výpočetních uzlů, jeden 10Gb a jeden 1Gb Ethernet switch. Výpočetní klastr bude sloužit k intenzivním výpočtům a zpracovaní objemných experimentálních dat, která budou získávána různými způsoby.
Poptávám infuzní lahvičky
Poptávám infuzní lahvičky na 60 ml, barva: čirá, bez závitového uzávěru, 20 ks. Gumové zátky na infuzní lahvičky (uzávěry nešroubovací, pryžové zátky, pasující na lahvičky na 60 ml), 20 ks.
Rekonštrukcia výťahov UNLP Košice
Predmetom zákazky je rekonštrukcia technicky a morálne zastaraných výťahov so zohľadnením jestvujúcej výťahovej šachty a súčasných zákonných a technických noriem pre výťahy a ich prevádzku na adrese verejného obstarávateľa - pracovisko Rastislavova 43 a pracovisko Trieda SNP Košice.
Servis na údržbu záznamových zařízení ZOS
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření servisní smlouvy s jedním dodavatelem na zajištění pravidelného servisu na údržbu stávajících záznamových zařízení ReDat pro ZOS (zdravotnické operační středisko). Bližší specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 4 zadávací dokumentace.
Rámcová dohoda na modernizaci zastávkového informačního systému Středočeského kraje
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody, kterou se vymezí podmínky spolupráce zadavatele a vybraného dodavatele při realizaci jednotlivých dílčích dodávek (dále též „Rámcová dohoda“). Na základě takto uzavřené Rámcové dohody budou následně zadávány jednotlivé veřejné zakázky na dodávky (tj. vystavovány jednotlivé ...
LF HK – MRR – PRSP na UK – Modely, přístroje a pomůcky pro výuku
Předmětem plnění jednotlivých částí veřejné zakázky jsou dodávky modelů, přístrojů a pomůcek pro výuku na Univerzitě Karlově, Lékařské fakultě v Hradci Králové. Předmět plnění příslušné části veřejné zakázky je blíže specifikován v obchodních a platebních podmínkách pro příslušnou část veřejné zakázky (příloha dokumentace výběrového řízení) a ...
Časť 1. - objekty a zariadenia v Trnavskom kraji
Služby a práce pozostávajú z vykonávania pozáručných a záručných servisných služieb, obsluhy zariadení a koordinácie servisných prác pre: A.Výťahy B.Brány a rampy C.Chladenie a vzduchotechnika D.Trafostanice E.UPS náhradných zdrojov F.Dieselagregáty G.Merania a regulácie H.Rotomaty I.Obsluhu zariadení (kotolne, ČOV, komíny) J.Servis ...
Integrovaný systém úradov verejného zdravotníctva
Riešenie bude využívané v biznis prostredí ÚVZ a RÚVZ. Pracovníci sa budú pripájať cez vybudovanú sieťovú infraštruktúru alebo prostredníctvom mobilného pripojenia. Verejnosť (občania a právnické osoby) budú komunikovať prostredníctvom realizovaných služieb a verejného portálu. Projekt je zameraný na: - Vytvorenie a nasadenie nových systémov, - ...
Dodávka výkonného paralelního počítačového clusteru pro analýzu dat II
Předmětem plnění veřejné zakázky je (i) dodání zařízení v podobě výkonného paralelního počítačového clusteru pro analýzu dat, (ii) provést komplexní instalaci dodávky, tedy zejména instalaci zařízení a všech dalších komponentů, které jsou součástí veřejné zakázky, (iii) provést proškolení pracovníků zadavatele, týkající se obsluhy, konfigurace a ...
Detské jasle v obci Nána
Navrhnutý stav objektu je vytvorený tak aby zvýšil estetický charakter predmetného územia obce, svojim vzhľadom a úpravou fasády zapadol do predmetnej časti a svojim dispozičným riešením spĺňal funkčnosť prevádzky. V predmetnom území sa nachádzajú hlavne jednopodlažné rodinné domy so šikmou strechou (valbová, stanová, sedlová) a strešnou krytinou ...
Dutasteridum a Tamsulosini hydrochloridum 2019
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové kupní smlouvy na dodávky léčivých přípravků (dále také „zboží“) dle potřeb zadavatele.
SZŠ Žilina, stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu
Predmetom zákazky SZŠ Žilina, stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu je modernizácia, stavebné úpravy a zateplenie budovy internátu SZŠ v Žiline v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a zmluvných podmienok.
Prístavba, prestavba a rekonštrukcia hasičských zbrojníc na území mesta Považská Bystrica
Stavebné práce na prístavbe, prestavbe, novostavbe a rekonštrukcii vybraných hasičských zbrojníc na území mesta Považská Bystrica. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Zníženie energetickej náročnosti pavilónu D Obchodnej akadémie Nitra
Práce budú pozostávať z: výmeny okien a dverí, zateplenia obvodových stien, zateplenie strechy, z demontáže a montáže bleskozvodu, z demontáže a montáže rebríka.
Osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia
Predmetom zákazky sú stavebné práce potrebné na obnovu svetelných miest v miestach sústavy verejného osvetlenia a zrezaných stožiarov ako i práce potrebné na výmenu stožiarov v havarijnom stave na území hlavného mesta SR Bratislavy. Cieľom je osadenie nových stožiarov verejného osvetlenia, stavebné práce potrebné na obnovu svetelných miest v ...
Laboratórne vyšetrenia
Vyšetrenie krvného séra musí zahŕňať tieto vyšetrenia: - ALT - AST - ALP - GMT - Bilirubín celkový - Glukózu - Cholesterol celkový - LDL cholesterol - HDL cholesterol - Triacylglyceroly (TAG) - Kyselina močová - Kreatín v sére - Krvný obraz
Výkon operatívnej údržby v netechnologických objektoch
Predmetom zákazky sú opravy a udržiavanie netechnologického majetku v nasledovnom rozsahu : - Opravy a údržba technického a strojného vybavenia a zariadenia budov operatívne opravy vodoinštalácie, kanalizácie, údržbárske práce na zariadeniach vzduchotechniky, ústredného kúrenia, výmena poškodených resp. nefunkčných súčastí - Opravy a údržba VTZ ...