Ožďany - kanalizácia
V súčasnosti je v časti obce vybudovaná splašková kanalizácia . Vody z obce sú privádzané na obecnú ČOV. Nakoľko OV je kapacitne postačujúca pre celú obec, rozhodol sa investor dobudovať kanalizáciu do celej obce. Navrhovaná kanalizácia sa napojí na existujúce zberače v obci. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v projektovej ...
Dodávka elektrickej energie
Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie a zemného plynu vrátane komplexných služieb spojených s bezpečnou stabilnou a komplexnou dodávkou energií, to znamená vrátane distribúcie a prepravy energií do odberných miest verejného obstarávateľa, t.j. objektov Technickej univerzity vo Zvolene, vrátane ostatných regulovaných služieb a prevzatie ...
Poptávám hnací řemen na vysavač značky Turbo Bomber
Poptávám hnací řemen na vysavač Turbo Bomber, označený VC 0001.
Rôzne podoby vody - Rabčianska soľanka a Jarabinský prielom ako prvky prírodného dedičstva
Riešené objekty SO 01 Multimodálna stanica SO 02 - Nabíjacia stanica E-biky SO 03 Sprístupnenie Jarabinského prielomu
Dodávka bicyklov, staníc/stojanov a príslušenstva pre zabezpečenie služby zdieľaných bicyklov
Predmetom zákazky je dodanie špeciálne upravených bicyklov a staníc/stojanov (vrátane všetkých súčastí, príslušenstva, softwaru, licencie a dopravy na miesto plnenia), ktoré budú slúžiť na poskytnutie služby zdieľaných bicyklov na území mesta Lučenec. Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v časti B. Opis predmetu zákazky týchto ...
Poptávám rekonstrukci střechy na bytovém domě
Poptávám: rekonstrukci střechy na bytovém domě o velikosti cca 300m2. Realizace rok 2020 Místo Krnov
Poptávám zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení
Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie. Stanovenie ceny za vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie (PD SP) verejnej dopravnej a technickej vybavenosti zóny Pezinské Záhumenice Svätý Jur v rozsahu stavebných objektov SO 01 - verejná komunikácia, SO 03 - vodovod, SO 04 - splašková kanalizácia a SO 05 - dažďová ...
Nákladný terénny automobil na prepravu materiálu a osôb 2
Dodanie nákladného terénneho automobilu - vozidlo určené na prepravu osôb, materiálu a špeciálnych zástavieb. Prevádzkovateľné po verejných komunikáciách a v teréne s možnosťou ťahania prívesov. Vozidlo musí byť typovo schválené na území SR, musí spĺňať požiadavky v súlade splatnou legislatívou EU. Na podvozok je možné montovať rôzne účelové ...
Zariadenie na skladanie mriežok z vlnitej lepenky
Predmetom zákazky je strojné zariadenie určené na automatické skladanie mriežok z vlnitej veľkorozmernej lepenky. Dokáže skladať všetky typy vlnitej lepenky (typy E-BC). Stroj je ovládaný operátorom prostredníctvom PLC s kontrolným panelom. Má minimálne 12 vodiacich kanálov. Do zariadenia po nastavení parametrov, obsluha manuálne uloží vlnitú ...
Zberový dvor, Dubnica nad Váhom
Predmetom verejného obstarávania je vybudovanie nového zberného dvora. Bližšia charakteristika predmetu zákazky je špecifikovaná v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii.
B.j.7PB - PČB Staré Sedliště
Předmětem plnění veřejné zakázky je součinnost se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v rekonstrukci dvoupodlažního objektu s č.p. 84 včetně přístavby ...
Materská škola Košťany nad Turcom
Predmetom zákazky je novostavba materskej školy. Materská škola bude slúžiť pre deti vo veku od 3-6 rokov, je delená na dve triedy, mladší a starší škôlkari. Deti budú presťahované zo starej škôlky (susedný objekt), ktorá je už v havarijnom stave. Škôlka je navrhnutá ako samostatne stojaca, jednopodlažná s pultovou strechou. Stavebný pozemok sa ...
Zelená infraštruktúra Železničnej ulice
Predmetom zákazky je úprava prostredia Železničnej ulice a okolia, vnútroblokov bytových domov. Predmet zákazky je rozdelený do dvoch etáp realizácie. Podrobnejšie v projektovej dokumentácii a v súťažných podkladoch.
Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č.2
Predmetom zákazky je realizácia diela Humanizácia obytného priestoru Vodáreň dvor č.2 v rozsahu projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby s názvom Vodáreň dvor č.2 a požiadaviek verejného obstarávateľa v dokumentoch k zákazke. Cieľom navrhovaného riešenia je humanizácia vnútrobloku na Okružnej ulici v Trnave, v širšom centre mesta Trnava. ...
NKP Klášter Kladruby - Život v řádu - stavební úpravy
Předmětem plnění veřejné zakázky je obnova stávajících objektů, respektive jejich částí, formou stavebních úprav, udržovacích prací a terénních a sadových úprav. V Novém konventu a Starém konventu dojde k plné, respektive částečné obnově objektů s rozšířením návštěvnických prohlídkových okruhů a instalací včetně zpřístupnění obnoveného Rajského ...
Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš
Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác Rekonštrukcia verejného osvetlenia na diaľnici D1 v križovatke Liptovský Mikuláš. Stavba rieši aj osvetlenie chodníka pre peších. Napojenie osvetlenia križovatky bude z pôvodného rozvádzača RVO po jeho úprave. Cieľom rekonštrukcie verejného osvetlenia je vybudovanie ekonomického osvetlenia jestvujúcej ...
Pracovisko magnetickej rezonancie - stavebné úpravy átria na -2. pp
Premetom zákazky sú stavebné úpravy átria na -2. pp Národného ústavu srdcových a cievnych chorôb, a.s., za účelom výstavby pracoviska magnetickej rezonancie. Jedná sa o intenzifikáciu existujúceho átria formou čiastočnej zmeny účelu využitia átria v podlaží -2 pp podrobne popísané v projektovej dokumentácii súťažných podkladov (Projektová ...
Orechová Potôň verejná kanalizácia a ČOV
Predmetom zákazky je rozšírenie splaškovej kanalizácie a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd. Súčasťou zákazky okrem samotných stavebných prác sú aj súvisiace činnosti a to : vytýčenie inžinierskych sietí, vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu prác, vypracovanie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia, zabezpečenie ...
Obnova místní komunikace a inženýrských sítí v ulici Fügnerova v Hluboké nad Vltavou, 1. část
Předmětem stavby je 1. část obnovy místní komunikace a inženýrských sítí v ulici Fügnerova v Hluboké nad Vltavou.
Lesný kolesový traktor
Časť č.1 Lesný kolesový traktor (Príloha č.2.1 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Časť č.2 Fréza (Príloha č.2.2 - Ponuka na technické parametre a vybavenie). Podrobná Technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov(Príloha č.2.1, 2.2)
Trenčín, MS - rekonštrukcia striech - skladiská munície - R
Predmetom zákazky je rekonštrukcia striech muničných skladov. Cieľom rekonštrukcie je zabezpečenie novej strešnej krytiny, demontáž a výmena klampiarskych a zámočníckych prvkov, demontáž a spätná montáž bleskozvodu, odstránenie betónových stĺpov, odstránenie a osadenie nového požiarneho rebríka.
Nákladné vozidlá
Predmetom zákazky je dodávka nového strojového vybavenie zberného dvora v obci Trhovište II., pozostávajúca z 2. častí: časť 1. Nákladné vozidlo, časť 2. Stroje.
Obnova Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pri komplexnej obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice v Žiline pozostávajúcej v I. časti zo stavebno-technicko-pamiatkovej obnovy exteriérových časti kultúrnej pamiatky v rozsahu schválenom pamiatkovým úradom. Stavebné práce pri obnove Katedrály Najsvätejšej Trojice sa vykonávajú na stavbe typu ...
Drvený a mletý kameň – Trnavská, Bratislavská, Štúrovská, Topoľčianska a Levická oblasť
Predmetom zákazky s názvom "Drvený a mletý kameň - Trnavská, Bratislavská, Štúrovská, Topoľčianska a Levická oblasť" je dodávka tovaru - drveného a mletého kameňa frakcie 0-4 mm, 4-8 mm, 8-16 mm a 31,5(32)-63 mm, ktorý bude využívaný na údržbu železničnej infraštruktúry - údržbu podvalového podložia koľají a výhybiek, údržbu koľajového lôžka a ...
Poptávám loupané, nesolené arašídy
Poptávám loupané nesolené arašídy pro volně žijící ptáky. Jedná se o asi 80 až 100 kg. Jaká je cena? Děkuji za zprávu. Blanka Míková Dolní Břežany