Pořízení cisternové automobilové stříkačky JSDH Velká Bíteš
Předmětem veřejné zakázky je dodávka cisternové automobilové stříkačky pro Město Velká Bíteš. Bližší podmínky a požadavky zadavatele jsou uvedeny v obchodních podmínkách a v technické specifikaci.
Cisternová automobilová stříkačka JSDH Litice
Předmětem plnění veřejné zakázky je pořízení jednoho (1) kusu cisternové automobilové stříkačky kategorie podvozku 2 „smíšený“ (CAS schopna provozu na všech komunikacích a částečně i mimo komunikace), v provedení VH „speciálním pro velkoobjemové hašení“ a hmotnostní třídě S „těžká“ v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Botulotoxin
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky injekcí s obsahem účinné látky Botulotoxin typu A po dobu 4 let. Veřejná zakázka je rozdělená na 3 části.
Pojištění majetku a pojištění odpovědnosti za škodu Ústeckého kraje
Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření pojistné smlouvy na pojištění majetku Ústeckého kraje a pojištění odpovědnosti za újmu za podmínek uvedených v zadávací dokumentaci.
Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení nákupu motocyklů pro Vojenskou policii
Zavedení dynamického nákupního systému k zabezpečení nákupu 20 ks motocyklů k zabezpečení plnění funkcí a úkolů Vojenské policiie
Operační stoly pro chirurgii oka
Předmětem této veřejné zakázky je dodání 2 ks operačních stolů pro chirurgii oka spolu s odpovídajícím příslušenstvím.
Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s., I. Etapa - vybavení IT technikou
Předmětem veřejné zakázky je kompletní dodávka, instalace a uvedení do provozu nové, nepoužité IT techniky v níže uvedeném rozsahu: I. Aktivní prvky datové sítě II. Serverová infrastruktura III. Software IV. Licence MS pro operační systémy serverů a přístupové licence pro přístup na terminálové a datové servery.
RTG skiaskopicko-skiagrafický komplet pro vyšetření a intervence v oblasti GIT II
Předmětem VZ je obnova RTG skiaskopicko-skiagrafického kompletu pro vyšetření a intervenční výkony pacientů v oblasti GIT na pracovišti radiodiagnostiky a intervenční radiologie ZRIR.Předmět plnění spočívá:v dodávce nového RTG skiaskopicko-skiagrafického kompletu pro vyšetření a intervence v oblasti GIT v souladu s požadavky stanovenými v ...
Poskytování osobních motorových vozidel k užívání ČNB
Předmětem veřejné zakázky je poskytování osobních motorových vozidel k jejich užívání zadavatelem v počtu 29 ks vozidel. Vozidla musí splňovat veškeré požadavky zadavatele uvedené v příloze č. 1 návrhu smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace (dále jen "ZD"). Vyhrazená změna v počtu vozidel je uvedena v bodě 4.1 ZD. Celkový počet ...
PřF/UPOL – Georadar s anténami
Předmětem veřejné zakázky je dodávka setu georadaru s vybranými anténami a příslušenstvím pro sběr dat v terénních podmínkách. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu: „Zkvalitnění studijního prostředí“, reg.č. CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_057/0013296, v rámci Operačního programu Výzkum, Vývoj a Vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle ...
ŠJ Žižkova - gastrotechnologie
Předmětem veřejné zakázky je uzavření kupní smlouvy na dodávku, instalaci a zprovoznění gastro technologie ve ŠJ Žižkova v rozsahu dle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a zpracované projektové dokumentace – technické zprávy včetně soupisu gastro zařízení s výkazem výměr zhotovené společnosti uvedené v čl. 1 odst. 3 zadávací dokumentace.
Zajišťování služby koučinku
Předmětem této zakázky je zajištění koučinku vybraných zaměstnanců za účelem jejich rozvoje v souladu s cíli organizace a cíli osobnostního rozvoje jednotlivých zaměstnanců dle kompetenčního modelu. Koučinkem rozumíme proces, podporující hledání individuálních řešení a rozvoj člověka ve zvolené oblasti. Kouč není trenér ani poradce, ale hledá ...
Zajištění ostrahy objektů KÚÚK III
Předmětem veřejné zakázky je povinnost dodavatele zajistit pro zadavatele pravidelnou fyzickou ostrahu objektů zadavatele, tj. ochranu budov, osob a majetku v budovách se nacházejících, případně zajistit na základě písemné žádosti zadavatele operativní posílení fyzické ostrahy objektu či objektů. Zadavatel hodlá uzavřít smlouvu na dobu neurčitou. ...
Vybudování mateřské školy Konečná, Havlíčkův Brod – vnitřní vybavení
Předmětem zakázky dělené na tři části je dodávka vnitřní vybavení do novostavby mateřské školy Konečná a to: Část 1 – PS02 Gastrotechnologie: Část 2 – PS01 Nábytkové zařízení – část nábytek: Část 3 – PS01 Nábytkové zařízení – část elektronika:
Poskytování služeb fyzické ostrahy v areálu TMB Terezy Novákové, Brno - Řečkovice
Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění fyzické ostrahy v areálu zadavatele (TMB) na adrese Terezy Novákové 64, Brno – Řečkovice. Zadavatel požaduje, aby ostraha byla prováděna denně (vč. dnů pracovního volna), a to 24 hod. denně, přičemž po tuto dobu budou ostrahu provádět souběžně vždy 2 pracovníci (tedy v kteroukoliv hodinu budou v místě ...
Komplexní pozemkové úpravy Orličky
Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) Orličky, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru nemovitostí. Dílo bude ...
Bexaroten
Bexaroten – por cps mol 100 x 75mg 1120 balení
Dodávka popelářských vozidel
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vozidel pro sběr a svoz komunálního odpadu, a to konkrétně: 3 x popelářské vozidlo s lineární lisovací nástavbou 14–16 m3; pohon CNG 2 x popelářské vozidlo s lineární lisovací nástavbou 20-24 m3; pohon CNG 1 x popelářské vozidlo s rotační lisovací nástavbou 9-11 m3 kód CPV 34100000-8| Motorová ...
Dodávka 3 ks nákladních automobilů N3, 3 ks sklápěčkových korb a 2 ks sypačových nástaveb
Dodávka 3 kusů nákladních automobilů, 3 ks sklápěčkových korb a 2 kusů sypačových nástaveb pro údržbu a opravu silnic a komunikací.
Dodávka přenosných monitorů/defibrilátorů
Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky až 65 kusů přenosných monitorů/defibrilátorů pro Zdravotnickou záchrannou službu Kraje Vysočina, příspěvková organizace. Dodávky budou realizovány v průběhu 6 let ode dne uzavření rámcové smlouvy s jedním účastníkem.
Dodávky zařízení určených k uzavření místa vpichu v cévě
Předmětem plnění této VZ, jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu pro radiodiagnostickou kliniku NNB, a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Dodávky intravaskulárních litotriptických katétrů
Předmětem plnění této VZ, jsou průběžné dodávky intravaskulárních litotriptických katétrů pro NNB , a to v souladu se zadávacími podmínkami.
Levodopa
Předmětem veřejné zakázky jsou průběžné dodávky kapslí s obsahem účinné látky Levodopum 20 mg, Carbidopum 5 mg v 1 ml intestinálního gelu po dobu 4 let
Xerografický papír
Dodávky xerografického papíru, odpovídající specifikaci uvedené v příloze zadávací dokumentace, dle provozních potřeb zadavatele a jeho pracovišť, na základě uzavřené rámcové kupní smlouvy s jedním dodavatelem. Plnění veřejné zakázky bude za zadavatelem stanovených obchodních podmínek probíhat formou jednotlivých objednávek. Dodávky budou probíhat ...
Ultrazvukové sestavy FNOL
Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a uvedení do provozu ultrazvukových sestav a konvexních sond pro jednotlivé kliniky a oddělení Fakultní nemocnice Olomouc.