Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania

Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania

Predmetom zákazky sú stavebné práce pre: ČASŤ 1 Rekonštrukcia teplovodu riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania. Šaľa okruh kotolne Pazmáňa 24. ČASŤ 2 Rekonštrukcia teplovodu riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania. Šaľa okruh kotolne Kukučínova 6. Rozsah zákazky je definovaný projektovou ...

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Členenie stavby na stavebné objekty SO - 01 Budova SOŠ - stavebná časť - statický posudok - kotolňa doplnenie tepelných čerpadiel + MaR - vyregulovanie vykurovacej sústavy - výmena svietidiel, svetelná elektroinštalácia - demontáž a montáž bleskozvodu - protipožiarne zabezpečenie stavby Podrobné riešenie je spracované v projektovej ...

Energetické služby a dodávky

Energetické služby a dodávky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s právě třemi účastníky tohoto zadávacího řízení, kteří se po provedeném hodnocení umístí v pořadí na prvním až třetím místě. V době trvání rámcové dohody se předpokládá realizace až tří minitendrů, jejichž výsledkem bude uzavření realizačních smluv s vítězným účastníkem rámcové ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Kultúrny dom Kaluža za účelom zateplenia - obvodového plášťa, strešného plášťa ( výmena okien, vchodových dverí je už zrealizovaná). Členenie stavby: - časť stavebná - časť ústredné kúrenie - Elektrická prípojka NN - Odberné ele. zariadenie - Fotovoltaika

Rekonštrukcia  kotolne, Konventná ul. Bratislava

Rekonštrukcia kotolne, Konventná ul. Bratislava

Predmetom zákazky je rekonštrukcia plynovej kotolne Konventná 1, Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU v BA), výmena plynofikovaných kotlov v objekte stravovacieho a ubytovacieho zariadenia EU v BA, je vymedzené projektovou dokumentáciou vypracovanou firmou moravcik-schroner s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra a výkazu výmer, ktoré tvoria ...

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - OST 1 - Službyt, s.r.o..

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - OST 1 - Službyt, s.r.o..

Predmetom zákazky je rekonštrukcia vonkajších podzemných tepelných sieti na Robotníckej a Hviezdoslavovej ulici v Senici, rekonštrukcia je vyvolaná havarijným stavom existujúcich rozvodov. Jedná sa o sekundárne tepelné rozvody zásobujúce teplom / rozvody UK / a teplou úžitkovou vodou / rozvody TUV / z odovzdávacej stanice /OST 1 / jednotlivé ...

Obnova potrubnej siete CZT v obci Istebné

Obnova potrubnej siete CZT v obci Istebné

Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho systému centralizovaného zásobovania teplom v obci Istebné s cieľom dosiahnutia energeticky účinnejšieho systému centralizovaného zásobovania teplom. Predmetom zákazky je obnova existujúcej potrubnej siete centralizovaného zásobovania teplom, vrátane inštalácie domových odovzdávacích staníc tepla. ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves II.

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves II.

Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy materskej školy vobci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy vobci Krásna Ves Vrámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia strechy prístavby, výmena niektorých okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. ...

Poptávám instalaci ústředního topení v rodinném domě

Poptávám instalaci ústředního topení v rodinném domě

Zadám instalaci ústředního topení (v mědi, klasické radiatory Korado a pod.) v přízemním RD (160m2), vč. plynového kotle a jeho přípojení. Místo: Škrdlovice. Termín: 12/2017, ev. 1/2018.

Zhoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov

Zhoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu a stavebné úpravy materskej školy za účelom zníženia jej energetickej náročnosti. Navrhovaná je realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií najmä zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stien, výmena výplňových otvorových konštrukcií a modernizácia TZB.

Tepelné hospodářství

Tepelné hospodářství

Předmětem plnění veřejné zakázky je provozování tepelných zdrojů a VZT, topenářské a plynařské práce, servis a řešení havarijních situací, servisní činnost a provádění oprav a MaR po dobu 48 měsíců. Jedná se většinou o plynové kotelny na objektech ve správě Správy účelových zařízení ČVUT, kde jsou kotle zapojené do kaskád. Regulace jsou ...

Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina

Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina

Predmetom zákazky je : - vybudovanie nového potrubného prepojenia pre distribúciu tepla z CTZ Párovce do VS1 Klokočina - vykonanie skúšok na prevádzkovú funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení podľa požiadaviek projektovej dokumentácie a príslušných technických predpisov (hlavne STN EN 13480-5, Vyhl. č. 508/2009 Z.z.) po ...

FN Motol – Topenářské práce v areálu Fakultní nemocnice v Motole

FN Motol – Topenářské práce v areálu Fakultní nemocnice v Motole

Předmětem plnění je zajištění a provedení topenářských prací pro Fakultní nemocnici v Motole.

Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede

Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede

Hlavným účelom stavby je vybudovať komunitné centrum s maximálnymi nárokmi na priestory (ďalej len KC), ktoré bude poskytovať sociálne a komunitné služby a prispeje k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej a lokálnej úrovni. Projekt je zameraný na bezbariérové využívanie centra, plánovanou rekonštrukciou získame prízemie ...

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Členenie stavby na stavebné objekty SO - 01 Budova SOŠ - stavebná časť - statický posudok - kotolňa doplnenie tepelných čerpadiel + MaR - vyregulovanie vykurovacej sústavy - výmena svietidiel, svetelná elektroinštalácia - demontáž a montáž bleskozvodu - protipožiarne zabezpečenie stavby Podrobné riešenie je spracované v projektovej ...

FN u sv. Anny v Brně – Úpravy v budově K pro alergologii

FN u sv. Anny v Brně – Úpravy v budově K pro alergologii

Předmětem veřejné zakázky jsou: „Úpravy v budově K pro alergologii“ dle projektové dokumentace zpracované firmou LT Projekt a.s.. Součástí projektu jsou úpravy architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, zdravotně-technické, vytápění, VZT, silnoproudé, slaboproudé, rozvody laboratorních plynů a zabudované technologie. Navržený záměr je řešen ...

Modernizácia administratívnej budovy Leopoldov

Modernizácia administratívnej budovy Leopoldov

Projekt stavby rieši návrh na zníženie energetickej náročnosti budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby v meste Leopoldov. Z architektonického hľadiska a z hľadiska účelovej funkcie sa objekt nemení. Predmetom návrhu je : 1.Zateplenie obvodového plášťa 2.Výmena výplňových konštrukcií 3.Zateplenie ...

Rožňava - rekonštrukcia kotolne b. č. 19  - R

Rožňava - rekonštrukcia kotolne b. č. 19 - R

Ide o uskutočňovanie stavebných prác a to realizáciu rekonštrukcie vybraných objektov na uvedený predmet zákazky v areáli delostreleckých kasárni Šafárikova č. 109, Rožňava podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

Modernizácia školiaceho strediska ÚVTOS a ÚVV Ilava

Modernizácia školiaceho strediska ÚVTOS a ÚVV Ilava

Projekt rieši dosiahnutie komplexného riešenia energetickej hospodárnosti objektu č. 19 zabezpečujúce energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedená budova sa nachádzajú v správe Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava. Uvedený cieľ bude ...

Modernizácia administratívno-prevádzkovej budovy v správe ÚVTOS a ÚVV Ilava

Modernizácia administratívno-prevádzkovej budovy v správe ÚVTOS a ÚVV Ilava

Projekt rieši komplexné riešenie energetickej hospodárnosti objektu č. 14 zabezpečujúce energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedená budova sa nachádzajú v areáli Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou ...

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Intenzifikace denitrifikace kotelny

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Intenzifikace denitrifikace kotelny

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s optimalizací primárních a sekundárních opatření pro čtyři kusy stávajících kotlů K2, K3, K5 a K6 a provedení primárních a optimalizace sekundárních opatření pro dva kusy stávajících kotlů K1 a K4. Zakázka bude mít charakter ...

Obchodný dom Družba - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Obchodný dom Družba - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu OD Družba. Projektová dokumentácia pozostáva zo 4 častí: a)Stavebné práce. b)Ústredné vykurovanie. c)Elektroinštalácie d)Bleskozvod

Rekonštrukcia hlavnej budovy Podunajského múzea v Komárne

Rekonštrukcia hlavnej budovy Podunajského múzea v Komárne

Predmetom obstarávania je rekonštrukcia hlavnej budovy Podunajského múzea v pamiatkovej zóne mesta Komárno. Pri rekonštrukčných prácach je potrebné dodržať zásady pamiatkovej starostlivosti ako autenticita, reverzibilita a umiernenosť stavebných zásahov. V rámci rekonštrukcie budovy sa vykonajú nasledovné práce, v rámci celej stavby alebo len v ...

Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota

Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota

Zákazka pozostáva z výmeny výplní otvorov za plastové, zateplenie fasády, zateplenie časti stropu nad posledným nadzemným podlažím, zateplenie časti stropu posledného nadzemného podlažia z interiéru, modernizácia zdroja tepla, výmena rozvodov tepla, výmena vykurovacích telies a doplnenie o podlahové vykurovanie, sanita WC a kúpeľňa, vytvorenie ...

CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice - rekonštrukcia ÚK rozvodov - II. etapa

CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice - rekonštrukcia ÚK rozvodov - II. etapa

Predmetom zákazky je racionalizácia výroby a distribúcie tepla v areáli ZpS, DSS a ŠZ, Turčianske Teplice, pričom sa riešia tieto dva vybrané objekty: - SO 03 Vonkajší teplovod, - PS 01 Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej ...

(záznamy 1/25 z 1568)  strana 1 / 63