Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota

Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota

Zákazka pozostáva z výmeny výplní otvorov za plastové, zateplenie fasády, zateplenie časti stropu nad posledným nadzemným podlažím, zateplenie časti stropu posledného nadzemného podlažia z interiéru, modernizácia zdroja tepla, výmena rozvodov tepla, výmena vykurovacích telies a doplnenie o podlahové vykurovanie, sanita WC a kúpeľňa, vytvorenie ...

CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice - rekonštrukcia ÚK rozvodov - II. etapa

CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice - rekonštrukcia ÚK rozvodov - II. etapa

Predmetom zákazky je racionalizácia výroby a distribúcie tepla v areáli ZpS, DSS a ŠZ, Turčianske Teplice, pričom sa riešia tieto dva vybrané objekty: - SO 03 Vonkajší teplovod, - PS 01 Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej ...

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářskou firmu ve Středočeském kraji v okolí Zruče nad Sázavou, která by zhotovila nové kombinovavé topení v rodinném domě.Stávající je 45 let staré a již nevyhovující.Jedná se o kombinované topení plyn a tuhá paliva.Chtěla bych využít projekt Zelená usporám, proto poptávám firmu,která by i toto zajistila.Datum provedení výměny plánuji ...

Obnova kotelny v budově zámku Štiřín

Obnova kotelny v budově zámku Štiřín

Provedení topenářských prací v budově zámku Štiřín

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok

Stavba rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti.V rámci stavby sa budú riešiť nasledovné práce: -zateplenie celého obvodového plášťa KZS ETICS -demontáž a spätná montáž časti vonkajších rozvodov plynu vedených po fasádach -zateplenie steny a stropnej ...

Zotavovna VS Přední Labská - realizace stavební akce na budově B

Zotavovna VS Přední Labská - realizace stavební akce na budově B

1) rekonstrukce vody, topení, kanalizace a elektroinstalace 2) nově zřízený primární okruh tepelného čerpadla pro vytápění budovy B.

Dodávka a instalace nové technologie předávací stanice ve Veletržním paláci II

Dodávka a instalace nové technologie předávací stanice ve Veletržním paláci II

Předmětem zakázky je dodávka technologicko-provozního souboru a s tím spojené instalace a služby se zajištěním projektové dokumentace uváděného souboru. Jedná se o realizaci výměny stávající technologie parní předávací stanice za horkovodní. Soustava se doplní o dodávku a instalaci elektrických vyvíječů páry pro stávající vzduchotechnické ...

Provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN

Provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN

Předmětem plnění je provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN.

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo

Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace so zateplením fasády budovy kultúrneho domu, zateplením strechy, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania a zmenou zdroja tepla tepelné čerpadlo, rekonštrukciou elektroinštalácie a ostatými stavebnými prácami s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy v zmysle projektovej ...

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa

Predmetom zákazky je výmena okien, zateplenie obvodových stien, zateplenie stropu nad najvyšším podlažím, nátery zábradlí balkónov a výmena podláh z keramickej dlažby na balkónoch a rekonštrukcia elektoinštalácie a vykurovania. Stavebné úpravy sa budú realizovať z dôvodu systémových vád, stavebných poruch a zniženia tepelných strát. Súčasťou ...

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov v tepelných okruhoch K-04, K-07, K-08, K-01 a K-03. Rozsah je definovaný projektovou dokumentáciou.

Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Beluša

Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Beluša

Predmetom zákazky je dvojpodlažný objekt, zastrešený plochou strechou, na katastrálnom území Beluša, parcela č. 25/1, a parcela č. 25/2, na ktorom sa budú realizovať nasledovné práce:- Búracie práce - Vymena okien za plastové - Vymena vstupnych dverí a zasklenych stien za plastové - Zateplenie obvodového plášťa budovy - Vonkajšie nátery a ...

Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen

Stavebné práce podľa projektu Národné lesnícke centrum – Zvolen

Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy Národného lesníckeho centra, Sokolská 2, Zvolen zateplením, oddenážovaním a udržiavacími prácami na vykurovacom systéme, rozvodoch zdravotechniky, elektroinštalácií, rekonštrukciou osobného výťahu. Vytvorenie bezbariérového vstupu do budovy.

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves

Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy materskej školy vobci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy vobci Krásna Ves Vrámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia strechy prístavby, výmena niektorých okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. ...

Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Zníženie energetickej náročnosti miestneho úradu s kultúrnym domom v mestskej časti Košice - Poľov

Predmetom zákazky je obnova budovy miestneho úradu s kultúrnym domom, zateplenie fasády, strechy, stropu a podláh; výmena výplní otvorov, ústredné vykurovanie, vzduchotechnika, osvetlenie a napojenie technológií.

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho strediska v obci Dolná Súča

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu a kultúrneho strediska v obci Dolná Súča

Predmetom zákazky je kompletné zateplenie plášťa budovy a výmena transparentných konštrukcií (obvodový plášť, strešná konštrukcia ,strop nad suterénom), nútené vetranie so spätnym získavaním tepla, modernizácia vykurovacieho systému, výmena osvetlenia. CPV kódy: 45000000-7 Stavebné práce, 45300000-0 Stavebno-inštalačné práce, 45310000-3 ...

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

zateplenie obvodových stien, sokla, ostení a nadpraží, dreveného podbitia pod strechou, zateplenie stropov, čiastočná výmena okenných a dverných výplní, výmena vonkajších parapetov, výmena dažďových žľabov a zvodov, vybúranie a výstavba nového vstupného schodiska vrátane rampy, vybúranie komínových telies, vybudovanie nového okapového chodníka, ...

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov Spojená škola internátna, Školská 12, Michalovce

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy B Spojenej školy internátnej v Michalovciach - zateplenie stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia vykurovania a prípravy TUV, vzduchotechniky a elektroinštalácie.

Zníženie energetickej náročnosti  budovy  Materskej školy Hviezdoslavova 30, Šahy

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Hviezdoslavova 30, Šahy

Zateplenie fasády Zateplenie strechy Zateplenie podláh Výmena pôvodných výplní otvorov v obv.plášti Ostatné stavebné práce a konštrukcie Bleskozvod Rekonštrukcia vykurovania Vzduchotechnika - rekuperácia vzduchu

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NR SR

Rekonštrukcia kuchyne a jedálne NR SR

Predmetom tejto zákazky na uskutočnenie stavebných prác je komplexná rekonštrukcia (prestavba) kuchyne a jedálne Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sú v pôvodnom stave. Ide o stavebné práce na nasledovných stavebných a inžinierskych objektoch: architektonicko stavebné riešenie, statika, zdravotechnické inštalácie, plynofikácia, vykurovanie, ...

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj

Predmetom zákazky je Zvýšenie energetickej účinnosti budovy obecného úradu, Beluj. Predmet zákazky pozostáva z rekonštrukčných prác na existujúcej budove za účelom zvýšenia energetickej účinnosti budovy, pri využití obnoviteľných zdrojov energie. Zvýšenie energetickej účinnosti budovy spočíva predovšetkým vo vytvorení normám vyhovujúceho obalu ...

Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov

Rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov

Predmetom zákazky je rekonštrukcia primárnych vykurovacích okruhov CK Jazdecká a CK Sekčov Prešov. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je súčasťou súťažných podkladov.

Poptávám servis bojleru MIROTERM

Poptávám servis bojleru MIROTERM

Poptávám opravu bojleru MIROTERM obsah 120 litrů, nejde nám nahřívání ( zřejmě termostat). Děkuji Jelínek

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Veľké Ripňany, časť Behynce

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Veľké Ripňany, časť Behynce

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy . V rámci projektu sa uskutočnia stavebné práce, ktoré budú zahŕňať výmenu okien a vstupných dverí z plastových profilov, zateplenie fasády kontaktným zatepľovacím systémom, zateplenie stropnej konštrukcie izoláciou z minerálnej vlny, zateplenie základového muriva ...

Výměna klimatizace v depozitáři Kojetice

Výměna klimatizace v depozitáři Kojetice

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace obnovy klimatizačních zařízení vč. zajištění záručního servisu v objektu knižního depozitáře zadavatele na adrese Neratovická 247, Kojetice. Veřejná zakázka řeší výměnu stávajících, již dosluhujících, jednotek přesné klimatizace, úpravu rozvodů ústředního topení (ÚT), systém měření a regulace (MaR) tak ...

(záznamy 1/25 z 1545)  strana 1 / 62