Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů

Zámek Pardubice - využití a obnova zámeckých exteriérů a interiérů

Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění. Stavba bude provedena v rozsahu dle projektové dokumentace (DPS) zpracované společností Svižn s.r.o., se sídlem Milady Horákové 298/123, Hradčany, 160 00 Praha 6, IČ: 03301087, a ...

I/15 Čížkovice - Sulejovice, oprava silnice

I/15 Čížkovice - Sulejovice, oprava silnice

Předmětem zakázky je souvislá velkoplošná oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na komunikaci I/15 Čížkovice - Sulejovice ve staničení km 27,000 - 29,070.

I/15 Lukavec, oprava silnice

I/15 Lukavec, oprava silnice

Předmětem zakázky je souvislá velkoplošná oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na komunikaci I/15 ve staničení km 31,499 - 33,252. Jedná se o tři navazující úseky.

Zpětné získávání tepla z kompresorů KASKO spol. s r. o.

Zpětné získávání tepla z kompresorů KASKO spol. s r. o.

Předmětem zakázky je provedení stavebních prací, dodávek a služeb v souvislosti s generální dodávkou technologie zpětného získávání tepla z kompresorů. Předmět zakázky je podrobně specifikován technickými podmínkami uvedenými v příloze A zadávací dokumentace, v návrhu smlouvy o plnění předmětu zakázky.

FN Motol - Onkogynekologie

FN Motol - Onkogynekologie

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky zdravotnických přístrojů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami a technickou specifikací.

Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa

Řízení dopravy a sběr dopravních dat, 2. etapa

Veřejná zakázka je rozdělena na šest dílčích částí: 1. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 1., 2. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 2., 3. REKONSTRUKCE SVĚTELNÉHO SIGNALIZAČNÍHO ZAŘÍZENÍ (SSZ) - dílčí část 3., 4. DOHLEDOVÝ SUBSYSTÉM - KAMEROVÝ DOHLED SSZ – dílčí část ...

Fotovoltaická elektrárna Brno Cejl - OPPIK

Fotovoltaická elektrárna Brno Cejl - OPPIK

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka, stavba a montáž fotovoltaického systému na budovy, jejichž vlastníkem je Zadavatel a sice na Budovu D, p.č. 814/11, o instalovaném výkonu 26,68 kWp a nominální kapacitě baterií 27,6 kWh; Budovu E p.č. 814/9, o instalovaném výkonu 40,5 kWp a na budovu FGH a Garáže, p.č. 812/4, 814/7, o instalovaném ...

Dodávky reagencií a spotřebního zdravotního materiálu pro analyzátory krevního obrazu

Dodávky reagencií a spotřebního zdravotního materiálu pro analyzátory krevního obrazu

Dodávky reagencií a spotřebního zdravotního materiálu včetně zápůjčky 3 přístrojů

Stanice pro hloubkové plasmové reaktivní iontové leptání 2018/0135

Stanice pro hloubkové plasmové reaktivní iontové leptání 2018/0135

Stanice pro hloubkové plasmové reaktivní iontové leptání

Přístroj pro fragmentaci nukleových kyselin

Přístroj pro fragmentaci nukleových kyselin

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístroje pro fragmentaci nukleových kyselin pro Centrální výzkumné laboratoře Ústavu lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, vstupní validace, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení ...

Dodávka skiagrafického přístroje s přímou digitalizací

Dodávka skiagrafického přístroje s přímou digitalizací

Dodávka skiagrafického přístroje dle ZD

Výběr administrátora soutěže

Výběr administrátora soutěže

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí služby administrátora soutěže o návrh dle ZZVZ a Soutěžního řádu České komory architektů a navazujících jednacích řízení bez uveřejnění na vyhotovení projektové dokumentace na rekonstrukci areálu Trávníčkova a přístavby a nástavby objektu Územního pracoviště Brno I. - Příkop.

Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Východní Čechy

Zajištění provozu a údržby staveb k odvodnění pozemků - oblast Východní Čechy

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je poskytování pravidelných služeb, spočívajících v zajištění funkčnosti a nepřetržitého provozu staveb k odvodnění pozemků pro "oblast Východní Čechy" v souladu s provozním řádem, stavebně-technickou dokumentací a souvisejícími vodoprávními dokumenty, v souladu s příslušnými ustanoveními ...

Elementární analyzátor pro prvky C, H, N a S

Elementární analyzátor pro prvky C, H, N a S

Dodání 1 ks elementárního analyzátoru pro prvky C, H, N a S založeného na vysokoteplotním spalování vzorku dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče II. - část 4 - věže operační, mikroskop operační pro ORL

KNTB Zlín - zvýšení kvality návazné péče II. - část 4 - věže operační, mikroskop operační pro ORL

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace myček instrumentária, operačního mikroskopu a operačních věží. Předmět veřejné zakázky je přitom dále rozdělen do samostatných dílčích částí ve smyslu § 35 a 101 zákona.

Plynový chromatograf

Plynový chromatograf

Dodání 1 ks plynového chromatografu dle specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

Zhromaždenie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Levice

Zhromaždenie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia, Levice

Predmetom zákazky sú stavebné práce k zhromažďovaniu dažďových vôd, ich využitie a likvidácia v objektoch základných škôl mesta Levice. Účelom projektu je zhromažďovanie dažďových vôd, jej využitie a likvidácia v areáloch jednotlivých stavebných objektov. Projekt rieši: retenčné nádrže, vsakovacie objekty a dažďové záhrady. Opatrenie ...

Recyklačný dvor - stavebné práce

Recyklačný dvor - stavebné práce

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ustanovením § 56 zákona o verejnom obstarávaní za stanovených podmienok v súťažných podkladoch, ktorej predmetom bude záväzok úspešného uchádzača (úspešných uchádzačov) vykonať pre obstarávateľskú organizáciu riadne a včas dielo, ktoré je potrebné zhotoviť v rámci realizácie projektu mesta ...

Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu

Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC a zajištění služeb facility managementu

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy na Výkon správy objektů, sportovních zařízení a veřejných WC v majetku zadavatele a zajištění služeb facility managementu vyplývající ze správy těchto objektů.

Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram - Portál občana

Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram - Portál občana

Dodávky včetně služeb - systémů umožňujících elektronickou komunikaci mezi občanem a úřadem a naplnění legislativních požadavků zejména pro oblast eIDAS a úplné elektronické podání; součástí předmětu zakázky je též poskytování služeb podpory provozu. Bližší vymezení je obsaženo v zadávací dokumentaci.

Cyklochodník Hrabovská dolina

Cyklochodník Hrabovská dolina

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác vedúcich k výstavbe cyklistického chodníka od križovatky ulica Makovického s Hrabovskou cestou po korunu hrádze vodnej nádrže na jej západnej časti v rozsahu podľa časti B: Opis predmetu zákazky, projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Zajištění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s.

Zajištění komplexního servisu prádla a pracovních oděvů pro Nemocnici Český Krumlov a.s.

Informace a údaje uvedené v jednotlivých částech zadávací dokumentace (vč. Přílohy č. 1 až č. 7 zadávací dokumentace) představují závazné požadavky zadavatele. Při zpracování nabídky je uchazeč povinen tyto požadavky splnit. V případě, že zadávací podmínky této veřejné zakázky obsahují požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména, ...

Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram - Modernizace agend

Modernizace městského informačního systému MěÚ Příbram - Modernizace agend

Integrace, rozšíření a modernizace IS města. Součástí plnění je též poskytování služeb podpory provozu. Bližší vymezení je obsaženo v zadávací dokumentaci.

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Zajištění konektivity a pořízení vybavení odborných učeben pro základní školy Karlovy Vary

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou dodávky zařízení a služeb (dále také jen „řešení“) – vybudování technologie zajišťující centrální služby pro základní školy – servery s operačními systémy, diskové úložiště, systém pro centrální logování, vyhodnocování a správu událostí a bezpečnostních incidentů, identity management, service desk, ...

Prezentačné predmety

Prezentačné predmety

Predmetom zákazky Prezentačné predmety je komplexné technické zabezpečenie (grafika, tvorba, potlač, výroba a dodanie tovaru) prezentačných predmetov, ktoré slúžia na doplnenie a dotváranie jednotlivých aktivít a podujatí realizovaných v rámci projektu Žiť energiou a agentúry SIEA, ako aj na zvyšovanie povedomia a informovanosti širokej verejnosti ...

(záznamy 251/275 z 1403)  strana 11 / 57