Poptáváme jednorázové dřevěné/papírové palety
Poptáváme jednorázové dřevěné/papírové palety o rozměrech 60*80 / 80*60 v počtu 2000ks.
Poptávám žárovku 3,6 V
Poptávám žárovičku - LED 3,6 V do dobíjecí baterky s paralyzérem (může být i silnější, NE slabší). Děkuji.
Poptávám realizaci asfaltového povrchu u rodinného domu
Poptávám asfaltový povrch u rodinného domu s napojením na místní komunikaci (asfaltová). Podklad částečně připraven. Velikost asfaltového povrchu cca 200 m2.
Dodávka strojních podskupin pro VaV speciálních obráběcích strojů - měchy
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka měchů pro výrobu prototypů strojů v rámci výzkumu a vývoje prováděného Zadavatelem.
Rekonstrukce stávajícího systému potrubní pošty v areálu Karlovarské krajské nemocnice a.s.
Předmětem veřejné zakázky je generální rekonstrukce systému potrubní pošty, jejímž obsahem bude výměna koncových stanic, modernizace přejezdové centrály, modernizace elektronického ovládání systému (výměna ovládacího software), výměna přepravních pouzder, výměna výhybek systému a veškerá potřebná stavební připravenost. Páteřní potrubní rozvody o ...
Strojní výroba mechanických prvků tekutinových systémů
Předmětem plnění veřejné zakázky je strojní výroba mechanických prvků tekutinových systémů dle výkresové dokumentace dodávka, a to z oceli a plexiskla. Blíže viz zadávací dokumentace.
Pořízení kulatých stožárů
Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem na dobu 48 měsíců na dodávky kulatých stožárů podle technických specifikací zadavatele.
Zajištění provozu a rozvoje Informačního systému národních dotací 2019+ - Část 2
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu a rozvoje Informačního systému národních dotací 2019+ - Část 2 (dále jen „ISND“). Jedná se přitom o zajištění provozu stávajícího ISND na dobu 4 let v jednom testovacím a v jednom produkčním prostředí. Součástí podpory provozu budou také drobné korekce vyplývající ze zkušeností uživatelů po ...
Růstová komora a kultivační banky
Růstová komora vestavěná v místnosti (walk-in) s minimálně 9 uzavřenými kultivačními policemi (tzv. bankami).
Sjednocený dispečerský řídící systém ČEPS, a.s.
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Sjednoceného dispečerského řídícího systému pro zadavatele a jeho následný servis a rozvoj
HVLP – Antivirotikum pro systémové použití – HCV – Elbasvir – Grazoprevir II.
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivého přípravku s obsahem léčivých látek elbasvir a grazoprevir (ATC skupina J05AP54) pro léčbu ambulantních pacientů ve schválených indikacích.
Inovace laboratoří nanoelektronických technologií
Předmětem veřejné zakázky je dodávka kompletních laboratoří nanoelektronických technologií. Předmět veřejné zakázky je podrobně definován přílohou č. 1 (Technická specifikace) zadávací dokumentace. Bližší specifikace je uvedena v rámci ZD.
Analýza a vyhodnocení variant propojené vodohospodářské soustavy dokončených hydrických rekultivací
Předmětem veřejné zakázky je zpracování analýzy, jejímž cílem je posouzení možnosti vzniku propojené vodohospodářské soustavy jezer vzniklých na pěti těžebních lokalitách a to: - dnes již existující jezero Most, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu ČSA, - Jezero situované v dnešním těžebním prostoru lomu Vršany, - Jezero ...
Fotovoltaický systém objektů společnosti TopTeramo
Předmětem zakázky je dodávka komplexního fotovoltaického systému s akumulací energie pro vlastní spotřebu. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaického systému, technologie akumulace energie včetně kompletní montáže, dodávka SW pro řízení tg. a jeho monitoring, a to vše v místě realizace.
Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu
Cílem veřejné zakázky je uzavření smluv o dílo, jejichž předmětem je provedení stavebních prací v rámci realizace projektu „Stavební a technologické úpravy ve zvěřincích Fyziologického ústavu AV ČR a Mikrobiologického ústavu AV ČR“ (dále jen projekt), jimiž dojde k rekonstrukci současných zvěřinců budovy G v areálu Ústavu Akademie věd ČR.
Administrativní budova
Předmětem této Veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v provedení stavby Administrativní budova – Nová hlavní budova Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i., a a to v areálu AV ČR v. v. i., na adrese U Slovanky, Praha 8 – Libeň, p. č. 4054/20, 4054/3, 4054/4, 4054/8, 4054/10 a 4054/14, katastrální území Libeň, Katastrální úřad pro hlavní ...
Přednádražní prostor Havířov - nové vyhlášení
Předmětem veřejné zakázky je vybudování moderního přestupního terminálu ve městě Havířově spojujícího železniční dopravu, veřejnou linkovou autobusovou dopravu, městskou hromadnou dopravu, individuální automobilovou, pěší i cyklistickou dopravu a umožnit všem cestujícím komfortní, bezpečný a bezbariérový přestup. Předmětem veřejné zakázky bude ...
Novostavba mateřské školy Pampeliška – spotřebiče
dodávka spotřebičů pro mateřskou školu Michalovice, vč. příp. montáže a uvedení do provozu
Poskytování energetických služeb metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče
Předmětem veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem metodou EPC v budově a přilehlém areálu bazénu Hustopeče. V rámci zakázky bude poskytovatelem služeb zajištěn návrh, příprava, realizace, financování a vyhodnocování úsporných opatření. Ke splácení nákladů na realizaci budou v maximální možné míře použity úspory ...
Obnova a modernizace přístrojového vybavení perinatologického centra FN Plzeň III
Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových (nikoliv repasovaných) zdravotnických přístrojů a zařízení včetně montáže, uvedení dodaných zařízení do provozu, instalace a instruktáže obsluhy, s cílem vybavení (modernizace) pracoviště souborem zdravotnických prostředků přístrojového charakteru.
Obnova záložního pole centrálního datového uložiště a systému zálohování dat
Předmětem plnění VZ je obnova stávajícího diskového pole HP EVA P6350 objednatele, včetně zajištění jeho plné konektivity do sítě storage area network (SAN), zajištění monitorování stavu HW a SW diskového pole, změna systému zálohování na technologii disc-to-disc-to-tape (D2D2T) a jeho instalace a integrace do stávajícího prostředí, konfiguraci ...
Rámcová dohoda na dodávky specializovaných přístrojů pro kontrolu dokladů
Jedná se o: Vymezená část č. 1: 1 ks komparátor dokladů laboratorní 1 ks komparátor dokladů kompaktní (multispektrální) Vymezená část č. 2: 2 ks stacionární přístroj pro ověřování pravosti dokladů Vymezená část č. 3: 11 ks ruční přístroj pro kontrolu dokladů Vymezená část č. 4: 2 ks mobilní přístroj pro vyhodnocování dokladů Vymezená ...
Kontroly požárně bezpečnostního zařízení - opakování
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou služby v požární ochraně v budovách ve správě SÚZ ČVUT v době trvání 36 měsíců nebo do vyčerpání finančních prostředků. Část první - elektro zařízení a elektrické požární signalizace (EPS), samočinného odvětrávacího zařízení, samostatné akustické signalizace, evakuačního rozhlasu, nouzového osvětlení ...
Dodávka Souboru přístrojů - Oscilační mlýn, Dezintegrátor, Laminární Flowbox
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka souboru přístrojů - Oscilační mlýn, Dezintegrátor, Laminární Flowbox.
Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování Vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území pro soubor změn ÚP hl. m. Prahy vlny 13_zkráceně.