Dodávka zařízení pro regeneraci a čištění spalin

Dodávka zařízení pro regeneraci a čištění spalin

Předmětem výběrového řízení je dodávka zařízení pro regeneraci a čištění spalin za účelem čištění spalin obsahující rozpouštědla z procesu povrchové úpravy včetně, balení, dopravy, instalace, zprovoznění, servisu, technické podpory a zaškolení obsluhy v sídle zadavatele. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění.

Rekonstrukce odsíření elektrárny Počerady

Rekonstrukce odsíření elektrárny Počerady

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce stávající technologie odsíření na výrobních blocích B2, B3, B4 a B5 Elektrárny Počerady. Součástí Předmětu veřejné zakázky je dále zpracování realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení a ostatní požadované dokumentace, provedení souvisejících demontážních a montážních ...

Realizace opatření pro snížení emisních limitů SO2 a NOx

Realizace opatření pro snížení emisních limitů SO2 a NOx

Předmětem veřejné zakázky je realizace primárních opatření za účelem snížení emisí NOx a zkapacitnění dávkování vápence za účelem snížení emisí SO2 na fluidním kotli 4 (dále též FK4). Součástí Předmětu veřejné zakázky je dále zpracování realizační projektové dokumentace, dokumentace skutečného provedení a ostatní požadované dokumentace, provedení ...

Pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi

Pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi

Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že PM2,5 se chovají jako plyny a v ...

Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s. – Etapa 1 - Dopalování a chlazení spalin, odprášení

Ekologizace slévárny TATRA METALURGIE a.s. – Etapa 1 - Dopalování a chlazení spalin, odprášení

Stávající systém odsávání kuploven společnosti TATRA METALURGIE a.s. je zastaralý. Dochází k úniku spalin mimo odsávaný pecní prostor. Dalším problémem je dopalování CO v prostoru sázecího otvoru a tím způsobená neúměrná tepelná zátěž této části pecí. Během sázení při otevření pecních vrat dochází k úniku spalin mimo prostor pece. Předmětem ...

DeNOx kotle K3 v Plzeňské energetice a.s.

DeNOx kotle K3 v Plzeňské energetice a.s.

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s přípravou a provedením denitrifikace provozovaného kotle K3 ve společnosti Plzeňská energetika a.s. Zakázka bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedena v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji ...

Odsávacie zariadenie pre lis IDRA OL 1200

Odsávacie zariadenie pre lis IDRA OL 1200

Predmetom zákazky je dodanie, inštalácia a montáž odsávacích zariadení v počte 10 ks pre tlakové lisy. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladov.

Zníženie množstva emisií na SVa – ML č.1 a 3

Zníženie množstva emisií na SVa – ML č.1 a 3

Predmetom zákazky je uskutočnenie diela a uvedenia do prevádzky systému technologických zariadení na zachytávanie, odsávanie a čistenie vzdušniny s obsahom HCl a TZL pred jej vypustením do ovzdušia vznikajúceho počas technologického procesu morenia oceľového pásu na moriacej linke č.1 a č.3. Požadovaným technickým riešením musí byť zabezpečená ...

Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií

Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla sestávajícího z dodávky věcí a provedení prací, jejichž cílem je zajistit snížení emisí tuhých znečišťujících látek produkovaných biomasovým energetickým zdrojem provozovaným zadavatelem v obci Loučovice, okres Český Krumlov, zejména pak doplnění tohoto energetického zdroje o komplex zařízení snižující ...

Pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi

Pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi

Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že PM2,5 se chovají jako plyny a v ...

V 00222 – pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně

V 00222 – pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně

Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení – technologie ke snížení emisí ve spalovně, která je rozdělená na 5 samostatných částí, včetně příslušenství za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny ...

ETE - výměna separátorů SPP 1000 mW TG1

ETE - výměna separátorů SPP 1000 mW TG1

Základním účelem zakázky je zajištění výměny separátorů na HVB1 a HVB2 JE Temelín s cílem dosažení všech garantovaných parametrů díla, definovaných v zadávací dokumentaci (smlouvě), a za předpokladu splnění všech podmínek pro bezpečný, spolehlivý a ekonomický provoz díla.

Instalace čistých RECI-S na kotli K2, K3, K5 a K6

Instalace čistých RECI-S na kotli K2, K3, K5 a K6

Předmětem realizace je zajištění materiálu, výroby, dodávky a instalace čistých recispalin (dále také RECI-S) odebíraných za filtrem a kouřovým ventilátorem a napojení na stávající potrubí tzv. špinavých recispalin odebíraných z výsypky zadního tahu kotle, a to na pravé a levé straně na kotli K2, K3, K5 a K6.

Snižování emisí TZL a VOC z provozu výrobních technologií

Snižování emisí TZL a VOC z provozu výrobních technologií

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž a zkušební provoz v délce max. 2 měsíců a zaškolení obsluhy (min. 6 osob po dobu max. 2 pracovních dní) strojního zařízení pro odstranění emisí TZL a VOC obsažených v odtahovaném odpadním vzduchu ze sušicích linek porcelánu LPO1, LPO3, LPO4 a pyrostatu LPY1 a znovuvyužití zpětně získaných ...

Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu

Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu

Předmětem zakázky je zhotovení díla s názvem „Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu“. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, zpracované jako součást zadávací dokumentace projekční kanceláří BKB Metal, a.s., IČ: 25355643.

Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu

Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu

Předmětem zakázky je zhotovení díla s názvem „Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu“.

Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín

Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových technologií a provedení potřebných energetických napojení. Cílem projektu je provést ve stávajícím provozu slévárny technologicko-organizační opatření ve výrobě, včetně instalace nových technologických zařízení a provedení s tím souvisejících vynucených stavebních úprav s cílem snížení fugitivních ...

Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií

Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla sestávajícího z dodávky věcí a provedení prací, jejichž cílem je zajistit snížení emisí tuhých znečišťujících látek produkovaných biomasovým energetickým zdrojem provozovaným zadavatelem v obci Loučovice, okres Český Krumlov, zejména pak doplnění tohoto energetického zdroje o komplex zařízení snižující ...

Redukce VOC z procesu výroby kompozitních materiálů metodou koncentrace na zeolitovém kole

Redukce VOC z procesu výroby kompozitních materiálů metodou koncentrace na zeolitovém kole

Dodávka zařízení na snížení emisní VOC z výroby kompozitních materiálů pomocí technologie na bázi zakoncentrování vzdušiny s VOC na zeolitovém rotoru v kombinaci s následnou kompaktní regenerativní termickou oxidační spalovací jednotkou (RTO) v závodě (podniku) zadavatele včetně instalací zařízení pro odsávání a čistění odpadních plynů z výroby ...

Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve společnosti Lafarge Cement a.s.

Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve společnosti Lafarge Cement a.s.

Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí ze systému rotační pece a surovinové mlýnice ostatní CPV kódy: 42514300-5 42123000-7 42520000-7

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Výměna elektroodlučovačů kotle K1 a K4

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Výměna elektroodlučovačů kotle K1 a K4

Předmětem veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s výměnou stávajících elektroodlučovačů za kotli K1 a K4. Dílo bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které budou podrobně obsaženy v Zadávací ...

Pracoviště finálních povrchových úprav

Pracoviště finálních povrchových úprav

Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště povrchových úprav. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že PM2,5 se chovají jako plyny a v plášti stávající haly jsou ...

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Intenzifikace odsíření

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Intenzifikace odsíření

Předmětem veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s intenzifikací dvou nových odsiřovacích linek určených pro kotle K1, K2, K3, K4, K5 a K6, v elektrárně Opatovice. Intenzifikace odsíření bude navazovat na další technické úpravy prováděné zadavatelem mimo uvedenou veřejnou zakázku, jejichž ...

Záchytné zařízení prachu na provozu VS

Záchytné zařízení prachu na provozu VS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního záchytného zařízení prachu na provozu druhotných surovin v areálu Třineckých železáren, a.s. v Třinci, a to na plošných zdrojích – víceúčelové ekologické ploše, na odvalu, haldě a mlýnici. Průmyslový areál se vyznačuje vysokou mírou znečištění prachovými částicemi, které jsou emitovány jednotlivými ...

(záznamy 1/25 z 257)  strana 1 / 11