Poptávám prohlídku plynového kotle

Poptávám prohlídku plynového kotle

Poptávám pravidelnou prohlídku kotle Protherm-Panther. Děkuji. Karel Simon, Lomnice nad Popelkou.

Poptávám drobné opravy zateplené omítky

Poptávám drobné opravy zateplené omítky

Poptávám omytí, drobné opravy a obnovení nátěru zateplené omítky RD (r. 2000) a zahradního domku v Liberci a to předostně ve 2. čtvrtletí 2018. Celková plocha cca 500 m2, střední výška omítky včetně soklu RD 7 m, u zahradního domku 3 m, lešení nutné, přístup po veřejné komunikaci, možnost parkování i uskladnění materiálu. Dohoda o jiných dodávkách ...

Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa

Modernizace Severočeského muzea v Liberci - 2. etapa

Předmětem této veřejné zakázky je modernizace muzea zaměřená na 1.N.P., 2.N.P. a část 1.P.P., kde je její součástí provedení kompletních nových rozvodů a systémů ZTI, VZT, chlazení, silnoproudu a slaboproudu.

135_Lo_Budova T Technické univerzity v Liberci – oprava a stavební úpravy, trafostanice a přípojka

135_Lo_Budova T Technické univerzity v Liberci – oprava a stavební úpravy, trafostanice a přípojka

Rozsáhlá rekonstrukce budovy T, spočívající ve zcela zásadní a úplné rekonstrukci budovy, zahrnu-jící rozsáhlé demolice i nové dostavby vč. nové střechy, transformační stanice 22/0,4 kV včetně přípojky NN pro budovu T, to vše spojené se změnou funkce využívání budovy.

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska

Předmětem veřejné zakázky je výstavba přivaděče pitné vody a rozvodné sítě včetně souvisejících objektů za účelem zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství do velké části skupinového vodovodu Turnovska sloužícího veřejné potřebě.

Poptávám realizaci strojních omítek

Poptávám realizaci strojních omítek

Poptávám realizaci strojních vnitřních omítek + štuk, plocha cca 500-550m2. Jedná se o novostavbu rodinného domu v obci Jítrava - Liberecký kraj. Zdivo je broušená cihla Porotherm. Termín realizace spěchá. Děkuji za nabídky.

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kněžice v Lužických horách

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kněžice v Lužických horách

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), v k.ú. Kněžice v Lužických horách, včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále jen „dílo“). Pro potřeby KoPÚ ...

Úpravna vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody

Úpravna vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce úpravny vody Nudvojovice a s tím související stavební i technologická rekonstrukce na podzemních vrtech surové vody v prameništi Nudvojovice. Veřejná zakázka je realizována za účelem zajištění protipovodňové ochrany vrtů, zajištění spolehlivého upravování surové vody na vodu pitnou odpovídající ...

Poptávám kominické práce

Poptávám kominické práce

Poptávám roční pravidelnou prohlídku komínu.

Obnova veřejného osvětlení v obci Stráž nad Nisou

Obnova veřejného osvětlení v obci Stráž nad Nisou

Předmětem zadávacího řízení je dodávka a výměna svítidel ve vybraných lokalitách obce Stráž nad Nisou a doplnění svítidel na stávající stožáry energetiky. Rozsah výměny a doplnění svítidel je uveden v příloze č. 3 zadávací dokumentace.

Zpracování návthu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kamenice u Zákup a Velenice u Zákup

Zpracování návthu 2 komplexních pozemkových úprav v k.ú. Kamenice u Zákup a Velenice u Zákup

Zpracování návrhu dvou komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“), první v k.ú.Kamenice u Zákup a druhé v k.ú. Velenice u Zákup, včetně nezbytných zeměměřičských činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM (dále ...

Ragenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Budyšínská a Zhořelecká

Ragenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Budyšínská a Zhořelecká

Předmětem zakázky jsou stavební práce zahrnující vybudování chodníků, přechodů pro chodce a parkovacích míst včetně odlučovače ropných látek, dále úpravu stávajících komunikací, instalaci veřejného osvětlení a sadové úpravy řešeného území, to vše za v rozsahu a za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Regenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Bardějovská

Regenerace sídliště Špičák - parkoviště v ul. Bardějovská

Předmětem zakázky jsou stavební práce zahrnující vybudování chodníků, přechodů pro chodce a parkovacích míst včetně odlučovače ropných látek, dále úpravu stávajících komunikací, instalaci veřejného osvětlení a sadové úpravy řešeného území, to vše za v rozsahu a za podmínek uvedených v této zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Poptávám nátěr dveří

Poptávám nátěr dveří

Poptávám nátěr dveří, 8 ks vnitřních dveří v bytě.

Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově

Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v úpravách dvou částí přízemního objektu MŠ, tj. pavilonu A a C. Předmětem je rovněž demolice dřevostavby pavilonu B a její nahrazení novým přízemním zděným pavilonem. Podrobněji je předmět popsán v zadávací dokumentaci.

Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty

Od Valdštejna k Pücklerovi – knížecí kvalita služeb pro naše hosty

Předmětem plnění 1. části VZ je rekonstrukce zámku města Doksy, ve kterém bude následně umístěn prohlídkový okruh pro návštěvníky zámku a informační centrum pro návštěvníky města, včetně rekonstrukce vytápění objektu a obnovy okenních výplní. Předmětem 2. části VZ je dodávka interiérového vybavení zámku Doksy.

Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálova, Turnov

Rekonstrukce objektu č.p.466, Skálova, Turnov

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce objektu č.p. 466 v ulici Skálova, Turnov, včetně úpravy okolních ploch (zpevněné plochy, obslužné komunikace, sadové úpravy). V průběhu rekonstrukce bude provedena výměna výplní otvorů, zateplení a rekonstrukce střešního pláště, budou provedeny nové vnitřní instalace a rozvody a dále bude do ...

Sanace a likvidace kontaminovaných zemin a betonů

Sanace a likvidace kontaminovaných zemin a betonů

Předmětem této veřejné zakázky je provedení služeb - sanace a likvidace kontaminovaných zemin a betonů z blízkosti areálu firmy Fipobex. Konkrétně se jedná o nelegální sklad odpadů, umístěný v zemědělské budově bez č.p.,postavené na st.p.č. 375 (pozemek jiného vlastníka), zapsané na listu vlastnictví č. 1252 v katastru nemovitosti u Katastrálního ...

Modernizace venkovního osvětlení

Modernizace venkovního osvětlení

Předmětem zakázky je modernizace stávajícího venkovního osvětlení s maximální výši sloupů 12m, v areálu firmy Magna Exteriors (Bohemia) s.r.o., závod Liberec (dále jen modernizace venkovního osvětlení), která obsahuje: • provedení - výměnu (dodávka a montáž): nových LED svítidel, vybraných sloupů, svorkovnic ve všech sloupech, včetně elektrického ...

Poptávám stavbu komínu

Poptávám stavbu komínu

Poptávám stavbu komínu, výška 6 m a pruměr 200. Jedná se o komín přilepený k baráku. Děkuji Prokopenko

Výměna osvětlení a elektroinstalace ve skladu sběrového papíru E M B A, spol. s r.o.

Výměna osvětlení a elektroinstalace ve skladu sběrového papíru E M B A, spol. s r.o.

Předmětem zakázky je výměna osvětlení a elektroinstalace ve skladu sběrového papíru v areálu závodu zadavatele.

Poptávám realizaci strojní omítky

Poptávám realizaci strojní omítky

Poptávám strojní jednovrstvé vápenocementové strojní omítky. Jedná se o stavbu z Ytongu a plocha cca 500m2. Děkuji.

Rekonstrukce objektu DM, Truhlářská ul. - objekt A - zařízení interiéru

Rekonstrukce objektu DM, Truhlářská ul. - objekt A - zařízení interiéru

Předmětem veřejné zakázky je dodávka interiérového vybavení do nově zrekonstruované budovy A v Truhlářské ulici, která slouží jako domov mládeže zadavatele.

Odstranění stavby budovy školy v přírodě Horní Prysk č. p. 160 a část stavby č. p. 161

Odstranění stavby budovy školy v přírodě Horní Prysk č. p. 160 a část stavby č. p. 161

Předmětem veřejné zakázky je demolice objektu č. p. 160 a části objektu č. p. 161, katastrální území Horní Prysk. Jedná se o soubor staveb, který doplnily původní objekt školy pro potřeby provozu školy v přírodě, přičemž posledních 10 - 15 let jsou objekty nevyužívané a chátrají. Vzhledem ke stavu sousední budovy je nutné bourací práce provádět ...

Snížení energetické náročnosti výrobního závodu OXXO PIPE s.r.o.

Snížení energetické náročnosti výrobního závodu OXXO PIPE s.r.o.

Předmětem této zakázky na stavební práce je zateplení obvodových stěn objektu hlavní budovy výrobního závodu, modernizace soustavy osvětlení výrobního objektu a instalace solárních panelů.

(záznamy 1/25 z 461)  strana 1 / 19