Jižní spojka I., Praha 4
Předmětem plnění je souvislá údržba komunikace Jižní spojka, v úseku V Korytech – 5. května a NN393 - NN4323, směr Praha 5, pomalý jízdní pruh. Souvislá údržba spočívá ve fréze v tl. 100 mm s následnou náhradou 40 mm MA 16l PMB + 60 mm ACL 22S.
3 ks Ohřev pacienta pro Nemocnici Prostějov
Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 3 ks ohřevu pacienta pro Nemocnici Prostějov spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001584 Přístrojová obměna a modernizace operačních sálů a lůžkového fondu ...
Dodávky transkatetrových aortálních balónkem roztahovatelných chlopní
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky traskatetrových chlopní pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze.
Vybavení pro operační sály Nemocnice Přerov
Předmětem této VZ je právní závazek vybraného dodavatele řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 2 ks pneumatického turniketu a 6 ks stojanů na misky s ohřevem pro Nemocnici Přerov spolufinancovaných z Integrovaného regionálního operačního programu v rámci projektu CZ.06.2.56/0.0/0.0/16_043/0001586 Přístrojová obměna a ...
Zajištění nákladní dopravy - Část 3: vozy pro odvoz kontejnerů
Preambule: Zadavatel tímto dává na vědomí, že uvedená veřejná zakázka je částí veřejné zakázky “Zajištění nákladní dopravy” ve smyslu ust. § 35 zákona, přičemž zadavatel postupuje v souladu s ust. § 18 zákona. Předmětem plnění 3. části veřejné zakázky je zajištění nákladní dopravy vozy užitečné hmotnosti 4 - 6 t s nástavbou pro odvoz ...
Revitalizace veřejného prostranství panelového sídliště Březiny IV. etapa
- stavba komunikací, veřejného osvětlení, splaškové a děšťové kanalizace - rekonstrukce vodovodu - výstavba parkoviště - pokládka metroplolitní sítě
STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA a SYN s.r.o. - výstavba FVE o výkonu 130,8 kWp s akumulací
Předmětem veřejné zakázky je dodávka včetně montáže a instalace fotovoltaického systému FVE o výkonu min. 130,68 kWp(396ks xFVP 330Wp) s akumulací o kapacitě 225 kWh na objektech STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.. Součástí dodávky budou baterie a inteligentní řízení fotovoltaického systému FVE a zajištění oprávnění pro výrobu el. energie (dále ...
Výhled parametrů veřejné hromadné dopravy ve Středočeském kraji v roce 2025
Hlavním cílem Veřejné zakázky je určení vhodných rozvojových kroků v oblasti veřejné hromadné dopravy na území Středočeského kraje (dále jen „SČK“) s cílem reagovat na rostoucí mobilitu občanů SČK ve výhledu do roku 2025. Výstupem plnění Veřejné zakázky bude písemná zpráva obsahující jednak očekávanou úroveň mobility občanů SČK v roce 2025 ...
Provádění úklidových prací pro Krajskou pobočku v Ostravě
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění úklidových prací pro Úřadu práce ČR – Krajská pobočka v Ostravě v rámci Moravskoslezského kraje, a podřízených kontaktních pracovišť na níže uvedených adresách uvedených v bodě 1.6 ZD. Zadavatel uzavře smlouvu s vítězným dodavatelem v souladu s přílohou č. 3 této zadávací dokumentace.
Souvislá údržba části MK - ul. Hornická, Dubňany
Jedná se o rekonstrukci stávající místní komunikace a chodníku, které jsou značně poškozeny. Trasa komunikace je navržena, jako obousměrná komunikace šířky cca 6,00 m, s oboustranným příčným sklonem s odtokem dešťové vody do stávajících uličních dešťových vpustí. Vpusti jsou napojeny do stávající dešťové kanalizace. Nejprve budou provedeny ...
Most Zbraslav, II. etapa novostavba - II
Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba mostu přes silnici R4 v intravilánové části pražské městské části Zbraslav. Předmětný most spojuje ulice Za Opusem a K Výtopně na zbraslavské straně se sjezdovou rampou komunikace R4, která na most přivádí vozidla z této komunikace. Přemosťovanou překážkou je čtyřproudová rychlostní komunikace ...
I.tř. Kosení travních porostů – oblast Trutnov
Rámcová dohoda na kosení travních porostů na dobu 48 měsíců. Travní porosty podél silnic I.třídy - dle pasportu trávy - u silnic I/14, I/16, I/37 v okrese Trutnov. Zajištění kosení travních porostů strojně nebo ručně v celém profilu silničního příkopů (krajnice, příkopy, svahy, silniční pomocné pozemky) - 3x ročně.
Výpočetní servery
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetních serverů dle technické specifikace.
I.tř. Kosení travních porostů – oblast Jičín
Rámcová dohoda na kosení travních porostů na dobu plnění 48 měsíců. Travní porosty podél silnic I.tř.- dle pasportu - silnice I/16, I/32, I/35 v okrese Jičín, Zajištění kosení travních porostů strojně nebo ručně v celém profilu silničního příkopů (krajnice, příkopy, svahy, silniční pomocné pozemky) - 3x ročně.
TDI - Silnice III/2784 Výpřež - Horní Hanychov
Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytnutí činnosti technického dozoru investora (dále jen „TDI“) při provádění stavební akce „Silnice III/2784 Výpřež - Horní Hanychov“ a činnosti dle bodu specifikace předmětu veřejné zakázky této zadávací dokumentace (dále jen „ZD“), za předpokladu, že bude stavba realizována.
Poskytování telekomunikačních služeb pro Karlovarský kraj
Předmětem zadávacího řízení je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním účastníkem zadávacího řízení. Předmětem plnění veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody bude a) poskytování mobilních hlasových a datových telekomunikačních služeb prostřednictvím GSM sítě mobilního operátora, b) poskytování hlasových a datových ...
Zpracování projektové dokumentace pro Thomayerovu nemocnici – Pavilon B1, B4
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace a zajištění souvisejících činností v rozsahu: a) Jednostupňová projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provedení stavby zpracovanou podle vyhl. č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů b )výkon inženýrských činností (zajištění vydání ...
Úklid Střední odborné školy Jarov
Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování úklidových služeb v nemovitostech zadavatele. Blíže k předmětu plnění je uvedeno v příloze č. 2 – Specifikace místa plnění a v příloze č. 3 – Výkaz výměr zadávací dokumentace.
Svoz a likvidace odpadu města Rudná 2020
zajištění svozu a likvidace odpadu na území města Rudná a služeb s tím spojených v souladu se zákonem o odpadech a ostatními obecně závaznými předpisy - komunálního odpadu, tříděného odpadu a bioodpadu
Kolejové konstrukce pro opravy a rekonstrukce tramvajových tratí 2020
Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky kolejových konstrukcí pro opravy a rekonstrukce tramvajových tratí. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Poptáváme gumové rohože
Poptáváme gumové rohože nejlépe světlé barvy, které odolají slunečním paprskům a při zahřátí sluncem nebudou pálit na dotek.
Stavby na cestách KSK – C2 Stavebné úpravy ciest v okrese Košice – okolie
Predmetom zákazky je dopracovanie poskytnutej Zjednodušenej dokumentácie na stavebné povolenie (ďalej len ZDSP) do stupňa Projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v podrobnostiach pre realizáciu stavby (ďalej len DSPRS) a zapracovanie podmienok zo stavebného konania. Inžinierska činnosť - zabezpečenie vydania príslušných stavebných ...
Zajištění servisu a systémové podpory dispečerských terminálů
Předmětem veřejné zakázky jsou dispečerské terminály, které tvoří technologický soubor železničních telefonních zapojovačů včetně návazných sdělovacích zařízení systémů a zařízení. Železniční telefonní zapojovače jsou z funkčního pohledu členěny do dvou technologických skupin, IPTC a TOP.
Dodávky specifických náhradních dílů k tramvajovým kolům
Předmětem Veřejné zakázky je dodávka specifických náhradních dílů k tramvajovým kolům (dále též jen „náhradní díly“) odpovídajících technické specifikaci dle Přílohy č. 2A, Přílohy č. 2B a Přílohy č. 2C této zadávací dokumentace (dále souhrnně jen „Technická specifikace“), a to za podmínek a ve lhůtách uvedených v závazných návrzích Rámcových ...
Historicko – kultúrno – prírodná cesta okolo Tatier -3. Etapa, Cyklochodník v obci Huncovce
Predmetom verejného obstarávania je realizácie diela, výstavba úseku asfaltového cyklistického chodníka v k. ú. Huncovce.