Tepelné hospodářství

Tepelné hospodářství

Předmětem plnění veřejné zakázky je provozování tepelných zdrojů a VZT, topenářské a plynařské práce, servis a řešení havarijních situací, servisní činnost a provádění oprav a MaR po dobu 48 měsíců. Jedná se většinou o plynové kotelny na objektech ve správě Správy účelových zařízení ČVUT, kde jsou kotle zapojené do kaskád. Regulace jsou ...

Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina

Náhrada jestvujúcich kotolní v sústave vykurovania Nitra – Klokočina

Predmetom zákazky je : - vybudovanie nového potrubného prepojenia pre distribúciu tepla z CTZ Párovce do VS1 Klokočina - vykonanie skúšok na prevádzkovú funkčnosť, spoľahlivosť a bezpečnosť technických zariadení podľa požiadaviek projektovej dokumentácie a príslušných technických predpisov (hlavne STN EN 13480-5, Vyhl. č. 508/2009 Z.z.) po ...

FN Motol – Topenářské práce v areálu Fakultní nemocnice v Motole

FN Motol – Topenářské práce v areálu Fakultní nemocnice v Motole

Předmětem plnění je zajištění a provedení topenářských prací pro Fakultní nemocnici v Motole.

Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede

Rekonštrukcia budovy za účelom vybudovania Komunitného centra v Dunajskej Strede

Hlavným účelom stavby je vybudovať komunitné centrum s maximálnymi nárokmi na priestory (ďalej len KC), ktoré bude poskytovať sociálne a komunitné služby a prispeje k sociálnemu začleňovaniu osôb sociálne vylúčených na individuálnej a lokálnej úrovni. Projekt je zameraný na bezbariérové využívanie centra, plánovanou rekonštrukciou získame prízemie ...

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Členenie stavby na stavebné objekty SO - 01 Budova SOŠ - stavebná časť - statický posudok - kotolňa doplnenie tepelných čerpadiel + MaR - vyregulovanie vykurovacej sústavy - výmena svietidiel, svetelná elektroinštalácia - demontáž a montáž bleskozvodu - protipožiarne zabezpečenie stavby Podrobné riešenie je spracované v projektovej ...

FN u sv. Anny v Brně – Úpravy v budově K pro alergologii

FN u sv. Anny v Brně – Úpravy v budově K pro alergologii

Předmětem veřejné zakázky jsou: „Úpravy v budově K pro alergologii“ dle projektové dokumentace zpracované firmou LT Projekt a.s.. Součástí projektu jsou úpravy architektonicko-stavební, stavebně konstrukční, zdravotně-technické, vytápění, VZT, silnoproudé, slaboproudé, rozvody laboratorních plynů a zabudované technologie. Navržený záměr je řešen ...

Modernizácia administratívnej budovy Leopoldov

Modernizácia administratívnej budovy Leopoldov

Projekt stavby rieši návrh na zníženie energetickej náročnosti budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a ústavu na výkon väzby v meste Leopoldov. Z architektonického hľadiska a z hľadiska účelovej funkcie sa objekt nemení. Predmetom návrhu je : 1.Zateplenie obvodového plášťa 2.Výmena výplňových konštrukcií 3.Zateplenie ...

Rožňava - rekonštrukcia kotolne b. č. 19  - R

Rožňava - rekonštrukcia kotolne b. č. 19 - R

Ide o uskutočňovanie stavebných prác a to realizáciu rekonštrukcie vybraných objektov na uvedený predmet zákazky v areáli delostreleckých kasárni Šafárikova č. 109, Rožňava podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

Modernizácia školiaceho strediska ÚVTOS a ÚVV Ilava

Modernizácia školiaceho strediska ÚVTOS a ÚVV Ilava

Projekt rieši dosiahnutie komplexného riešenia energetickej hospodárnosti objektu č. 19 zabezpečujúce energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedená budova sa nachádzajú v správe Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava. Uvedený cieľ bude ...

Modernizácia administratívno-prevádzkovej budovy v správe ÚVTOS a ÚVV Ilava

Modernizácia administratívno-prevádzkovej budovy v správe ÚVTOS a ÚVV Ilava

Projekt rieši komplexné riešenie energetickej hospodárnosti objektu č. 14 zabezpečujúce energetickú efektívnosť budovy pri jej užívaní a zníženie energetickej náročnosti (skutočnej spotreby energie). Uvedená budova sa nachádzajú v areáli Ústavu na výkon trestu odňatia slobody a Ústavu na výkon väzby Ilava. Uvedený cieľ bude dosiahnutý formou ...

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Intenzifikace denitrifikace kotelny

Ekologický program Elektrárny Opatovice, a.s. – 2. etapa: Intenzifikace denitrifikace kotelny

Předmětem plnění této veřejné zakázky je dílo spočívající v realizaci veškerých dodávek věcí, prací, služeb spojených s optimalizací primárních a sekundárních opatření pro čtyři kusy stávajících kotlů K2, K3, K5 a K6 a provedení primárních a optimalizace sekundárních opatření pro dva kusy stávajících kotlů K1 a K4. Zakázka bude mít charakter ...

Obchodný dom Družba - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Obchodný dom Družba - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu OD Družba. Projektová dokumentácia pozostáva zo 4 častí: a)Stavebné práce. b)Ústredné vykurovanie. c)Elektroinštalácie d)Bleskozvod

Rekonštrukcia hlavnej budovy Podunajského múzea v Komárne

Rekonštrukcia hlavnej budovy Podunajského múzea v Komárne

Predmetom obstarávania je rekonštrukcia hlavnej budovy Podunajského múzea v pamiatkovej zóne mesta Komárno. Pri rekonštrukčných prácach je potrebné dodržať zásady pamiatkovej starostlivosti ako autenticita, reverzibilita a umiernenosť stavebných zásahov. V rámci rekonštrukcie budovy sa vykonajú nasledovné práce, v rámci celej stavby alebo len v ...

Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota

Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota

Zákazka pozostáva z výmeny výplní otvorov za plastové, zateplenie fasády, zateplenie časti stropu nad posledným nadzemným podlažím, zateplenie časti stropu posledného nadzemného podlažia z interiéru, modernizácia zdroja tepla, výmena rozvodov tepla, výmena vykurovacích telies a doplnenie o podlahové vykurovanie, sanita WC a kúpeľňa, vytvorenie ...

CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice - rekonštrukcia ÚK rozvodov - II. etapa

CSS Horný Turiec, Turčianske Teplice - rekonštrukcia ÚK rozvodov - II. etapa

Predmetom zákazky je racionalizácia výroby a distribúcie tepla v areáli ZpS, DSS a ŠZ, Turčianske Teplice, pričom sa riešia tieto dva vybrané objekty: - SO 03 Vonkajší teplovod, - PS 01 Hydraulické vyregulovanie rozvodov ÚK. Podrobnejšie vymedzenie predmetu zákazky je uvedené v časti B. Opis predmetu zákazky súťažných podkladov, v projektovej ...

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářské práce

Poptávám topenářskou firmu ve Středočeském kraji v okolí Zruče nad Sázavou, která by zhotovila nové kombinovavé topení v rodinném domě.Stávající je 45 let staré a již nevyhovující.Jedná se o kombinované topení plyn a tuhá paliva.Chtěla bych využít projekt Zelená usporám, proto poptávám firmu,která by i toto zajistila.Datum provedení výměny plánuji ...

Obnova kotelny v budově zámku Štiřín

Obnova kotelny v budově zámku Štiřín

Provedení topenářských prací v budově zámku Štiřín

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok

Stavba rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti.V rámci stavby sa budú riešiť nasledovné práce: -zateplenie celého obvodového plášťa KZS ETICS -demontáž a spätná montáž časti vonkajších rozvodov plynu vedených po fasádach -zateplenie steny a stropnej ...

Zotavovna VS Přední Labská - realizace stavební akce na budově B

Zotavovna VS Přední Labská - realizace stavební akce na budově B

1) rekonstrukce vody, topení, kanalizace a elektroinstalace 2) nově zřízený primární okruh tepelného čerpadla pro vytápění budovy B.

Dodávka a instalace nové technologie předávací stanice ve Veletržním paláci II

Dodávka a instalace nové technologie předávací stanice ve Veletržním paláci II

Předmětem zakázky je dodávka technologicko-provozního souboru a s tím spojené instalace a služby se zajištěním projektové dokumentace uváděného souboru. Jedná se o realizaci výměny stávající technologie parní předávací stanice za horkovodní. Soustava se doplní o dodávku a instalaci elektrických vyvíječů páry pro stávající vzduchotechnické ...

Provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN

Provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN

Předmětem plnění je provozování, údržba a servis tepelného hospodářství VFN.

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo

Zníženie energetickej náročnosti objektu kultúrneho domu v obci Veľké Blahovo

Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace so zateplením fasády budovy kultúrneho domu, zateplením strechy, výmenou výplní otvorov, rekonštrukciou vykurovania a zmenou zdroja tepla tepelné čerpadlo, rekonštrukciou elektroinštalácie a ostatými stavebnými prácami s cieľom zníženia energetickej náročnosti budovy v zmysle projektovej ...

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Ľubeľa

Predmetom zákazky je výmena okien, zateplenie obvodových stien, zateplenie stropu nad najvyšším podlažím, nátery zábradlí balkónov a výmena podláh z keramickej dlažby na balkónoch a rekonštrukcia elektoinštalácie a vykurovania. Stavebné úpravy sa budú realizovať z dôvodu systémových vád, stavebných poruch a zniženia tepelných strát. Súčasťou ...

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov

Výstavba, modernizácia a rekonštrukcia rozvodov tepla v správe BARDTERM, s.r.o. Bardejov v tepelných okruhoch K-04, K-07, K-08, K-01 a K-03. Rozsah je definovaný projektovou dokumentáciou.

Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Beluša

Obnova verejnej budovy pre kultúrne podujatia v obci Beluša

Predmetom zákazky je dvojpodlažný objekt, zastrešený plochou strechou, na katastrálnom území Beluša, parcela č. 25/1, a parcela č. 25/2, na ktorom sa budú realizovať nasledovné práce:- Búracie práce - Vymena okien za plastové - Vymena vstupnych dverí a zasklenych stien za plastové - Zateplenie obvodového plášťa budovy - Vonkajšie nátery a ...

(záznamy 1/25 z 1558)  strana 1 / 63