Poptáváme provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací

Poptáváme provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací

Poptáváme dodavatele na provedení klempířských, tesařských a pokrývačských prací.

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Švošov

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Švošov

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy. Vrámci projektu sa uskutočnia stavebné práce, ktoré sa týkajú komplexného riešenia tepelnej ochrany budovy s nastavením tepelno- technických parametrov obalových konštrukcií na normou stanovené požiadavky. Uskutoční sa: rekonštrukcia strešnej konštrukcie so ...

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Radzovce

Zníženie energetickej náročnosti Kultúrneho domu v obci Radzovce

Predmet zákazky je zameraný na znižovanie energetickej náročnosti budovy. S tým súvisí zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy: - zateplenie teplovýmenného plášťa budovy - zateplenie strechy a podhľadov - zateplenie posledného stropu a strechy v podkroví - výmena vonkajších výplní otvorov - návrh nových klampiarskych výrobkov, - ...

Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Zníženie energetickej náročnosti a stavebné úpravy na Gymnáziu Mikuláša Kováča v Banskej Bystrici

Predmetom zákazky je zniženie energetickej budovy. S tým súvisí zlepšenie tepelno-technických parametrov budovy: - zateplenie teplovýmenného plášťa budovy - zateplenie obvodových stien, strechy - rekonštrukcia plochej strechy - výmena oplechovania vonkajších výplní otvorov - výmena bleskozvodu - výmena vnútorných elektroinštalácii - ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola, Stará Kremnička

Zníženie energetickej náročnosti budovy Materská škola, Stará Kremnička

ČLENENIE PROJEKTU NA STAVEBNÉ OBJEKTY: SO-01 Materská škola výmena exteriérových AL parapetov s povrchovou úpravou a interiérových PVC komôrkových, výmena prvkov odvodnenia striech, výmena bleskozvodu, zateplenie a zaizolavanie striešok vstupov, kompletná výmena svietidiel za nové energeticky úsporné žiarivky, odkvapové chodníky, ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Krásna Ves

Predmetom zákazky je: zhotovenie stavebných úprav budovy materskej školy vobci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy vobci Krásna Ves Vrámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia strechy prístavby, výmena niektorých okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. ...

Sabinov – rekonštrukcia MŠ 9. mája

Sabinov – rekonštrukcia MŠ 9. mája

Stavebné úpravy s cieľom na dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami, zlepšením tepelnotechnických vlastností budovy zlepšenie prostredia pre pobyt deti, obnova a celková estetizácia školského zariadenia. Stavebné úpravy pozostávajú zo: zateplenia obvodového plášťa a sokla, zateplenia ...

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

Rekonštrukcia a energetická optimalizácia kultúrneho domu Hontianske Tesáre

zateplenie obvodových stien, sokla, ostení a nadpraží, dreveného podbitia pod strechou, zateplenie stropov, čiastočná výmena okenných a dverných výplní, výmena vonkajších parapetov, výmena dažďových žľabov a zvodov, vybúranie a výstavba nového vstupného schodiska vrátane rampy, vybúranie komínových telies, vybudovanie nového okapového chodníka, ...

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach/2

Obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v Čakanovciach/2

Predmetom zákazky je obnova budovy obecného úradu a kultúrneho domu v obci Čakanovce. Uskutočnenie stavebných prác v rozsahu uvedenom v Projektovej dokumentácií, ktorá tvorí prílohu č. 1 - 9.: - rekonštrukcia konštrukcie krovu a strechy na stavebnom objekte novým zastrešením, -oprava a úprava narušenia statiky stavebného objektu a časti krovu nad ...

Stavební úpravy objektu Základní školy Libhošť, č.p. 90, k.ú. Libhošť

Stavební úpravy objektu Základní školy Libhošť, č.p. 90, k.ú. Libhošť

Předmětem plnění jsou stavební práce při stavebních úpravách objektu Základní školy Libhošť, č.p. 90, na pozemku parc.č. st. 91/2, v k.ú. Libhošť, spočívající v rekonstrukci krovové soustavy, výměně střešního pláště a dodávce a montáži hromosvodu. Práce budou prováděny v rozsahu dle projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Jiřím ...

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MsKS v Kolárove

Zvýšenie energetickej účinnosti budovy MsKS v Kolárove

Úlohou projektu je zvýšenie energetickej účinnosti budovy MSKS v Kolárove, ktorá sa týka výmeny všetkých jestvujúcich okenných a dverných výplní na obvodovej fasáde za nové s dostatočnými tepelnoizolačnými vlastnosťami, dodatočné zateplenie strešnej konštrukcie a stropu nad suterénom. Stavebné práce sa budú realizovať v dvoch etapách v roku 2017 ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy SO 01 – OBECNÝ ÚRAD“ Neded

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy SO 01 – OBECNÝ ÚRAD“ Neded

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a prístavba obecného úradu v Nedede. Stavba zahŕňa: -kompletné zateplenie obvodového plášťa budovy (obvodová stena, strop), -výmena výplní otvorových konštrukcií na obvodom plášti, -výmena krytiny strechy, zosilnenie drevenej konštrukcie krovu, -výmena zdroju tepla (technológia kotolne), regulácia, výmena VT ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy – Materská škola Neded

Predmetom zákazky je obnova objektu Materskej školy, ktorá zahŕňa: - kompletné zateplenie obvodových stien, - výmena krytiny a kompletné zateplenie strechy, - rekonštrukcia skladieb a kompletné zateplenie podlahy, - výmena výplní otvorových konštrukcií na obvodom plášti, - výmena zdroju tepla, modernizácia regulácie, výmena vykurovacích ...

Poptávám klempířské práce, výměnu okapů

Poptávám klempířské práce, výměnu okapů

Poptávám demontáž starých okapů a následnou montáž.

Rekonštrukcia školského internátu

Rekonštrukcia školského internátu

Predmetom zákazky je rekonštrukcia jestvujúceho školského internátu pre študentov Strednej zdravorníckej školy. Podrobný popis zákazky je uvedený v projektovej dokumentácii, spracovateľ cm project, s.r.o., Saleziánska 1794/13, 917 01 Trnava. Bude realizovaná kompletná rekonštrukcia kanalizačných stupačiek a nadväzujúcich sociálnych zariadení v ...

B. j. 12 PB - KoDuS Nihošovice

B. j. 12 PB - KoDuS Nihošovice

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č. kat. st. 75 v obci Nihošovice na 12 bytových jednotek – komunitní dům seniorů. Jedná se o objekt bývalé školy, který je využíván jako sklad, obecní úřad a knihovna. Stavba se nachází na pozemku investora u hlavní komunikace II. třídy. Objekt je orientován podélnou stěnou ke ...

Modulová MŠ Nová lipnica – nadstavba

Modulová MŠ Nová lipnica – nadstavba

Predmetom zákazky je realizácia nadstavby jestvujúcej Modulovej MŠ Nová lipnica. I. etapa dokončenie základov objektu nadstavby materskej školy, demontáži strechy, úprave a prispôsobenie bodov napojení IS a osadení modulov II. NP II. etapa dokončenie stavby v podobe holobyt (dokončení interiérových úprav, elektroinštalácie, plynu, odpadov a ...

Riešenie havarijneho stavu strechy Domova Márie na ul. Striebnorná č. 15 - národná kultúrna pamiatka

Riešenie havarijneho stavu strechy Domova Márie na ul. Striebnorná č. 15 - národná kultúrna pamiatka

Predmetom stavebných prác je riešenie novej skladby strešného plášťa Domova Márie na ulici Strieborná 15 v Banskej Štiavnici, ktorou sa úplne odstráni zatekanie strechy, novej plechovej falcovanej krytiny, bleskozvodu, snehových zábran, dažďových žľabov a zvodov, odvetrania kúpeľní a podstrešnej dutiny, nových strešných okien.

Oprava striech P 4-10, areál UVLF Košice

Oprava striech P 4-10, areál UVLF Košice

Cieľom uskutočnenia opravy striech budov je výmena strešnej krytiny, ktorú tvoria azbestocementové dosky, sanácia poškodených časti drevenej konštrukcie krovu, výmena dotknutých klampiarskych konštrukcií a hromozvodu.

Zníženie energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad s kultúrnym domom v obci Liptovské Revúce

Zníženie energetickej náročnosti budovy - Obecný úrad s kultúrnym domom v obci Liptovské Revúce

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác zníženie energetickej náročnosti objektu obecného úradu a kultúrneho domu v obci Liptovské Revúce. Súčasťou stavebných prác sú: - búracie práce, - rekonštrukcia a zateplenie plochej strechy, - zateplenie obvodových stien, - zateplenie stropu nad suterénom, - maľby a nátery, - úpravy ...

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu

Poptávám: Kompletní rekonstrukce rodinného domu Popis: Poptávám kompletní rekonstrukci rodinného domu z roku 1960 v lokalitě České Budějovice. Dům je potřeba staticky zajistit - svázat obvodové zdivo. Následně okopat podezdít / zpevnit základy, ubourat střechu / podkroví, vyměnit trámový strop za železobeton, provést nástabu nového podkroví, ...

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce

Centrum odborné přípravy polygrafických oborů v SŠPTP Velké Poříčí – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v provedení stavebních úprav budovy školy v objektu Krausova 215. Jedná se o vybudování centra odborné přípravy polygrafických oborů. Je navrženo vybudování odborných učeben a dílen pro jednotlivé tiskové technologie a přípravu tisku, vybudování ...

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota

Zníženie energetickej náročnosti MŠ Horná Lehota

Projekt rieši: Zateplenie obvodového plášťa Zateplenie podlahy podkrovia Nové dažďové žľaby a zvody Nové vonkajšie oplechovania a parapety Výmenu dverí a okien Nový okapový chodník

Rekonštrukcia pamätného domu - rodný dom Jána Kupeckého

Rekonštrukcia pamätného domu - rodný dom Jána Kupeckého

Projekt rieši rekonštrukciu objektu pamätného domu Jána Kupeckého - strecha, podlahy, spevnené plochy, okná, dvere.

Zateplenie budovy obecného úradu Lednické Rovne

Zateplenie budovy obecného úradu Lednické Rovne

Predmetom prác sú stavebné úpravy obecného úradu. Budova sa nachádza na parcele č. KN 321/1 v obci Lednické Rovne. Budova je v pôvodnom riešení čiastočne podpivničená, dvojpodlažná s prevažne sedlovou strechou. Budova je členitá nepravidelného tvaru a rovnako je členitá aj strešná konštrukcia. Vzhľadom na to, že existujúci stav je z ...

(záznamy 1/25 z 1605)  strana 1 / 65