Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací

Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru pro zakázky většího rozsahu staveb pozemních komunikací

Předmětem plnění veřejné zakázky na uzavření Rámcové dohody, která bude v rámci zadávacího řízení uzavřena na dobu trvání 48 měsíců se šesti účastníky, jsou služby spočívající v provádění výkonu stavebního dozoru včetně výkonu koordinátora BOZP včetně související technické pomoci, a to dle aktuálních potřeb zadavatele.

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky

ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves – štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky

1. Predmetom zákazky je vyhotovenie a dodanie projektovej dokumentácie, zabezpečenie súvisiacej inžinierskej činnosti, majetkovo-právne vysporiadanie a autorský dohľad občasný pre Dielo: ,,ŽSR, Modernizácia železničnej trate Devínska Nová Ves - štátna hranica SR/ČR, úsek Malacky (mimo) - Kúty" v členení: - zlúčená dokumentácia stavebného zámeru ...

Činnosť stavebného dozoru pre projekt modernizácia električkových tratí

Činnosť stavebného dozoru pre projekt modernizácia električkových tratí

Predmetom zákazky je poskytovanie služieb stavebného dozoru, ktoré budú zahŕňať všetky činnosti súvisiace s kontrolou Dokumentácie Zhotoviteľa a zabezpečením, že stavebné práce vykonávané Zhotoviteľom sú plne v súlade so zmluvou medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom. Úspešný uchádzač bude plniť všetky úlohy špecifikované vo FIDIC "Zmluvných ...

Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti

Modernizácia infraštruktúry pre zefektívnenie poskytovania akútnej zdravotnej starostlivosti

Predmetom zakazky je poskytnutie služby stavebného dozoru v Nemocnici Zvolen, a.s.. Blizsia specifikacia predmetu zakazky sa nachadza v sutaznych podkladoch a ich prilohach.

Výstavba objektu U a Enegrocentra - Manažer projektu

Výstavba objektu U a Enegrocentra - Manažer projektu

Předmětem veřejné zakázky jsou služby manažera projektu (správce stavby), které budou realizovány v souvislosti s výstavbou objektu U (pavilony G1 a G2) a objektu Energocentra v areálu Institutu klinické a experimentální medicíny na adrese Vídeňská 1958/9, 140 21 Praha 4 – Krč. Předmětem plnění zakázky není kontrola dokumentace pro územní řízení ...

Městský okruh, úsek Křimická – Karlovarská v Plzni – PDPS

Městský okruh, úsek Křimická – Karlovarská v Plzni – PDPS

Předmětem této zakázky je vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby včetně zajištění kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro realizaci stavby „Městský okruh Křimická (Chebská) – Karlovarská“ a rovněž výkon autorského dozoru v rámci realizace stavby. Součástí předmětu veřejné zakázky je i zajištění technické pomoci, spočívající ...

TDI a služby koordinátora BOZP na akci Zateplení bytových domů čp. 46 a 47

TDI a služby koordinátora BOZP na akci Zateplení bytových domů čp. 46 a 47

Předmětem plnění veřejné zakázky je komplexní výkon inženýrských činností, tzn. realizace technického dozoru investora a zajištění funkce koordinátora bezpečnosti práce při realizaci stavebních prací vybraným dodavatelem.

I/64 Partizánske - Oslany, PD

I/64 Partizánske - Oslany, PD

Vypracovanie dokumentácie na ponuku (DP), dokumentácie na stavebné povolenie (DSP) v podrobnostiach dokumentácia na realizáciu stavby (DRS), autorský dozor (AD), vytyčovacie práce (VP) pre stavbu Modernizácia vybraných úsekov ciest I. triedy v ZA a TN kraji I. etapa - I/64 Partizánske - Oslany, PD

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt: Inovácia a modernizácia plavebných komôr

Činnosť stavebnotechnického dozoru pre projekt: Inovácia a modernizácia plavebných komôr

Predmetom zákazky je výkon činnosti externého stavebnotechnického dozoru na stavebné práce Inovácia a modernizácia plavebných komôr pre zvýšenie bezpečnosti a intenzity vodnej dopravy na vodnom diele Gabčíkovo.

Technický dozor stavebníka - sanace kontaminovaného území Trojice

Technický dozor stavebníka - sanace kontaminovaného území Trojice

Předmětem plnění zakázky je provádění technického dozoru stavebníka při realizaci sanace kontaminovaného území lokality Trojice.

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu  - Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu - Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace ve stupních DÚR a společné DSP a DPS „Modernizace silnice II/362 Jedlová – hranice kraje“ v délce 7,157 km ve stávajícím šířkovém uspořádání (min. 5,5 m v obrusné vrstvě vozovky). Modernizace silnice bude obsahovat výměnu konstrukčních vrstev vozovky v rozsahu stanoveném průzkumnými ...

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu - Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu - Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev

Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby ve stupních DÚR a společné DSP a DPS „Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev – hranice kraje“ v délce 7,019 km ve stávajícím šířkovém uspořádání (min. 5,5 m v obrusné vrstvě vozovky). Modernizace silnice II/360 Polička – Korouhev – hranice kraje ...

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu - II/298 Sezemice – obchvat, včetně autorského dozoru

Zhotovení projektové dokumentace na stavbu - II/298 Sezemice – obchvat, včetně autorského dozoru

Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace stavby „II/298 Sezemice – obchvat“ ve stupních DÚR a společné DSP a DPS pro novostavbu obousměrné silnice II. třídy v kategorii S 9,5 v délce 1,080 km, která bude obsahovat úrovňové křížení se stávající silnicí I/36 a následně se silnicí II/298. Předmětem zakázky bude rovněž i jedno ...

Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor

Dynamický nákupní systém - Inženýrsko-investorská činnost a stavebně technický dozor

Dynamický nákupní systém pro zadávání veřejných zakázek na výkon inženýrsko-investorské činnosti a stavebně technického dozoru při realizaci stavebních a jiných prací městského obvodu Ostrava-Jih.

Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa, PD pro stavební povolení

Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa, PD pro stavební povolení

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby pro akci „Bečva, Přerov – protipovodňová ochrana nad jezem - I. etapa“, včetně související inženýrské činnosti, dále zpracování plánu BOZP a pozdější výkon autorského dozoru při provádění stavby dle zpracované projektové ...

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí

Předmětem veřejné zakázky je zajištění výkonu činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a poskytnutí souvisejících služeb v rámci realizace stavební akce s názvem „Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce“.

VD Letovice, rekonstrukce VD - PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby

VD Letovice, rekonstrukce VD - PD pro stavební řízení a PD pro provedení stavby

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentace pro provádění stavby pro akci „VD Letovice, rekonstrukce VD“, včetně vypracování matematického modelu, související inženýrské činnosti, dále zpracování plánu BOZP a pozdější výkon autorského dozoru při provádění stavby dle zpracované projektové ...

Rýchlostná cesta R2 Zacharovce – Bátka, DSP, DP, AD, KD.

Rýchlostná cesta R2 Zacharovce – Bátka, DSP, DP, AD, KD.

Vypracovanie dokumentácie na stavebné povolenie (DSP), oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (Oznámenie 8a), dokumentácie na ponuku (DP), výkon autorského dozoru (AD) a výkon koordinátora dokumentácie (KD) pre stavbu: Rýchlostná cesta R2 Zacharovce Bátka.

UniMeC - II. etapa - TDS a koordinátor BOZP

UniMeC - II. etapa - TDS a koordinátor BOZP

Předmětem této zakázky je výkon všech nezbytných a obvyklých inženýrských a jiných činností (technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP) pro objednatele, který zahrnuje zejména (nikoli však výlučně) výkon dozoru ve smyslu § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, nad ...

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP

Technický dozor stavebníka a koordinátora BOZP

Předmětem veřejné zakázky je zajištění činnosti technického dozoru stavebníka (TDS) a koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) na stavební akci „Modernizace Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy, Rychnov nad Kněžnou, U Stadionu 1166 – II. etapa, areál Na Jamách“ v rámci projektu „Rozšíření strategické průmyslové zóny ...

Stavebný dozor investora na dopravnú stavbu: Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6

Stavebný dozor investora na dopravnú stavbu: Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6

Predmetom zákazky je výkon stavebného dozoru investora na dopravnej stavbe Bratislavského samosprávneho kraja Prepojenia cyklotrás v regióne s EuroVelo 6 a EuroVelo 13, projekt SACRA VELO.

Rekonštrukcia Devínskej cesty

Rekonštrukcia Devínskej cesty

Predmetom zákazky je vypracovanie, prerokovanie a dodanie dokumentácie pre územné rozhodnutie, dokumentácie pre stavebné povolenie, dokumentácie pre realizáciu stavby Rekonštrukcia Devínskej cesty a výkon odborného autorského dohľadu projektanta.

Prípravná a projektová dokumentácia pre územné konanie, jednostupňový realizačný projekt

Prípravná a projektová dokumentácia pre územné konanie, jednostupňový realizačný projekt

Predmetom tejto zákazky je prípravná a projektová dokumentácia pre územné konanie, jednostupňový realizačný projekt pre Multifunkčné vysokošpecializované pracovisko Liptovský Hrádok, vrátane výkonu inžinierskej činnosti a autorského dozoru počas realizácie stavby. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - monitoring stavby

I/42 Brno VMO Žabovřeská I - monitoring stavby

Monitoring stavby „I/42 VMO Žabovřeská I - etapa II“ (dále jen „stavba“) se bude provádět za účelem zajištění podkladů pro určování případných nezbytných úprav technologie, resp. postupů vlastní výstavby ve vazbě na maximální bezpečnost a efektivitu stavby a minimalizaci časové náročnosti stavby a pro určování oprávněnosti případných požadavků na ...

Zajištění koordinace BOZP při přípravě a realizaci staveb dle zákona č. 309/2006 Sb.

Zajištění koordinace BOZP při přípravě a realizaci staveb dle zákona č. 309/2006 Sb.

Koordinace BOZP při přípravě a realizaci staveb dle zák. 309/2006 Sb., NV 591/2006 Sb., v koordinaci BOZP staveb naplňujících kritéria § 14 odst. 1 a § 15 odst. 1 z.č. 309/2006 Sb., přílohy č. 5 NV č. 591/2006 Sb., spadajících do režimu § 103 z.č. 183/2006 Sb., vypracování a aktualizace plánů BOZP naplňující §15 odst. 2 zákona č. 309/2006 Sb., ...

(záznamy 1/25 z 1001)  strana 1 / 41