Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v obci Kameničná

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v obci Kameničná

Nakladanie s komunálnymi odpadmi a jeho zložkami v obci Kameničná
Predmetom obstarávania je zber, preprava, zhodnotenie alebo zneškodnenie odpadu zo všetkých druhov zberných nádob na území obce Kameničná.
1. Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.
2. Komunálne odpady (KO) sú odpady z domácnosti vznikajúce na území obce pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby podnikateľa; za odpady z domácností sa považujú aj odpady z nehnuteľností slúžiacich fyzickým osobám na ich individuálnu rekreáciu, napríklad zo záhrad, chát, chalúp, alebo na parkovanie alebo uskladnenie vozidla používaného pre potreby domácnosti, najmä z garáží, garážových stojísk a parkovacích stojísk. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v obci pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom obce alebo v správe obce a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb.
3. Nepravidelný zber odpadu - dni čistoty, festivaly a iné spoločenské akcie na území obce Kameničná - je zber komunálneho odpadu a separovaného odpadu prostredníctvom zberných vozidiel, zberných nádob a veľkoobjemových kontajnerov. O tomto zbere obec informuje obyvateľov vopred spôsobom v mieste obvyklým.
4. Nezákonné umiestnenie odpadu (nepovolená skládka) umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti v rozpore so zákonom č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o odpadoch).
5. Nevyvezené nádoby to sú tie, resp. to je to miesto, kam sa víťazný uchádzač musí vrátiť z dôvodu že zberné miesto je nedostupné.
Veřejná zakázka vložena:
03.03.2023 07:51

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Obec Kameničná

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
02.05.2023 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Obec Kameničná

Zadavatel IČ:
00306495

Zadavatel ulice:
Mierová 790

Zadavatel PSČ:
946 01

Zadavatel obec:
Kameničná

Kontaktní osoba:
Ing. Dagmar Melotíková

Zadavatel telefon:
+421 903 520 052


Slovník veřejné zakázky (CPV)

90510000-5
Likvidácia a spracovanie odpadu

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Zpracování kovových odpadů stříháním, paketováním, pálením, kovošrot, výkup

Zpracování kovových odpadů stříháním, paketováním, pálením, kovošrot, výkup

Pokud se Vám nahromadil kovový odpad, a vy nevíte co s ním, pak neváhejte a přijeďte k nám do Pohořelic. Naše firma HULMAN - kovošrot s.r.o., zpracuje veškerý kovový odpad stříháním, paketováním či pálením. Dále provádíme třídění druhů odpadů z kovu a to pomocí rentgenového přístroje tzv. spektrometru či sigmatestu. Provádíme vážení na digitální váze SCHENK a také vážíme i na dalších přesných digitálních vahách. Odvoz kovového odpadu poskytujeme nákladními auty nad určité množství i zdarma. Našim zákazníkům dle domluvy přistavíme vhodný kontejner. Stačí se domluvit předem. Neváhejte a přijeďte do některých z našich provozoven do Pohořelic, Moravského Krumlova či do Brna. Více informací včetně kontaktů najdete na webových stránkách.


Čištění odpadů, tlakové čištění potrubí a kanalizací

Čištění odpadů, tlakové čištění potrubí a kanalizací

Čištění odpadů v domácnostech, bytech, obytných domech, administrativních budovách, průmyslových objektech, ubytovacích a gastro provozech provádí společnost ZILLERMAN Company s.r.o. Věnujeme se také tlakovému čištění potrubí, vpustí, dešťových kanalizací, okapů, dvorních vpustí a veškeré další kanalizace. Služby v oblasti čištění odpadů, potrubí a kanalizací poskytujeme nonstop.


Vývoz žump, jímek a septiků fekálním vozem s velkým objemem a délkou hadice za přijatelnou cenu

Vývoz žump, jímek a septiků fekálním vozem s velkým objemem a délkou hadice za přijatelnou cenu

Hledáte společnost, která se postará o čerpání a vývoz žump a jímek? Jste z Moravskoslezského kraje, Opavska a Ostravska? V tom případě se spolehněte na kvalitní techniku společnosti S-KONTROL s.r.o. Společnost S-KONTROL s.r.o. provádí vývoz žump, septiků, jímek, fekálií a ČOV fekálním vozem o objemu 14 kubíků a s délkou hadice až 60 metrů. Následně je vydáno potvrzení a vývozu septiku v souladu s platnou legislativou. Využijte naše vozy s velkým objemem a kontaktujte nás ještě dnes!


Ukládka, uložení inertní výkopové zeminy i jiných inertních odpadů

Ukládka, uložení inertní výkopové zeminy i jiných inertních odpadů

Kamenolom Žlutava s.r.o. nabízí řešení pro uložení inertních, ekologicky nezávadných odpadů pro region Zlín, Uherské Hradiště. Ukládka stavebního odpadu je možná na naší skládce v Napajedlech. Zajistíme odvoz výkopové zeminy, betonu, cihel, kamení, odpadního písku, jílu i jiných ekologicky nezávadných materiálů. Kontaktní tel.: 603861280. Další možnou fází je recyklace stavebního odpadu, což také zrealizujeme. Je Vám dispozici naše nákladní doprava pro odvoz materiálů.


Littering 2023 - nová metodika pro výpočet odměny za úklid jednorázových plastových obalů

Littering 2023 - nová metodika pro výpočet odměny za úklid jednorázových plastových obalů

Metodika je speciálně navržena pro rok 2023 a bere v úvahu nejen náklady na úklid, ale i další faktory, jako je množství vyprodukovaného odpadu a recyklace. S ohledem na nadcházející rok 2023, kdy vstoupí v platnost nové zákony o odpadech, je důležité mít k dispozici aktuální a spolehlivou metodiku pro výpočet nákladů na littering. Metodika EKO-KOMu je autorizovaná a využívá nejnovějších dat a statistik, aby byla co nejpřesnější. Naše společnost je hrdá na to, že můžeme pomoci obcím a městům v boji proti litteringu a podpořit tak udržitelné hospodaření s odpady. Nová metodika pro výpočet odměny je jen jedním z kroků, které podnikáme pro dosažení tohoto cíle.


Transform Lázně Bohdaneč – Efektivní recyklace plastových odpadů

Transform Lázně Bohdaneč – Efektivní recyklace plastových odpadů

Díky použití technologie bez vzniku odpadních látek a exhalátů a využití materiálu TRAPLAST se vrací do surovinového oběhu materiály, které jsou vyráběny z neobnovitelných přírodních zdrojů. Společnost Transform a.s. Lázně Bohdaneč se věnuje zpracování a recyklaci plastových odpadů z komunálních i průmyslových zdrojů. Již od roku 1992 se snaží využívat odpadní materiály, které by jinak skončily na skládkách nebo v spalovnách. Hlavním materiálem, který používají, je TRAPLAST, a z něj vyrábějí různé produkty jako jsou vyvýšené záhony, kompostéry, plastové lavičky, plotové profily a mnoho dalšího. Transform Lázně Bohdaneč pečlivě ručně třídí přijatý plastový odpad podle typu výrobku a materiálu, ze kterého byl zhotoven. Neplastové materiály jako jsou kovy, sklo, papír nebo pryž jsou odděleny od plastových materiálů. Již vytříděný plastový odpad se nejprve připravuje drcením a mletím. Foliová frakce se poté aglomeruje, což je tepelné zpracování folií do formy granulí. Tyto granule se poté smíchají takovým způsobem, aby zajistily požadovanou kvalitu a zpracovatelnost. Směs se následně homogenizuje, roztaví a vtlačí do kovových forem, kde získá konečný tvar výrobku. Výrobní proces je suchý a při zpracování nevznikají odpadní látky, vody ani exhaláty, které by ohrožovaly okolí. Transform Lázně Bohdaneč se při své činnosti zaměřuje na ekologii a snaží se vrátit do surovinového oběhu materiály, které jsou vyráběny z neobnovitelných přírodních zdrojů.