Rámcová dohoda na dodávky kriminalistických kufrů a náhradních materiálů ke kriminalistickým kufrům

Rámcová dohoda na dodávky kriminalistických kufrů a náhradních materiálů ke kriminalistickým kufrům

200 souprav kriminalistických kufrů 254.482 mj. náhradních materiálů do kriminalistických kufrů

Průmyslový 3D počítačový tomografický systém

Průmyslový 3D počítačový tomografický systém

Předmětem této Veřejné zakázky je dodávka průmyslového 3D počítačového tomografického systému. Tento průmyslový 3D počítačový tomografický systém musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Automatický vjezdový systém II.

Automatický vjezdový systém II.

Předmětem veřejné zakázky je realizace vjezdového systému v areálu Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL). Vjezdový systém bude plně automatický a bude obsahovat bezobslužný vjezd a výjezd do a z areálu, následnou evidenci a WEB rozhraní pro objednávání vjezdu do areálu. Pro urychlení zlepšení dopravní situace při vjezdu a výjezdu do a z areálu FNOL, ...

Protipovodňová opatření pro město Litomyšl

Protipovodňová opatření pro město Litomyšl

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výstražného a varovného systému, který je součástí realizace protipovodňových opatření města Litomyšl.

Bezpečnostní prvky 2017

Bezpečnostní prvky 2017

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka mechanizace pro zvýšení bezpečnosti provozu na dálnici. Zakoupení 20 kusů speciálních signalizačních výstražných vozíků, které jsou vybaveny informačními panely s proměnným dopravním značením. Dále zakoupení 9 kusů informačních panelů s proměnným dopravním značením. Dále zakoupení 12 kusů ...

Technologie sledování síťového provozu

Technologie sledování síťového provozu

Předmětem VZ bude dodávka hardware a software pro samostatné systémy sběru síťových dat a detekce anomálií v síťovém provozu a to včetně implementace a integrace s centrálním analytickým SW vyvinutým třetí stranou pro GovCERT.cz. Součástí dodávky bude instalace a zaškolení obsluhy. Od dodavatele je rovněž vyžadováno poskytování servisní podpory ...

Speciální a vysoce výkonná zařízení - Rámcová dohoda

Speciální a vysoce výkonná zařízení - Rámcová dohoda

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody na dodávky plnění v rámci projektu "Podpora potírání kybernetické kriminality", pro specifické úkony soudních znalců a kriminalistů vyšetřujících kybernetickou kriminalitu, kdy je potřeba použít přesné konkretizované zařízení.

Komplexný riadiaci systém kartingového centra so zabezpečením

Komplexný riadiaci systém kartingového centra so zabezpečením

V ramci projektu ma spolocnost zamer zakupit komplexny riadiaci system kartingoveho centra zabezpecujuci prevadzku strediska vratane edukacneho systemu pre zacinajucich aj profi jazdcov schopny merat presne definovane hodnoty ako aj zabezpecovat komplexnu bezpecnost prevadzky uz v jestvujucom vycvikovom zariadeni pre vodicov. Nevyhnutnostou je ...

Rekonštrukcia plavárne Wolkerova v Bardejove - 2. etapa

Rekonštrukcia plavárne Wolkerova v Bardejove - 2. etapa

Hmotové riešenie existujúceho objektu plavárne bude doplnené o rozšírenie bazénovej haly smerom na existujúcu terasu zo západnej strany a rozšírením priestorov pre wellness v 1.PP taktiež smerom na západ. Zo severnej strany bude k objektu pristavaný výťah. Na 1.NP budú v rámci 2. etapy zrekonštruované priestor bazénovej haly, ktorý bude zo ...

Meracie a overovacie zariadenia a stroje

Meracie a overovacie zariadenia a stroje

Meracie a overovacie zariadenia a stroje budú používané na vyhodnocovanie skúšok kameniva, skúšok cementu, skúšok betónu a výrobkov z betónu. Skúšky kameniva podľa STN EN 13242+A1, STN EN 932, STN 933, STN EN 1097. Skúšky cementu podľa STN EN 197-2 a STN EN 196. Skúšky betónu podľa STN EN 206+A1, STN EN 13877, STN EN 736123, STN 12504, STN EN ...

Docházkový systém a terminály

Docházkový systém a terminály

Předmětem veřejné zakázky je zajištění a implementování nástroje elektronickou evidenci docházky s biometrickými terminály pro všechny lokality SPÚ (Ústředí, pobočky, krajská pracoviště). Nedílnou součástí plnění je i technická podpora provozu, rozvoj díla a poskytnutí dalšího plnění podle specifikace v přílohách smlouvy o dílo.

Pořízení elektrického dronu pro nesení laserového skeneru pro projekt EXTEMIT-K

Pořízení elektrického dronu pro nesení laserového skeneru pro projekt EXTEMIT-K

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka elektrického dronu pro nesení laserového skeneru RIEGL VUX-1 UAV, kterým zadavatel disponuje. Předmět plnění je blíže vymezen v zadávacích podmínkách, zejména v kupní smlouvě, která je přílohou č. 1 této zadávací dokumentace a technické specifikaci, která je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace.

Dodávka ekonomického, docházkového a personálního IS v rámci projektu Zavedení ekonomického IS

Dodávka ekonomického, docházkového a personálního IS v rámci projektu Zavedení ekonomického IS

Předmětem plnění jsou dodávky a služby – Ekonomický informační systém, Mzdový a personální systém a Docházkový systém.

Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Bystřice, vybudování varovného systému

Zpracování digitálního povodňového plánu pro obec Bystřice, vybudování varovného systému

Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému obce Bystřice zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti obce a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel.

ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín

ETCS Kralupy n. Vlt. - Praha - Kolín

Předmětem této veřejné zakázky je zhotovení projektu a realizace stavby „ETCS Kralupy n.Vlt. - Praha – Kolín“. Projektem stavby se ve smyslu přílohy č. 5 vyhlášky č. 146/2008 Sb., se rozumí projektová dokumentace pro stavby drah a na dráze v jednom stupni zahrnující projektovou dokumentaci pro stavební povolení nebo k oznámení ve zkráceném řízení ...

1 ks Mobilné RTG zariadenie so systémom spätného rozptylu

1 ks Mobilné RTG zariadenie so systémom spätného rozptylu

Predmetom verejného obstarávania je dodanie 1 ks mobilného RTG zariadenia so systémom spätného rozptylu, vrátane dopravy na miesto plnenia, zaškolenia obsluhy, spustenia do prevádzky a servisnej podpory počas dvoch rokov, podľa ponúknutého harmonogramu.

Modernizace kalibračních laboratoří

Modernizace kalibračních laboratoří

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka přístrojového a softwarového vybavení a zařízení včetně příslušenství, dokumentace, dále je i montáž a instalace a uvedení do provozu při dodržení podmínek stanovených touto zadávací dokumentací na meteorologické kalibrační laboratoři Praha - Libuš Českého hydrometeorologického ústavu. Tato veřejná ...

Inovatívna technológia na testovanie a opravovanie PPD a CR systémov

Inovatívna technológia na testovanie a opravovanie PPD a CR systémov

Logický celok 1 - Kontrolná linka na vysokotlaké súčasti PPD a CR systémov: Jedná sa o kontrolnú linku na testovanie, kontrolu a generovanie kompenzačných kódov pre vstrekovače a čerpadlá. Proces kontroly a kódovania môže prebiehať v manuálnom a automatickom procese, a v prípade odchýlky nameranej hodnoty od skutočnej to zaznamená do ...

Dodávka kontrolního zařízení

Dodávka kontrolního zařízení

Předmětem zakázky je dodávka kontrolního zařízení. Blíže viz příloha č. 1 Návrhu kupní smlouvy, jež je součástí zadávací dokumentace uveřejněné na profilu zadavatele.

Projekt dopravy v klidu České Budějovice - Parkovací automaty

Projekt dopravy v klidu České Budějovice - Parkovací automaty

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka, instalace a zprovoznění parkovacích automatů (dále jen PA) a Dohledového centra (DC) na území města České Budějovice.

Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího systému statutárního města Zlín

Rozšíření protipovodňového varovného a monitorovacího systému statutárního města Zlín

Projekt řeší systém povodňové služby a preventivní povodňové ochrany na území Satutárního města Zlín, tedy na území působnosti minimálně jedné obce s rozšířenou působností, prostřednictvím rozšíření lokálního výstražného systému a varovného informačního systému. Cílem tohoto projektu je realizace rozšíření stávajícího varovného a informačního ...

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit systém regulace dopravy v klidu pro vybrané části území města České Budějovice. Hlavní cíl projektu dopravy v klidu je zefektivnění a rozšíření stávajícího systému parkovacích zón do nových území města, zajištění nabídky parkovacích míst nezbytných pro obsluhu území a přiměřená ochrana parkovacích ...

Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na síti komunikací ČR

Systém pro plošné kontinuální monitorování dynamiky dopravních proudů na síti komunikací ČR

Hlavním cílem veřejné zakázky je realizace plošného monitorovacího telematického systému, který bude poskytovat Národnímu dopravnímu informačnímu centru informace v reálném čase o aktuální dopravní situaci, např.: • detekce výskytu kongescí na monitorovaných segmentech silniční sítě • aktuální průměrná rychlost dopravního proudu v definovaném ...

Varovný informační systém

Varovný informační systém

Předmětem této VZ (díla) je dodávka a instalace komplexního varovného a informačního systému (bezdrátové hlásiče, rádiové převaděče a SW vybavení) v městě Mělník (dále i: „VIS“) v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami této veřejné zakázky.

Elektromechanický zkušební systém

Elektromechanický zkušební systém

Dodání elektromechanického zkušebního systému pro statické zkoušky v tahu i tlaku. Konkrétní specifikace předmětu plnění je uvedena v zadávací dokumentaci.

(záznamy 76/100 z 2042)  strana 4 / 82