Dodávka vzdělávacích sad a technického vybavení pro Projekt KREATIV

Dodávka vzdělávacích sad a technického vybavení pro Projekt KREATIV

Předmět veřejné zakázky je rozdělen v souladu s § 35 zákona na 3 samostatné části. Zadavatel v souladu s § 101 odst. 2 zákona stanovil, že dodavatelé mohou podat nabídku na jednu, několik nebo všechny části veřejné zakázky. Každá část bude vyhodnocena samostatně. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření Kupní smlouvy na každou část ...

Výroba stavebnicového systému univerzálneho dátového rozvádzača pre vjazdy

Výroba stavebnicového systému univerzálneho dátového rozvádzača pre vjazdy

Predmet zákazky pozostáva z dodania a uvedenia do prevádzky stavebnicového systému univerzálneho dátového rozvádzača pre vjazdy do parkovísk, garáží a dvorov.

Informační systém II. - Litvínov

Informační systém II. - Litvínov

Jedná se o dodávky a jejich následnou implementaci spojenou s provedením informačního systému veřejné dopravy a propojení dopravního dispečinku Litvínov optickým páteřním kabelem s předprodejními místy ve městě Litvínov. Součástí plnění předmětu díla je také poskytování kompletního záručního servisu po celou dobu záruky. Jedná se o uložení ...

Monitoring nákladních vozidel a strojů

Monitoring nákladních vozidel a strojů

Předmětem této veřejné zakázky je poskytování služeb monitoringu nákladních vozidel (N2, N3) a strojů, dále společně jen „prostředků“, tedy poskytování služeb přímého sledování polohy prostředků zadavatele na mapových podkladech a poskytování systémových nástrojů pro sledování provozu, vyhodnocení efektivity využití, jakož i poskytování dalších ...

Varovný informační systém, lokální varovný systém

Varovný informační systém, lokální varovný systém

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému a zpracování digitálního povodňového plánu obcí Dobrovolného svazku obcí Pečecký region a partnerů zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti obcí a místních částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek, monitor srážek a detekce zvýšení vodní hladiny pro ...

Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně

Automatické parkovací zařízení pro kola v Hodoníně

Projekt řeší vybudování parkovacího systému B+R (bike and ride) v prostoru autobusového a vlakového nádraží v Hodoníně. Bude se jednat o plně automatický samoobslužný systém (automatický příjem, evidenci, skladování, monitorování a následný výdej jízdních kol), který umožní bezpečné uložení kola vč. příslušenství při cestě do města nebo ke spojům ...

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Centrální informační systém pro dopravu v klidu v Č. Budějovicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je zajistit systém regulace dopravy v klidu pro vybrané části území města České Budějovice. Hlavní cíl projektu dopravy v klidu je zefektivnění a rozšíření stávajícího systému parkovacích zón do nových území města, zajištění nabídky parkovacích míst nezbytných pro obsluhu území a přiměřená ochrana parkovacích ...

Měření úsekové rychlosti v uzavírkách na dálnicích

Měření úsekové rychlosti v uzavírkách na dálnicích

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka pěti sad pro měření úsekové rychlosti v lokalitách probíhající dálniční rekonstrukce, včetně instalace, zprovoznění, servisu a demontáže. Jedná se o systém, který bude automaticky zaznamenávat projíždějící vozidla na 2 definovaných řezech, instalovaný na stávajících mýtných branách a/nebo mobilních ...

Superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem

Superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka superkritického fluidního chromatografu s hmotnostním detektorem (UHPSFC/MS). Tento superkritický fluidní chromatograf s hmotnostním detektorem (UHPSFC/MS) musí mít funkce a musí splňovat požadavky Zadavatele stanovené v Technické specifikaci plnění, která tvoří Přílohu č. 1 Zadávací dokumentace.

Protipovodňová opatření pro město Třemošnice

Protipovodňová opatření pro město Třemošnice

Předmětem veřejné zakázky je dodávka výstražného a varovného systému, který je součástí realizace protipovodňových opatření města Třemošnice.

Přechod systému CCTV z analogového na digitální

Přechod systému CCTV z analogového na digitální

Předmětem VZ v areálu sídla Senátu PČR je výměna stávajícího analogového systému CCTV (uzavřený kamerový systém) za digitální systém CCTV v areálu sídla Senátu Parlamentu ČR včetně rozšíření systému (kamery, úložiště apod.) dle projektové dokumentace zpracované firmou RH elektroprojekt s.r.o., Za Mlýnem 29, Praha 4 z 06/2017 pod názvem ...

Zajištění dodávky 5 ks přenosných Ramanových spektrometrů

Zajištění dodávky 5 ks přenosných Ramanových spektrometrů

Předmět VZ je dodávka 5 ks přenosných spektrometrů na principu Ramanova spektra, včetně softwarové podpory po dobu trvání záruky, základní sady spotřebního materiálu a zaškolení obsluhy.

Údržba a obměna kontrolní a měřící techniky a provozních zařízení

Údržba a obměna kontrolní a měřící techniky a provozních zařízení

Údržba a obměna kontrolní a měřící techniky a provozních zařízení za účelem zajištění jejich úplné funkčnosti a způsobilosti.

Zajištění dodávky 5 ks přenosných infračervených spektrometrů pro CS ČR

Zajištění dodávky 5 ks přenosných infračervených spektrometrů pro CS ČR

Předmětem veřejné zakázky je dodání 5-ti kusů ručních bateriově napájených infračervených spektrometrů vybavených interferometrem s Fourierovou transformací (FT-IR spektrometry) pro identifikaci chemických látek (dále jen „Zařízení“) do místa plnění.

Zajištění dodávky 1 ks přenosného fluorescenčního rentgenu pro GŘC ČR

Zajištění dodávky 1 ks přenosného fluorescenčního rentgenu pro GŘC ČR

Předmětem veřejné zakázky je dodání jednoho kusu ručního bateriově napájeného rentgenového analyzátoru pro přesnou prvkovou analýzu kovových materiálů a jejich slitin, drahých kovů, elektrošrotu a dalších materiálů (dále jen „Zařízení“) do místa plnění.

Servis bezpečnostních a slaboproudých technologií a zařízení

Servis bezpečnostních a slaboproudých technologií a zařízení

Předmětem plnění je závazek zhotovitele provádět dílo, které spočítá v zajištění převzetí elektrické požární signalizace (EPS), poplachového zabezpečovacího a tísňového systému (PZTS), kamerového systému (CCTV), elektrické kontroly vstupu osob a vjezdu vozidel (EKV), systému měření a regulace technických zařízení (MaR), systému ovládání osvětlení ...

Germaniový detektor s mechanickým chlazením - 2

Germaniový detektor s mechanickým chlazením - 2

Předmětem zakázky je: 1) Dodávka kompaktního koaxiálního germaniového detektoru s mechanickým chlazením pro stacionární průmyslové využití. Základní parametry: HPGe detektor (FWHM lepší než 2,5 keV, relativní účinnost vyšší než 40 % pro Co-60) pro průmyslové využití, libovolně polohovatelný, mechanicky chlazený (Stirling cycle), se zálohovací ...

Automatické parkovací zařízení pro kola, Přednádraží Břeclav - etapa I.

Automatické parkovací zařízení pro kola, Přednádraží Břeclav - etapa I.

Předmětem podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané v otevřeném řízení je novostavba objektu automatu (samostatný, bezobslužný systém) na parkování jízdních kol a úprava veřejného prostranství přilehlého prostoru přednádraží.

Dodávka vodoměrů 2017–2019

Dodávka vodoměrů 2017–2019

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vodoměrů dle technických podmínek, které jsou součástí této ZD v článku 4. Zadávací řízení se týká uzavření rámcové dohody na každou dílčí část veřejné zakázky dle ustanovení § 131 ZZVZ. Veřejná zakázka je rozdělena na 12 (dvanáct) částí.

Nákup termokamer s příslušenstvím

Nákup termokamer s příslušenstvím

Předmětem je nákup 2 ks termokamer do stavebnictví vč. 2 ochranných pouzder do terénu a nabíjecích zařízení. Součástí plnění je zajištění školení pro min. 20 expertů ve dvou různých termínech na základě požadavku zadavatele.

Prostředky biologické ochrany

Prostředky biologické ochrany

Předmětem veřejné zakázky je nákup přístrojového vybavení: - výstražný systém na detekci biologického aerosolu - 4 soupravy, - fotometr ELISA pro měření absorbance s příslušenstvím - 2 soupravy, - atomový absorpční spektrometr pro stanovení rtuti - 1 souprava - mikroskop laboratorní kombinovaný SV/FLU s příslušenstvím – 1 souprava, ...

Modernizace tomografických zařízení

Modernizace tomografických zařízení

Předmětem zakázky je modernizace přístrojového vybavení laboratoře vybudované v roce 2012, která je nutná pro zajištění špičkové kvality výstupů, rozšíření oblasti použití techniky počítačové tomografie v aplikovaném i základním výzkumu a udržení konkurence-schopnosti laboratoře v mezinárodním měřítku. Cílem modernizace je zlepšit schopnost 3D ...

Policejní speciály s měřící a dokumentační technikou

Policejní speciály s měřící a dokumentační technikou

Jedná se o nákup 38 ks policejních speciálů s měřící a dokumentační technikou.

Servisný skúšobný stend pre hydraulické čerpadlá a hydromotory

Servisný skúšobný stend pre hydraulické čerpadlá a hydromotory

Predmetom zákazky je servisný skúšobný stend pre hydraulické čerpadlá a hydromotory na testovanie a nastavovanie parametrov čerpadiel a hydromotorov po servisnom zásahu. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

Tělové simulátory pro LF MU 2017

Tělové simulátory pro LF MU 2017

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nových tělových simulátorů pro potřeby příslušných pracovišť LF MU, podrobně specifikovaná v technických podmínkách zadavatele a provedená za obchodních podmínek specifikovaných v příloze A zadávací dokumentace, tj. návrhu smlouvy a jeho přílohách. Podrobnou definici a vymezení předmětu plnění této veřejné ...

(záznamy 76/100 z 2072)  strana 4 / 83