Poptávám písek na tryskání
Poptávám písek k pískování (tryskání), Karlovy Vary.
Fréza
Predmetom zákazky je dodávka technológií na výrobu papierových výrobkov, ktoré pozostávajú z: časti 1 predmetu zákazky Fréza (1 ks) časti 2 predmetu zákazky Sekačka papiera kotúč-hárok (1 ks) Opis jednotlivých častí predmetu zákazky je súčasťou Súťažných podkladov.
Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín
Predmetom zákazky Modernizácia odborného vzdelávania na SOŠ polytechnickej, Dolný Kubín Kňažia sú stavebné úpravy dielní, rekonštrukcia šatní a hygienických zariadení, zateplenie tepelnej obálky budovy a výmena výplňových konštrukcií, plynofikácia a rekonštrukcia ÚK v rozsahu prác a dodávok podľa projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,PD) a ...
Poskytovanie služieb riadenej tlače, skenovania a kopírovania
Zabezpečenie riadenej tlače, skenovania, faxovej služby a kopírovania dokumentov
Proton-transfér reakčný spektrometer – monitorovanie v reálnom čase
Predmetom obstarania majú byť zariadenia na určovanie hmotnostného objemu špecifických látok na báze organických rozpúšťadiel ako je etanol, resp. isopropyl alkohol. Meranie, resp. určovanie miery odbúravania týchto látok je nevyhnutnou súčasťou procesu obaľovania osiva a predstavuje dôležitý zdroj údajov potrebných pre výskumnú činnosť zameranú ...
Stavebné práce pre stavbu: Rozšírenie kapacít MŠ Galaktická 9 - elokované pracovisko
Ide o rozšírenie kapacity predškolského zariadenia - Materská škola Galaktická 9, Košice - elokované pracovisko, stavebno-technickými úpravami nevyužitých priestorov časti objektu ZŠ Galaktická 9 t.j. ich adaptácia pre potreby materskej školy s prvkami inkluzívneho vzdelávania. Stavebné úpravy budú realizované za účelom rozšírenia kapacity ...
Rekonštrukcia prístupovej cesty k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu a Výstavba chodníka
Zákazka je rozdelený na stavebné objekty: Stavba: Rekonštrukcia prístupovej cesty Stavba: Rekonštrukcia chodníka Stavba: Rekonštrukcia prístupovej cesty Cieľom projektu je rekonštrukcia prístupovej cesty v Lesoparku Brezina pri Čerešňovom sade smerom od Kiosku Brezina k južnému opevneniu Trenčianskeho hradu. V súčasnosti je prístup k ...
Obnova školského internátu pavilón C1 a pavilón C2 - Zateplenie objektov
Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti objektu školského internátu Strednej odborne pavilónov C1 a C2. Budova internátu sa skladá z dvoch samostatne staticky nezávislých stavieb. Z juhozápadnej strany sa nachádza jednopodlažná stavba, ktorá je spojená s budovou internátu. Ide o staticky nezávislú stavbu. Budova internátu sa skladá ...
Poliklinika Vinohradská Praha 3 - rekonstrukce 1. a 2. NP včetně zateplení fasády a střechy objektu
Předmětem zakázky na rekonstrukci 1. a 2. nadzemního podlaží, včetně zateplení fasády a střechy objektu „Poliklinika Vinohradská, Vinohradská 176/1513, Praha 3“, Jde o provedení modernizace a obnovy opotřebovaných prostor objektu, včetně stavebních oprav v ordinacích lékařů. Jedná se zejména o výměnu oken a dveří, opravu stěn, výměnu obkladů a ...
Požiarne schodisko – ŠD/A, M. Uhra
Predmetom zákazky je vybudovanie požiarneho schodiska 11 podlažnej budovy študentského domova v rozsahu prác a dodávok podľa súťažných podkladov.
Dodávka elektromagnetického vibračního systému
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka elektromagnetického vibračního systému. Rozsah a podrobné vymezení předmětu veřejné zakázky je uvedeno v technické specifikaci předmětu veřejné zakázky.
KŘP Úsk - ÚO Chomutov, Riegrova - kompletní rekonstrukce celého areálu
Jedná se o rekonstrukci jedenáctipodlažní budovy s třípatrovou přístavbou, včetně vnitřních zdravotně technických instalací, rozvodů silnoproudu a slaboproudu, vzduchotechniky, vnitřní rekonstrukce přízemních garáží s výměnou vrat, statickým zajištěním atiky, umístěním dieselagregátu, vybudování oplocení části pozemku, přeložkou sítí ve dvoře ...
Prístavba a prestavba materskej školy
Predmetom zákazky je prístavba a prestavba Materskej školy, nachádzajúcej sa v centre obce Veľké Úľany. Riešená prístavba materskej školy je pristavaná k objektu existujúcej materskej školy. Účelom navrhovanej prístavby je získanie nových prevádzkových priestorov pre výchovu a starostlivosť o deti predškolského veku, nakoľko existujúca budova MŠ ...
Príležitostné spoločné verejné obstarávanie elektrickej energie – Regionálne združenie miest a obcí
Predmet zákazky tvorí dodávka elektrickej energie vrátane skoordinovania a zabezpečenia distribučných služieb a prevzatia zodpovednosti za odchýlku v trvaní 24 mesiacov pre verejného obstarávateľa a ďalších verejných obstarávateľov pristupujúcich k VO na základe podmienok stanovených vo Výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch
Modernizace a rozvoj NIS Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, a.s.
Předmětem plnění VZ je komplexní dodávka a implementace modernizace NIS a souvisejících technologií, vybavení a služeb.
Oprava Bobřího potoka Verneřice - PD DSJ - I. etapa
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSJ) včetně dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby. Části veřejné zakázky: I.část - Opevnění ...
Výstavba Zariadenia pre seniorov a denného stacionára v obci Vyšná Šebastová
Predmetom zákazky je výstavba Zariadenia pre seniorov a denného stacionára v obci Vyšná Šebastová. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.
Poskytování energetických služeb metodou EPC v objektu Katastrálního úřadu pro Zlínský kraj
Náplní veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem dle § 2 odst. 2 písm. o) ve spojení s § 10e odst. 1 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů, spočívajících v realizaci předběžných činností, v zajištění náležitostí spojených se získáním stavebního povolení, v realizaci základních ...
Propoj dešťové kanalizace mezi ulicemi V Loučkách a Kralupská II
Jedná se o novou trvalou stavbu. Účelem stavby je propojit stávající dešťovou kanalizaci v ulici V Loučkách (stávající šachta S1) do stávající kanalizace vedoucí ulicí Kralupská (stávající šachta SP3 u areálu školy). V současné době je v ulici V Loučkách uloženo potrubí dešťové kanalizace, které je ukončeno šachtou S1, která je na odtoku zaslepena ...
Rekonstrukce bytových jader na ulici Bieblova v Brně
Provedení rekonstrukce bytových jader a stoupacího vedení v bytových domech Bieblova 1,3,5,7,9,11,13,15,17,19,21,23 v k.ú. Černá Pole v Brně.
Rekonstrukce bývalé školy v bařicích č.p. 64 na bytový dům
Předmětem veřejné zakázky je změna dokončené stavby. Přestavěný objekt bude využíván jako bytový dům s 5-ti bytovými jednotkami. Přízemní 2 byty budou bezbariérové, každý pro 1 osobu. Ve 2.np mezonetový byt pro 2 osoby a byt pro 4 osoby. Ve 3.np byt pro 4 osoby. Objekt bude provozován jako bytový dům. 5 bytů-2xbezbariérový byt pro 1 osobu, ...
Komunálne vozidlo 4x4 s nadstavbami
Predmetom zadávanej zákazky je obnova vozového parku verejného obstarávateľa za účelom zabezpečenia úloh verejného obstarávateľa. Podrobnejšia špecifikácia jednotlivých častí predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch.
Zber odpadu a uloženie odpadu pre obec Holice
Predmetom zákazky je zber komunálneho odpadu v obci Holice, odvoz zmesového komunálneho odpadu, objemného a stavebného odpadu zo zberného dvora a uložení na skládku
SPZ Triangle - přístavba užitkového vodojemu
Předmětem plnění této veřejné zakázky je stavba 2 ks vodojemů na užitkovou vodu o objemu 1500 m3/ks, které budou vybudovány v blízkosti stávajících vodojemů na pitnou a užitkovou vodu. Součástí předmětu plnění bude i napojení vodojemů na přívodní vodovodní řad užitkové vody, na zásobní řad užitkové vody pro areál SPZ Triangle a na dešťovou ...
Integrace mikropočítačů do osvětlovacích systémů - II
Předmětem této veřejné zakázky je poskytnutí služeb k výrobě funkčních vzorků, které inovují osvětlovací systémy v oblasti dostupnosti, konektivity a efektivnosti - návrh technického řešení modulu dekorativního kovového prvku z nanovrstvy, který bude schopný vést elektrický proud.