UTB - Laboratoř 3D tisku
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka vybavení laboratoře 3D tisku pořizované pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Modernizace EKA K1
Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek materiálů, věcí, prací a služeb spojených s přípravou a provedením modernizace stávajícího ekonomizéru / ohříváku napájecí vody na kotli K1 v areálu Energetika. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, ...
Jednotka pro testování a charakterizaci membránových modulů
Předmětem veřejné zakázky je technologická dodávka jednotky pro testování a charakterizaci membránových modulů. Podrobně uvedeno v zadávací dokumentaci.
Vybudování učeben pro zájmové a celoživotní vzdělávání - jazykové, digitální vzdělávání
Předmětem veřejné zakázky je dodávka ICT vybavení a souvisejících služeb a dodávek do učeben školy a domova mládeže Střední odborné školy a Střední odborné učiliště, Hradec Králové, Vocelova 1338 dle uvedené specifikace.
Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu
Předmětem sektorové Veřejné zakázky s názvem „DR25_Modernizace elektro drtící stanice 2. uhelného odtahu“ je inženýring, tj. vypracování a dodání projektové dokumentace, projektové dokumentace skutečného provedení, průvodní technické dokumentace a ostatní dokumentace k provedení Předmětu plnění dodavatelem, a dále realizace zakázky, v průběhu ...
Poradenské a transakční služby při vstupu strategického partnera do společnosti EKOVA ELECTRIC a.s.
Poradenské a transakční služby při vstupu strategického partnera do dceřiné společnosti zadavatele, společnosti EKOVA ELECTRIC a.s. Bližší specifikace předmětů plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách zadávací dokumentace.
Spoločne za predchádzanie zhoršovaniu stavu poškodených lesných ekosystémov - II
Předmětem této veřejné zakázky (dále také jen „VZ“) je poskytování pěstebních činností, vč. dodávek sadebního materiálu, (dále též jen „PČ“) zahrnující zejména níže uvedené činnosti: • chemická příprava půdy celoplošná • zalesňování (první sadba a vylepšování) • ochrana proti buřeni (ožínání, chemická ochrana proti buřeni) • ochrana proti ...
Demonstrační instalace výrobní linky pro praktickou prezentaci principů Průmyslu 4.0
Předmětem plnění je kompletní dodávka zahrnující návrh, realizaci, integraci a dodávku produkčního prostředí pro realizaci montáže výrobků z lego dílů, stavební lego základny a připravených elektronických součástí. Pro každý produkt bude v závěru svého výrobního cyklu provedena inspekční kontrola na testovací stanici vč. vygenerování a záznamu ...
Pozáruční servis pro přístroje společnosti Siemens na katetrizačním a implantačním sálu Kardiocentra
Předmětem veřejné zakázky je poskytování komplexních servisních služeb pro zdravotnické přístroje Siemens, konkrétně se jedná o: a) rentgenový systém pro elektrofyziologické výkony Axiom Artis U výrobní číslo 22032 včetně elektrofyziologického záznamového zařízení Axiom Sensis XP výrobní číslo 41022, které budou provozovány pro zadavatele po ...
Výukové centrum zpracování zemědělských produktů II
Předmětem veřejné zakázky je výstavba Výukového centra zpracování zemědělských produktů, který bude sloužit pro potřeby zadavatele jako výukové centrum zpracování zemědělských produktů FAPPZ (Fakulta agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů). Bližší informace jsou obsaženy v zadávací dokumentaci.
18-118 TZH Olbrachtova – správce stavby
Předmětem VZ je výběr tzv. „Správce stavby“, který bude generálním zmocněncem zadavatele pro jednání se zhotovitelem a dalšími osobami a subjekty zúčastněnými na řádné realizaci předmětu VZ s názvem „17-106a Snížení energetické náročnosti budovy SSHR, Olbrachtova 3, Praha 4“.
UTB – Charpyho kladivo 25J
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka Charpyho kladiva 25J pořizovaného pro potřeby Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Výpočetní cloudové servery
Předmětem veřejné zakázky je kompletní řešení dodávky výpočetních cloudových serverů včetně jejich instalace a zprovoznění a následného poskytnutí rozšířené záruky včetně technické podpory ve formě reakce Next Business Day On-site v lokalitě ÚVT MU, Botanická 68a, Brno.
Rámcová dohoda - Dodávka SUV vozidel
Předmětem plnění VZ je uzavření rámcové dohody s jedním účastníkem v souladu s § 131 ZVZ na pořízení nových SUV vozidel za účelem nahrazení vozidel s vysokými nájezdy km. Součástí předmětu plnění je také zabezpečení provádění pravidelné údržby dodaných vozidel v rozsahu všech prací předepsaných jejich výrobcem po dobu zadavatelem požadované ...
Precizní mobilní analyzátor koncentrace CH4 II
Předmětem této opakované veřejné zakázky je dodávka precizního analyzátoru pro stanovení koncentrace plynného CH4, CO2 a H2O ve vzduchu a CH4 rozpuštěného ve vodě, který je založený na principu laserové absorpční spektroskopie.
Dálniční kamery
Předmětem zakázky je dodávka kamer do venkovního dálničního nebo silničního prostředí na sloupy, portály a jiné konstrukce.
Výběr zpracovatele projektové dokumentace – Zimní stadion Luďka Čajky
Předmětem (účelem) veřejné zakázky je projekční příprava – zpracování projektové dokumentace a související činnosti na rekonstrukci a přístavbu stávajícího zimního stadionu na moderní multifunkční halu, která bude sportovním a kulturně-společenským centrem, včetně interiérového vybavení a gastroprovozu, to vše na staveništi, které je vymezeno ...
Imunosupresiva selektivní antithymocytární imunoglobulin II
Předmětem veřejné zakázky jsou opakované dodávky léčivých přípravků antithymocytárního imunoglobulinu pro léčbu hospitalizovaných pacientů ve schválených indikacích.
Díly a příslušenství k počítačům - D
Dodávka dílů a příslušenství k počítačům.
FN Motol – PEMBROLIZUMAB 100 MG
Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou průběžné dodávky léčivých přípravků s účinnou látkou PEMBROLIZUMAB 100 MG, a to po dobu 48 měsíců dle Přílohy č. 1 Kupní smlouvy – Seznam zboží s jednotkovou cenou, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.
Úklidy IX. - Zajištění úklidových služeb v budovách Finančního úřadu pro hl. m. Prahu
Předmětem VZ je provádění úklidových služeb a hygienický servis v objektech finančních úřadů. VZ je rozdělena na dvě samostatné části.
Operační stůl pro chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a.s. – Nemocnice Most, o.z.
Předmětem této veřejné zakázky je dodávka operačního stolu pro chirurgické oddělení Krajské zdravotní, a. s. – Nemocnice Most, o. z.
Věznice Všehrdy – dodávka chlazených jídel
Předmětem veřejné zakázky je zajištění obědů pro vězněné osoby ve věznici Všehrdy a to formou dodávek šokově chlazených jednoporcových jídel v ochranné atmosféře, určených k přímé konzumaci po jejich ohřevu . Předpokládaný počet strávníků je cca 600 za den.
Samosběry
Předmětem veřejné zakázky na dodávky je koupě 1 kusu nového nepoužitého jednoúčelového samosběru - zametače a jedné nové nepoužité samosběrné nástavby v rozsahu stanoveném v zadávací dokumentaci.
Dodávka stroje na zpracování netkaných textilií
Dodávka stroje na zpracování netkaných či obdobných textilií.