Varín – úprava toku Varínka

Varín – úprava toku Varínka

Predmetom stavby bude zabezpečenie ochrany obce Varín pred povodňovými prietokmi, stabilizáciou dna a brehov koryta vodného toku Varínka, v katastrálnych územiach Varín a Krasňany. Úprava vodného toku bude od r.km 0, 000 pri zaústení Varínky do Váhu po r.km 2, 106 pri premostení štátnej cesty č. II/583 Žilina - Terchová, úprava toku nebude súvislá a bude navrhnutá na návrhový prietok QlO0 = 250, 00 m3.s-1 s 0, 5 m bezpečnosťou.

Zoznam stavebných objektov
SO 01 Nábrežný múr na ľavom brehu, medzi železničným mostom a cestným mostom
SO 01. 1 Úprava ľavostranného brehu a koryta, medzi železničným mostom a cestným
mostom
V úseku medzi železničným a cestným obecným mostom, v dĺžke 321, 00 m bude nábrežný múr zabezpečovat' stabilizáciu brehovej línie s bezpečnostným prevýšením 0, 5 m nad hladinou QlO0. Nábrežný múr bude tvoriť monolitická železobetónová konštrukcia v tvare nepravidelného T".
Doplnok č. 1
Po vybudovaní nábrežného múru sa ryha zasype výkopovým materiálom. Povrch v hrúbke cca 0, 4 m za dosype lomovým kameňom. Zemné práce vrátane opevnenia povrchu lomovým kameňom budú realizované len v rozsahu nevyhnutného výkopu, aby nedošlo k poškodeniu brehovej vegetácie.

SO 03 Protipovodňové opatrenia na ľavom brehu, nad cestným mostom
Nábrežný múr bude umiestnený pred existujúcou betónovou hrádzou - z návodnej strany. Nábrežný múr bude monolitická železobetónová konštrukcia.

SO 04 Nábrežný múr na pravom brehu, nad cestným mostom
Nábrežný múr bude monolitická železobetónová konštrukcia.

SO 05 Ochranná hrádza č.2 na pravom brehu, od rkm 0, 985 po 1, 279
Navrhnutá ochranná hrádza bude nehomogénna s tesniacou časťou, stabilizačnou časťou, návodnou kamennou pätkou a spevnenou korunou (zavalcovanou štrkodrvou).

SO 06 Ľavostranná a pravostranná úprava brehu, od rkm 1, 638 po rkm 1, 839
Opevnenie pätky a svahu bude pozostávať z lomového kameňa.

SO 07 Predlženie pravostrannej ochrannej hrádze
Pravostranná ochranná hrádza bude pokračovaním existujúcej ochrannej hrádze, svahy budú zahumusované a povrch upravený zavalcovanou štrkodrvou.

SO 08 Stabilizačné prahy
Stabilizáciu pozdĺžneho profilu toku budú zabezpečovat' priečne dnové prahy. Dnové prahy budú zapustené v dne koryta vodného toku tak, aby vytvárali miskovitý tvar koryta s trojuholníkovým priečnym profilom, kde bude sústredený prietok vody v suchom období.
Veřejná zakázka vložena:
22.03.2021 08:24

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Originální záznam:

Platnost veřejné zakázky:
19.05.2021 00:00

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik

Zadavatel IČ:
36022047

Kontaktní osoba:
Mgr. Zuzana Mrázová

Zadavatel telefon:
+421 456 945 157

Zadavatel email:

Zadavatel web:
http://svp.sk

Slovník veřejné zakázky (CPV)

45246400-7
Protipovodňové práce

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Odstranění havárií a poruch na vodovodních a kanalizačních řádech od profesionální firmy

Odstranění havárií a poruch na vodovodních a kanalizačních řádech od profesionální firmy

Přihodila se Vám havárie nebo porucha na vodovodním či kanalizačním řádu a potřebujete ji rychle a profesionálně odstranit? Naše společnost HYDROSPOR spol. s r.o. se o to postará. Specializujeme se na: - výstavba a rekonstrukce inženýrských sítí - opravy stávajících řádů - odstranění havárie nebo poruch na řádech - kontroly, revize a údržba vodohospodářských zařízení - instalatérské a vodárenské práce - zemní práce - rozbrušování vozovek a betonových ploch. Disponujeme potřebným strojním vybavením, moderní technikou, která je potřebná pro realizaci a kvalitními pracovníky!


Vodohospodářské stavby, vodovody, kanalizace, vodojemy Kolín, čističky, odvodňovací systémy

Vodohospodářské stavby, vodovody, kanalizace, vodojemy Kolín, čističky, odvodňovací systémy

Představujeme Vám firmu VPK Suchý s.r.o. Kolín, která realizuje kompletní infrastrukturu vodohospodářských staveb. Výstavby realizujeme v oblasti Praha a Středočeský kraj. V rámci vodohospodářských staveb se zabýváme výstavbou nebo rekonstrukcemi vodovodů, vodojemů, úpravnami vod, dešťových a splaškových kanalizací, přečerpávacích stanic a systémů, ČOV, čističek odpadních vod a odvodňovacích systémů. Pokud Vás naše služby zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Komenského náměstí 12, Zásmuky, Kolín.


Zasakovací systémy, krechty - pro zasakování dešťových vod, srážkové vody

Zasakovací systémy, krechty - pro zasakování dešťových vod, srážkové vody

Pokud realizujete stavbu rodinného domu, nezapomeňte, že je dle platné legislativy povinné zajistit likvidaci dešťových vod zasakováním. Společnost EKODRILL, s.r.o. Zlín dodává zasakovací systémy, krechty pro zasakování dešťových vod, srážkové vody. Přijímáme zakázky v regionu Zlínský kraj i Přerově, Olomouci. Nesprávné řešení odvodu dešťové vody může způsobit važné problémy, naše firma navrhne vhodný druh zasakovacího zařízení a vyřeší problém efektivně likvidací či odvedením vody mimo pozemek. Odvod srážkové vody z pozemku lze řešit pomocí vsakovacích objektů, dešťové kanalizace či přírodních koryt. Provedeme: - návrh vhodného zasakovacího zařízení - terénní průzkumné sondy - zkoušky, posudky od hydrogeologa - realizace zasakovacího zařízení - zasakovací vrty, krechty, podzemní štěrkový prostor ...


Čištění vodních nádrží, zřízení nových rybníků - přípravné práce pro vodohospodářské stavby

Čištění vodních nádrží, zřízení nových rybníků - přípravné práce pro vodohospodářské stavby

V rámci péče o vodní plochy je nutné zajistit i jejich čištění. V oblasti vodohospodářských staveb působí společnost Stavební mechanizace CZ, s.r.o. Uherské Hradiště. Můžete se na nás obracet ohledně zřízení nových rybníků, výkonnou technikou provedeme i čištění vodních nádrží, odbahnění rybníků. Zajistíme přípravné práce i přepravu materiálů. S naší technikou jsme schopni vyčistit různé vodní plochy. Úspěšně se specializujeme na zemní práce na různých stavbách a dodáme potřebnou stavební mechanizaci.


Stabilní gabionové konstrukce Opava, vyskládané kamenné zdi dokonale utlumí venkovní hluk

Stabilní gabionové konstrukce Opava, vyskládané kamenné zdi dokonale utlumí venkovní hluk

Představujeme Vám firmu STAVBY Škrobánek s.r.o. Opava, která svou činnost zaměřila na výstavbu vodohospodářských, inženýrských a pozemních staveb včetně gabionových konstrukcí. Gabionové konstrukce nalezly využití především jako okamžité zpevnění terénů, svahů, nájezdů a břehů. Velice dobře pomáhají při odstraňování povodňových škod. Dále se používají jako portály silničních a železničních tunelů, křídla mostů a propustků. Kdo má velké problémy s hlukem u silnic a dálnic, tak i tady gabionové konstrukce jako vyskládané kamenné zdi, mají řešení díky vynikajícímu zvukovému útlumu. Výhody gabionů: - Stabilita - mělké zakládání - přírodní vzhled - recyklovatelnost - krátká doba realizace - suchá montáž Pokud Vás naše služby či produkty zaujali, neváhejte nás telefonicky nebo emailem kontaktovat. Budeme rádi i za osobní návštěvu na adrese Vráblovecká 1355/38a, Ludgeřovice, okres Opava.


Realizace mokřadů, odbahňování rybníků – výstavba ve vodním hospodářství

Realizace mokřadů, odbahňování rybníků – výstavba ve vodním hospodářství

Hledáte firmu, která realizuje výstavbu nádrží, rybníků nebo mokřadů? Potřebujete odbahnit rybník? Pak se obraťte na firmu BoBaStav s.r.o. ze Znojma. Naše firma se zaměřuje na realizaci ekologických staveb v oblasti vodohospodářství, jako jsou: - rybníky - tůně - mokřady - poldry - další vodní nádrže Zabýváme se také odbahňováním rybníků a tůni a jejich odkalováním. Pro bližší informace nás neváhejte kontaktovat.