Testovací systémy pro HiL testy IV

Testovací systémy pro HiL testy IV

Předmětem zakázky je dodávka testovacích systémů dle specifikace zadavatele vč. balení, dopravy do sídla zadavatele, montáže a zprovoznění a poskytnutí uživatelské podpory. Zadavatel neumožňuje dílčí plnění zakázky (dílčích objednávek ze strany zadavatele).

Zajištění dodávky 15 ks přenosných zařízení pro stopovou detekci chemických látek - drog a výbušnin

Zajištění dodávky 15 ks přenosných zařízení pro stopovou detekci chemických látek - drog a výbušnin

Předmětem veřejné zakázky je dodání 15-ti kusů elektronického zařízení pro stopovou detekci drog a výbušnin (dále jen „Zařízení“) do místa plnění včetně softwarové podpory po dobu trvání záruky, základní sady spotřebního materiálu a zaškolení obsluhy. Předmět veřejné zakázky dle číselníku NIPEZ (kód NIPEZ): 38546000-4 Systém pro detekci ...

Dodání rentgenových zařízení

Dodání rentgenových zařízení

Předmětem Veřejné zakázky je zajištění postupných dodávek rentgenových zařízení specifikovaných v přílohách zadávací dokumentace (dále též jako „RTG“) spolu s poskytováním servisních služeb a dodávek náhradních dílů a to za podmínek, které jsou stanovené ve vzorech smluv a jejich přílohách.

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov.

Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Litvínov a vybudování varovného systému

Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Litvínov a vybudování varovného systému

Předmětem veřejné zakázky je výstavba varovného a informačního systému města Litvínov zajišťujícího základní ozvučení povodňové oblasti města a městských částí prostřednictvím venkovních akustických jednotek a detekce zvýšení vodní hladiny pro včasné varování obyvatel. Záměrem zadavatele je vybudovat varovný a informační systém tak, aby bylo ...

FTK – náramky do vody na monitorování plaveckých stylů

FTK – náramky do vody na monitorování plaveckých stylů

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 40 ks náramků do vody na monitorování plaveckých stylů. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, ...

FTK – 3D skener nohou

FTK – 3D skener nohou

Předmětem veřejné zakázky je dodávka systému pro 3D skenování nohou. Tato veřejná zakázka souvisí s realizací projektu „Rozvoj studijního prostředí na Univerzitě Palackého v Olomouci (ROSTU)“ v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Předmětem veřejné zakázky je vedle samotné dodávky také instalace, zaškolení obsluhy ...

Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia

Skvalitnenie Národnej monitorovacej siete kvality ovzdušia

Predmetom zákazky je dodanie nových technologických funkčných celkov, ktoré budú plne použiteľné na modernizáciu a vybavenie technických a ostatných súvisiacich prostriedkov pre monitorovanie znečistenia voľného ovzdušia automatizovanými monitorovacími stanicami, zabezpečenie činností pre skvalitnenie prevádzky Národnej monitorovacej siete kvality ...

Pořízení Dynamického chodníku pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Fyzioterapie

Pořízení Dynamického chodníku pro reakreditovaný bakalářský studijní obor Fyzioterapie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka dynamického chodníku s dynamickým odlehčením a 2 kamerami. Jedná se o dynamický chodník s integrovanými tlakovými senzory pro analýzu a pro správný nácvik chůze. Dynamický chodník musí umožňovat analýzu chůze v mnoha jejích parametrech a zároveň je nácvikovým systémem pro terapii poruch chůze v rámci ...

Nákup zařízení pro úsekové měření rychlosti

Nákup zařízení pro úsekové měření rychlosti

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a instalace technických zařízení pro úsekové měření rychlosti vozidel v katastrálním území Statutárního města Plzeň, která budou zadavateli sloužit pro provádění měření rychlosti motorových vozidel dle zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, v platném znění ...

Dodávka a montáž výstražných světel a bezpečnostního polepu na služební vozidla

Dodávka a montáž výstražných světel a bezpečnostního polepu na služební vozidla

Plněním veřejné zakázky bude zajištěn bezpečnostní polep služebních vozidel organizace 100 ks a zároveň budou u vozidel instalována bezpečnostní výstražná světla (rampa).

Poptávám dodávku detektoru úniku čpavku

Poptávám dodávku detektoru úniku čpavku

Poptávám cenovou nabídku montáže čidla na únik čpavku.

Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou

Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou

Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcich spevnených plôch na ul. Družstevnej, ich prestavba a modernizácia tak, aby spĺňali podmienky zariadenia pre integrovanú dopravu v meste Krompachy, t.j. umožniť vzájomné prestupovanie medzi linkami SAD a ŽSR. Predmetná stavba rieši teda komplexnú rekonštrukciu priestupných a čakacích plôch na dvoch ...

Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí

Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí

Předmětem VZ je zajištění komplexního pokrytí požadavků na servis, opravy a monitoring kamerových komunikačních, signalizačních a zabezpečovacích systémů, které jsou ve správě ICT ÚMČ Praha 8.

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov

Nákup technického vybavenia pre potreby monitoringov.

Záchytné parkoviště Jírovcova – České Budějovice – SO 401 Elektro a sdělovací objekty

Záchytné parkoviště Jírovcova – České Budějovice – SO 401 Elektro a sdělovací objekty

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka zařízení pro řízení provozu parkovišť a zařízení pro vybírání poplatků vč. dohledového systému dle FTP SO 401 Elektro a sdělovací objekty záchytného parkoviště v ulici Jírovcova České Budějovice umístěného v k. ú. České Budějovice 3 , parc. č. 2096/1, 2096/2, 2096/5, 2096/7, 2097/1, 2097/52, 2097/54, ...

16-177.2 Servis, revize EZS

16-177.2 Servis, revize EZS

Předmětem VZ je centralizace a zajištění pravidelných periodických revizí, pozáručního servisu, oprav a údržby a dále kontrol poplachového zabezpečovacího a tísňového systému, kamerového systému, elektronického identifikačního systému ACS-line a elektronické požární signalizace (EPS).

Nový elektronický dochádzkový systém v NBS

Nový elektronický dochádzkový systém v NBS

Predmetom zákazky je dodávka softvérového vybavenia pre elektronickú evidenciu a spracovanie dochádzky, dodávka vstupových kariet a čítačiek kariet, dodávka a inštalácia hardvérových súčastí dochádzkového systému - dochádzkových terminálov a v redukovanom rozsahu aj vstupových turniketových zábran, poskytovanie servisných služieb pre softvérové ...

Poptávám senzory k posuvné bráně

Poptávám senzory k posuvné bráně

Poptávám sensory na posuvnou bránu IR-30.

UTB – návrh výrobku a dodávka funkčního vzorku s možnosti osazení filmovými nanosenzory

UTB – návrh výrobku a dodávka funkčního vzorku s možnosti osazení filmovými nanosenzory

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou dodávky pro potřeby projektu Pokročilé systémy úpravy povrchů pro kontrolu a snížení opotřebení nástrojů při zpracování polymerů plněných přírodními vlákny (CORNET SmartNFR) CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_007/0001161, v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Předmět plnění veřejné zakázky je dále vymezen vzorem ...

Prestupný dopravný terminál Svätý Jur

Prestupný dopravný terminál Svätý Jur

Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu: 1. Zriadenie prestupného dopravného terminálu 2. Vytvorenie parkoviska Park & Ride a Bike & Ride Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu týchto súťažných podkladov.

Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů

Dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1 v souvislosti s ochranou měkkých cílů

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování dopravně-bezpečnostního opatření na území MČ Prahy 1, včetně dodávky souvisejících technologií v rámci projektu bezpečnosti měkkých cílů: Ochrana měkkých cílů – Maiselova/U Starého hřbitova/Široká/Břehová - dodávky a výstavby výsuvných patníků na vjezdech do dané lokality. Dopravně bezpečnostní ...

Metodika zjištění chemické profilace drog

Metodika zjištění chemické profilace drog

Předmětem veřejné zakázky je vytvoření metodického postupu pro zjišťování chemických profilů metamfetaminu, heroinu a kokainu (dále jen „drog“) zajištěných v rámci trestních řízení. Prostřednictvím zjištěného profilu drog bude možné provádět jejich komparaci s dalšími zajištěnými zásilkami drog v různých trestních řízeních nejen v ČR, ale i ve ...

Ochrana osob v blízkosti výbuchu

Ochrana osob v blízkosti výbuchu

Předmětem VZ je vytvoření nových postupů a technického řešení v případě převozu a likvidace velkého množství výbušniny a nástražného výbušného zařízení a dopadu výbuchu na lidský organismus v blízkosti výbuchu extrémního množství trhaviny tak, aby byla zaručena bezpečnost okolí i samotného pyrotechnika. Podrobnosti o požadovaném obsahu plnění VZ ...

(záznamy 26/50 z 2072)  strana 2 / 83