Zmluvný výskum pre vytvorenie metodiky a testovanie riešenia hydrostimulačnej modifikácie osiva

Zmluvný výskum pre vytvorenie metodiky a testovanie riešenia hydrostimulačnej modifikácie osiva

Predmetom zákazky je zabezpečenie výskumu v zmysle nižšie uvedeného opisu.

Predmet zmluvného výskumu:
Predmetom obstarávaného výskumu je služba, ktorú tvoria analytické a metodologické práce v rámci nižšie definovaného zamerania a rozsahu.

Súvislosť požadovaných výskumných prác s výskumným projektom objednávateľa:
Zmluvný výskum, popísaný v nižšie uvedenej špecifikácii služieb je integrálnou súčasťou výskumného projektu objednávateľa, ktorého cieľom je vytvoriť nový produktový rad superabsorbčných polymérov (SAP). Tento bude v sebe spájať unikátne vlastnosti hydrostimulačného morenia Pewas AquaholderTM Seed+ (AQS), založeného na použití superabsorpčných polymérov (SAP) a podporných stimulačných. Cieľom je nájsť také látky a použiť ich v takých koncentráciách, aby bol dosiahnutý čo možno najväčší efekt vybraných riešení. Vytvorené riešenia budú aplikovateľné v inovovanej výrobe produktového radu, s odbytom bez regionálneho obmedzenia, no predovšetkým v klimaticky náročných podmienkach (teda s vysokým potenciálom internacionalizácie odbytového trhu).
Výskumná časť projektu bude pozostávať z vypracovania rešerše ohľadne látok, ktoré majú potenciál svojou funkciou podporiť účinky hydrostimulačného morenia. Táto fáza bude nasledovaná testovaním chemickej a technickej kompatibility AQS a podporných látok. V prípade vhodných látok bude ďalej skúmaná ich najvhodnejšia koncentrácia v pomere k AQS. Na základe týchto testov budú vyselektované riešenia (receptúry), ktoré budú následne postúpené na testovanie reálnej účinnosti na osive. Tieto testy budú pozostávať z merania parametrov v laboratórnych podmienkach orientovaných na testovanie v simulovaných bežných a stresových podmienkach ako aj v maloparcelných poľných testoch s kontrolovaným prostredím. V rámci projektu bude taktiež skúmaná technická aplikovateľnosť zvolených receptúr, sedimentácia a skladovateľnosť vyskúmaných produktov, skladovateľnosť obaleného osiva.
Konkrétne výstupy výskumnej časti budú vo forme získaných práv duševného vlastníctva pre chemické receptúry a procesy ich výroby, rovnako ako pre procesy nanášania chemickej látky na osivo.
Veřejná zakázka vložena:
05.12.2018 07:52

Typ formuláře:
Řádný

Druh veřejné zakázky:
Oznámení o zakázce

Zadavatel:
P e W a S s.r.o.

Originální záznam:
platnost poptávky vypršela

Hlavní místo plnění:
platnost poptávky vypršela

Platnost veřejné zakázky:
10.01.2019 09:00

Cena veřejné zkázky:
platnost poptávky vypršela

ZADAVATEL ZAKÁZKY

Zadavatel název:
P e W a S s.r.o.

Kontaktní osoba:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel telefon:
platnost poptávky vypršela

Fax:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel email:
platnost poptávky vypršela

Zadavatel web:
platnost poptávky vypršela

Slovník veřejné zakázky (CPV)

73111000-3
Služby výskumných laboratórií

Máte-li zájem o nejnovější poptávky a další nadstandardní služby, staňte se klientem Evropské databanky

Aktuální microsite


Stavebně technický průzkum Praha

Stavebně technický průzkum Praha

Zpracujeme Vám odbornou zprávu stavebně technického stavu objektu na základě předchozího stavebně technického průzkumu. Cílem je získání podkladů pro následující projekční činnost. Stavebně technický průzkum zaručuje nejen kvalitu ale i delší životnost dokončeného díla spojené s úsporou finančních prostředků. Profesionálně provedeme následující průzkumy: - stavebně-historický průzkum stavebních konstrukcí - stavebně-technický průzkum stavebních konstrukcí. V rámci zakázky zajistíme i další související průzkumy a práce. - stavebně geologický průzkum - mykologocký průzkum ( průzkum konstrukcí z hlediska napadení biotickými škůdci - dřevokazné houby - dřevokazný hmyz ) - zemní a demoliční práce. Moniturujeme a kontrolujeme stavy konstrukcí během stavebních činností. Poskytujeme chemické ochrany dřevěných konstrukcí. Pro podrobnější informace využijte zkušeností kontaktováním našeho spolehlivého týmu odborníků v NV Engineeringu.


Impulsní plazmové systémy - studium a výzkum

Impulsní plazmové systémy - studium a výzkum

Studiem a výzkumem zaměřeným na impulsní plazmové systémy se zabývají vědečtí pracovníci a doktorandi v Ústavu fyziky a plazmatu AV ČR v.v.i. v Praze. Výzkum se zaměřením na studium a aplikaci plazmatu vytvářeného pomocí impulsních vysokonapěťových elektrických výbojů v plynech i kapalinách lze pomyslně rozdělit na tři kategorie nízké (využití v biomedicíně a ekologii), střední (např. generování fokusovaných rázových vln impulsními elektrickými výboji pro lékařské aplikace) a vysoké impulsní výkony (rychlé kapilární výboje – využití u laserových tiskáren). Pokud Vás náš výzkum zaujal, navštivte pro více informací naše stránky.


Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu – granty, smlouvy, konference a setkání

Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu – granty, smlouvy, konference a setkání

Mezinárodní spolupráce ve vědě a výzkumu se účastní Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. formou setkání expertů v zahraničí i na domácí půdě, využíváním nejrůznějších grantů, účastí našich vědců na zahraničních konferencích a přednáškách, stejně jako podpisem mezinárodních dvoustranných a vícestranných smluv o spolupráci. Výsledkem mezinárodní spolupráce jsou nové a zajímavé zkušenosti a možnosti. Pro více informací o průběhu a plánech mezinárodní spolupráce kontaktujte prosím Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.


Výzkum a vývoj v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek

Výzkum a vývoj v oblasti chemických, biologických a radioaktivních látek

Potřebujete odhalit a změřit rizikové či nebezpečné látky ve Vašem okolí? Neváhejte a kontaktujte Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i., který sídlí v obci Milín v okrese Příbram. Naší specializací je především výzkum a vývoj orientovaný na CBRN složky neboli chemické, biologické, radiologické a jaderné látky. Zaměřujeme se na odhalení, identifikaci, laboratorní analýzy a kvalifikaci toxických látek, na kultivaci patogenních virů a bakterií, testování ochranných bariér či měření radioaktivity a přírodního radonu v terénu. Veškerou naši činnost provádíme precizně, ve vysoké kvalitě vždy odbornými zaměstnanci.


Výzkum moderních a ekologických způsobů zpracování a užívání uhlí

Výzkum moderních a ekologických způsobů zpracování a užívání uhlí

Na nalézání nových metod moderního využívání hnědého uhlí a jeho zpracování jsou zaměřeni odborníci z VÚHU a.s. z Mostu. Jejich cílem je eliminovat negativní ekologické dopady těžby hnědého uhlí na okolní krajinu již při samotné těžbě, dále pak při jeho zpracování a využívání. Díky těmto výzkumům dochází k postupnému řešení otázek ochrany životního prostředí v okolí pánevních okresů severočeského regionu a k vylepšení pracovního prostředí zaměstnanců.


Impulsní plazmové systémy a jejich možné využití praxi

Impulsní plazmové systémy a jejich možné využití praxi

Implusní plazmové systémy zkoumá tým odborníků Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i. z Prahy s cílem přenést teoretické poznatky do praxe s potenciálem užitku v medicíně a jiných oborech. Výzkum je zaměřen na impulsní plazmové systémy nízké, střední a vysoké síly, které jsou generovány výboji vysokého napětí v plynech a kapalinách. Středně silné impulsní plazmové výboje nalézají své uplatnění v lékařství jako rázové vlny používané k narušení ledvinových kamenů, jako pomocné metody léčby rakoviny nebo při kontrole podávání léčiv. Silné jednotlivé pulsy mohou být zdrojem měkkých X-paprsků nebo XUV záření. Více informací o impulsních plazmových systémech Vám podají vědci z Ústavu fyziky plazmatu AV ČR, v.v.i.