Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského. Banská Bystrica

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského. Banská Bystrica

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Komenského ulici 3730/20, umiestnenej na pozemku parc. č. C KN 1936/2, 1936/3, 1936/4, 1936/5, k. ú. Banská Bystrica, a to tej časti budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2. Predmetom je zateplenie striech riešenej časti a zateplenie ...

Zateplení Kasko - FORMY a výměna stávajících zářivek v lisovnách

Zateplení Kasko - FORMY a výměna stávajících zářivek v lisovnách

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JE ROZDĚLENO NA 2 SAMOSTATNÉ ČÁSTI: ČÁST 1. Zateplení provozní a sociální budovy KASKOFORMY ČÁST 2. Energetická optimalizace systému osvětlení firmy KASKO spol. s r.o. Nabídku je možné podávat na část č. 1, na část č. 2. nebo na obě části.

Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice

Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice

V rámci realizace bude nejdříve provedena kompletní demolice stávajícího objektu knihovny a všech částí objektu mateřské školy od úrovně nadpraží v 1.NP. Od této úrovně budou svislé a vodorovné konstrukce objektu mateřské školy (SO 01) provedeny nově včetně zastřešení, přístavby komunikační vertikály (schodiště a výtahu) a vstupní chodby ...

Internát A. – výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa

Internát A. – výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa

Obsahom stavebných úprav je: - Zateplenie obvodového plášťa - Zateplenie strešnej konštrukcie - Úprava konštrukcií systémom bez zateplenia, prípadne s minimálnym zateplením - Výmena výplňových konštrukcií na fasáde budovy - Výmena dotknutých klampiarskych i zámočníckych konštrukcií - Modernizácia bleskozvodu - Odvlhčenie suterénneho ...

Rekonštrukcia kultúrneho domu pre komunitnú činnosť

Rekonštrukcia kultúrneho domu pre komunitnú činnosť

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok - rekonštrukcia jestvujúcej časti objektu rieši dispozičné zmeny (prispôsobenie dispozície požiadavkám prevádzky KD, čím sa vytvoria chýbajúce priestory), zateplenie obvodového muriva, výmena vonkajších a vnútorných výplní otvorov, sanácia proti vlhkosti, rekonštrukcia ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves

Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných úprav budovy obecného úradu v obci Krásna Ves podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Krásna Ves. V rámci modernizácie objektu sa vyhotoví zateplenie objektu, rekonštrukcia a zateplenie strechy, výmena okenných konštrukcií, vyhotovenie okapových chodníkov. V objekte sa ...

Modernizácia administatívnej budov ÚVV a ÚVTOS Nitra

Modernizácia administatívnej budov ÚVV a ÚVTOS Nitra

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: -zateplenie objektu (stien a strešného plášťa), -výmena okenných a dverných otvorov na celom obvodovom plášti, -výmena klimatizačných jednotiek, ...

Modernizácia administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Levoča

Modernizácia administratívnej budovy Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Levoča

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: a) zateplenie obvodového plášťa (sokel, obvodové steny), b) zateplenie strešného plášťa, c) oplechovanie atiky, d) výmenu exteriérových výplní ...

Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla

Rekonštrukcia budovy Bratislavského bábkového divadla

Predmetom zákazky je rekonštrukcia a dostavba objektu Bratislavského bábkového divadla na Dunajskej ulici v Bratislave. Rekonštrukcia spočíva v demolácii jestvujúcich priestorov šatní hercov a skladových priestorov za javiskom a ráta s výstavbou potrebných priestorov ako šatne hercov, sociálne zariadenia, skladové priestory a miestnosť na nácvik v ...

Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča - administratívna budova

Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča - administratívna budova

Predmetom zákazky je Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča administratíva budova, v členení: Objekt: SO 01 Zateplenie, Časť: Osvetlenie a BLZ, Časť: Strecha a podstrešný priestor, Časť: Výmena otvorov, Časť: Zateplenie obvodových stien, Časť: ÚVK - Hydraulické vyregulovanie po zateplení. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze ...

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok

Stavba rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti.V rámci stavby sa budú riešiť nasledovné práce: -zateplenie celého obvodového plášťa KZS ETICS -demontáž a spätná montáž časti vonkajších rozvodov plynu vedených po fasádach -zateplenie steny a stropnej ...

MŠ Volgogradská 48, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu

MŠ Volgogradská 48, Prešov – zníženie energetickej náročnosti objektu

Predmetom projektu je zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy nachádzajúcej sa na ulici Volgogradská 48 v Prešove. Uskutočnia sa stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Volgogradská. V rámci uvedenej aktivity sa zrealizuje zníženie spotreby energie zlepšením tepelno-technických vlastností obvodového plášťa, ...

Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova 142

Zníženie energetickej náročnosti objektu MŠ na Ul. Hurbanova 142

Areál materskej školy je zložený z troch identických pavilónov v ktorých sú umiestnené jednotlivé triedy (v každom je šatňa, herňa, spálňa, umyváreň, WC a komunikačné priestory) a jedného hospodárskeho pavilónu. V hospodárskom pavilóne sú technické priestory sklady, kotolňa, kuchyňa.. Pavilóny sú navzájom prepojené komunikačnou chodbou, ktorá nie ...

Provedení zateplení fasád a střešního pláště vč. výměny výplní otvorů

Provedení zateplení fasád a střešního pláště vč. výměny výplní otvorů

PROVEDENÍ ZATEPLENÍ FASÁD A STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ VČ. VÝMĚNY VÝPLNÍ OTVORŮ

BD Dr. Horákové 46 v Poděbradech

BD Dr. Horákové 46 v Poděbradech

- Výměna stoupacích vedení vody, kanalizace, plynu, VZT a regulace otopné soustavy - Výměna původních výplní otvorů - Zateplení obálky budovy a s tím spojené opravy - Ostatní v zadávací dokumentaci – projekt pro stavební povolení a dokumentace pro provedení stavby

NZM VALTICE – Rekonstrukce střechy, dostavba výtahu ve dvorní části objektu

NZM VALTICE – Rekonstrukce střechy, dostavba výtahu ve dvorní části objektu

Předmětem plnění veřejné zakázky je v součinnosti se zadavatelem a dle dokumentace pro provádění stavby zpracované dle právních předpisů upravujících oblast realizace stavebních prací do podrobností nezbytných pro zpracování nabídky a výkazu výměr, provést stavební práce spočívající v/ve • rekonstrukci střechy nad celým půdorysem objektu ...

Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích

Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na devět samostatných částí. Dodavatelé mohou svou nabídku předložit na jednu část předmětu veřejné zakázky realizovanou v roce 2017 a jednu část ...

Zateplení bytového domu čp. 45, obec Tehov

Zateplení bytového domu čp. 45, obec Tehov

Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení pláště bytového domu čp. 45, obec Tehov, včetně výměny oken a vchodových dveří, rekonstrukce lodžií, drobné stavební a zámečnické práce kolem bytového domu. Podrobná specifikace předmětu plnění veřejné zakázky je uvedena v příloze č. 9 ZD – Specifikace předmětu plnění, která byla vypracována Ing. ...

VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy

VOŠ obalové techniky a SOŠ Štětí – Reko a dostavba areálu školy

Předmětem nabídky je rekonstrukce a dostavba areálu školy: SO 01 hlavní budova Hlavní budova školy se skládá ze dvou dvoupodlažních částí zastřešených valbovou střechou. Obě části budou kompletně zatepleny včetně střešního pláště s osazením střešních oken. Dále pak budou obě budovy kompletně rekonstruovány (nové instalace, nové sociální ...

Poptáváme zhotovení tepelných izolací

Poptáváme zhotovení tepelných izolací

Poptáváme dodavatele na zhotovení tepelných izolací.

Poptáváme provedení hydroizolace

Poptáváme provedení hydroizolace

Poptáváme provedení hydroizolace.

KŘP Omk - Snížení energetické náročnosti budovy OO PČR Lipník nad Bečvou

KŘP Omk - Snížení energetické náročnosti budovy OO PČR Lipník nad Bečvou

Předmětem VZ jsou stavební úpravy objektu OO Lipník nad Bečvou, K Nadsklepí 1402 dle projektové dokumentace s názvem "Realizace energeticky úsporných opatření budova OOP Lipník nad Bečvou" (09/2015) a dle projektové dokumentace s názvem "KŘP Omk - OO Lipník nad Bečvou, K Nadsklepí 1402 - vnitřní rekonstrukce objektu" (05/2017). Náplní díla jsou ...

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského 20, Banská Bystrica

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského 20, Banská Bystrica

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Komenského ulici 3730/20, umiestnenej na pozemku parc. č. C KN 1936/2, 1936/3, 1936/4, 1936/5, k. ú. Banská Bystrica, a to tej časti budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2. Predmetom je zateplenie striech riešenej časti a zateplenie ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy Špeciálnej základnej školy v Krupine

Zníženie energetickej náročnosti budovy Špeciálnej základnej školy v Krupine

Navrhované rekonštrukčné práce predstavujú rekonštrukciu obvodového plášťa budovy špeciálnej základnej školy v Krupine ako aj čiastočnú rekonštrukciu interiérových rozvodov inžinierskych sietí. Cieľom rekonštrukčných prác je úprava obvodového plášťa so zámerom znížiť energetickú náročnosť popisovaného objektu, ktorá je z pohľadu dnešných ...

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Švošov

Zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Švošov

Hlavným cieľom projektu je zníženie energetickej náročnosti verejnej budovy. Vrámci projektu sa uskutočnia stavebné práce, ktoré sa týkajú komplexného riešenia tepelnej ochrany budovy s nastavením tepelno- technických parametrov obalových konštrukcií na normou stanovené požiadavky. Uskutoční sa: rekonštrukcia strešnej konštrukcie so ...

(záznamy 1/25 z 2852)  strana 1 / 115