Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom

Revitalizácia sídliska Pod Hájom v Dubnici nad Váhom

Predmetom verejného obstarávania je nájsť zhotoviteľa pre revitalizáciu sídliska. Riešený objekt je umiestnený v meste Dubnica nad Váhom. Miesto stavby : sídlisko Pod Hájom, Dubnica nad Váhom, V rámci projektu, ktorý vypracovala projektantka Ing.arch.Marcela Masaryková, budú vykonané stavebné práce, ktoré sú popísané v projektovej dokumentácií ...

Dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška

Dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška

Předmětem této veřejné zakázky je dodávka a montáž dřevěné podlahy do sportovní haly Klimeška v Kutné Hoře.

Tréningové centrum Dubnica nad Váhom, výmena umelej trávy

Tréningové centrum Dubnica nad Váhom, výmena umelej trávy

Predmetom zákazky je realizácia projektu na stavebné práce spojené s realizáciou výmeny umelého trávnika na ihrisku TC Dubnica nad Váhom

Atletická hala Campus

Atletická hala Campus

Dodavatel bude zadavateli poskytovat stavební práce při projektování a realizaci stavby, konkrétně se jedná výstavbu jedné (1) atletické haly za podmínek dále specifikovaných ve smlouvě, včetně komunikací a uvedení stavby do provozu v souladu s jejím účelem a včetně provedení souvisejících terénních a sadových úprav. Dodavatel bude v rámci plnění ...

Společenský dům Jindřichov

Společenský dům Jindřichov

Rekonstrukce a nadstavba stávajícího objektu Společenského domu včetně přípojek inženýrských sítí, studny, vsakovacího zařízení, zpevněných ploch (příjezdová komunikace, terasa) a dětského hřiště, dále viz projektová dokumentace ve stupni DPS.

Poptáváme podlahu pro taneční studio

Poptáváme podlahu pro taneční studio

Poptávám podlahu pro taneční studio, vhodné na hip hop, break dance, balet, fitness. Rozměr sálu je cca 10x6m.

Humanizácia obytného súboru Vodáreň, dvor č. 1

Humanizácia obytného súboru Vodáreň, dvor č. 1

Predmetom zákazky je humanizácia územia, ktoré bude využívané ako polyfunkčný priestor trávenia voľného času pre šport, hry a krátkodobý oddych obyvateľov okolitých obytných blokov. Plocha je vhodne doplnená o nové herné prvky usporiadané tak, aby boli funkčne oddelené pre rôzne zóny využitia v zmysle súťažných podmienok a zároveň zohľadnili ...

Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ulica – II. etapa

Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ulica – II. etapa

Predmetom verejnej súťaže je určenie zhotoviteľa pre stavebné dielo Modernizácia a obnova detského ihriska Plzenská ul., Bratislava II. ETAPA v zmysle priloženej projektovej dokumentácie a výkazu výmer v rozsahu SO 02 SO 05 v časti Detské ihrisko. Objednávateľ nepožaduje dodanie diela v zmysle celej PD, t.j. nie všetkých stavebných objektov, ale ...

Zvolen - Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ na ulici Hrnčiarskej

Zvolen - Rekonštrukcia športového areálu pri ZŠ na ulici Hrnčiarskej

Predkladaný projekt rieši rekonštrukciu športového areálu na ZŠ vo Zvolene. Sú navrhnuté multifunkčné ihriská pre telovýchovnú činnosť mládeže a dospelých. Súčasťou vybavenosti športového areálu bude atletická bežecká dráha a plochy pre vrh guľou a skoky do diaľky a výšky. Územie je rovinaté a toho času plní športovú funkciu pre telovýchovnú ...

Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici

Rekonstrukce školního hřiště u ZŠ 17. listopadu v Kopřivnici

Jedná se o rekonstrukci stávající plochy s asfaltovým hřištěm a pískovištěm za účelem vybudování oploceného víceúčelového hřiště s umělým povrchem, vybudování pochozích zpevněných ploch, instalace mobiliáře a úpravy okolního terénu, rekonstrukci stávajícího atletického oválu, sektoru skoku do dálky a sektoru vrhu koulí, instalaci tribunky a ...

Poptávám speciální taneční povrch Baletizol

Poptávám speciální taneční povrch Baletizol

Poptávám cenovou nabídku na taneční povrch Baletizol a termín dodání, cca 60m2. Děkuji.

Výměna povrchu fotbalového hřiště - UMT

Výměna povrchu fotbalového hřiště - UMT

Předmětem této veřejné zakázky je Výměna povrchu fotbalového hřiště – UMT, a to včetně vybudování klimatické závlahy, opravy spodní stavby a drenáží

Riešenie havarijnej situácie telocvične pri ZŠ v Zemianskej Olči

Riešenie havarijnej situácie telocvične pri ZŠ v Zemianskej Olči

Daný projekt rieši odstránenie havarijnej situácie objektu telocvične pri základnej škole v Zemianskej Olči. Daný pozemok s jestvujúcim objektom sa nachádza v centre obce Zemianska Olča, v miešanej lokalite spoločensko-komerčnej a bytovej zástavby. Daný školský pozemok je prístupný z okolitej miestnej komunikácie. Pri návrhu riešenia stavebných ...

Telocvičňa ZŠ a MŠ s prístavbou, novostavba

Telocvičňa ZŠ a MŠ s prístavbou, novostavba

Predmetom zákazky je vyhotovenie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby a realizácia novostavby telocvične pri Základnej škole v katastrálnom území obce Oravská Lesná. Jedná sa o murovanú stavbu s pôdorysnými rozmermi 20,0x40,0m. Objekt pozostáva z dvoch stavebných objektov a to zo stavebného objektu SO-01 telocvične a SO-02 hygienických ...

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Bíliková s.r.o.

Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti Bíliková s.r.o.

Predmetom zákazky je technológia na Športovné, zábavné a rekreačné činnosti spoločnosti Bíliková s.r.o. v nasledovných logických celkov: Logický celok č. 1: Bazén, Logický celok č. 2: Bowling 2 dráhovy bezlankový automat, Logický celok č. 3: Prvky FITNESS. Podrobná technická špecifikácia je súčasťou súťažných podkladov a kúpnej zmluvy.

Telocvičňa pri ZŠ a MŠ

Telocvičňa pri ZŠ a MŠ

Predmetom zákazky je výstavba telocvične pri základnej a materskej škole. Objekt SO 01 je funkčne riešený ako prízemný objekt pre potreby výučby telesnej výchovy, sociálne priestory a technické priestory. Objekt SO 02 slúži ako krytý vstup (prechod) zo školy do telocvične. Jedná sa o stavebné práce prestrešenie, elektroinštalácia, bleskozvod, ...

Sportovní areál U Cementárny – II. etapa

Sportovní areál U Cementárny – II. etapa

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Sportovní areál U Cementárny – II. etapa v rozsahu dle projektové dokumentace pro provedení stavby zpracované společností PPS Kania, s.r.o., , IČO 268 21 940, se sídlem Nivnická 665/10, 709 00 Ostrava, pod názvem Sportovní areál U Cementárny – II.etapa, zakázkové číslo ...

Regenerace fotbalového hřiště SK Líšeň

Regenerace fotbalového hřiště SK Líšeň

Předmětem veřejné zakázky je regenerace stávajícího fotbalového hřiště. Jedná se zejména o rozšíření hřiště a výměnu povrchu hřiště.

Spodná stavba pre futbalové ihrisko s osvetlením

Spodná stavba pre futbalové ihrisko s osvetlením

Predmetom zákazky sú stavebné práce na spodnej stavbe pre futbalové ihrisko s umelou trávou a umelé osvetlenie ihriska. Umelá tráva ako povrch ihriska (športový povrch - umelá tráva) nie je predmetom zadávania zákazky. Podrobnejšie v súťažných podkladoch.

Areál TJ Lokomotiva - Etapa I – fáze I. A - Hřiště s umělým povrchem

Areál TJ Lokomotiva - Etapa I – fáze I. A - Hřiště s umělým povrchem

V rámci zakázky bude řešena výstavba nového tréninkového hřiště s umělým povrchem včetně odvodnění a osvětlení. A dále vybudování přístupových komunikací. Obecným základním požadavkem zadavatele na hřiště s umělým povrchem je vybudování fotbalového hřiště, které umožní užívání ve všech soutěžních utkáních mládeže a dospělých, s výjimkou utkání ...

Obnova podlahy telocvične

Obnova podlahy telocvične

Výmena podlahy telocvične ZŠ, vrátane súvisiace opravné - rekonštrukčné práce podkladového betónu a montáž novej podlahovej krytiny v celkovej výmere 250 m2.

Rekonštrukcia podlahy v telocvični Základnej školy Kovarce, 164

Rekonštrukcia podlahy v telocvični Základnej školy Kovarce, 164

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác: rekonštrukcia podlahy v telocvični základnej školy. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky tvorí časť B.1 Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Dodávka krycího povrchu ledové plochy

Dodávka krycího povrchu ledové plochy

Předmětem plnění zadávané podlimitní veřejné zakázky je dodávka krycího povrchu ledovéplochy o rozměrech 58,75 x 28,5 metrů, včetně dopravy, provedení zkušební montáže a demontáže a upravení povrchu dle konkrétních rozměrů a poloměrů ve sportovní hale Polárka ve Frýdku-Místku. Zadavatel požaduje, aby pokládání nabídnutého krycího povrchu bylo ...

Stavba tělocvičny ZŠ Čestlice

Stavba tělocvičny ZŠ Čestlice

Stavba sportovní haly- tělocvičny dodavatelským způsobem včetně přípojek vody a kanalizace.

Sportovní hala Podbořany

Sportovní hala Podbořany

Jedná se o výstavbu víceúčelové sportovní haly s hrací plochou 45 x 25 m a kompletním zázemím. Řešené území je vymezeno pozemky parc. č. 899/1, 899/2, 906/1, 906/3 v katastrálním území Podbořany, pozemky parc. č. 245/1, 245/8 v katastrálním území Hlubany.

(záznamy 1/25 z 455)  strana 1 / 19