Silnice II/481: Velké Karlovice

Silnice II/481: Velké Karlovice

Předmětem veřejné zakázky je stavební úprava silnice v intravilánu a extravilánu obce Velké Karlovice. Začátek akce se nachází v extravilánu v k. ú. Velké Karlovice, místní části Jezerné, konec stavby je u okružní křižovatky na konci silnice II/481 v obci Velké Karlovice. Celková délka řešeného úseku silnice II/481 je 2 677 m. Součástí investiční ...

Rámcová dohoda na vypracovávanie geometrických plánov a znaleckých posudkov pre účely Projektu LIFE1

Rámcová dohoda na vypracovávanie geometrických plánov a znaleckých posudkov pre účely Projektu LIFE1

V priebehu realizácie aktivít Projektu LIFE12 NAT/SK/001137 BeeSandFish bude potrebné zabezpečiť vypracovanie viacerých geometrických plánov pre dočasné zábery a porealizačné geometrické plány. Ďalej bude potrebné zabezpečiť niekoľko znaleckých posudkov pre účely vynímania pôdy či už z lesného alebo poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Taktiež bude ...

KoPÚ Mokré

KoPÚ Mokré

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav s upřesněním přídělů v k.ú. Mokré, případně malých částech navazujících k.ú. včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vícemilice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Vícemilice

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Vícemilice, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Komplexní pozemkové úpravy Chvalkovice a Miskolezy

Komplexní pozemkové úpravy Chvalkovice a Miskolezy

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování dvou návrhů komplexních pozemkových úprav v k.ú. Chvalkovice v Čechách a v k.ú. Miskolezy, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány tak, aby je bylo možno zapsat do katastru nemovitostí.

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Braníškov a v k.ú. Deblín

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Braníškov a v k.ú. Deblín

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Braníškov a v katastrálním území Deblín, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace

Rozvoj centrální průmyslové zóny a dopravní infrastruktury - zpracování projektové dokumentace

Předmětem veřejné zakázky je komplexní zpracování projektové dokumentace ve stupni dokumentace pro územní řízení (DUR), dokumentace pro stavební povolení (DSP) a dokumentace pro provádění staveb (DPS), dále také jako „PD“, včetně všech souvisejících prací dále specifikovaných, průzkumné práce, geodetické zaměření, zajištění územního souhlasu, ...

Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV

Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV

Předmětem zakázky je stavba „Odkanalizování obce Staříč s odvedením splaškových vod na ČOV“ a související práce a dodávky vč. souvisejících zeměměřičských a projekčních prací. Předmětem zakázky závazek poskytnout určité činnosti při provádění zkušebního provozu stavby. Stavbou je výstavba nové dílem gravitační a dílem výtlakové splaškové ...

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Borek a k. ú. Skalice u Benešova

Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Dolní Borek a k. ú. Skalice u Benešova

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování 2 návrhů komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Dolní Borek a Skalice u Benešova, okres Benešov, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrhy KoPÚ budou zpracovány ...

Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B

Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B

Předmětem plnění veřejné zakázky je výkon geotechnického monitoringu pro stavbu „Morava, Olomouc – zvýšení kapacity koryta II. etapa B (č. akce 60756)".

KoPÚ v k.ú. Kašperské Hory

KoPÚ v k.ú. Kašperské Hory

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Kašperské Hory a navazující části Červená u Kašperských Hor, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Tato KoPÚ byla zahájena ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Halenkovice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Halenkovice

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Halenkovice včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu vyhláškou č. 357/2013 Sb. a vytyčení a označení pozemků v terénu.

II/421 Terezín – Velké Pavlovice

II/421 Terezín – Velké Pavlovice

Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice II/421 od křižovatky se silnicí II/380 v Terezíně po obec Kobylí a dále od konce Bořetic po křižovatku se silnicí II/425 za Velkými Pavlovicemi. Součástí stavby je rekonstrukce mostů ev. č. 421-002, 421-008 a 421-008a. Navrženo je několik technologií dle provedené diagnostiky: výměna konstrukčních ...

Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží

Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnych záťaží

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom odborného geologického dohľadu (OGD) je kontrola vykonávania geologických prác na vybraných 18 lokalitách environmentálnych záťaží, na ktorých sa bude vykonávať ...

III/41322 Chvalovice průtah

III/41322 Chvalovice průtah

Předmětem zakázky je rekonstrukce silnice III/41322 v průtahu obcí Chvalovice v km 7,114 až km 7,772, včetně provedení dešťové kanalizace a přípojek, chodníků, sjezdů, parkovacích zálivů, přeložek a úprav inženýrských sítí, dopravního značení, objízdné trasy a dalších objektů a souvisejících prací. Předmětem veřejné zakázky jsou i související ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Smidary, včetně ucelené části k.ú. Červeněves, Chotělice a Smidarská Lhota, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat ...

D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - GTM a GM po dobu záruky, km 48,277 – 64,670

D8 0805 A - Trasa dálnice Lovosice-Řehlovice - GTM a GM po dobu záruky, km 48,277 – 64,670

Předmětem zakázky jsou práce geotechnického monitoringu (GTM) pro stavbu dálnice D8 0805 Lovosice – Řehlovice. Týkají se celého provozovaného úseku dálnice mezi MÚK Lovosice a MÚK Řehlovice. Geotechnický monitoring je nezbytné zajistit zejména s ohledem na kontrolu bezpečnosti provozované stavby dálnice při jejím zprovoznění a zajištění bezpečného ...

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slatinice na Hané

Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Slatinice na Hané

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Slatinice na Hané, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Poptáváme geodetické práce

Poptáváme geodetické práce

Poptáváme geodetické práce, před výstavbou RD potřebujeme zpracovat výškopis a polohopis stavebního pozemku.

Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dražíč

Vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Dražíč

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálním území Dražíč, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...

KoPÚ v k.ú. Radvanov, KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš

KoPÚ v k.ú. Radvanov, KoPÚ v k.ú. Verušice s částmi k.ú. Žlutice, Mostec a Semtěš

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v katastrálních územích Radvanov, Verušice a Protivec s částmi katastrálních území Žlutice, Mostec, Semtěš a Záhořice, včetně nezbytných geodetických prací ve třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí katastrální ...

Komplexní pozemková úprava Šonov u Broumova

Komplexní pozemková úprava Šonov u Broumova

Zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Šonov u Broumova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb.

Komplexní pozemkové úpravy Březno u Chomutova

Komplexní pozemkové úpravy Březno u Chomutova

Předmětem plnění nadlimitní veřejné zakázky na služby je zpracování návrhu komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k. ú. Březno u Chomutova, včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastru nemovitostí vyhláškou č. 357/2013 Sb. Návrh KoPÚ bude zpracován tak, aby jej bylo možno zapsat do katastru ...

Sanácia environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD

Sanácia environmentálnej záťaže Bratislava – Vrakuňa - Vrakunská cesta – skládka CHZJD

Predmetom zákazky je realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu environmentálnej záťaže, ktorá predstavuje vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnej záťaže Bratislava Vrakuňa - Vrakunská cesta - skládka CHZJD - SK/EZ/B2/136. Sanácia environmentálnej záťaže bude ...

Digitálny model reliéfu SR

Digitálny model reliéfu SR

Predmetom zákazky je zber údajov prostredníctvom leteckého laserového skenovania, spracovania mračna bodov a dodanie klasifikovaného mračna bodov za účelom vytvorenia digitálneho modelu reliéfu (ďalej aj DMR) vo forme GRIDu, ktorý vznikne interpoláciou z klasifikovaného mračna bodov vrátane kontroly kvality klasifikovaného mračna bodov a DMR.

(záznamy 76/100 z 1932)  strana 4 / 78