Pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi

Pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi

Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště vytloukání forem a regenerace formovací směsi. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že PM2,5 se chovají jako plyny a v ...

V 00222 – pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně

V 00222 – pořízení technologie ke snížení emisí ve spalovně

Předmětem zakázky je dodání níže uvedeného zařízení – technologie ke snížení emisí ve spalovně, která je rozdělená na 5 samostatných částí, včetně příslušenství za podmínek uvedených dále. Technické parametry jsou následující s tím, že zadavatel umožňuje jejich modifikaci při zachování principu, kdy výkonové a rozsahové parametry jsou stanoveny ...

ETE - výměna separátorů SPP 1000 mW TG1

ETE - výměna separátorů SPP 1000 mW TG1

Základním účelem zakázky je zajištění výměny separátorů na HVB1 a HVB2 JE Temelín s cílem dosažení všech garantovaných parametrů díla, definovaných v zadávací dokumentaci (smlouvě), a za předpokladu splnění všech podmínek pro bezpečný, spolehlivý a ekonomický provoz díla.

Instalace čistých RECI-S na kotli K2, K3, K5 a K6

Instalace čistých RECI-S na kotli K2, K3, K5 a K6

Předmětem realizace je zajištění materiálu, výroby, dodávky a instalace čistých recispalin (dále také RECI-S) odebíraných za filtrem a kouřovým ventilátorem a napojení na stávající potrubí tzv. špinavých recispalin odebíraných z výsypky zadního tahu kotle, a to na pravé a levé straně na kotli K2, K3, K5 a K6.

Snižování emisí TZL a VOC z provozu výrobních technologií

Snižování emisí TZL a VOC z provozu výrobních technologií

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, instalace a montáž a zkušební provoz v délce max. 2 měsíců a zaškolení obsluhy (min. 6 osob po dobu max. 2 pracovních dní) strojního zařízení pro odstranění emisí TZL a VOC obsažených v odtahovaném odpadním vzduchu ze sušicích linek porcelánu LPO1, LPO3, LPO4 a pyrostatu LPY1 a znovuvyužití zpětně získaných ...

Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu

Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu

Předmětem zakázky je zhotovení díla s názvem „Odprášení zařízení pro odběr a zpracování směsi pro výrobu vysokopecního aglomerátu“. Dílo bude provedeno dle projektové dokumentace, zpracované jako součást zadávací dokumentace projekční kanceláří BKB Metal, a.s., IČ: 25355643.

Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu

Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu

Předmětem zakázky je zhotovení díla s názvem „Odprášení zařízení pro dopravu a zpětné zakládání vsázky pro výrobu ocelárenského aglomerátu“.

Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín

Snížení prašnosti ve slévárně společnosti ZPS - SLÉVÁRNA, a.s. Zlín

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových technologií a provedení potřebných energetických napojení. Cílem projektu je provést ve stávajícím provozu slévárny technologicko-organizační opatření ve výrobě, včetně instalace nových technologických zařízení a provedení s tím souvisejících vynucených stavebních úprav s cílem snížení fugitivních ...

Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií

Snížení emisí v areálu teplárny v Loučovicích - pořízení dodatečných technologií

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení díla sestávajícího z dodávky věcí a provedení prací, jejichž cílem je zajistit snížení emisí tuhých znečišťujících látek produkovaných biomasovým energetickým zdrojem provozovaným zadavatelem v obci Loučovice, okres Český Krumlov, zejména pak doplnění tohoto energetického zdroje o komplex zařízení snižující ...

Redukce VOC z procesu výroby kompozitních materiálů metodou koncentrace na zeolitovém kole

Redukce VOC z procesu výroby kompozitních materiálů metodou koncentrace na zeolitovém kole

Dodávka zařízení na snížení emisní VOC z výroby kompozitních materiálů pomocí technologie na bázi zakoncentrování vzdušiny s VOC na zeolitovém rotoru v kombinaci s následnou kompaktní regenerativní termickou oxidační spalovací jednotkou (RTO) v závodě (podniku) zadavatele včetně instalací zařízení pro odsávání a čistění odpadních plynů z výroby ...

Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve společnosti Lafarge Cement a.s.

Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí pecního systému ve společnosti Lafarge Cement a.s.

Dodávka a montáž zařízení pro odloučení emisí ze systému rotační pece a surovinové mlýnice ostatní CPV kódy: 42514300-5 42123000-7 42520000-7

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Výměna elektroodlučovačů kotle K1 a K4

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Výměna elektroodlučovačů kotle K1 a K4

Předmětem veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s výměnou stávajících elektroodlučovačů za kotli K1 a K4. Dílo bude mít charakter dodávky „na klíč“ a bude provedeno v souladu s požadavky, podmínkami, specifikacemi a ostatními údaji a informacemi, které budou podrobně obsaženy v Zadávací ...

Pracoviště finálních povrchových úprav

Pracoviště finálních povrchových úprav

Předmětem plnění veřejné zakázky je instalace zařízení pro snížení prašnosti provozu pracoviště povrchových úprav. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je snížení fugitivních emisí produkovaných při provozu stávajících technologií slévárny zadavatele. Vzhledem ke skutečnosti, že PM2,5 se chovají jako plyny a v plášti stávající haly jsou ...

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Intenzifikace odsíření

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Intenzifikace odsíření

Předmětem veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s intenzifikací dvou nových odsiřovacích linek určených pro kotle K1, K2, K3, K4, K5 a K6, v elektrárně Opatovice. Intenzifikace odsíření bude navazovat na další technické úpravy prováděné zadavatelem mimo uvedenou veřejnou zakázku, jejichž ...

Záchytné zařízení prachu na provozu VS

Záchytné zařízení prachu na provozu VS

Předmětem veřejné zakázky je dodávka mobilního záchytného zařízení prachu na provozu druhotných surovin v areálu Třineckých železáren, a.s. v Třinci, a to na plošných zdrojích – víceúčelové ekologické ploše, na odvalu, haldě a mlýnici. Průmyslový areál se vyznačuje vysokou mírou znečištění prachovými částicemi, které jsou emitovány jednotlivými ...

Filtre vzduchové

Filtre vzduchové

Predmetom zákazky je dodávka vzduchových filtrov, ktoré sa v spoločnosti JAVYS,a.s. používajú na zabezpečenie prevádzky vzduchotechnických systémov JE A1 a V1. Tieto systémy sa nachádzajú v hlavnej budove bloku, v budove pomocných prevádzok, v spaľovni BSC RAO, vo filtračných staniciach, v monitore areosólov v sklade vyhoretého jadrového paliva, v ...

Snížení fugitivních emisí při výrobě a úpravě tekutého kovu

Snížení fugitivních emisí při výrobě a úpravě tekutého kovu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nových technologií a provedení potřebných energetických napojení za účelem snížení fugitivních emisí tuhých znečišťujících látek při výrobě a úpravě tekutého kovu. Hlavním cílem úprav v rámci veřejné zakázky je ekologizace stávajícího provozu tavírny šedé a tvárné litiny a omezení fugitivních emisí ...

Snížení emisí výtopny na biomasu v Kašperských Horách

Snížení emisí výtopny na biomasu v Kašperských Horách

Předmětem plnění veřejné zakázky je osazení vypírky spalin a nezbytného příslušenství do stávající kotelny na pozemku st. 211/1 ve městě Kašperské Hory. Vypírka bude instalována v prostoru mezi stávajícími komíny a stěnou skladu biomasy. Projekt dále řeší osazení spalinových výměníků, instalaci nových kouřovodů, ocelové konstrukce.

Snížení energetické náročnosti sušení včetně využití odpadního tepla v závodě Rako 3

Snížení energetické náročnosti sušení včetně využití odpadního tepla v závodě Rako 3

Dodávka a montáž technologie a technologického zařízení pro využití odpadního tepla ze spalin pecí F1 a F2 do rozprachové sušárny RS č.2 s využitím filtru pro absorpci fluorovodíku.

Instalace zařízení ke snížení emisí TZL v kotelně Teplárenské společnosti Hlinsko

Instalace zařízení ke snížení emisí TZL v kotelně Teplárenské společnosti Hlinsko

Instalace odlučovače tuhých znečišťujících látek v teplárně Hlinsko (snížení obsahu TZL z původních max. 250 mg/m na novou hodnotu do 20 mg/m3) - technologie s elektrostatickým filtrem spalin (ucelená dodávka elektrostatického filtru včetně rozvaděče, kabeláže, dalších potřebných součástí a instalace zařízení), vestavba ocelové konstrukce pro nově ...

Záchytné zařízení prachu na Sochorové válcovně Kladno

Záchytné zařízení prachu na Sochorové válcovně Kladno

Předmětem zakázky je kompletní dodávka mobilního odprašovacího zařízení včetně úklidového příslušenství, který bude umístěn na automobilovém 3-nápravovém podvozku. Součástí zakázky je dodávka a instalace potrubních rozvodů pro úklid na 7 pracovních úsecích. Blíže viz Zadávací dokumentace.

1. Filtračná technológia v mobilnom prevedení so sviečkovými amagnetickými filtrami

1. Filtračná technológia v mobilnom prevedení so sviečkovými amagnetickými filtrami

Predmetom zákazky je dodávka filtračných zariadení spolufinancovaná z Operačný program Kvalita životného prostredia

Úspory energie Acti Bois Dobrá voda

Úspory energie Acti Bois Dobrá voda

Předmětem veřejné zakázky je dosažení energetických úspor optimalizací odsávání dřevěných pilin a prachu vznikajících při výrobě a přípravě výroby.

Modernizácia výroby prídavných zariadení pre stavebné stroje

Modernizácia výroby prídavných zariadení pre stavebné stroje

Verejný obstarávateľ plánuje nákup technológie za účelom modernizácie výroby prídavných zariadení pre stavebné stroje. Konkrétne ide o CNC páliaci stroj PLAZMA, ktorý pozostáva: 1, CNC páliaci stroj- 1ks 2, Naklápací plazmový agregát-1ks 3, Svetelná dióda-1ks 4,Plazmový zdroj-1ks 5,Odsávací stôl -1ks 6,Filtračné zariadenie pre plazmový ...

(záznamy 1/25 z 248)  strana 1 / 10