Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle

Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle

Předmětem veřejné zakázky je novostavba splaškové kanalizace, včetně jednotlivých veřejných částí přípojek. Novostavba je navržena za účelem odkanalizování obcí Kamenná a Rohle. Nové budovaná splašková kanalizace bude zakončena na navrhovaném objektu mechanicko-biologické ČOV v obci Rohle. Kapacita ČOV je navržena pro 1070 EO.

Oprava hrází rybníků Hraničky, Mlýnský a Kolowratův

Oprava hrází rybníků Hraničky, Mlýnský a Kolowratův

Oprava hrází rybníků, poškozených činností bobra evropského.

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV – nové vyhlášení

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV – nové vyhlášení

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod ve městě Strmilov včetně souvisejících prací.

Poptávám provedení protlaku pod komunikací

Poptávám provedení protlaku pod komunikací

Poptávám protlak pod cestou s napojením do kanalizačního řadu, průměr 150. Karviná.

Poptáváme rekonstrukci okapového chodníku

Poptáváme rekonstrukci okapového chodníku

Sháníme firmu z okolí H.K., která by provedla rekonstrukci okapového chodníku z obrubníku a kačírku podél přední strany domu Na Břehách, Hradec Králové 11 (3 vchody panelového domu). Uveďte prosím cenový návrh, případně možnost termínu provedení.

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou především stavební práce - výstavba gravitační splaškové kanalizace v obci Pocinovice včetně výstavby čistírny odpadních vod (ČOV) a výstavba vodovodu v obci Pocinovice včetně výstavby vodojemu. Zakázka je vymezena rozsahem a členěním podle Dokumentace pro provádění stavby (vydané v dubnu 2015 společností ...

Poptávám odstranění pařezu

Poptávám odstranění pařezu

Poptávám odstranění pařezu, na zahradě ve Frýdlantě n/O.

Křivoklát - vodovod a kanalizace

Křivoklát - vodovod a kanalizace

Předmětem zakázky je výstavba vodovodního a kanalizačního potrubí. Z důvodu konfigurace terénu je navržena tlaková kanalizace s připojením na ČOV.

Kanalizace a ČOV Kokory – nové vyhlášení

Kanalizace a ČOV Kokory – nové vyhlášení

Předmětem zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Kokory, jejímž účelem je odvádění a čištění splaškových odpadních vod z území obce Kokory, k.ú. Kokory, oddílnou kanalizací ukončenou ČOV pro 1580 EO. Na projektované splaškové kanalizaci v obci budou umístěny 3 čerpací stanice. V objektu ČOV bude vstupní čerpací stanice (ČS).

Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

výstavba kanalizačních stok a čistírny odpadních vod, výstavba rozvodných vodovodních řadů v intravilánu obce Jezdovice a zásobovacího řadu, výstavba odbočení vodovodních přípojek

Kolešovice, Heřmanov a Zderaz - Vodovod

Kolešovice, Heřmanov a Zderaz - Vodovod

Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu v obci Kolešovice a její přidružené části Zderaz a Heřmanov. Účelem stavby je zajistit výrobu a dodávky kvalitní pitné vody.

Obnova bruslení ve sportovním areálu Pod Horečkami ve Frenštátě pod Radhoštěm

Obnova bruslení ve sportovním areálu Pod Horečkami ve Frenštátě pod Radhoštěm

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování podkladu plochy pro bruslení na místě původní plochy zimního stadionu, ve sportovním areálu „Pod Horečkami“, vybudování osvětlení areálu, vstupního kiosku, přístřešků nad hráčskými lavicemi (trestná lavice a střídačky), zpevněné plochy pro odstavení motorových vozidel, ...

VN Bartošovice I - odtěžení sedimentů, stavba č. 3251

VN Bartošovice I - odtěžení sedimentů, stavba č. 3251

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby „VN Bartošovice I – odtěžení sedimentů“. Jedná se o odtěžení sedimentů z nádrže v objemu cca 16 000 m3. Na konci vzdutí prostoru stálého nadržení bude vytvořena mělká litorální zóna s neprůtočnými tůněmi a ostrůvky. Převádění vody ...

Poptávám výkopové práce pro vodovodní přípojku

Poptávám výkopové práce pro vodovodní přípojku

Poptávám výkopové práce pro vodovodní přípojku v Horusicích (Veselí nad Lužnicí)

Odstranění ekologických škod vlivem poddolování území - likvidace štěrbinové nádrže

Odstranění ekologických škod vlivem poddolování území - likvidace štěrbinové nádrže

Cílem prací je vybudování nového gravitačního kmenového sběrače jednotné kanalizace v lokalitě Nový Svět obce Albrechtice. Jedná se o jednotnou kanalizaci, z tohoto důvodu je součástí stavby také prefabrikovaná odlehčovací komora včetně potrubí odlehčení a výustního objektu.

NKP BH - objekt G - obnova hradobného múru pri Žigmundovej bráne

NKP BH - objekt G - obnova hradobného múru pri Žigmundovej bráne

Predmetom zákazky je sanácia úseku hradieb, vykazujúceho statické poruchy a s ňou súvisiace terénne úpravy, vrátane spevnených plôch, úpravy odvodu dažďových vôd a osvetlenia, sadové úpravy a práce súvisiace s obnovou povrchu hradobných múrov a ich koruny. Práce budú zavŕšené obnovou povrchu hradobných múrov umelecko remeselnými a reštaurátorskými ...

Poptávám vybudování betonových základů pro bazén a zahradní domek

Poptávám vybudování betonových základů pro bazén a zahradní domek

Poptávám vybudování betonových základů. Potřebovala bych vykopat jámu na bazén 3x4x1,4 m , udělat na dně betonovou desku a udělat desku pod zahradní domek 2,1 x 2.5 m. Termín do konce srpna. Děkuji. Jitka Vítková

D55 Kurovice - provozování oboustranné odpočívky

D55 Kurovice - provozování oboustranné odpočívky

Předmětem veřejné zakázky je vybudování prefabrikovaných toalet, technického zázemí (inženýrské sítě, odpadové hospodářství) úprava okolí, vybudování relaxační zóny (obsahující dětské hřiště a cvičební prvky pro dospělé) a zajištění provozu odpočívky jako celku. Jedná se komplexní řešení realizace toalet a výše uvedeného zázemí, což ...

Plchov, kanalizace, výstavba čističky odpadních vod

Plchov, kanalizace, výstavba čističky odpadních vod

Výstavba stok a přípojek splaškové kanalizace (výtlačná a gravitační). Stavba ČOV.

Senohrabská – Na Chodovci, Praha 4, č. akce 999369

Senohrabská – Na Chodovci, Praha 4, č. akce 999369

Předmětem plnění je rekonstrukce komunikace Senohrabské v úseku od ulice Klapálkovy po ulici Hlavní a komunikace Na Chodovci v úseku od ulice Hlavní po ulici U Mlýna. Součástí rekonstrukce bude oprava povrchu autobusových zastávek. Dále bude provedena výměna ložné a obrusné vrstvy. Nově pokládaná vrstva bude z asfaltu, který má protihlukové ...

Hrabákova, Praha 11, č.akce 720

Hrabákova, Praha 11, č.akce 720

Předmětem plnění je oprava stávající vozovky a chodníků, včetně opravy odvodňovacích zařízení v ulici Hrabákova. Povrch vozovky i chodníku bude asfaltový. Opravovaný úsek ulice Hrabákova se nachází v úseku mezi vjezdem do areálu ZŠ Praha - Šeberov a obratištěm u MŠ Hrabákova, má délku 187 m. Komunikace je jednopruhová jednosměrná s šířkou jízdního ...

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ľubica

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ľubica

Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác na stavbe v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval DISTA PROJEKT, Šrobárova 2682/50, 058 01 Poprad; projektant Ing. Janka Dunajská a jedná sa o tieto stavebné objekty: SO 01 Miestna komunikácia ul. Jarná, časti: 01.1 Komunikácia, 01.2 Chodníky SO 02 Miestna komunikácia ul. Športová, časti: 02.1 ...

Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace stavebné úpravy

Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace stavebné úpravy

Opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov. Predmetom prílohy č. 1 k SP je projektová dokumentácia, ktorá rieši stavbu: Rekonštrukcia fasády stavebného objektu Levoča, Košická ulica č.26 a súvisiace stavebné úpravy v jej okolí. Uvedená stavba je rozdelená do dvoch etáp. Predmetom tejto zákazky je 1. etapa. Grafické rozdelenie ...

Dokončení stavebních prací na akci: I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní

Dokončení stavebních prací na akci: I/14 Vrchlabí, Nerudova – Nádražní

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v dokončení realizace stavby „Rozšíření průmyslové zóny Vrchlabí – jih, regionální infrastruktura – I/14 Vrchlabí, úsek Nerudova – Nádražní“. Původní stavba nebyla dokončena původním zhotovitelem stavby, společností SDS EXMOST spol. s r.o., IČO ...

Chodník a cyklochodník, Trstínska cesta v Trnave

Chodník a cyklochodník, Trstínska cesta v Trnave

Predmet zmluvy zahŕňa nasledujúce stavebné objekty: SO Spevnené plochy SO Sadové úpravy SO Verejné osvetlenie SO Preložka oznamovacieho vedenia Súčasťou zákazky sú náklady na zabezpečenie koordinátora PD a koordinátora bezpečnosti, geodetické práce a všetky ostatné súvisiace práce a dodávky. Podrobnejší popis je uvedený v súťažných ...

(záznamy 1/25 z 3133)  strana 1 / 126