Rekonstrukce areálu Radegastův šenk

Rekonstrukce areálu Radegastův šenk

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby, kdy se bude jednat o změnu dokončené stavby. Cílem rekonstrukce a rozšíření objektu včetně vybudování objektů zahradního příslušenství je navýšit potřebné kapacity budovy, zvýšit současný standart vnitřního prostředí a množství poskytovaných služeb. Je tím sledována podpora života v obci, ale ...

Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice - stavba I

Vybudování technických a přírodovědných učeben v ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice - stavba I

Předmětem stavebních úprav je vybudování technických a přírodovědných učeben na ZŠ a ZUŠ Bezdrevská 3, České Budějovice. Konkrétně se jedná se o nástavbu jednoho patra na stávající přízemní objekt včetně přístavby schodiště k tomuto objektu, a dále výstavbu konstrukcí zabezpečujících bezbariérové využívání těchto nových učeben, tj. přístavbu ...

Cyklocentrum Báč

Cyklocentrum Báč

Predmetom zákazky je dodávka stavebných prác pre zhotovenie diela v zmysle platných predpisov Stavebného zákona Slovenskej republiky. Novostavba Cyklocentra v obci Báč sa bude nachádzať na p.č. 1/1, 1/2 a 1/3, na liste vlastníctva č. 229 v katastrálnom území obce Báč, okres Dunajská Streda, ktorých vlastníkom je obec Báč. Novostavbu Cyklocentra ...

Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice Juh - stavebná časť

Centrum zhodnocovania stavebných odpadov Košice Juh - stavebná časť

Predmetom postupu zadávania zákazky je výstavba Centra zhodnocovania stavebných odpadov Košice Juh, ktoré bude zamerané najmä na zber, triedenie, zhodnocovanie a následné spracovanie stavebnej sute, kameniva, betónov a bitúmenových zmesí.

COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení

COV LK služeb – SOŠ a SOU Česká Lípa, p. o. – strojní zařízení

Předmětem je dodávka následujícího zařízení: Část 1 – dřevoobráběcí stroje - f1: Spodní truhlářská frézka s příslušenstvím a podavačem - f3: Dvouválcová bruska Část 2 - zařízení pro obor automechanik - f4: Čtyřsloupový zvedák pro měření geometrie - f5: Tester pro analýzu systémů vozidel Část 3 – svařovací technika - f6: Virtuální ...

Komplexné poskytovanie služieb údržby, podpory a rozvoja informačných systémov GIS NPPC

Komplexné poskytovanie služieb údržby, podpory a rozvoja informačných systémov GIS NPPC

Predmetom zákazky je poskytnutie a zabezpečenie tovarov a služieb spojených s rozvojom prevádzkou, údržbou a aktualizáciou informačných systémov pre Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, s cieľom zabezpečiť dostupnosť a udržateľnosť informačných systémov, a to prostredníctvom poskytovania nasledujúcich tovarov a služieb: Maintenance ...

Rozšírenie školskej jedálne

Rozšírenie školskej jedálne

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu rozšírenia školskej jedálne v Meste Stupava. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.Stavebné práce sú detailne popísané projektovou dokumentáciou a rozsah špecifikovaný výkazom výmer. Projektová dokumentácia ...

Realizace celonemocniční Wifi sítě v Nemocnici Na Homolce

Realizace celonemocniční Wifi sítě v Nemocnici Na Homolce

Předmětem plnění je rozšíření datové infrastruktury Zadavatele prostřednictvím uzavření smlouvy o dílo a kupní smlouvy na dodávku bezdrátového systému Wifi (HW a SW), včetně vybudování nových metalických rozvodů v objektu NNH.

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec

Rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor – Dolná Strehová – Lučenec

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - aktualizácia a dopracovanie dokumentácie stavby ciest, inžinierskej činnosti, bezpečnostného auditu, CBA analýzy a výkonu odborného autorského dohľadu stavby s názvom rekonštrukcia cesty a mostov II/585 Pôtor Dolná Strehová Lučenec a II/591 cestný násyp pred obcou Horný Tisovník, km 39,862 rekonštrukcia ...

Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu

Pořízení fotovoltaického systému s akumulací pro vlastní spotřebu

Předmětem tohoto výběrového řízení je Dodávka komplexního systému kombinace fotovoltaické elektrárny včetně systému akumulace energie. Předmětem plnění je dodávka nové, nepoužité technologie fotovoltaické elektrárny a technologie akumulace energie včetně kompletní montáže v místě realizace.

Fyzické zpracování negativů

Fyzické zpracování negativů

Služba spočívající ve fyzickém zpracování 46.000 negativů na položce skla a polymerních materiálů pro 1 fyzickou osobu.

Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích

Zateplení vzdělávacího centra ve Vranovicích

Předmětem je rekonstrukce obvodového pláště – nové výplně otvorů, kompletní zateplení obálky, nová střešní krytina doplněná o střešní okna, nové podlahové vrstvy, nový krov, veškeré rozvody zdravotechniky, topení, elektroinstalace, vzduchotechniky. Dále bude objekt celoplošně sanován proti zemní vlhkosti – bude provedena vodorovná hydroizolace ...

Zakázka č. 2 - MANOLIA Company s.r.o.

Zakázka č. 2 - MANOLIA Company s.r.o.

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nákladního automobilu s kontejnerovou nástavbou, velkoobjemových kontejnerů a plastových beden. Jedná se o opakované zadání původní zakázky č. 1 - MANOLIA Company s.r.o. - části C.

Servery pro zátěžové testování

Servery pro zátěžové testování

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti kusů serverů architektury x86 spolu s ServicePack v délce trvání 60 měsíců.

Výsuvný tabulový systém pro virtuální učebnu

Výsuvný tabulový systém pro virtuální učebnu

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výsuvného tabulového systému, který bude sloužit k umístění televize a zároveň jako školní tabule pro popis zasucha stíratelnými fixy. Tabulový systém je výsuvný do stran a v zasunuté poloze chrání TV a zcela ji zakrývá. Součástí plnění veřejné zakázky je poskytnutí souvisejících služeb.

Přístrojová lymfodrenáž

Přístrojová lymfodrenáž

Předmětem této zakázky je dodávka nových přístrojů - 2ks přístrojů pro lymfodrenáž vč. příslušenství do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

Rámcové dohoda – dodávka terénních vozidel v provedení pick-up

Rámcové dohoda – dodávka terénních vozidel v provedení pick-up

Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody v souladu s § 131 ZVZ na pořízení až 50 ks nových vozidel za účelem nahrazení vozidel s vysokými nájezdy km. Vozidla budou používána k zabezpečení běžné provozní činnosti mnohdy ve složitých terénních a klimatických podmínkách. Zadavatel garantuje odběr 25 ks vozidel.

Zpracování projektové dokumentace - Snížení energetické náročnosti Léčebny Cvikov

Zpracování projektové dokumentace - Snížení energetické náročnosti Léčebny Cvikov

Budova jako celek nesplňuje požadavky energetického hospodaření budovy. To je způsobeno tím, že obvodové zdivo a výplně otvorů nevyhovují současným tepelně technickým požadavkům. Na všechny obvodové zděné konstrukce lze požít klasický zateplovací systém. Stávající skladba obálky budovy odpovídá době realizace, nesplňuje současné platné požadavky ...

Zpracování projektové dokumentace investiční akce - Snížení energetické náročnosti

Zpracování projektové dokumentace investiční akce - Snížení energetické náročnosti

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na investiční akci „Snížení energetické náročnosti sídla Vlastivědného muzea a galerie v České Lípě“. Záměrem je komplexní výměna všech oken, repase vstupních dveří a v určených místnostech výměna či doplnění zádveří – vnitřních prosklených stěn. Cílem je eliminace havarijního stavu ...

ŠVZ Zbiroh – rekonstrukce štábu

ŠVZ Zbiroh – rekonstrukce štábu

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace ke stavebnímu povolení (DSP), dokumentace k provádění stavby (DPS) a činnost autorského dozoru (AD).

GPU a CPU výpočetní stanice pro pedagogické účely

GPU a CPU výpočetní stanice pro pedagogické účely

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka výpočetního clusteru, rackové skříně a příslušenství. Cluster musí obsahovat alespoň 8 CPU výpočetních uzlů, alespoň 2 GPU uzly a příslušenství. Předmět veřejné zakázky je také odborná instalace, uvedení do provozu, odzkoušení, záruční servis v souladu se zadávacími podmínkami. Místem plnění veřejné ...

Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu potrebnom na vydanie stavebného povolenia

Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu potrebnom na vydanie stavebného povolenia

Predmetom zákazky je vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie pre projekt Brezno protipovodňové opatrenia viazané na vodný tok, I. etapa vrátane výkazu výmer (súcast projektovej dokumentácie) a autorský dozor. Projektová dokumentácia protipovodňových opatrení mesta Brezno v rozsahu: DÚR Dokumentácia pre územné rozhodnutie, pre opatrenia ...

Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice - intenzivní péče

Zvýšení kvality návazné péče - Domažlická nemocnice - intenzivní péče

Předmětem veřejné zakázky, rozdělené na 5 částí, je dodávka přístrojů pro intenzivní péči, a to defibrilátorů, monitorů a ventilátorů, pro Domažlickou nemocnici, a.s. ve stanoveném rozsahu v souladu se ZD a jejími přílohami.

Bruska

Bruska

Univerzální hrotová bruska - 1 ks

Vany rehabilitační vč. příslušenství

Vany rehabilitační vč. příslušenství

Předmětem této zakázky je dodávka nových přístrojů - 3ks rehabilitačních van vč. příslušenství do Oblastní nemocnice Jičín a.s..

(záznamy 251/275 z 1667)  strana 11 / 67