Zníženie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti INVEST SERVIS s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti vo výrobných priestoroch spoločnosti INVEST SERVIS s.r.o.

Rekonštrukcia výrobnej haly v katastrálnom území Klasov v rozsahu zateplenie obvodového plášťa, výmena okien, dverí a vrát za kvalitatívne lepšie v obvodovom plášti, zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov.

Obnova Obecného úradu Chotín

Obnova Obecného úradu Chotín

Predmetom zákazky je obnova Obecného úradu v obci Chotín, najmä zateplenie fasády, rekonštrukcia strechy, zateplenie podkrovia, výmena okien a rekonštrukcia vykurovania. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažných podkladoch a ich prílohách.

BD Poděbrady Dr. Horákové 40,41

BD Poděbrady Dr. Horákové 40,41

- Výměna původních výplní otvorů - Zateplení obálky budovy a s tím spojené opravy - Ostatní v zadávací dokumentaci – dokumentace pro provedení stavby

ÚO Domažlice - revitalizace objektů

ÚO Domažlice - revitalizace objektů

Předmětem zakázky je realizace zateplení u objektů SO 01; SO 02; SO 03; SO 04; SO 06 + 05 a SO 07 a změna vytápění u objektů SO 01; SO 02; SO 03; SO 04 a SO 06 + 05 v areálu Územního odboru Domažlice specifikované projektovými dokumentacemi a výkazy výměr.

AB OZ Košice - zateplenie a obnova fasády

AB OZ Košice - zateplenie a obnova fasády

Administratívna budova Odštepného závodu Košice zateplenie a obnova fasády Administratívna budova je 5 podlažný objekt podpivničený, osadený v uličnej zástavbe orientovaný pozdĺžnou osou sever-juh, na ktorú naväzujú do dvora objekty kuchyne a zasadačky. Predmetom rekonštrukcie je zateplenie objektu administratívnej budovy kontaktným ...

Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Rožňava

Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Rožňava

Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v Rožňave. Stavebné práce na administratívnej budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Šafárikova 71, Rožňava budú zahŕňať zateplenie obvodového plášťa a strechy v celom rozsahu, výmenu odvodových výplní objektu a ...

Modernizácia budovy materskej školy Suchá nad Parnou

Modernizácia budovy materskej školy Suchá nad Parnou

Predmetom zákazky je modernizácia Budovy MŠ, ktorá sa nachádza v intraviláne obce Suchá nad Parnou. Predmetom projektu je modernizácia objektu materskej škôlky z dôvodu zvýšenia energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zateplenia objektu. Modernizáciou objektu MŠ zateplením objektov prízemia a vybudovaním nového zatepleného podkrovia, sa ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom

Zvyšovanie energetickej účinnosti objektu Mestského úradu v Strážskom

Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy Mestského úradu v Strážskom.

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu  č. 36 – Farmácia

Zníženie energetickej náročnosti Pavilónu č. 36 – Farmácia

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti školskej budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je zateplenie fasády, preizolovanie strešnej konštrukcie a klampiarskych výrobkov. Dispozičné riešenie sa týmto investičným zámerom nemení.

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy Beladice v spoločnosti HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy Beladice v spoločnosti HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.

Rekonštrukcia výrobnej haly v katastrálnom území Beladice v rozsahu zateplenie obvodového plášťa, výmena dverí za kvalitatívne lepšie, zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov s nutnosťou demontáže stávajúceho bleskozvodu a opätovnej montáže, rekonštrukcia elektro rozvodov vrátane obmeny svietidiel, inštalácia teplovodného vykurovania ...

SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování

SŠT Most – REKO objektu šaten na dílny praktického vyučování

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce objektu šaten s novým využitím na dílny praktického vyučování. Stavebně technické řešení vychází z požadavků stavebníka s ohledem na splnění technických požadavků na stavby, především požadavků na energetickou náročnost staveb. Zásadní změny jsou nutné v provedení obvodového pláště u budov SO 01 ...

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy SKL MECHANIC - Pôtor

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy SKL MECHANIC - Pôtor

Predmetom zákazky je zvýšenie energetickej efektívnosti zateplením a výmenou výplňových konštrukcií riešeného objektu. Riešený objekt je situovaný v uzavretom areály investora, jedná sa o dva celky, ktoré sú navzájom prepojené dvojkrídlovými personálnymi dvermi a zásobovacou komunikačnou chodbou. Prvý celok - jednopodlažný objekt s obdĺžnikovým ...

Zníženie energetickej náročnosti haly pre mechanizáciu a výrobu

Zníženie energetickej náročnosti haly pre mechanizáciu a výrobu

Predmetom riešenia projektu je Zníženie energetickej náročnosti haly pre mechanizáciu a výrobu. Jedná sa o budovu s obdĺžnikovým pôdorysom o rozmeroch cca. 48 × 12 m. Konštrukčný systém je skeletový tvorený oceľovými stĺpmi v modulovej osnove 6,0 m. Priestorová tuhosť skeletovej konštrukcie je zabezpečená horizontálnymi oceľovými prvkami s ...

Materská škola Turčianske Jaseno, zníženie energetickej náročnosti stavby

Materská škola Turčianske Jaseno, zníženie energetickej náročnosti stavby

Predmetom zákazky je obstaranie zhotoviteľa a uzatvorenie Zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti budov a to existujúceho objektu materskej školy, súpisné číslo č.71, parcela č. 50/2 v Turčianskom Jasene. Navrhovanou rekonštrukciou existujúcej budovy materskej školy sa výrazne zvýši kvalita ...

Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne a učebne praktického vyučovania

Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne a učebne praktického vyučovania

Predmetom zákazky "Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní" je zateplenie objektu a rekonštrukcia vnútorných priestorov v jednom z existujúcich objektov patriacich do areálu školy (objekt bez súp. čísla na parcele 526), ktorými bude zabezpečená : - rekonštrukcia kotolne - vytvorenie ...

Energetické úspory koleje C

Energetické úspory koleje C

Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště a výměna prosklených částí budovy C v areálu kolejí. Dílo bude realizováno ve dvou etapách. I. etapa: Do 15. 8. 2018 - výměna všech prosklených výplní včetně výměny vnitřních parapetů a oprav vnitřního ostění, včetně všech prací uvedených ve výkazu výměr ÚT. II. etapa Do 31. 10. ...

Obnova Odborného učilišťa internátneho

Obnova Odborného učilišťa internátneho

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je komplexná obnova objektu Odborného učilišťa internátneho v Starej Ľubovni a zníženie spotreby energie pri prevádzke. Zlepšením tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií objektu s využitím energie z obnoviteľných zdrojov bude dosiahnutá úspora celkovej spotreby ...

Zateplenie priemyselnej haly spoločnosti HBH, a.s.

Zateplenie priemyselnej haly spoločnosti HBH, a.s.

Cieľom stavebných prác je zateplenie strešnej konštrukcie z vnútornej strany objektu a zateplenie severnej fasády, ktorá jediná nie je zrekonštruovaná. Stavba bude svojimi technickými, konštrukčno-fyzikálnymi a technologickými parametrami, dispozičným usporiadaním a výrazom vyhovovať svojmu účelu a spĺňať všetky požiadavky platnej legislatívy a ...

Úspory energie ve společnosti PALFRIG OSTRAVA s.r.o.

Úspory energie ve společnosti PALFRIG OSTRAVA s.r.o.

Předmětem zakázky je celkem 4 částí: 1) Výměna vrat 2) Výměna stávajících zářivek za úsporné žárovky 3) Oprava a zateplení střechy panely DACH typu PLECH/PIR/PLECH o sile 60 mm s povrchovou úpravou RAL 9002/9002 včetně montáže 4) Pořízení a instalace FVE o výkonu 10 kWp na střechu výrobní haly budovy na parcele 510/5 v KÚ Stará Ves nad ...

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy Wood exim, s. r. o.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy Wood exim, s. r. o.

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy: - zateplenie fasády - strecha - výmena okien a dverí Podrobná špecifikácia je súčasťou príloh súťažných podkladov.

Zníženie energetickej náročnosti údržbárskej haly

Zníženie energetickej náročnosti údržbárskej haly

Predmetom zákazky sú stavebné práce na znížení energetickej náročnosti údržbárskej haly pozostávajúce z nasledovných činností, ktoré sú bližšie špecifikované v PD a vo výkaze výmer: 1, Zateplenie obvodového plášťa 2, Zateplenie strešného plášťa 3, Výmena otvorových konštrukcií 4, Ostatné Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 ...

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy OSTPOL v Lučenci

Zníženie energetickej náročnosti priemyselnej budovy OSTPOL v Lučenci

Predmetom zákazky sú stavebné práce na pôvodnom objekte a to v hlavnej miere znížením energetickej náročnosti budovy zlepšením tepelno-izolačných vlastností obvodových konštrukcií obvodového muriva a opláštenia haly, šikmej strechy vrátane stropu nad II. N.P., vonkajších výplní otvorov a na ne nadväzujúcich doplnkových konštrukcií. Bližšie ...

Zníženie energetickej náročnosti administratívno prevádzkovej budovy spoločnosti KOVOZBER, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti administratívno prevádzkovej budovy spoločnosti KOVOZBER, s.r.o.

Predmetom projektového riešenia je zníženie energetickej náročnosti administratívno-výrobnej budovy spoločnosti KOVOZBER, s.r.o. v Spišskej Novej Vsi na parcele číslo 1314 v katastrálnom území Spišská Nová Ves. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Zníženie energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie

Zníženie energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie

Predmetom zákazky sú stavebné práce na Znížení energetickej náročnosti výroby ľahkej chémie pozostávajúce z nasledovných činností, ktoré sú bližšie špecifikované v PD a vo výkaze výmer: 1, Zateplenie strešného plášťa 2, Ostatné Špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v prílohe č. 2 týchto súťažných podkladov výkaz výmer a ...

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly v Hriňovej

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej haly v Hriňovej

Na objekte sú navrhnuté stavebné úpravy, ktoré nezasahujú do nosnej konštrukcie objektu. V rámci zníženia energetickej náročnosti sú navrhnuté úpravy: a, - kompletné zateplenie obvodových stien objektu b, - výmena výplní otvorov c, - realizácia okapového chodníka d, - zateplenie plochých striech e, - zateplenie šikmej strechy f, - ...

(záznamy 1/25 z 2917)  strana 1 / 117