Rekonštrukcia osobných vozňov radu ARmeer na WRRx

Rekonštrukcia osobných vozňov radu ARmeer na WRRx

Predmetom zákazky je rekonštrukcia troch (3) kusov osobných vozňov s reštauračným oddielom radu ARmeer na plne klimatizovaný komfortný reštauračný vozeň s jedálenským oddielom, kuchyňou a oddielom bistro. Vozne ARmeer boli zrekonštruované z ležadlových vozňov s bistro oddielom radu BRcm v roku 2003. Podrobný opis zákazky je uvedený v časti B.1 ...

Generálne opravy parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálne opravy parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálne opravy parných rušňov - U.45.9 a U.34.901, ktoré slúžia na prepravu osôb na špeciálnych dráhach, ktorými sú, v zmysle § 2, ods. 6 Zákona 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, železničné dráhy nezaústené do železničnej trate, slúžiace len miestnym alebo turistickým potrebám a v prevažnej miere ide o miestne ...

Oprava NP 814.209/014.005/814.210 PO MU

Oprava NP 814.209/014.005/814.210 PO MU

Předmětem veřejné zakázky je provedení opravy železničního kolejového vozidla ŽKV 95 54 5 014 005-3, 95 94 5 814 210-1, 95 54 5 814 209-3

Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: vozy s podvozky GP 200 po modernizaci

Rámcová dohoda na periodické opravy osobních vozů: vozy s podvozky GP 200 po modernizaci

Předmětem Rámcové dohody je provedení opravy osobních vozů: s podvozky GP 200 po modernizaci v předpokládaném celkovém počtu 104 vyvazovacích oprav

Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov

Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov

Nákup nových prevodoviek a súvisiacich komponentov, ako náhradných dielov do železničných koľajových vozidiel (ďalej len "ŽKV") v počte, v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej aj "SP"). Zákazka je rozdelená na 4 časti: 1. časť zákazky: Nákup prevodoviek a súvisiacich komponentov pre ŽKV ...

Nákup spriahel do železničných koľajových vozidiel

Nákup spriahel do železničných koľajových vozidiel

Nákup nových spriahel, ako náhradných dielov do železničných koľajových vozidiel (ďalej aj "ŽKV")v počte, v prevedení a v rozsahu podľa technických špecifikácií uvedených v súťažných podkladoch (ďalej aj "SP"). Zákazka je rozdelená na 9 časti: 1. časť zákazky: Nákup automatických spriahel (EPJ 671/2. séria) 2. časť zákazky: Nákup ...

Restaurování dvou vozů ze sbírky NTM – Prezidentský vlak

Restaurování dvou vozů ze sbírky NTM – Prezidentský vlak

Předmětem plnění veřejné zakázky je restaurování souborů sbírkových předmětů : A) Vůz BCa 2-8009 (inv. č. 73485) B) Vůz Ca 4-5086 (inv. č. 73486) ,a to dle technické dokumentace, která tvoří přílohy v případě části A veřejné zakázky přílohu č. 2, a v případě části B veřejné zakázky přílohu č. 3.

Dodávka 800 ks repasovaných tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City

Dodávka 800 ks repasovaných tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení standardní repase tramvajových kol BTG1 k vozům 15T For City. Předmět plnění bude realizován na základě Rámcové dohody. Zadavatel předpokládá, že za dobu účinnosti smlouvy od dodavatele v rámci plnění odebere cca 800 kusů repasovaných kol.

Výroba a dodávka dvojkolí pro speciální vozidla MUV 69, PV a PVK

Výroba a dodávka dvojkolí pro speciální vozidla MUV 69, PV a PVK

Předmětem nadlimitní sektorové veřejné zakázky je uzavření Rámcové dohody s jedním účastníkem na výrobu a dodávku kompletních dvojkolí na speciální hnací vozidla MUV 69 včetně modifikací, přívěsné vozíky plošinové PV a přívěsné vozíky sklopné PVK, dle technické specifikace, která je Přílohou č. 2 zadávací dokumentace.

Rámcová dohoda na provedení opravy motorů IVECO F2B Cursor 8

Rámcová dohoda na provedení opravy motorů IVECO F2B Cursor 8

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody podle § 131 ZZVZ a n. a § 169 ZZVZ mezi zadavatelem a jedním vybraným dodavatelem na dobu určitou, a to na dobu 36 měsíců od nabytí její účinnosti nebo do dodání veškerého plnění dle rámcové dohody ve výši 19 000 000,- Kč bez DPH (dále „Rámcová dohoda“). Předmětem Rámcové dohody je provedení ...

Dodávka středněkapacitních nízkopodlažních tramvají

Dodávka středněkapacitních nízkopodlažních tramvají

Předmětem Veřejné zakázky je dodávka až 16 kusů středněkapacitních nízkopodlažních tramvají, splňující ke dni dodání tramvají veškeré podmínky pro provoz, včetně provozu v městské hromadné dopravě osob, stanovené obecně závaznými právními předpisy platnými na území České republiky, které jsou současně způsobilé bez jakýchkoliv technických či ...

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají

Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají

Předmětem plnění je dodání nejvýše 40ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají do délky 32,4m s minimální celkovou kapacitou 200 osob dle specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a dalšího příslušenství dle požadavků zadavatele. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách ...

Dodávky brzdových špalíků

Dodávky brzdových špalíků

Předmětem veřejné zakázky je dodávka brzdových špalíků blíže specifikovaných podle jednotlivých částí veřejné zakázky dle jednotlivých typů do odběrných míst určených zadavatelem. Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 ZZVZ rozdělena na dvě části. Nabídku je možné podat pro jednu nebo obě části veřejné zakázky. Nabídka pro každou část však musí být ...

Generálna oprava parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálna oprava parných rušňov - U.45.9 a U.34.901

Generálna oprava parných rušňov - U.45.9 a U.34.901, ktoré slúžia na prepravu osôb na špeciálnych dráhach, ktorými sú, v zmysle § 2, ods. 6 Zákona 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov, železničné dráhy nezaústené do železničnej trate, slúžiace len miestnym alebo turistickým potrebám a v prevažnej miere ide o miestne ...

Dodávka měřící drezíny pro diagnostiku železničního svršku

Dodávka měřící drezíny pro diagnostiku železničního svršku

Předmětem veřejné zakázky je dodávka nové měřící drezíny s příslušenstvím pro diagnostiku železničního svršku, dle technických požadavků zadavatele, specifikovaných v příloze č. 1 zadávací dokumentace (Technické podmínky a specifikace MD2), dále jen „vozidlo“.

Dodání 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem

Dodání 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem

Předmětem plnění je dodávka 1 ks nového montážního vozidla s kolejovým adaptérem v provedení dle technické specifikace předmětu plnění, vč. vybavení a požadavků stanovených zadavatelem v zadávacích podmínkách. Bližší specifikace předmětu plnění, jakož i technických a obchodních podmínek jsou uvedeny v přílohách této zadávací dokumentace.

Modernizácia WC buniek vo vozňoch radu Apeer, Bpeer, BDsheer

Modernizácia WC buniek vo vozňoch radu Apeer, Bpeer, BDsheer

Modernizácia WC buniek vo vozňoch radu Apeer, Bpeer, BDsheer spočíva v humanizácii priestoru WC bunky vrátane dodávky a montáže novej vákuovej toalety vybavenej diagnostickým zariadením. Humanizácia priestoru WC bunky spočíva v dodávke a montáži nových dverí stropu, madiel, senzorovej batérie, svietidiel, mriežky odsávania vzduchu, mriežky ...

Vyvazovací technické kontroly a opravy železničních vozů řady Postw

Vyvazovací technické kontroly a opravy železničních vozů řady Postw

Předmětem veřejné zakázky je provádění technických kontrol (TK), souvisejících oprav a běžných oprav poštovních železničních vozů řady Postw, typ 8-511 dle Zákona o dráhách č. 266/1994 Sb. v rozsahu stanoveném vyhláškou Ministerstva dopravy č. 173/1995 Sb. a č. 177/1995 Sb., v plném znění, včetně skladování vozů.

Modernizácia osobných vozňov radu Bmeer

Modernizácia osobných vozňov radu Bmeer

Modernizácia sa týka najviac 50 ks os.vozňov 2. triedy radu Bmeer (pôvodne Bmee a Amee vyr. v r.1986/1987 a modernizovaných v rokoch 2006/2007) určených pre diaľkovú dopravu. Predmetom zákazky je modernizácia 1 ks vozňa podľa predch.vety s možnosťou opcie na ďalších najviac 49 ks os. vozňov, hlavne v rozsahu: - zvýšenie výkonov klimatizácie, ...

Výroba a výměna dvojkolí u speciálních hnacích vozidel KSF 70 a PUŠL 71

Výroba a výměna dvojkolí u speciálních hnacích vozidel KSF 70 a PUŠL 71

Předmětem veřejné zakázky je dodávka, výroba a výměna dvojkolí u speciálních hnacích vozidel KSF 70 a PUŠL 71 je výroba a výměna 102 ks kompletních dvojkolí na speciálních hnacích vozidlech KFS 70 – kolejová sněhová fréza a PUŠL 71 – pluh na úpravu štěrkového lože.

Opravy dvojkolí hnacích vozidel

Opravy dvojkolí hnacích vozidel

Předmětem veřejné zakázky jsou opravy dvojkolí hnacích vozidel Veřejná zakázka je ve smyslu § 35 zákona rozdělena na 2 části, přičemž účastník může podat nabídku na jednu část veřejné zakázky nebo může podat nabídku na jednotlivé části veřejné zakázky. V případě, že účastník podá nabídku na jednotlivé části veřejné zakázky, musí být nabídka pro ...

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí

Dvoucestné vozidlo pro čištění tramvajových tratí

Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka dvoucestného vozidla pro čištění tramvajových tratí, jehož technické parametry jsou blíže specifikovány v závazném návrhu smlouvy, který tvoří Přílohu č. 3 zadávací dokumentace. Součástí dodávky je i dodání související dokumentace, zejména schválení vozidla pro provoz na tramvajových kolejích Drážním ...

Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a.s. - 3

Nákup plně nízkopodlažních tramvají pro DPMO, a.s. - 3

Předmětem veřejné zakázky je: Úplná, řádná a bezvadná dodávka a uvedení do plného provozu celkem 8 ks nových a nepoužitých (nikoliv repasovaných nebo demo) nízkopodlažních tramvají, bezvýhradně splňujících technické parametry požadované zadavatelem dle zadávací dokumentace; Provedení souvisejících činností; Individuální a komplexní vyzkoušení, ...

Prenájom klimatizovaných lôžkových vozňov

Prenájom klimatizovaných lôžkových vozňov

Predmetom zákazky je prenájom 23ks klimatizovaných lôžkových vozňov (z toho 15ks pre časť 1 predmetu zákazky a 8ks pre časť 2 predmetu zákazky) s možnosťou uplatnenia opcie na ďalších 13ks klimatizovaných lôžkových vozňov (z toho 5ks pre časť 1 predmetu zákazky a 8ks pre časť 2 predmetu zákazky) za účelom ich prevádzkovania a zaradenia do vlakov ...

Nákup dvou modernizovaných tramvají pro DPMO, a.s.

Nákup dvou modernizovaných tramvají pro DPMO, a.s.

Předmětem veřejné zakázky je: • Úplná, řádná a bezvadná dodávka a uvedení do plného provozu 2 kusů modernizovaných částečně nízkopodlažních jednočlánkových tramvají jednosměrných s jednostranným odbavováním cestujících, bezvýhradně splňujících technické parametry požadované zadavatelem v tabulce číslo 3 s názvem „Technická specifikace ...

(záznamy 1/25 z 262)  strana 1 / 11