Kanalizace Jivina

Kanalizace Jivina

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – odkanalizování obce Jivina novou splaškovou kanalizací zakončenou novou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Nakládání s dešťovými vodami není dotčeno a bude řešeno současným způsobem - stávající dešťovou kanalizací. Recipientem ČOV je bezejmenný vodní tok ve správě Lesů ČR (IDVT ...

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby kanalizace a ČOV v obci Určice. V obci bude vybudován oddílný systém kanalizace. Dešťové vody budou odváděny stávající dešťovou kanalizací, likvidace splaškových vod bude řešena novou splaškovou kanalizací ukončenou na nové ČOV umístěné na východním konci obce, za rybníkem. Vyčištěné odpadní vody z ...

Hledám pomocné dělníky na stavbu

Hledám pomocné dělníky na stavbu

Hledám pomocné dělníky na stavbu , dále poptáváme zemní práce při rekonstrukci domu v okr. Benešov.

Poptávám realizaci základové desky pro stavbu rodinného domu

Poptávám realizaci základové desky pro stavbu rodinného domu

Poptávám základovou desku pro stavbu rodinného domu. Projekt je ve fázi zkreslení. Zastavěná plocha domu je 150 m2. Plánované datum výstavby je jaro 2018. Místo výstavby - obec Nový Malín okres Šumperk.

IBV - Staré ihrisko - Moravský Svätý Ján

IBV - Staré ihrisko - Moravský Svätý Ján

Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác súvisiacich s výstavbou miestnych komunikácií a chodníkov v rámci IBV Staré ihrisko vrátane inžinierskych sietí (vodovod, kanalizácia, plynovod) a verejného osvetlenia. Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch v Prílohe D1 - Projektová dokumentácia a súpis prác je v Prílohe E1 - ...

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska

Předmětem veřejné zakázky je výstavba přivaděče pitné vody a rozvodné sítě včetně souvisejících objektů za účelem zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství do velké části skupinového vodovodu Turnovska sloužícího veřejné potřebě.

Rekultivace areálu Plavící jámy č. 5/2

Rekultivace areálu Plavící jámy č. 5/2

Předmětem plnění je stabilizace sesuvných projevů v lokalitě Plavící jámy č. 5/2, v k.ú. Orlová. Rekultivační práce budou spočívat v terénních úpravách v ploše celého areálu. Terénní úpravy rovněž zahrnují vytvoření dvou samostatných sanačních zón – Zóny I a II, které plynule navazují na současný terén a zajistí stabilitu celého území. Součástí ...

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice II

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice II

Cílem zakázky je vybudování plně funkční provozuschopné gravitační splaškové kanalizace včetně odboček k jednotlivým nemovitostem, vybudování plně funkční centrální čistírny odpadních vod a napojení splaškové kanalizace na tuto čistírnu, vybudování plně funkčního a provozuschopného vodovodu pro rozvod pitné vody včetně odboček k jednotlivým ...

Protipovodňová hráz - Stará Hlína

Protipovodňová hráz - Stará Hlína

Předmětem veřejné zakázky je realizace části společných zařízení po dokončených pozemkových úpravách – Protipovodňová hráz Stará Hlína, na tento projekt bylo vydáno stavební povolení Odborem životního prostředí, Městského úřadu Třeboň – číslo jednací METR 6098/2017 KnRe. V rámci stavby budou realizována zařízení kontrolního měření (betonové ...

Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí

Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí

Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizačního sběrače, čistírny odpadních vod a čerpací jímky v Počenicích - Tetěticích. Projektová dokumentace řeší kanalizaci jednotnou, přípojku vody, přípojku nn, zpevněnou komunikaci a vlastní ČOV v Počenicích. Účelem je svedení zejména odpadních vod splaškových na centrální ČOV, kde dojde k jejich ...

A603 - Monitorovací síť podzemních a stařinových vod na území Mostecké pánve

A603 - Monitorovací síť podzemních a stařinových vod na území Mostecké pánve

Předmětem podlimitní veřejné zakázky (VZ) na stavební práce je provedení stavebních prací - zřízení hydrogeologických vrtů metodou jádrového vrtání, situovaných v Ústeckém kraji, mezi městy Teplice a Chomutov, které budou součástí Monitorovací sítě podzemních a stařinových vod na území Mostecké pánve. Plnění předmětu VZ je členěno na čtyři dílčí ...

Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic

Brno, Údolní II, Lerchova II, Klácelova - rekonstrukce ulic

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce části ulice Údolní od nemovitosti č. 52 po křižovatku s ulicí Klácelova, následná rekonstrukce ulice Klácelova, rekonstrukce ulice Lerchova v části od křižovatky s ulicí Klácelova po náměstí Míru a rovněž provedení rekonstrukce ulice Kampelíkova v části od křižovatky s ulicí Heinrichova směrem k ...

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - OST 1 - Službyt, s.r.o.

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - OST 1 - Službyt, s.r.o.

Predmetom zákazky je rekonštrukcia vonkajších podzemných tepelných sieti na Robotníckej a Hviezdoslavovej ulici v Senici, rekonštrukcia je vyvolaná havarijným stavom existujúcich rozvodov. Jedná sa o sekundárne tepelné rozvody zásobujúce teplom / rozvody UK / a teplou úžitkovou vodou / rozvody TUV / z odovzdávacej stanice /OST 1 / jednotlivé ...

VN Osnice - odbahnění nádrže

VN Osnice - odbahnění nádrže

Stavba je členěna na 4 stavební objekty: SO 01 – odbahnění: Odbahnění nádrže suchou cestou a úprava tvaru dna rybníka. Odtěžený sediment bude odvezen na zemědělské pozemky. Objem sedimentu určeného k těžbě je předpokládán na 19 899 m3. SO 02 – kácení dřevin: Vykácení náletových dřevin, křovin na vzdušním svahu a levém zavázání tělesa hráze. SO ...

Odkanalizování obcí Okřínek a Srbce

Odkanalizování obcí Okřínek a Srbce

Výstavba tlakové splaškové kanalizace

Brno, Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Brno, Gorkého I, Arne Nováka - rekonstrukce kanalizace a vodovodu

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulicích Gorkého a Arne Nováka s následnou obnovou vozovky a chodníků. Celková délka rekonstruované kanalizace je 689,20 m, z toho bude kanalizace rekonstruována v profilu DN 300 délky 19,20 m, v profilu DN 400 délky 121, 00m, v profilu DN 700/1050 délky 106,50 m, v profilu ...

Blansko - Staré Blansko - vodovod  a kanalizace v ulici Komenského

Blansko - Staré Blansko - vodovod a kanalizace v ulici Komenského

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce kanalizace a vodovodu v ulici Komenského. Celková délka rekonstruované kanalizace je 391,7 m z kameninových hrdlových trub profilu DN 300 délky 181,4 m, profilu DN 400 délky 14,7, profilu DN 500 délky 91,1 m a železobetonových trub DN 800 délky 104,2 m. Celková délka rekonstruovaného vodovodu je ...

Skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov

Skupinový vodovod Bohuňovice, část Štarnov

Předmětem plnění zadávané VZ je vybudování vodovodu v obci Štarnov pro zásobování pitnou vodou. Počet napojených obyvatel na vodovodní síť je 700 osob. Celková délka vodovodního přivaděče je cca 2 128,0 m a rozvodné vodovodní sítě cca 5 420,0 m. Celková délka veřejných odboček je cca 1 687,5 m. Předpokládaný maximální průtok je cca 5,00 l/s.

Kanalizace obce a ČOV Počaply

Kanalizace obce a ČOV Počaply

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové splaškové kanalizace v obci Počaply. Celková délka navržené kanalizace je 1265m a výstavba nové ČOV s kapacitou 200 EO.

Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd

Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom revitalizácie vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd v zmysle súťažných podkladov.

Zachytenie a odvedenie dažďových vôd v obci Tešedíkovo

Zachytenie a odvedenie dažďových vôd v obci Tešedíkovo

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zachytenia a odvedenia dažďových vôd v obci Tešedíkovo v zmysle súťažných podkladov.

Dopravní terminál Strakonice

Dopravní terminál Strakonice

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce za účelem výstavby objektů nového autobusového terminálu včetně zastřešení, parkoviště pro osobní automobily typu P+R, K+R, pěší komunikace, odpočinkových ploch, veřejného osvětlení, ozelenění vegetačních ploch, mobiliáře veřejného prostranství, odvodnění a překládky inženýrských sítí. Předmět zakázky ...

Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách

Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) zákazka na uskutočnenie stavebných prác, ktorá je rozdelená na tri (3) časti. Predmetom zákazky je ...

Kratonohy kanalizace a čistírna odpadních vod

Kratonohy kanalizace a čistírna odpadních vod

Předmětem je provedení stavebních prací spočívajících ve zhotovení stavby Kratonohy kanalizace a čistírna odpadních vod dle projektové dokumentace P-AQUA s.r.o. Technicke? podmi?nky na pr?edme?t ver?ejne? zaka?zky jsou uvedeny v ra?mci obchodni?ch podmi?nek a projektove? dokumentace. S ohledem na zdroj financova?ni? ver?ejne? zaka?zky musi? by?t ...

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Oblastní nemocnice Náchod – I. etapa modernizace a dostavby

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby na první etapu stavby Modernizace a dostavba Oblastní nemocnice Náchod, a.s. – I. Etapa, ve znění pozdějších změn a podle projektové dokumentace pro provádění stavby na stavbu: Příprava území pro uložení zeminy, opěrná stěna a ...

(záznamy 1/25 z 3167)  strana 1 / 127