Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - technický dozor stavebníka

Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - technický dozor stavebníka

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „GYMNÁZIUM, SOŠ, SOU A VOŠ, HOŘICE – Rekonstrukce cvičné stáje pro skot“ realizované na veřejné zakázky s názvem ...

Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov

Elektrizace a zkapacitnění trati Libina - Uničov

Předmětem zakázky je zpracování Projektu stavby a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Projektová dokumentace - Nová budova Fakulty umění OU - zázemí pro Centrum digitálních technoligií

Projektová dokumentace - Nová budova Fakulty umění OU - zázemí pro Centrum digitálních technoligií

Předmětem veřejné zakázky je provedení průzkumů, zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí, projektové dokumentace pro stavební povolení a související inženýrsko-investiční činnost a dále zpracování dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor pro investiční akci „Nová budova Fakulty umění OU - vybudování zázemí pro Centrum ...

Museum for the future - zpracování technické dokumentace přírodovědecké expozice

Museum for the future - zpracování technické dokumentace přírodovědecké expozice

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace v podobě technického scénáře expozice Vrbenského kasárna ve struktuře stanovené zadavatelem zadávacími podmínkami včetně výkonu autorského dozoru v rámci realizace předmětného díla a další nezbytné služby s tím související.

III/379 37 Blansko, přemostění – zhotovitel projektu a inženýrská činnost

III/379 37 Blansko, přemostění – zhotovitel projektu a inženýrská činnost

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou projekční, inženýrské a související práce včetně autorského dozoru k plánované stavbě mostního objektu a dopravní a technické infrastruktury přes řeku Svitavu a železniční koridor v katastrálním území a obci Blansko, dále specifikované v zadávací dokumentaci a jejích přílohách, zahrnující ...

Libavá - rekonstrukce části parku techniky

Libavá - rekonstrukce části parku techniky

Zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby, výkon funkce autorského dozoru a výkon činnosti koordinátora BOZP.

Realizácia konferenčnej miestnosti v Divíznej budove

Realizácia konferenčnej miestnosti v Divíznej budove

Vypracovanie a dodanie projektovej dokumentácie s podrobnosťou pre realizáciu stavby "Realizácia konferenčnej miestnosti v Divíznej budove", činnosť výkonu autorského dozoru a zabezpečenie inžinierskej činnosti.

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta, projektová dokumentácia

KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta, projektová dokumentácia

Predmetom zadávania zákazky je zabezpečenie projekčných a inžinierskych služieb pre projekt: "KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 Slanecká cesta, projektová dokumentácia, podľa Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA 2016 v rozsahu: a) zabezpečenia vstupných podkladov vrátane ...

II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD

II/152 Moravské Budějovice - obchvat, PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, provedení s ní související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru projektanta v rámci investiční akce „II/152 Moravské Budějovice - obchvat“.

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

Zpracování projektové dokumentace a výkon autorského dozoru

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace demolice stávajícího objektu, zpracování architektonické studie, projektové dokumentace ve stupni projektové dokumentace k územnímu řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro provádění stavby (DPS), která bude sloužit jako ...

Jihlava, Luka nad Jihlavou, zvýšení kapacity koryta, PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby

Jihlava, Luka nad Jihlavou, zvýšení kapacity koryta, PD pro stavební řízení a PD pro provedení ...

Předmětem veřejné zakázky je zpracování dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby „Jihlava, Luka nad Jihlavou, zvýšení kapacity koryta“. Zajištění stavebního povolení a autorského dozoru při realizaci stavby. Specifikace a rozsah požadovaného plnění je dán touto dokumentací, obchodními podmínkami a příkazní smlouvou, ...

Technologická obnova centrálních operačních sálů - technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP

Technologická obnova centrálních operačních sálů - technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP

Předmětem veřejné zakázky s názvem „Technologická obnova centrálních operačních sálů – technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP“ je výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP. Podkladem pro výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP je Projektová dokumentace: FN Brno – Technologická obnova centrálních operačních ...

Projektová příprava stavební obnovy areálu výcvikového střediska Národního hřebčína Kladruby nad Labem

Projektová příprava stavební obnovy areálu výcvikového střediska Národního hřebčína Kladruby nad ...

Předmětem veřejné zakázky je zpracování průzkumů, studie, projektové dokumentace, zajištění stavebního povolení, vše včetně inženýrské činnosti (zajištění a předání všech vyjádření stanovisek dotčených orgánů státní správy včetně zapracování připomínek dotčených orgánů státní správy), spolupráce při výběrovém řízení na dodavatele stavby a ...

Zpracování projektové dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p.o.

Zpracování projektové dokumentace - Jestřebí - transformace Domov Sluneční dvůr, p.o.

Předmětem je vypracování projektové dokumentace pro realizaci projektu Transformace Domov Sluneční dvůr, p. o. – JESTŘEBÍ, a to v rozsahu: • projektové dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby • projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (včetně oceněného soupisu prací, dodávek a služeb – dále jen „soupis ...

Brno, kasárna Černá Pole - logistické centrum - výstavba - PD

Brno, kasárna Černá Pole - logistické centrum - výstavba - PD

Předmětem je zpracování: studie stavby, dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu, projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení, dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru, zajištění osoby koordinátora BOZP.

Zpracovatel dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor

Zpracovatel dokumentace pro provedení stavby a autorský dozor

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle níže uvedených závazných podkladů poskytnutí následujících služeb: • vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“), • výkon autorského dozoru, • poskytnutí odborných konzultací a • vypracování Plánu BOZP staveniště při přípravě stavby pro akci ...

Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - technický dozor stavebníka

Modernizace cvičné stáje pro skot, GYM, SOŠ, SOU a VOŠ Hořice - technický dozor stavebníka

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „GYMNÁZIUM, SOŠ, SOU A VOŠ, HOŘICE – Rekonstrukce cvičné stáje pro skot“ realizované na veřejné zakázky s názvem ...

Brno - kasárna J. Babáka - aula, inženýrské sítě - výstavba - PD

Brno - kasárna J. Babáka - aula, inženýrské sítě - výstavba - PD

Zpracování studie stavby, zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí, zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení včetně zpracování projektové dokumentace pro vodoprávní řízení, zpracování dokumentace pro provádění stavby, zajištění autorského dozoru a zajištění osoby koordinátora BOZP.

Stavba č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice – projektová a inženýrská činnost

Stavba č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice – projektová a inženýrská činnost

Předmětem veřejné zakázky je na základě závazné Koncepční studie ulice Vinohradské zpracované Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvkovou organizací se sídlem Vyšehradská 2077/57, Praha 2 – Nové Město, PSČ 128 00, IČO 70883858 stavby č. 42808 Rekonstrukce Vinohradské ulice (dále i „stavba“): a) zhotovení dokumentace pro ...

Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr týmu správce stavby

Dostavba kanalizace v Brně II. – výběr týmu správce stavby

Zadavatel poptává služby správce stavby pro účely výstavby dvou retenčních nádrží (2 ucelené části Díla) a dostavbu kanalizace (5 ucelených částí Díla), a to včetně souvisejících činností. S vybraným dodavatelem bude uzavřena smlouva dle vzorové smlouvy o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem (tzv. FIDIC WHITE BOOK). Předmětem ...

II/432 Hodonín, I/55 – Černý most - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

II/432 Hodonín, I/55 – Černý most - DSP/PDPS, SP, IČ, AD

Předmětem zakázky je zpracování projektové dokumentace (ve stupni DSP/PDPS, SP) včetně souvisejících průzkumů. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci; dále je součástí ocenění výkonu autorského dozoru (AD) při vlastní ...

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP

Předmětem veřejné zakázky je výkon technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbách, kde je investorem zadavatel. Bližší specifikace předmětu plnění - viz příloha č. 4 Technická specifikace Zadavatel hodlá uzavřít rámcovou dohodu (dále jen "rámcovou dohodu" nebo "smlouvu") se třemi dodavateli. Plnění z rámcové dohody bude probíhat ...

PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice

PřF UP – přístavba a stavební úpravy budovy č. 53, skleníku a budovy energocentra, Olomouc - Holice

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektových dokumentací a výkon souvisejících činností pro stavbu "Dobudování a modernizace infrastruktury pro praktickou výuku na PřF UP, Olomouc- Holice" a pro stavbu "Dostavba a stavební úpravy budovy energocentra v Olomouci – Holici".

R2 Zacharovce - Bátka, vyprac. dokum. na staveb. povolenie (DSP), oznám. o zmene navrhovanej činnosti

R2 Zacharovce - Bátka, vyprac. dokum. na staveb. povolenie (DSP), oznám. o zmene navrhovanej ...

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Zacharovce - Bátka.

Vypracovanie dokumentácie na stav. povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a)

Vypracovanie dokumentácie na stav. povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a)

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Bátka - Figa.

(záznamy 1/25 z 943)  strana 1 / 38