Stavební úpravy VÚZ Plzeň - Červený Hrádek č.p.186

Stavební úpravy VÚZ Plzeň - Červený Hrádek č.p.186

Předmětem zakázky je výběr dodavatele na stavební práce spočívající v provedení bouracích prací včetně demontáže stávajících boletických panelů, dozdění parapetů a meziokenních pilířů, výměně stávajících oken a dveří, zateplení fasády, podhledu suterénu, podhledu ve třetím nadzemním podlaží a zateplení střechy prvního nadzemního podlaží.

Zhoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov

Zhoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu a stavebné úpravy materskej školy za účelom zníženia jej energetickej náročnosti. Navrhovaná je realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií najmä zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stien, výmena výplňových otvorových konštrukcií a modernizácia TZB.

Rekonštrukcia súčasnej a prístavba novej telocvične Gymnázia A.V. Levice

Rekonštrukcia súčasnej a prístavba novej telocvične Gymnázia A.V. Levice

Predmetom obstarávania je rekonštrukcia súčasnej telocvične a stavba novej telocvične v areáli Gymnázia A.V. v Leviciach. Pri rekonštrukcii starej telocvične ide o prestavbu sociálnych priestorov, výmenu okien a dverí, opravu strešnej krytiny spojenú s výmenou klampiarskych výrobkov a opravu poškodeného podhľadu. Nová hala telocvične bude osadená ...

Rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech

Rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy uvnitř nižší části stávající budovy, kde důvodem opravy budovy je havarijní stav vnitřních nenosných příček. Dále se jedná o nástavbu 2. NP nad touto nižší částí budovy 1. NP. V objektu je navrženo kompletní vybourání části interiéru v přízemí budovy, vrstev podlahy a zeminy pod podlahou a ...

Zateplení objektů ZŠ čp. 846 a 847 v Podbořanech

Zateplení objektů ZŠ čp. 846 a 847 v Podbořanech

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zateplení objektů ZŠ čp. 846 a 847 v Podbořanech. Jedná se o stavební práce spojené se zateplením obvodových stěn, zateplení stropu a střechy, podlahy nad terénem a výměnu otvorových výplní objektů o celkové výměře 3 871,8 m2.

Realizace úspor energií – Senior centrum Malá Čermná

Realizace úspor energií – Senior centrum Malá Čermná

Předmětem veřejné zakázky je zateplení budovy Domova pro seniory Malá Čermná včetně výměny starých oken a výměny tepelného zdroje, jež povedou k energetické úspoře. K celému provedení dojde za stálého provozu v domově pro seniory.

Zmena dokončenej stavby – Stavebné úpravy, Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy

Zmena dokončenej stavby – Stavebné úpravy, Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre zrealizovanie zámeru investora, a to je zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy materskej školy zateplením stien a strechy a výmenou obvodových okien a dverí. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Zníženie energetickej náročnosti budovy Miestneho kultúrneho strediska Nesvady

Zníženie energetickej náročnosti budovy Miestneho kultúrneho strediska Nesvady

Miestne kultúrne stredisko je samostatne stojaca stavba o uzavretom pôdorysnom tvare maximálnych rozmerov 36.85 x 55.7 m. Objekt je riešený ako dvojpodlažný, čiastočne podpivničený. V rámci zákazky sa uskutočnia nasledovné práce: výmena okien za plastové, výmena vstupných dverí a zasklených stien za plastové, zateplenie obvodoveho plášťa budovy, ...

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v Nemšovej

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v Nemšovej

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI OBJEKTU KULTÚRNEHO DOMU V NEMŠOVEJ. Navrhované rekonštrukčné práce predstavujú celkovú rekonštrukciu obvodového plášťa budovy kultúrneho domu v Nemšovej ako aj čiastočnú rekonštrukciu interiérových rozvodov inžinierskych sietí. Objekt bol postavený a odovzdaný do ...

Prestavba a nadstavba budovy na bytový dom v obci Vyšný Žipov

Prestavba a nadstavba budovy na bytový dom v obci Vyšný Žipov

Stavba je navrhovaná pre nasledovné využitie : - vytvorenie priestorov pre bývanie v dvojizbových, trojizbových a jednom štvorizbovom byte - vytvorenie priestorov pre skladovanie potrieb k domácnosti - vybudovanie pomocných priestorov v suterénoch opravovanej stavby Stavba je navrhovaná v kontakte s existujúcou zástavbou rodinných domov v obci ...

Budova internátu - zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmena okien, SOŠT Poprad

Budova internátu - zateplenie obvodového a strešného plášťa a výmena okien, SOŠT Poprad

Predmetom zákazky je výmena okien, zateplenie fasády a strešného plášťa objektu internátu SOŠT v Poprade. Jedná sa o objekt školského internátu postavený v 60 tych rokoch. Nosná konštrukcia je klasická murovaná na pásových betónových základoch. Murivo je z plných pálených tehál murovaných na maltu cementovú. Hrúbka muriva 450-600mm. Stropy sú ...

Modernizácia administratívnej budovy Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu

Modernizácia administratívnej budovy Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu

Predmetom zákazky je modernizácia administratívnej budovy Nemocnice pre obvinených a odsúdených a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Trenčín pozostávajúca z: 1. zateplenie obvodových stien a strechy 2. výmeny výplní otvorov (okná a dvere), 3. výmena osvetlenia za LED 4. inštalácia tepelného čerpadla 5. inštalácia slnečných ...

Svidník - MŠ na Ul. 8. mája – zateplenie

Svidník - MŠ na Ul. 8. mája – zateplenie

Predmetom zákazky je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy MŠ na Ul. 8. mája, Svidník na úroveň ultranízko a nízkoenergetickej budovy. Realizovanými opatreniami (7 opatrení na zníženie spotreby energie) bude výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa, zateplenie strechy, meranie, riadenie a regulácia spotreby energie, ...

Zateplenie objektov školy / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava

Zateplenie objektov školy / Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Bratislava

Predmetom zákazky je zabezpečenie dodávateľa na zateplenie pomocou certifikovaného systému a výmenu okien na objekte ŠMNDaGY, Teplická 7, Bratislava.

A0 materská škola Milošová, ČADCA

A0 materská škola Milošová, ČADCA

Budova Materskej školy - zateplenie fasády, strešného plášťa, výmena okien a dverí, prebudovanie vykurovania a ďalšie stavebné práce. Bližšia špecifikácia je uvedená v súťažných podkladoch.

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska, Lučenec - stavebné práce

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Partizánska, Lučenec - stavebné práce

Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy. Za týmto účelom bude realizovaná výmena jestvujúcich okien a vstupných dverí za nové plastové konštrukcie, zateplenie obvodového plášťa minerálnou vlnou, zateplenie strechy. V súvislosti so zateplením objektu dôjde aj k výmene klampiarskych prvkov ...

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbainsko II/39 - stavebné práce

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Rúbainsko II/39 - stavebné práce

Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy za účelom zníženia energetickej náročnosti budovy. Za týmto účelom bude realizovaná obnova obvodového plášťa, obnova strechy, podláh a výmena výplňových otvorových konštrukcií a obnova technologických systémov budovy. Podrobne bude predmet zákazky popísaná v súťažných podkladoch.

Zníženie energetickej náročnosti budovy správy cintorína v meste Spišské Podhradie

Zníženie energetickej náročnosti budovy správy cintorína v meste Spišské Podhradie

Jedná sa o stavebné úpravy existujúceho objektu. Stavebné úpravy z pohľadu energetickej náročnosti pozostávajú najmä zo zateplenia fasády, stropnej konštrukcie podkrovia a strechy, výmeny výplňových konštrukcií okenných a dverných otvorov vrátane dotknutých vnútorných a vonkajších parapetov. Taktiež s týmito úpravami dôjde i k výmene dotknutých ...

Modernizácia kultúrneho domu v obci Oľšov

Modernizácia kultúrneho domu v obci Oľšov

Projekt rieši významnú obnovu pre zníženie energetickej účinnosti budovy Kultúrneho domu v obci Oľšov realizáciou: -Zateplením obvodového plášťa; -Výmenou a zateplením strechy do exteriéru; -Zateplením stropu nad exteriérom; -Zateplení stropu do nevykurovaného suterénu; -Výmenou výplni otvorov; -Zateplení základov obvodových stien pod ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy OU Herľany

Zníženie energetickej náročnosti budovy OU Herľany

Predmetom tejto zákazky je zníženie energetickej náročnosti a s tým spojené zníženie spotreby energie na vykurovanie. Predmetom riešenia je teda zmena neefektívneho zdroja kúrenia, výmena elektrorozvodov, výmena osvetlenia, odstránenie vlhkosti muriva a zateplenie objektu pozostávajúce zo zateplenia obvodového plášťa, vrátane zateplenia ostení a ...

Modernizace tělocvičny ZŠ Borotín

Modernizace tělocvičny ZŠ Borotín

Stavbou je řešena sanace vlhkosti spodní stavby, podzemního zdiva, oprava omítky, zateplení objektu, výměna střešní krytiny, v rámci modernizace interiéru a udržovacích prací budou vyměněna okna a dveře, bude proveden nový povrch podlahy v hale, budou vyměněna osvětlovací tělesa v 1.NP v celém rozsahu, podhled stropu v nářaďovně, bude ...

Zateplenie objektov ZPB na ul Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu

Zateplenie objektov ZPB na ul Hontianska 12 a Hontianska 16, Bratislava a realizácia výťahu

Predmetom zákazky sú stavebné práce spojené s certifikovaným zateplením budov, výmenou okien na objektoch ZPB na ul Hontianska 16 a Hontianska 12, Bratislava a vybudovanie osobného výťahu na objekte ZPB na ul Hontianska 12.

Stavební úpravy bytového domu. Zateplení fasády a podlah lodžií

Stavební úpravy bytového domu. Zateplení fasády a podlah lodžií

Jedná se o zateplení fasády a úpravu ploch a zábradlí lodžií bytového domu Stiborova 604/16, 605/18, Olomouc – Neředín. Dojde k výměně 23 stávajících dřevěných zdvojených oken za okna nová plastová a k zateplení objektu dle PD. Dojde k zateplení objektu. Stavební díly: Náklady soupisu celkem HSV - Práce a dodávky HSV 1 - Zemní ...

Zvýšenie efektívnosti a tepelnej ochrany kultúrneho domu Horná Kráľová

Zvýšenie efektívnosti a tepelnej ochrany kultúrneho domu Horná Kráľová

Predmetom zákazky je rekonštrukcia objektu - Kultúrny dom v obci Horná Kráľová. Budova bola postavená v 70-tych rokoch a v súčasnosti vykazuje poruchy zatepľovacích systémov a vykurovania. Navrhované rekonštrukčné práce predstavujú zateplenie obvodového plášťa budovy, podhľadov, podláh, výmenu otvorových konštrukcií, rekonštrukciu vykurovania. ...

Výroba a výmena dvoch kusov dverných výplní

Výroba a výmena dvoch kusov dverných výplní

Výroba a výmena dvoch kusov dverných výplní, ktoré majú byť vyrobené ako kópie pôvodných drevených dverných výplní, v zmysle týchto súťažných podkladov a ich príloh.

(záznamy 1/25 z 4627)  strana 1 / 186