Zpracování projektové dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p.o.

Zpracování projektové dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p.o.

Předmětem je vypracování projektové dokumentace pro realizaci projektu Transformace Domov Sluneční dvůr, p. o. – JESTŘEBÍ, a to v rozsahu: • projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby • projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (včetně oceněného soupisu prací, dodávek a služeb – dále jen „soupis ...

Brno, kasárna Černá Pole - logistické centrum - výstavba - PD

Brno, kasárna Černá Pole - logistické centrum - výstavba - PD

Předmětem je zpracování: studie stavby, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora BOZP.

Zpracovatel dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor

Zpracovatel dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle níže uvedených závazných podkladů poskytnutí následujících služeb: • vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), • výkon autorského dozoru, • poskytnutí odborných konzultací a • vypracování Plánu BOZP staveniště při přípravě stavby pro akci ...

Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - technický dozor stavebníka

Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - technický dozor stavebníka

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „GYMNÁZIUM, SOŠ, SOU A VOŠ, HOŘICE – Rekonstrukce cvičné stáje pro skot“ realizované na veřejné zakázky s názvem ...

Brno - kasárna J. Babáka - aula, inženýrské sítě - výstavba - PD

Brno - kasárna J. Babáka - aula, inženýrské sítě - výstavba - PD

Zpracování studie stavby, zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně zpracování projektové dokumentace pro vodoprávní řízení, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru a zajištění osoby koordinátora BOZP.

Stavba č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice – projektová a inženýrská činnost

Stavba č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice – projektová a inženýrská činnost

Předmětem veřejné zakázky je na základě závazné Koncepční studie ulice Vinohradské zpracované Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkovou organizací se sídlem Vyšehradská 2077/57, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČO 70883858 stavby č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice (dále i „stavba“): a) zhotovení dokumentace pro ...

Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr týmu správce stavby

Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr týmu správce stavby

Zadavatel poptává služby správce stavby pro účely výstavby dvou retenčních nádrží (2 ucelené části Díla) a dostavbu kanalizace (5 ucelených částí Díla), a to včetně souvisejících činností. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva dle vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem (tzv. FIDIC WHITE BOOK). Předmětem ...

II/432 Hodonín, I/55 – Černý most - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/432 Hodonín, I/55 – Černý most - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP/PDPS, SP) včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci; dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní ...

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbách, kde je investorem zadavatel. Bližší specifikace předmětu plnění - viz příloha č. 4 Technická specifikace Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou dohodu (dále jen "rámcovou dohodu" nebo "smlouvu") se třemi dodavateli. Plnění z rámcové dohody bude probíhat ...

PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice

PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a výkon souvisejících činností pro stavbu "Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc- Holice" a pro stavbu "Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci – Holici".

R2 Zacharovce - Bátka, vyprac. dokum. na staveb. povolenie (DSP), oznám. o zmene navrhovanej činnosti

R2 Zacharovce - Bátka, vyprac. dokum. na staveb. povolenie (DSP), oznám. o zmene navrhovanej ...

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka.

Vypracovanie dokumentácie na stav. povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a)

Vypracovanie dokumentácie na stav. povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a)

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa.

Projektová dokumentace - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, Ostravská univerzita

Projektová dokumentace - Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, Ostravská univerzita

Předmětem veřejné zakázky je provedení průzkumů, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrsko-investiční činnost a dále zpracování dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor pro investiční akci „Univerzitní zázemí sportu a behaviorálního zdraví, Ostravská ...

Lešany - Vojenské technické muzeum, multifunkční haly - výstavba

Lešany - Vojenské technické muzeum, multifunkční haly - výstavba

Zpracování projektové dokumentace, výkon funkce autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.

II/428 Dětkovice - průtah – DSP/PDPS, IČ, SP, AD

II/428 Dětkovice - průtah – DSP/PDPS, IČ, SP, AD

Předmětem zakázky je aktualizace a dokončení zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení s náležitostmi dokumentace pro provedení stavby (DSP/PDPS) dle investičního záměru zpracovaného Ing. Petrem Novotným, PhD., IČO: 451 49 062 a dle nedokončené DSP zpracované Dopravně inženýrskou kanceláří, s.r.o. IČO: 274 66 868 včetně ...

Správce stavby a koordinátor BOZP výstavby Pavilonu operačních oborů

Správce stavby a koordinátor BOZP výstavby Pavilonu operačních oborů

Předmětem veřejné zakázky je správa stavby/TDS na stavbě dle FIDIC (RB) a konzultant na stavbě dle FIDIC (WB). Služba bude vykonávána na stavbě budovy Pavilon operačních oborů, a to jak v části přípravy, tak vlastní realizace a v průběhu uvedení do provozu. Předmět služby je podrobně specifikován v Obchodních podmínkách, které jsou přílohou ...

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č.47 PřFUP a stavební úpravy objektu č.47 PřFUP

Modernizace a dobudování přízemní části objektu č.47 PřFUP a stavební úpravy objektu č.47 PřFUP

Předmětem veřejné zakázky je Modernizace a dobudování přízemní části objektu č. 47 PřF UP, Olomouc – Holice (Stavba 1): - vypracování dokumentace pro provádění stavby včetně soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, - spolupráce Dodavatele při zadávacím řízení na zhotovitele stavby, - výkon autorského dozoru při realizaci ...

Projektové práce pre investičné projekty - Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Projektové práce pre investičné projekty - Rekonštrukcia a investičná podpora COVP Polygrafická

Predmetom zákazky sú výkony pozostávajúce zo zamerania a vyhotovenia dokumentácie skutočného stavu (pasport), podrobnú obhliadku objektov a stavieb, ako aj ich technické a technologické vybavenie, ktoré zabezpečujú prevádzku budov, vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely územného (stavebný zámer) a stavebného konania, ...

Projektové práce pre investičné projekty: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Projektové práce pre investičné projekty: Deinštitucionalizácia DSS a ZPB MEREMA

Predmetom zákazky sú výkony pozostávajúce zo zamerania a vyhotovenia dokumentácie skutočného stavu, vypracovania a dodania projektovej dokumentácie pre účely územného a stavebného konania, vypracovania a dodania realizačnej projektovej dokumentácie, projekt interiérovej štúdie, výkony autorského dozoru po dobu realizácie stavby, výkony ...

Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B – výkon stálého technického dozoru

Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B – výkon stálého technického dozoru

Předmětem plnění je výkon stálého technického dozoru stavebníka v rámci realizace stavební zakázky „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B". Účelem výkonu služeb TDS je zajištění kvalitního, včasného a hospodárného provedení stavby.

Projektová dokumentace na Provozní objekt s komorou EMC v areálu EZÚ

Projektová dokumentace na Provozní objekt s komorou EMC v areálu EZÚ

Předmětem veřejné zakázky je zajištění služeb projektanta - zhotovení projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby včetně výkazu výměr a kontrolního rozpočtu. Předmětem zakázky je též inženýrská činnost související s vydáním územního rozhodnutí a stavebního povolení. Předmětem ...

Správce stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

Správce stavby sídla Nejvyššího kontrolního úřadu

Zadavatel má v úmyslu pořídit výstavbou své sídlo na pozemku v Praze 7, katastrální území Holešovice, parcelní číslo 708/4, s nímž přísluší hospodařit České republice - Nejvyššímu kontrolnímu úřadu. V rámci výstavby svého sídla zadavatel vyčlení v objektu budovaného sídla prostory pro potřeby parlamentní knihovny a archivu Poslanecké sněmovny ...

Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B – autorský dozor

Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B – autorský dozor

Předmětem plnění je výkon autorského dozoru podle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů, pro stavbu „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756)".

Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby Modernizace a elektrizace trati Šakvice - Hustopeče u Brna.

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – zajištění výkonu TDS a BOZP

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – zajištění výkonu TDS a BOZP

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce“. Předmět veřejné zakázky je ...

(záznamy 1/25 z 930)  strana 1 / 38