Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Předmětem plnění je celková rekonstrukce veřejného prostranství před blokem 406 v Mostě. Projekt řeší rekonstrukci parkovacích stání o celkovém počtu parkovacích míst 89 (z toho 5 pro osoby ZTP) včetně jejich odvodnění, dále řeší rekonstrukci a rozšíření stávající komunikace včetně jejího odvodnění, rekonstrukci stávajících chodníkových ploch ...

Spevnené plochy Ulica M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkove

Spevnené plochy Ulica M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkove

Predmetom zákazky je realizácia spevnených plôch a miestnej obslužnej komunikácie. Súčasťou spevnených plôch je realizácia verejného osvetlenia, odvodnenie komunikácie dažďovou kanalizáciou, odlučovač ropných látok, ochrana existujúcich slaboprúdových rozvodov, sadové úpravy s výsadnou listnatých a ihličnatých stromov a kríkov.

Regenerace sídliště Fifejdy II - XIII. etapa

Regenerace sídliště Fifejdy II - XIII. etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části území sídliště Fifejdy II, které je vymezeno ulicemi Hornopolní, Lechowiczova a Gen. Janouška. Řešení zahrnuje statickou dopravu s cílem zkvalitnit stávající nevyhovující parkování v této lokalitě a v rámci daných možností navýšit počet parkovacích stání a optimalizovat pěší trasy. Projektová ...

Sítiny - ČOV a kanalizace, Rájov - ČOV a kanalizace

Sítiny - ČOV a kanalizace, Rájov - ČOV a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace v místních částech Sítiny a Rájov. V každé části je navržena čistírna odpadních vod pro 100 EO a gravitační kanalizace včetně veřejných částí domovních přípojek. Součástí předmětu plnění je i zkušební provoz obou čistíren odpadních vod.

Poptávám opravu a úpravu rybníku

Poptávám opravu a úpravu rybníku

V letošním roce plánuji opravu a úpravu rybníku o rozloze 1ha nedaleko Jičína. Jedná se o tyto úpravy: Úprava vtoku do rybníka – oprava jízku na obtokové strouze a osazení vtokové roury požerákem s česlem kvůli regulaci přítoku vody do rybníka. Oprava výtokové části pod hrází a její úprava na odlovní jímku. A zejména provedení průrazu hráze v ...

Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec

Oprava a údržba miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch pre mesto Hlohovec

Predmetom zákazky sú práce na oprave a údržbe miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plochách na území mesta Hlohovec a m. č. Šulekovo za obdobie od účinnosti zmluvy do 31.03.2019. V súlade s ustanoveniami zák. č.135/1961 Zb. v platnom znení o pozemných komunikáciách (cestný zákon), mesto Hlohovec vykonáva správu miestnych komunikácií na ...

Kanalizace a ČOV Onomyšl; Vodovod - napojení obce Onomyšl vč. m. č. Křečovice, Miletín, Rozkoš

Kanalizace a ČOV Onomyšl; Vodovod - napojení obce Onomyšl vč. m. č. Křečovice, Miletín, Rozkoš

Odkanalizování místních částí Křečovice, Rozkoš a Miletín obce Onomyšl splaškovou tlakovou kanalizací, zaústěnou do stávající ČOV obce Onomyšl, která bude intenzifikována a dále výstavba vodovodu v Onomyšli vč. m. č. Rozkoš, Miletín a Křečovice, napojeného na SV Kutná Hora z obce Solopysky pomocí automatické tlakové stanice.

Duchovná tradícia spája naše cesty

Duchovná tradícia spája naše cesty

Projekt je navrhnutý na území obcí Pečovská Nová Ves a Ľutina. Navrhované objekty sú osadené na rovinatom teréne. Hlavným účelom stavebných prác projektu je zatraktívnenie obcí Pečovská Nová Ves a Ľutina vybudovaním turistických zastavení a komponentov drobnej architektúry, ktoré turistom priblížia históriu a duchovné tradície spojené s ...

Rimavské Janovce – Močiar, kanalizácia

Rimavské Janovce – Močiar, kanalizácia

Cieľom projektu je návrh výstavby splaškovej kanalizácie v obecnej časti Močiar a odvedenie odpadových vôd do ČOV. Navrhovaná investícia zvýši kvalitu bývania v lokalite Močiar a zabezpečí likvidáciu odpadových vôd v súlade s platnou legislatívou. Výstavbou kanalizácie sa zároveň zvýši atraktívnosť lokality pre individuálnu výstavbu rodinných ...

Zemné - rozšírenie verejnej kanalizácie v obci a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc

Zemné - rozšírenie verejnej kanalizácie v obci a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc

Predmetom predkladaného riešenia je ďalšia výstavba kanalizácie v obci Zemné a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc. Bližšia špecifikácia rozsahu stavebných prác je definovaná projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.

Tehov – odkanalizování a čištění vod

Tehov – odkanalizování a čištění vod

Předmětem stavebních prací je výstavba kanalizace obce Tehov a ČOV včetně doprovodných objektů.

Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1.stavba

Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1.stavba

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zhotovení díla s názvem: Rozšíření SV Vyškov, II. etapa, větev Švábenická, 1.stavba. Výsledkem zadávacího řízení bude uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle PROJEKTU, POVOLENÍ a SMLOUVY.

Obec Draženov - ČOV a kanalizační stoky

Obec Draženov - ČOV a kanalizační stoky

kanalizace a ČOV – kapacita 600 EO

Revitalizace Denkrovy pískovny

Revitalizace Denkrovy pískovny

Území navrhovaných úprav se nachází v prostoru bývalé pískovny. Řešené plochy navazují na plochy sportovní ho areálu, který je v současné době ve fázi dokončené realizace. Provedením navržených úprav dojde k revitalizaci stávajícího nevyužívaného území. Terénní úpravy budou maximálně kopírovat stávající profil terénu v údolní pozici a navazujícím ...

Dolní Kounice - kanalizace v ulici Trboušanské

Dolní Kounice - kanalizace v ulici Trboušanské

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace v ulici Trboušanské a částečně v ulici Zámecké v celkové délce 2 100,70 m. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 1. etapa

Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 1. etapa

Predmetom zákazky je výstavba suchých poldrov: (1) polder č. 17 tok Šípková, (2) polder č. 19 tok Poľný potok, (3) polder č. 20 Lomnická rieka, (4) polder č. 21 Lomnická rieka, (5) polder č. 22 Lomnická rieka, (6) polder č. 23 Lomnická rieka, (7) polder č. 24 Kolačkovský potok, (8) polder č. 25 Šípková, (9) polder č. 29 Vyšný Toráč, (10) polder č. ...

Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi - stavební úpravy - 5. etapa

Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi - stavební úpravy - 5. etapa

úpravy zpevněných ploch včetně odstranění stávajících asfaltových a dlážděných ploch, dopravní řešení, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, městský mobiliář

Lomnička – vodovod a kanalizace

Lomnička – vodovod a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodovodního řadu v délce cca 3,7 km a 51 ks vodovodních přípojek. A dále výstavba nové kanalizace v délce cca 3,8 km, která bude napojena na kanalizační systém města Plesná,včetně napojení 50 ks kanalizačních přípojek

Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD

Chlum Sv. Maří - inženýrské sítě pro 8 RD

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Chlum Sv. Maří inženýrské sítě pro 8 RD“, zpracované v září 2013 společností KV Engineering spol. s r.o., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je výstavba vodovodu, splaškové a dešťové kanalizace, čistírny odpadních vod a její přípojky NN a následně ...

Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace na ulici V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě ve Žďáře nad Sázavou, včetně odstranění stávající stavby garáže na trase kanalizace, novostavby garáže a oprav povrchů a dále oprava zbývajících povrchů těchto ulic, které nebudou dotčeny a opraveny při rekonstrukci ...

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace a nové ČOV v obci Hřivice, která je navržena na 700 EO a výstavba kanalizace v místní části Touchovice, která bude napojena na novou ČOV. Celková délka kanalizace je 7,5 km, z toho je 4,1 km gravitační kanalizace, 1,8 km výtlaku a 1,6 km kanalizačních přípojek.

Splašková kanalizace – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná

Splašková kanalizace – I. etapa a Chodník a inženýrské sítě Písečná

V rámci stavby „Splašková kanalizace v obci Písečná - I.etapa“ dojde k výstavbě gravitační a tlakové kanalizace na části k.ú. obce Písečná“ o celkové délce 7342,4 m spolu s vybudováním 3ks čerpacích stanic. Kanalizaci tvoří: gravitační kanalizace o celkové délce 6127,9 m – z toho gravitační stoky 5094,5 m a gravitační přípojky 1033,4 m, tlaková ...

Výkopové a zemné práce

Výkopové a zemné práce

- výkopové a zemné práce pre poruchy na káblových vedeniach VN, NN, - výkopové práce a stavebné konštrukcie základov stožiarov distribučných vedení NN, VN, VVN, murovaných a kioskových TS - povrchové úpravy nespevnených a spevnených povrchov, - pretláčanie a riadené horizontálne mikrotunelovanie chráničiek pre osadenie a montáž káblových ...

Revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš

Revitalizace sídliště Příbramská, Mikulášská, Aš

Jedná se o revitalizaci sídliště mezi ulicemi Příbramská a Mikulášská. Vytvoření obytné zóny, zkapacitnění parkovacích stání, vytvoření nového parkourového hřiště a komunikací pro pěší. S uvedenými dispozičními úpravami souvisí úprava veřejného osvětlení a dešťová kanalizace.

Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování

Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování“, zpracované v 03/2016 společností G-Consult. Předmětem plnění je vybudování vodovodního řádu včetně přípojek, vybudování nové splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod a ...

(záznamy 1/25 z 3206)  strana 1 / 129