Výtahy pro bytové domy v Bohumíně

Výtahy pro bytové domy v Bohumíně

Výměna stávajících výtahů za nové ve třech obytných věžových domech a všechny související práce a dodávky. Součásti je také vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení.

Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou, oplenom a snímateľnou plošinou

Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou, oplenom a snímateľnou plošinou

Nákladné vozidlo s hydraulickou rukou, oplenom a snímateľnou plošinou

Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební úpravy – výměna výtahů

Domov pro seniory Skalka v Chebu – stavební úpravy – výměna výtahů

Předmětem plnění veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je výměna dvou zastaralých osobních výtahů a jednoho osobo-nákladního výtahu v osmipodlažní části DPS SKALKA v Chebu včetně jejich dodávky a souvisejících prací. Stávající osobní výtahy TOV 250 jsou umístěny ve schodišťových prostorech, v každém po jednom. Osobo-nákladní výtah TONV ...

Servis a opravy zdvíhacích zariadení

Servis a opravy zdvíhacích zariadení

Predmetom zákazky je vykonávanie komplexného servisu, preventívnej údržby a opráv výťahov a plošín, odborné prehliadky a odborné skúšky zdvíhacích zariadení v objektoch SSDZ, a.s. v zmysle vyhlášky č. 508/2009. Podrobnejšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Základní škola Vejrostova 1 – přístavba

Základní škola Vejrostova 1 – přístavba

Předmětem plnění zadávané veřejné zakázky je přístavba nového pavilonu, vestavba evakuačního výtahu a příslušné stavební úpravy. Evakuační výtah bude vestavěn do stávajícího nezastřešeného atria školy a bude sloužit jak pro evakuaci osob, tak i pro přepravu hendikepovaných osob. Tímto výtahem bude obsluhováno 1–3NP stávající budovy a všech ...

Poptáváme zapůjčení vysokozdvižné plošiny

Poptáváme zapůjčení vysokozdvižné plošiny

Poptáváme zapůjčení vysokozdvižné plošiny do výšky 45 m cca na 2 měsíce do Veľkých Kapušan. Termín přistavení není zatím známý. Žádáme Vás o orientační cenu za přistavení a nájem. Děkuji Pokorný

Nadstavba, výťah a stavebné úpravy obj. MEDICUM v Lipanoch

Nadstavba, výťah a stavebné úpravy obj. MEDICUM v Lipanoch

Predmetom obstarávania je zákazka na uskutočnenie stavebných prác na stavbe: Nadstavba, výťah a stavebné úpravy obj. Medicum v Lipanoch. Účelom tejto stavby je zväčšiť počet ambulancií jestvujúcej polikliniky v meste Lipany nadstavbou 3.NP; úpravou suterénu a vybudovaním výťahu sa zabezpečí užívanie objektu osôb so zníženou pohyblivosťou.

Rekonštrukcia výťahov

Rekonštrukcia výťahov

Predmetom zákazky sú stavebné a montážne práce, ktorými sa trvale a pevne zabudujú do stavby zariadenia technického resp. technologického vybavenia stavby - výťahy.

Rekonstrukce výtahů v objektu Domu seniorů Liberec - Františkov

Rekonstrukce výtahů v objektu Domu seniorů Liberec - Františkov

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění a provedení komplexní rekonstrukce pěti výtahů a jejich elektroniky, v souladu s platnými normami a předpisy v souladu s požadavky objednatele v rámci poskytování služeb v objektu Domu seniorů Liberec - Františkov, a to v požadovaném rozsahu a kvalitě.

Rekonstrukce a modernizace AV 14 na AV 20

Rekonstrukce a modernizace AV 14 na AV 20

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce a moderinizace 2 kusů automobilových víceúčelových jeřábů AV 14 na AV 20 podle technických podmínek stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově

Stavební úpravy a zajištění bezbariérového přístupu na základních školách v Chomutově

Předmětem této veřejné zakázky jsou stavební práce v odborných učebnách, školních poradenských pracovištích. Součástí zakázky je provedení bezbariérových opatření v jednotlivých základních školách zahrnující stavební úpravy na toaletách, realizace venkovních i vnitřních bezbariérových ramp a vnitřních zdvihacích plošin.. Součástí díla je zařízení ...

Rekonstrukce výtahů objektu Skalka

Rekonstrukce výtahů objektu Skalka

Předmětem plnění veřejné zakázky je: a) provedení rekonstrukce šesti výtahů v budově sídla ČSÚ v Praze a b) provádění servisu deseti výtahů v budově sídla ČSÚ v Praze. Podrobná specifikace předmětu plnění této veřejné zakázky je uvedena v přílohách č. 1, 2, 3 a 5 zadávací dokumentace.

Nákup novej montážnej plošiny s vyšším dosahom na automobilovom podvozku s príslušenstvom

Nákup novej montážnej plošiny s vyšším dosahom na automobilovom podvozku s príslušenstvom

Predmetom zákazky je dodanie novej montážnej plošiny s vyšším dosahom na automobilovom podvozku s príslušenstvom (automobilový podvozok 4x4 1ks, pracovná nadstavba montážnej plošiny s vyšším dosahom 1ks).

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben

Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky k projektu "Zkvalitnění výuky v klíčových kompetencích na ZŠ v Plzni – etapa I. – Vybavení odborných učeben - opakování" v k.ú. Plzeň v souladu se zadávacími podmínkami, které je rozděleno na 2 části: Část 1c – zatemnění a Část 1d – schodolezy.

Rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče - 1 Etapa

Rekonstrukce porodního oddělení a lůžkového oddělení intermediální a pooperační péče - 1 Etapa

Předmětem Veřejné zakázky jsou stavební práce v rozsahu potřebném pro rekonstrukci 3 ks výtahů umístěných v pavilonu „G“ budovy gynekologicko-porodnického oddělení a dále dostavba nadzemní chodby SO 36b, v Oblastní nemocnici Kolín, a.s., nemocnici Středočeského kraje. Veřejná zakázka je rozdělena na 2 části: Část 1 SO 02c – Rekonstrukce ...

Prístavba výťahu a vrátnice k budove A

Prístavba výťahu a vrátnice k budove A

Zámerom investora je demontáž jestvujúcej vrátnice a následne výstavba nových objektov, t.j. prístavba vrátnice a prístavba výťahu k jestvujúcej budove A CSS LIPA. Objekty výťahu a vrátnice sú murované. Strechy sa navrhujú ploché. Objekty budú napojené na jestvujúce inžinierske siete z budovy A (el. energiu, vodovod a kanalizáciu). Podrobný ...

Plošina FLATRACK

Plošina FLATRACK

Předmětem veřejné zakázky jsou dodávky nakládacích plošin s nakládacím jeřábem a přepravních plošin ve variantě "T" a ve variantě "M".

Zpracování projektové dokumentace na výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská

Zpracování projektové dokumentace na výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace na vydání stavebního povolení a realizaci na akci „Výstavbu osobních výtahů v bytových domech Odborářská 68, 74 a Horní 29, Ostrava-Hrabůvka“. Záměrem tohoto projektu je vybudování tří nových osobních výtahů pro přepravu imobilní osoby a nákladu v bytových domech, které tvoří komplex ...

Úprava lůžkového oddělení – 1.etapa

Úprava lůžkového oddělení – 1.etapa

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, spočívající v řešení dispozičních změn a vybudování sociálních zařízení stávajících pokojů ve 2. NP jihovýchodního křídla objektu Sanatorií Jablunkov. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je také rekonstrukce výtahu, provedení elektroinstalace ve schodišti, včetně výměny luxferové stěny a dále ...

Dvojcestná pohyblivá izolovaná plošina s koľajovým adaptérom

Dvojcestná pohyblivá izolovaná plošina s koľajovým adaptérom

Predmet zákazky predstavuje dvojcestná pohyblivá pracovná plošina izolovaná s koľajovým adaptérom nutná na prácu vo výškach na trakčnom vedení električiek aj trolejbusov s možnosťou práce pod napätím. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladov.

FNKV – Dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (výtahů) v letech 2018 – 2019 včetně zajištění servisu

FNKV – Dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (výtahů) v letech 2018 – 2019 včetně zajištění servisu

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka 6 kusů zdvihacích zařízení (výtahů), z toho 3 kusy lůžkových výtahů a 3 kusy osobních výtahů, jejichž specifikace je uvedena v příloze č. 7 (viz projektová dokumentace včetně výkazů výměr) zadávací dokumentace. Dodávky nových výtahů budou realizovány v letech 2018 – 2019, přičemž v každém roce ...

Modernizace infrastruktury v ZŠ Nový Hradec Králové

Modernizace infrastruktury v ZŠ Nový Hradec Králové

Modernizace infrastruktury v ZŠ Nový Hradec Králové, spočívající ve stavebních úpravách stávajících učeben fyziky a chemie, včetně kabinetů, učeben PC a dále ve vybudování bezbariérového wc a nového venkovního bezbariérového výtahu.

Modernizace infrastruktury v ZŠ Josefa Gočára

Modernizace infrastruktury v ZŠ Josefa Gočára

Modernizace infrastruktury v ZŠ Josefa Gočára, spočívající ve stavebních úpravách stávajících učeben fyziky, chemie, přírodopisu a dílen, a dále ve vybudování bezbariérového wc, vnitřního osobního výtahu a venkovní bezbariérové rampy.

Rekonstrukce výtahů v budově ÚMČ Praha 10 a jejich servis

Rekonstrukce výtahů v budově ÚMČ Praha 10 a jejich servis

Rekonstrukce 6 osobních a 2 osobo-nákladních výtahů v objektu ÚMČ Praha 10. Rekonstrukce spočívá v demontáži stávajících výtahů (včetně likvidace odpadu), dodávce nových výtahů včetně montáží, stavebních a montážních prací a uvedení výtahů do provozu. Nové výtahy budou umístěny ve stávajícím prostoru šachet a strojoven. Předmětem plnění veřejné ...

Modernizace infrastruktury v ZŠ Jiráskovo náměstí

Modernizace infrastruktury v ZŠ Jiráskovo náměstí

Modernizace infrastruktury v ZŠ Jiráskovo náměstí, spočívající ve stavebních úpravách stávající učebny dílen, učebny PC a dále ve vybudování nového bezbariérového venkovního výtahu ve vnitrobloku.

(záznamy 1/25 z 907)  strana 1 / 37