HDI High definition IVUS systém, vč. katétrů

HDI High definition IVUS systém, vč. katétrů

Předmětem veřejné zakázky ? je dodávka 1 ks intravaskulárního ultrazvukového přístroje s vysokým rozlišením pro provádění komplexních koronárních intervencí na katetrizačním pracovišti; ? jsou dodávky spotřebního materiálu – katétrů kompatibilních s dodaným přístrojem. Zadavatel předpokládá odběr 20 ks katétrů ročně. Ultravaskulární ultrazvuk ...

Dodávka a montáž CT přístroje

Dodávka a montáž CT přístroje

Předmětem veřejné zakázky je dodání a instalace počítačové tomografie (multidetektorové CT) včetně záručního a pozáručního servis po celkovou dobu 8 let. Podrobnosti jsou uvedeny v zadávací dokumentaci.

Přenosné ultrazvukové přístroje pro onkogynekologické centrum

Přenosné ultrazvukové přístroje pro onkogynekologické centrum

Provést řádně a včas provést dodávku, instalaci a uvedení do provozu 4 ks přenosných ultrazvukových přístrojů, high-end s 3D/4D technologií s konvexní, lineární a intrakavitální sondou a 1 ks ultrazvukový přístroj přenosný s konvexní, lineární a intrakavitální sondou a modulem pro dopplerovské vyšetření.

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Pořízení zdravotnických přístrojů

Nemocnice s poliklinikou Karviná-Ráj, příspěvková organizace – Pořízení zdravotnických přístrojů

• Dodávka nových, neopotřebovaných, nerepasovaných (rok výroby 2016, 2017) přístrojů: Injekční dávkovač (5 ks) pro potřeby pracovišť zadavatele, • zajištění dopravy do místa plnění, instalace a uvedení do provozu na náklady dodavatele, • zaškolení personálu na náklady dodavatele, • provedení zabezpečení přejímacích zkoušek funkčnosti dodávaných ...

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu

Špeciálny zdravotnícky materiál pre intervenčnú angiológiu

Predmetom obstarávanej zákazky je špeciálny zdravotnícky materiál - katétre na endovaskulárne mechanické trombektómie akútnych, subakútnych a chronických trombotických alebo aterotrombotických oklúzií v arteriálnom a venóznom riečišti schopné liečiť natívne cievy, in stent uzávery, uzávery bypassov a dializačných fistúl, resp. aj s možnosťou ...

Komplexný integrovaný neuronavigačný systém

Komplexný integrovaný neuronavigačný systém

Komplexný integrovaný neuronavigačný systém v počte 1 ks s príslušenstvom pre potreby FNsP F. D. Roosevelta Banská Bystrica vrátane súvisiacich služieb- dodávky na miesto určenia, inštalácie, funkčnej skúšky, odovzdania dokumentácie, odborného zaškolenia a záručného servisu

Sekvenátor pro sekvenování nové generace včetně dodávek spotřebního materiálu

Sekvenátor pro sekvenování nové generace včetně dodávek spotřebního materiálu

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka analytického přístroje – sekvenátoru nové generace pro sekvenování pomocí metody SBS pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále ...

Fetoskopická optika pro Centrum fetální medicíny

Fetoskopická optika pro Centrum fetální medicíny

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení - fetoskopické optiky pro Centrum fetální medicíny Gynekologicko – porodnické kliniky VFN v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen ...

FN Motol – systém pro léčbu refrakterní epilepsie stimulací nervus vagus II

FN Motol – systém pro léčbu refrakterní epilepsie stimulací nervus vagus II

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky systémů umožňujících léčbu farmakorezistentní refrakterní epilepsie metodou stimulace nervus vagus, pro Neurochirurgickou kliniku dětí a dospělých UK 2.LF a FN Motol

Staplery 2017 II

Staplery 2017 II

Předmětem zakázky jsou přímé dodávky staplerů, resp. dodávky staplerů prostřednictvím konsignačních skladů, dle skupinové specifikace uvedené v zadávací dokumentaci.

FN Motol – vnitřní fixátor pro stabilizaci torakolumbosakrální páteře pro deformity

FN Motol – vnitřní fixátor pro stabilizaci torakolumbosakrální páteře pro deformity

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky vnitřních fixátorů pro stabilizaci torakolumbosakrální páteře ze zadního přístupu, pro chirurgické řešení deformit páteře pro Kliniku spondylochirurgie 1. LF Uk a FN Motol. Součástí předmětu plnění je rovněž bezúplatná výpůjčka: Pro část 1 VZ – 2 sady instrumentačních nástrojů Pro část 2 VZ ...

FN Brno modernizace onkogynekologického centra – CT II

FN Brno modernizace onkogynekologického centra – CT II

Předmětem veřejné zakázky s názvem „FN Brno modernizace onkogynekologického centra – CT II“ je dodávka multidetektorového CT přístroje včetně příslušenství pro Gynekologicko-porodnickou kliniku, Fakultní nemocnice Brno.

Angiografický systém

Angiografický systém

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zdravotnické techniky – ANGIOGRAFICKÉHO SYSTÉMU, včetně doplňkového vybavení, instalace, zaškolení a pozáručního servisu v délce 6 let, drobných stavebních úprav, odvozu a ekologické likvidace stávajícího přístroje. Podrobná technická specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v Příloze č. 2 ...

FN Motol – robotický systém

FN Motol – robotický systém

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového, nepoužitého, nerepasovaného chirurgického telemanipulátoru pro minimálně invazivní endoskopické výkony v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami, který umožní maximálně přesné provedení roboticky asistované endoskopické operace. Součástí dodávky musí být i software pro propojení s operačním ...

FN Motol – obnova RTG/CT

FN Motol – obnova RTG/CT

Předmětem VZ je obměna stávajícího RTG CT přístroje za nový s modernější technologií, který bude využíván zejména pro intervenční radiologii dětských i dospělých pacientů.

Izolátory pro přípravu cytostatik

Izolátory pro přípravu cytostatik

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového vybavení – izolátorů pro přípravu cytotoxických látek pro Oddělení přípravy cytostatik Nemocniční lékárny, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen ...

ÚVN-VoFN Praha, zdravotnická technika a nafukovací modulární hala – nákup

ÚVN-VoFN Praha, zdravotnická technika a nafukovací modulární hala – nákup

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka 3 ks myček pro centrální sterilizaci (dále i „přístroje“), dále bezplatné poskytování servisní činnosti v rámci záruční doby a dále poskytování pozáruční servisní činnosti poskytované na dobu 10 let ode dne uplynutí záruční doby na přístroj (servisní činnost zahrnuje výrobcem předepsané ...

Aktivní laserový systém pro metody asistované reprodukce

Aktivní laserový systém pro metody asistované reprodukce

• Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka aktivního laserového systému pro metody asistované reprodukce, určeného Gynekologicko-porodnickou kliniku VFN v Praze, včetně příslušenství, cla, dopravy, instalace, uvedení do provozu, provedení instruktáže dle příslušného ustanovení zákona č. 268/2014 Sb. o zdravotnických prostředcích (dále jen ...

Dodávka aferetických souprav na odběr krevní plazmy

Dodávka aferetických souprav na odběr krevní plazmy

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) jsou průběžné dodávky spotřebního materiálu aferetických souprav na odběr jednotlivých krevních složek a bezúplatná výpůjčka devíti kusů separátorů krevních složek pro potřeby Oddělení hematologie a krevní transfuze Ústřední vojenské nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, v souladu se ...

Endosonografický systém pro diagnostiku a paging nitrohrudních nádorů

Endosonografický systém pro diagnostiku a paging nitrohrudních nádorů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka komplexního endosonografického systému pro diagnostiku a paging nitrohrudních nádorů pro Kliniku plicních nemocí a tuberkulózy, tvořený vzájemně propojitelným a plně kompatibilním digitálním diagnostickým ultrazvukovým přístrojem s videoendoskopem a videogastroskopem, umožňující přesnou diagnostiku nádorových a ...

ÚVN – VoFN Praha – konfokální endomikroskopický systém – nákup

ÚVN – VoFN Praha – konfokální endomikroskopický systém – nákup

Předmětem plnění veřejné zakázky (dále jen „VZ“) je dodávka konfokálního endomikroskopického systému (dále i „přístroj“) pro potřeby Oddělení gastrointestinální endoskopie Interní kliniky 1. LF UK a ÚVN.

Lůžka II

Lůžka II

Předmětem veřejné zakázky je dodávka celkem 170 ks standardních lůžek pro Fakultní nemocnici Olomouc.

FN Motol – staplery a katry

FN Motol – staplery a katry

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou průběžné dodávky chirurgických nástrojů – staplery a katry, které slouží k mechanickému sešití či zasvorkování operované tkáně v miniinvazivní i otevřené chirurgii, pro FN Motol, a to na základě průběžných dílčích objednávek na období 48 měsíců

FN Motol – infuzní technika

FN Motol – infuzní technika

Předmětem VZ je dodávka infuzní techniky (lineární dávkovač, infuzní pumpa).

(záznamy 1/25 z 6421)  strana 1 / 257