Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina

Modernizácia administratívnej budovy ÚVV a ÚVTOS Žilina

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: 1. Zateplenie kontaktným zatepľovacím systém vrátane zateplenia sokla a medzistrešného priestoru. 2. Výmena výplní otvorov na fasáde. 3. ...

Inovácia procesu výroby betónových produktov v MRA betón, s. r. o.

Inovácia procesu výroby betónových produktov v MRA betón, s. r. o.

Predmetom zákazky je dodanie a inštalácia recyklačného zariadenia na zvyškový betón na troch rôznych miestach Ilava, Považská Bystrica a Púchov, podrobne v súťažných podkladoch.

Výběrové řízení na Zřízení FTV elektrárny na objektu výrobní a skladové haly ENIKA Nová Paka

Výběrové řízení na Zřízení FTV elektrárny na objektu výrobní a skladové haly ENIKA Nová Paka

Předmětem poptávky je dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny pro účely vlastní spotřeby el. energie společnosti ENIKA. CZ s.r.o.

Zberové vozidlo s rotačným lisovaním a zberné nádoby

Zberové vozidlo s rotačným lisovaním a zberné nádoby

Technika pre zvoz a spracovanie biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu. Zákazka je rozdelená na 2 časti: 1. Zberové vozidlo s rotačným lisovaním a zberné nádoby. 2. Technológia na zvoz a spracovanie BRO.

Zateplenie materskej školy - Vrbová nad Váhom

Zateplenie materskej školy - Vrbová nad Váhom

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Materskej školy v obci Vrbová nad Váhom s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy. Ako zdroj tepla pre vykurovanie bude slúžiť plynový kondenzačný kotol. Ďalším zdrojom tepla na ohrev vody a podporu vykurovania bude solárna energia získavaná pomocou vákuových slnečných kolektorov umiestnených na ...

Komplexná obnova objektu č. 48 – Sociálno-prevádzková budova

Komplexná obnova objektu č. 48 – Sociálno-prevádzková budova

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: -zateplenie fasády a strechy, -výmena strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov, -inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a ...

Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytovňou Santovka

Komplexná obnova administratívnej budovy s ubytovňou Santovka

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: -zateplenie fasády a strechy, -výmena strešnej krytiny a klampiarskych výrobkov, -inštalácia termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách a ...

Dodávka center obnovitelných zdrojů energie

Dodávka center obnovitelných zdrojů energie

Předmětem veřejné zakázky je dodávka 3 center obnovitelných zdrojů energie, včetně jejich montáže a zaškolení personálu zadavatele. Účelem veřejné zakázky je modernizace technického vybavení středních odborných škol, tak, aby odpovídalo moderním technologiím a postupům využívaným v praxi, a zvýšení kvality výuky s cílem zvýšení uplatnitelnosti ...

Stredisko nízkoteplotnej recyklácie nie nebezpečných odpadov

Stredisko nízkoteplotnej recyklácie nie nebezpečných odpadov

Predmetom zákazky je dodanie strediska nízkoteplotnej recyklácie nebezpečných odpadov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Rekonštrukcia administratívnej budovy v Kláštore pod Znievom

Rekonštrukcia administratívnej budovy v Kláštore pod Znievom

Predmetom zákazky je rekonštrukcia administratívnej budovy v Kláštore pod Znievom. Stavebné práce budú pozostávať z nasledovných činností: - zateplenie podlahy a obvodových stien budovy, - výmena vnútorných rozvodov elektrickej energie, svietidiel, vody a kanalizácie - inštalácia fotovoltaických panelov s hybridným systémom na akumuláciu ...

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín

Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti verejných budov v obci Ložín pozostávajúce z nasledovných činností bližšie špecifikovaných v PD a vo výkaze výmer: Objekt materskej školy SO 01 - 1Zateplenie obvodového plášťa SO 01 - 2Zateplenie strechy SO 01 - 3Výmena výplňových konštrukcií SO 02Ostatné ...

Fotovoltaická elektrárna

Fotovoltaická elektrárna

Předmětem zakázky jsou stavební práce a dodávka fotovoltaické elektrárny 29,5 kWp pro zajištění energetických úspor objektu.

Zateplenie materskej školy - Vrbová nad Váhom

Zateplenie materskej školy - Vrbová nad Váhom

Predmetom zákazky je rekonštrukcia Materskej školy v obci Vrbová nad Váhom s cieľom zlepšenia energetickej hospodárnosti budovy. Ako zdroj tepla pre vykúrovanie bude slúžiť plynový kondenzačný kotol. Ďalším zdrojom tepla na ohrev vody a podporu vykurovania bide solárna energia získavaná pomocou vákuových sknečných kolektorov umiestnených na ...

Energetická úspora ve společnosti TRUHLÁŘSTVÍ FENCL s.r.o.

Energetická úspora ve společnosti TRUHLÁŘSTVÍ FENCL s.r.o.

Předmětem plnění veřejné zakázky je: • Dílčí část 1 – Dodávka kotle včetně instalace a nezbytných stavebních úprav • Dílčí část 2 – Dodávka a montáž fotovoltaického systému 30kW • Dílčí část 3 – Dodávka drtiče včetně montáže

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Beskydské stavební a.s.

Snížení energetické náročnosti administrativní budovy Beskydské stavební a.s.

Stavební a montážní práce zahrnující výměnu oken, střešní krytiny, zateplení podstřešního prostoru, provedení fasádního nátěru a dodávku a montáž fotovoltaických panelů na střechu objektu.

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit

Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit

Predmetom zákazky je Zníženie energetickej náročnosti budovy SOŠ Svit v členení: SO 01 Škola - DSO 01.1 Stavebné riešenie - DSO 01.2 Ústredné vykurovanie - DSO 01.3 Modernizácia vnútorného osvetlenia - DSO 01.4 Inštalácia fotoelektrických panelov Podrobná špecifikácia je uvedená vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Prestavba obecného úradu a KD - zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy

Prestavba obecného úradu a KD - zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy

Predmetom zákazky je prístavba bezbariérového vstupu do Obecného úradu, zníženie energetickej náročnosti budovy - dodatočné zateplenie obvodového plášťa a strechy, výmenu okenných výplní a dvier, ako aj elektroinštaláciu, ústredné vykurovanie, rekuperáciu a fotovoltický zdroj v budove obecného domu a kultúrneho domu, ktorá sa nachádza v ...

Zariadenie na termickú degradáciu zmesových plastových odpadov

Zariadenie na termickú degradáciu zmesových plastových odpadov

Predmetom verejného obstarávania je dodávka 4 ks zariadení na zhodnocovanie zmesových plastových odpadov termickou degradáciou na druhotné paliva. Produkty zo zhodnocovania musia byť ďalej využiteľné. Syntetický plyn musí byť využiteľný ako palivo pre vlastný procesný ohrev, to znamená, že musí spĺňať stanovené emisné limity pri jeho spaľovaní. ...

Rozšírenie skládky na nie nebezpečný odpad

Rozšírenie skládky na nie nebezpečný odpad

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ...

Obec Dunovice – odstranění arsenu z pitné vody

Obec Dunovice – odstranění arsenu z pitné vody

Předmětem veřejné zakázky je dodávka a instalace zařízení na odstranění arsenu z pitné vody v Dunovicích (místní část obce Cehnice, okres Strakonice). Instalované zařízení musí splňovat všechny podmínky a požadavky na pitnou vodu vyplývající z příslušné legislativy.

Dodávka nového pomaloběžného drtiče

Dodávka nového pomaloběžného drtiče

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka nového pomaloběžného drtiče. Pomaloběžný drtič musí být nový, vyráběný sériově továrním způsobem. Stroj nesmí být tzv. demo nebo repasovaný. Dále viz zadávací dokumentace.

Rekonstrukce servisní haly Nicotrans

Rekonstrukce servisní haly Nicotrans

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce a související dodávky konkrétně výměna oken, zateplení budovy, opláštění budovy a dodávka a instalace fotovoltaické elektrárny.

Solární ohřev TUV s přitápěním

Solární ohřev TUV s přitápěním

ohřev TUV pomocí solární elektřiny

Malá semimobilní bioplynová stanice

Malá semimobilní bioplynová stanice

Dodávka technologického celku malé semimobilní bioplynové stanice a homogenizačního zařízení dle projektové dokumentace tvořící přílohu 1. Jedná se o dodávku technologického zařízení plnící funkci stavby jako stanovený výrobek. Dodavatel předá prohlášení shody.

Snížení emisí výtopny na biomasu v Kašperských Horách

Snížení emisí výtopny na biomasu v Kašperských Horách

Předmětem plnění veřejné zakázky je osazení vypírky spalin a nezbytného příslušenství do stávající kotelny na pozemku st. 211/1 ve městě Kašperské Hory. Vypírka bude instalována v prostoru mezi stávajícími komíny a stěnou skladu biomasy. Projekt dále řeší osazení spalinových výměníků, instalaci nových kouřovodů, ocelové konstrukce.

(záznamy 1/25 z 544)  strana 1 / 22