Časť 1 Príprava a implementácia novej metodiky v sektore lesy

Časť 1 Príprava a implementácia novej metodiky v sektore lesy

Predmetom zákazky je vypracovanie analýz a metodických postupov na základe 2019 IPCC Refinements metodických príručiek:
-Analýza 2019 IPCC Refinements metodických príručiek z pohľadu relevantných zmien korešpondujúcich s národnými špecifikami v kategórii lesov, ornej pôdy, mokradí, energetiky (okrem dopravy), priemyselných procesov a odpadov;
-Príprava nových metodických postupov vychádzajúcich z analýzy 2019 IPCC Refinements metodických príručiek v kategórii lesov, ornej pôdy, mokradí, energetiky (okrem dopravy), priemyselných procesov a odpadov;
-Príprava emisných inventúr skleníkových plynov v kategórii lesov, ornej pôdy, mokradí, energetiky (okrem dopravy), priemyselných procesov a odpadov na základe nových metodických postupov daných v 2019 IPCC Refinements metodických príručkách;
-Porovnanie emisných inventúr v rámci sledovaných emisií skleníkových plynov vypracovaných podľa 2006 IPCC Guidelines a podľa 2019 IPCC Refinements metodických príručiek v kategórii lesov, ornej pôdy, mokradí, energetiky (okrem dopravy), priemyselných procesov a odpadov;
-Harmonizácia nových metodických postupov vypracovaných na základe 2019 IPCC Refinements metodických príručiek s emisnou inventúrou znečisťujúcich látok v kategórii lesov, ornej pôdy, mokradí, energetiky (okrem dopravy), priemyselných procesov a odpadov;
-Príprava aktualizovaných projekcií emisií skleníkových plynov a znečisťujúcich látok v kategórii lesov, ornej pôdy, mokradí, energetiky (okrem dopravy), priemyselných procesov a odpadov na základe prepočítaných časových radov do roku 2050;
Na vypracovanie emisných inventúr a projekcií emisií je potrebné použiť Softvér pre emisné inventúry poskytnutý verejným obstarávateľom Odborom emisie a biopalivá.
Podrobná špecifikácia predmetu zákazky je v Kapitole (B) Opis predmetu zákazky.
Veřejná zakázka vložena:
08.11.2022 12:46

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
Slovenský hydrometeorologický ústav

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
09.12.2022 14:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
Slovenský hydrometeorologický ústav

Kontaktní osoba:
JUDr. Bernadeta Mudráková

Zadavatel telefon:
+421 259 415 434


Zadavatel web:
http://www.shmu.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

90713000-8
Konzultačné služby týkajúce sa otázok životného prostredia

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Analýza zranitelnosti projektu z hlediska změny klimatu

Analýza zranitelnosti projektu z hlediska změny klimatu

Provedeme Vám odborný posudek, zda je infrastruktura projektu v souladu z hlediska potenciálních dlouhodobých důsledků změny klimatu, vyhodnotíme výši emisí skleníkových plynů a zda jsou výstupy z projektu v souladu s cílem klimatické neutrality do roku 2050. Kompletní dokumentaci Vám zpracujeme dle Technických pokynů k prověřování infrastruktury z hlediska klimatického dopadu v období 2021-2027 (2021/c 373/01) vydaným Evropskou komisí 09/21. Kontaktujte nás. Díky našim zkušenostem Vám poskytneme kvalitní poradenství, rozptylové studie a odborné posudky potřebné pro úspěšný projekt.


Zpracování prostorových dat, mapových výstupů v životním prostředí

Zpracování prostorových dat, mapových výstupů v životním prostředí

Společnost E-expert, spol. s r.o. specializující se na environmentální studie, energetické audity a posuzování technických, ekonomických a ekologických problémů Vám představuje novinku v oblasti geoinformatiky - softwarovou aplikaci ArcGIS for Desktop, která poskytuje nové typy mapových výstupů a umožňuje tak komplexní zpracování dat nejen v životním prostředí. Nové vybavení pro GIS umožňuje firmě E-expert, spol. s r.o. tvorbu grafických výstupů či zpracování komplexních úloh nad prostorovými daty. Součástí softwaru ArcGIS for Desktop je také jeho nadstavbové rozšíření Spatial analyst, jež doplňuje základní aplikační SW o metody prostorového modelování a analýz. Neváhejte a obraťte se na profesionály ve společnosti E-expert, spol. s r.o., kteří Vám poskytují neustále kvalitnější a bohatší sortiment služeb.


Projekty pro revitalizaci malých vodních ploch - tůně, mokřady, rybníky a malé vodní toky

Projekty pro revitalizaci malých vodních ploch - tůně, mokřady, rybníky a malé vodní toky

Společnost ARVITA P Zlín má zkušenosti s projekty pro revitalizaci malých vodních ploch. Připravíme projekty pro tůně, rybníky, mokřady, biocentra. Pro všechny projekty lze žádat o dotace z Operačního programu životního prostředí, z programu Prioritní osa 4. Cílem projektů je zlepšení stavu přírody, krajiny a optimalizace vodního režimu krajiny. Projekty zpracováváme pro města, obce, kraje, příspěvkové organizace, soukromé firmy i fyzické osoby.


Projekty, poradenství, posudky a studie v oboru ochrany přírody, obnovy krajiny a zemědělského půdního fondu

Projekty, poradenství, posudky a studie v oboru ochrany přírody, obnovy krajiny a zemědělského půdního fondu

Pokud potřebujete připravit projekty či posudky v oboru ochrany přírody, obnovy a péče o krajinu nebo zemědělského půdního fondu, můžete se obrátit na společnost ARVITA P spol. s r.o. z Otrokovic. Naše projekční kancelář poskytujeme i poradenství v těchto oborech. Služby: - generely, studie, plány a projekty pro krajinu, projekty pro OPŽP osa 4 - projekty a studie pro revitalizaci ploch dotčených těžbou - odborné posudky, studie a dokumentace dle zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí, zákona č. 114/92 Sb. o ochraně přírody a krajiny a zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně ZPF - odborná stanoviska a dokumentace - komplexní podklady pro vynětí pozemků ze ZPF - a další.


Žádost, vyřízení, zpracování dotace z operačního programu Životního prostředí – OPŽP, Ostrava

Žádost, vyřízení, zpracování dotace z operačního programu Životního prostředí – OPŽP, Ostrava

Soustřeďujeme se především na projekty, které jsou zaměřeny na zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí nejvýznamnějších polutantů do ovzduší, na projekty zaměřující se na udržitelné využívání zdrojů energie a omezení průmyslového znečištění a s tím spojených environmentálních rizik. Na základě bohatých zkušeností poskytuje odbornou podporu při zpracování: - rozptylových studií (držitel autorizace MŽP) - odborných posudků dle zákona o ochraně životního prostředí (držitel autorizace MŽP) - studií proveditelnosti - analýz souladu s požadavky OPŽP Přidejte se i Vy ke spokojeným a vracejícím se zákazníkům – obraťte se na společnost E-expert spol. s r.o.


Úprava vody v domácnostech – pijte čistou a kvalitní vodu bez různých nečistot

Úprava vody v domácnostech – pijte čistou a kvalitní vodu bez různých nečistot

Firma AQUAL se specializuje na výrobu a montáž zařízení pro úpravu vody. Pro čistou vodu ve vaší domácnosti vám nabízí několik možností. Pořídit si můžete úpravnu vody pod dřezem, která vám zaručí pitnou kvalitní vodu. Dále nabízí také mechanický filtr ten odstraní nečistoty, které jsou ve vodě nerozpustné, automatický filtr odstraní železo a mangan a v poslední řadě UV lampu, která desinfikuje vodu pomocí silného UV záření zabije tak viry a bakterie. Na jejich webových stránkách najdete veškeré podrobné informace, které budete potřebovat. Mimo jiné dokáží upravit vodu pro průmysl, laboratoře a firmy. Navštivte webové stránky firmy, najdete zde vše pro úpravu vody.