Zvýšenie kapacity základnej školy

Zvýšenie kapacity základnej školy

Predmetom zákazky je zvýšenie kapacity základnej školy. Stavba sa delí na nasledujúce stavebné objekty: SO-01 Vlastný objekt, SO-02 Vonkajší vodovod a požiarna nádrž, SO-03 Vonkajšia kanalizácia, SO-04 Elektrická prípojka. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.

Stavebné úpravy, prístavba a zateplenie budovy telovýchovnej budovy Odorín

Stavebné úpravy, prístavba a zateplenie budovy telovýchovnej budovy Odorín

Stavebné úpravy, prístavba a zateplenie budovy telovýchovnej budovy v obci Odorín: 01 Stavebná časť 02 Vnútorný vodovod 03 Vodovodná prípojka 04 Kanalizačná prípojka 05 Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody 09 Elektroinštalácia - Preložka RE+OEZ

Oprava časti administratívnej budovy

Oprava časti administratívnej budovy

Predmetom zákazky je oprava časti administratívnej budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. Oprava budovy bude pozostávať z: -výmeny vzduchotechniky v časti budovy - IV.NP, -výmeny vnútorného osvetlenia a el. rozvodov v časti budovy - III. NP a IV. NP, -elektromontážnych prác, -obnovy podláh na chodbách - III. NP a IV. ...

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského. Banská Bystrica

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského. Banská Bystrica

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Komenského ulici 3730/20, umiestnenej na pozemku parc. č. C KN 1936/2, 1936/3, 1936/4, 1936/5, k. ú. Banská Bystrica, a to tej časti budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2. Predmetom je zateplenie striech riešenej časti a zateplenie ...

Zateplení Kasko - FORMY a výměna stávajících zářivek v lisovnách

Zateplení Kasko - FORMY a výměna stávajících zářivek v lisovnách

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JE ROZDĚLENO NA 2 SAMOSTATNÉ ČÁSTI: ČÁST 1. Zateplení provozní a sociální budovy KASKOFORMY ČÁST 2. Energetická optimalizace systému osvětlení firmy KASKO spol. s r.o. Nabídku je možné podávat na část č. 1, na část č. 2. nebo na obě části.

Údržba a opravy veřejného osvětlení

Údržba a opravy veřejného osvětlení

Předmětem veřejné zakázky je zajištění komplexní údržby a oprav veřejného osvětlení včetně provádění kontrol u cca 2.700 světelných zdrojů zadavatele, počty světel jsou rozděleny takto: Ostrov 1902, Dolní Žďár 16, Horní Žďár 33, Hluboký 40, Květnová 33, Maroltov 7, Mořičov 22, Kfely 54. Rozmístění světelných míst je zřejmé ze situačního plánu, ...

Komunitné centrum Smižany

Komunitné centrum Smižany

Predmetom zákazky sú stavebné práce Komunitné centrum Smižany v členení: SO 01 Hlavný objekt ASR Hlavný objekt architektonicko stavebné riešenie ZTI Hlavný objekt zdravotechnika UK Hlavný objekt ústredné vykurovanie PLYN Hlavný objekt inštalácia zemného plynu + NIL prípojka ELI a BLSK Hlavný objekt elektroinštalácia a bleskozvod SO 02 ...

TR Beroun - obnova transformovny

TR Beroun - obnova transformovny

Předmětem díla je realizace stavby s názvem „TR Beroun - obnova transformovny“, č. stavby IE-12-6004102, v rozsahu prováděcí projektové dokumentace.

DOZ Rokycany - Cheb

DOZ Rokycany - Cheb

Předmětem díla je zhotovení stavby „DOZ Rokycany (mimo) – Cheb (mimo)“ jejímž cílem je výstavba dálkového ovládání úseku z CDP Praha. Náplní zakázky je zajištění zpracování projektu stavby dálkového ovládání úseku Rokycany (mimo) – Cheb (mimo) z Centrálního dispečerského pracoviště v Praze, jeho projednání a schválení a následná realizace stavby v ...

D663 - HVB - Záměna generátorového vypínače

D663 - HVB - Záměna generátorového vypínače

Předmětem plnění Veřejné zakázky je provedení záměny stávajících 2 ks generátorových vypínačů 1(2)AQ-QM1 za nové včetně zpracování realizační a ostatní technické dokumentace. Podrobné vymezení předmětu plnění Veřejné zakázky, termínů a místa plnění a ostatních požadavků včetně informací, podmínek, specifikací a ostatních údajů, bude detailně ...

Mikulov – rekonstrukce veřejného osvětlení sídliště

Mikulov – rekonstrukce veřejného osvětlení sídliště

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo v rozsahu a podle projektové dokumentace, v soupisu stavebních prací a smlouvy o dílo.

Internát A. – výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa

Internát A. – výmena otvorových konštrukcií, zateplenie obvodového plášťa a strešného plášťa

Obsahom stavebných úprav je: - Zateplenie obvodového plášťa - Zateplenie strešnej konštrukcie - Úprava konštrukcií systémom bez zateplenia, prípadne s minimálnym zateplením - Výmena výplňových konštrukcií na fasáde budovy - Výmena dotknutých klampiarskych i zámočníckych konštrukcií - Modernizácia bleskozvodu - Odvlhčenie suterénneho ...

Modernizácia administatívnej budov ÚVV a ÚVTOS Nitra

Modernizácia administatívnej budov ÚVV a ÚVTOS Nitra

Pripravovaná investičná akcia predstavuje zníženie energetickej náročnosti budovy. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je: -zateplenie objektu (stien a strešného plášťa), -výmena okenných a dverných otvorov na celom obvodovom plášti, -výmena klimatizačných jednotiek, ...

Zabezpečenie modernizácie, prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Vyškovce

Zabezpečenie modernizácie, prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Vyškovce

Zabezpečenie modernizácie, prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia obce Vyškovce s použitím LED technológie formou koncesie. Verejný obstarávateľ prenechá Koncesionárovi prevádzkovanie sústavy verejného osvetlenia najmä za účelom zvýšenia energetickej efektívnosti jeho prevádzkovania a znižovania nákladov na údržbu v súlade s príslušnými ...

Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča - administratívna budova

Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča - administratívna budova

Predmetom zákazky je Rekonštrukcia Divadla Alexandra Duchnoviča administratíva budova, v členení: Objekt: SO 01 Zateplenie, Časť: Osvetlenie a BLZ, Časť: Strecha a podstrešný priestor, Časť: Výmena otvorov, Časť: Zateplenie obvodových stien, Časť: ÚVK - Hydraulické vyregulovanie po zateplení. Podrobná špecifikácia je uvedená v PD a vo výkaze ...

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok

Modernizácia administratívnej budovy ÚVTOS Ružomberok

Stavba rieši zlepšenie energetickej hospodárnosti, čím sa odstránia nedostatky v tepelno-technickej, energetickej a hygienickej oblasti.V rámci stavby sa budú riešiť nasledovné práce: -zateplenie celého obvodového plášťa KZS ETICS -demontáž a spätná montáž časti vonkajších rozvodov plynu vedených po fasádach -zateplenie steny a stropnej ...

Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě

Zlepšení infrastruktury pro vzdělávání VOŠZ a SZŠ Hradec Králové – rekonstrukce počítačové sítě

Předmětem zakázky je kompletní rekonstrukce počítačové sítě ve stávajícím objektu školy Vyšší odborné školy zdravotnické a Střední zdravotnické školy, Komenského 234, Hradec Králové. Předmětem rekonstrukce počítačové sítě dle dále uvedené projektové dokumentace jsou: - Strukturovaná kabeláž - Aktivní prvky - Napájení serveroven - ...

Rekonstrukce trakčních měníren

Rekonstrukce trakčních měníren

Předmět plnění je rozdělen na tři samostatné části. Předmětem plnění dvou částí je rekonstrukce VN rozvodny vč. vynucených stavebních úprav objektu. Rekonstrukce VN rozvoden bude provedena v rozsahu a členění podle dokumentace pro provádění stavby vypracované společností OHL ŽS a.s., a požadavků stanovené zadavatelem v zadávacích ...

Dodávka expozičních směrových svítidel pro historickou budovu UPM v Praze

Dodávka expozičních směrových svítidel pro historickou budovu UPM v Praze

Předmětem zadávacího řízení je dodávka směrových svítidel pro přímé osvětlení expozic výstavních sálů ve 2.NP, 4.NP a 6.NP v objektu historické budovy Uměleckoprůmyslového musea v Praze dle specifikace (Studie expozičního lištového osvětlení výstavních sálů v historické budově UPM) zpracované Ateliérem světelné techniky s.r.o., se sídlem ...

7385- Rekonstrukce zařízení pro napájení TSFO

7385- Rekonstrukce zařízení pro napájení TSFO

Předmětem VZ je zpracování dokumentace a realizace akce "7385- Rekonstrukce zařízení pro napájení TSFO" formou dodávky „na klíč“ a provedení všech nutně vyvolaných úprav na dotčených zařízeních, konstrukcích a systémech. Cílem je rekonstrukce stávajícího napájecího bodu pro zařízení TSFO a vytvoření nového (druhého) napájecího bodu. Detailní ...

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Ledce a vznik podporovaných bytů

Snížení energetické náročnosti Mateřské školy Ledce a vznik podporovaných bytů

Předmětem plnění veřejné zakázky je zateplení a rekonstrukce objektu s vytvořením bydlení pro seniory. - zateplení obvodového pláště kontaktním zateplovacím systémem, - zateplení střechy a podlahy v suterénu, - výměna otvorových výplní, - rekonstrukce interiéru - vytvoření bytových jednotek, - úprava krovu a přístavba výtahové šachty, ...

Poskytování energetických služeb metodou EPC

Poskytování energetických služeb metodou EPC

Předmětem plnění této veřejné zakázky je poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (úspory provozních nákladů souvisejících s užitím energie – dále jen “služby“) v objektu Hotelu Thermal. Součástí předmětu plnění zakázky je vypracování návrhu energeticky úsporných opatření, jejich realizace a příslušný energetický management přičemž ...

Brno, ČS Líšeň – rekonstrukce elektro, stavební části a potrubí

Brno, ČS Líšeň – rekonstrukce elektro, stavební části a potrubí

Předmětem veřejné zakázky je provedení rekonstrukce nerezových rozvodů vodovodního potrubí, technologie a elektroinstalace objektu ČS Líšeň včetně provedení rekonstrukce stavební části, oplocení a zpevněných ploch. Vystrojení technologie bude provedeno z nerezového potrubí profilů DN 80 až DN 600 v celkové délce 122,9 m, budou osazena nová ...

Veřejné osvětlení v obci Chvalovice

Veřejné osvětlení v obci Chvalovice

Předmětem veřejné zakázky je kompletní výměna veřejného osvětlení obce Chvalovice. Projekt zahrnuje výměnu stávajících světelných zdrojů za hospodárné světelné zdroje s prvky Led, doplnění nový svítidel, rekonstrukci vzdušného kabelového vedení, rekonstrukci rozvaděčů RVO a doplnění systému inteligentního řízení a monitorování VO. Předmět veřejné ...

Modernizace sálu Obecního úřadu v Mikulovicích

Modernizace sálu Obecního úřadu v Mikulovicích

Veřejná zakázka „Modernizace sálu Obecního úřadu v Mikulovicích“ je rozdělena do několika provozních souborů např. interiér sálu, audio-video technika v DCI standardu pro kino, audio-video technika – silnoproud, audio technika pro multifunkci, osvětlení včetně silnoproudu a jevištní mechanika včetně silnoproudu. Bližší specifikace předmětu ...

(záznamy 1/25 z 3320)  strana 1 / 133