Přístavba ZŠ, Okrouhlice

Přístavba ZŠ, Okrouhlice

Předmětem veřejné zakázky je třípodlažní přístavba školy jižním směrem ke stávající mateřské škole a jídelně na pozemcích 328/24, 328/14 k.ú. Okrouhlice. Parkovací stání osobních vozidel v počtu 29 včetně 2 ZTP a úpravu místní komunikace. Součástí přístavby školy jsou nové přípojky vody, elektroinstalace, plynu, splašková kanalizace do nové žumpy ...

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Členenie stavby na stavebné objekty SO - 01 Budova SOŠ - stavebná časť - statický posudok - kotolňa doplnenie tepelných čerpadiel + MaR - vyregulovanie vykurovacej sústavy - výmena svietidiel, svetelná elektroinštalácia - demontáž a montáž bleskozvodu - protipožiarne zabezpečenie stavby Podrobné riešenie je spracované v projektovej ...

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy Beladice v spoločnosti HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy Beladice v spoločnosti HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.

Rekonštrukcia výrobnej haly v katastrálnom území Beladice v rozsahu zateplenie obvodového plášťa, výmena dverí za kvalitatívne lepšie, zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov s nutnosťou demontáže stávajúceho bleskozvodu a opätovnej montáže, rekonštrukcia elektro rozvodov vrátane obmeny svietidiel, inštalácia teplovodného vykurovania ...

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži

Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcej budovy kultúrneho domu v Kaluži

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu Kultúrny dom Kaluža za účelom zateplenia - obvodového plášťa, strešného plášťa ( výmena okien, vchodových dverí je už zrealizovaná). Členenie stavby: - časť stavebná - časť ústredné kúrenie - Elektrická prípojka NN - Odberné ele. zariadenie - Fotovoltaika

Komunitné centrum Smižany

Komunitné centrum Smižany

Predmetom zákazky sú stavebné práce Komunitné centrum Smižany v členení: SO 01 Hlavný objekt ASR Hlavný objekt architektonicko stavebné riešenie ZTI Hlavný objekt zdravotechnika UK Hlavný objekt ústredné vykurovanie PLYN Hlavný objekt inštalácia zemného plynu + NIL prípojka ELI a BLSK Hlavný objekt elektroinštalácia a bleskozvod SO 02 ...

Instalace fotovoltaického systému

Instalace fotovoltaického systému

Realizace fotovoltaického systému o výkonu 29,43 kW na stávající střeše přístavby haly dle Projektové dokumentace. Vyrobená elektřina bude spotřebovávána na místě a přebytky budou odváděny do distribuční sítě. Místem instalace jsou Dráby 932, 56601 Vysoké Mýto, parcela č. 4216/84, k.ú. Vysoké Mýto 788228.

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice s cieľom rozšírenia kapacity a navýšenia počtu žiakov predškolského zariadenia. Navýšenie si vyžaduje sprevádzkovanie dvoch nových tried v samostatnej budove materskej školy na 2.NP v súčasnosti len čiastočne využitom. Rekonštrukcia materskej školy pozostáva zo ...

Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne a učebne praktického vyučovania

Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne a učebne praktického vyučovania

Predmetom zákazky "Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní" je zateplenie objektu a rekonštrukcia vnútorných priestorov v jednom z existujúcich objektov patriacich do areálu školy (objekt bez súp. čísla na parcele 526), ktorými bude zabezpečená : - rekonštrukcia kotolne - vytvorenie ...

Energetické úspory koleje C

Energetické úspory koleje C

Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště a výměna prosklených částí budovy C v areálu kolejí. Dílo bude realizováno ve dvou etapách. I. etapa: Do 15. 8. 2018 - výměna všech prosklených výplní včetně výměny vnitřních parapetů a oprav vnitřního ostění, včetně všech prací uvedených ve výkazu výměr ÚT. II. etapa Do 31. 10. ...

Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Komárno

Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Komárno

Predmetom obstarávania je údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia Mesta Komárno v mestských častiach Komárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor a zahŕňa nasledovné druhy služieb: Vykonávanie činnosti súvisiacich s opravou a údržbou verejného osvetlenia: a)Odstránenie bežných porúch ...

Úspory energie ve společnosti PALFRIG OSTRAVA s.r.o.

Úspory energie ve společnosti PALFRIG OSTRAVA s.r.o.

Předmětem zakázky je celkem 4 částí: 1) Výměna vrat 2) Výměna stávajících zářivek za úsporné žárovky 3) Oprava a zateplení střechy panely DACH typu PLECH/PIR/PLECH o sile 60 mm s povrchovou úpravou RAL 9002/9002 včetně montáže 4) Pořízení a instalace FVE o výkonu 10 kWp na střechu výrobní haly budovy na parcele 510/5 v KÚ Stará Ves nad ...

Obnova veřejného osvětlení – výměna svítidel

Obnova veřejného osvětlení – výměna svítidel

Předmětem veřejné zakázky je výměna části svítidel veřejného osvětlení, instalace napěťových regulátorů veřejného osvětlení, zrušení části odběrných míst a úprava stávajících rozvaděčů veřejného osvětlení v lokalitě Havřice, Újezdec, Vlčnovská v Uherském Brodě a Těšově v Uherském Brodě.

Výměna osvětlení za LED včetně rozvodů

Výměna osvětlení za LED včetně rozvodů

Výměna osvětlení a instalace LED svítidel včetně nových rozvodů, jak ve světelném okruhu, tak i v zásuvkovém okruhu, ve výrobní hale dřevoobráběcí firmy.

Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Tornaľa

Zníženie energetickej náročnosti budovy mestského úradu Tornaľa

Predmetom zákazky je rekonštrukcia budovy Mestského úradu v meste Tornaľa - zateplenia stien a strechy objektu, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcia kúrenia, elektroinštalácie a osvetlenia.

Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa

Elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia, II. etapa

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác elektroinštalačné práce pri výmene izolátorov trakčného vedenia vrátane ich dodávky a odvozu odpadu vzniknutého pri manipulácii s izolátormi. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Modernizácia verejného osvetlenia

Modernizácia verejného osvetlenia

Predmetom zákazky je zabezpečenie modernizácie verejného osvetlenia s použitím LED technológie v obci Rovinka

Poskytování služeb rekonstrukcí, úprav, oprav a budování strukturovaných kabeláží

Poskytování služeb rekonstrukcí, úprav, oprav a budování strukturovaných kabeláží

Předmětem plnění veřejné zakázky je poskytování služeb spočívajících v drobných opravách stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí, opravách a drobném rozvoji stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí, rekonstrukcích stávajících LAN a ostatních slaboproudých kabeláží a sítí,budování nových LAN a ostatních ...

Elektroinštalačné práce

Elektroinštalačné práce

Elektromontážne práce na distribučných vzdušných a káblových sieťach napäťovej úrovne VN a NN.

TR Sokolnice-rekonstrukce R 110 kV

TR Sokolnice-rekonstrukce R 110 kV

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v rekonstrukci stávající zastaralé technologické části Rozvodny označené jako R 110 kV v Sokolnici a dále stavební úpravy související s výše uvedenou činností. Rekonstrukce spočívá ve výměně hlavní a pomocné lanové přípojnice, přípojnicových odpojovačů a dalších zastaralých přístrojů. S ...

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I. etapa

Rekonštrukcia verejného osvetlenia I. etapa

Predmet zákazky s názvom REKONŠTRUKCIA VEREJNÉHO OSVETLENIA I. ETAPA je rekonštrukcia verejného osvetlenie v meste Ilava, I. etapa na základe projektu, rozpočtu a výkazu výmer projekčnej kancelárie ECO-LOGIC PROJECTS s.r.o., Krátka 4, Senec 903 01 , zodpovedný projektant ING. L. VALČO.

Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí

Opravy a udržování slaboproudých systémů a sítí

Předmětem VZ je zajištění komplexního pokrytí požadavků na servis, opravy a monitoring kamerových komunikačních, signalizačních a zabezpečovacích systémů, které jsou ve správě ICT ÚMČ Praha 8.

HZI - T402 výměna s kompenzací, stavebně-montážní práce

HZI - T402 výměna s kompenzací, stavebně-montážní práce

HZI - T402 výměna s kompenzací, stavebně-montážní práce

Úprava lůžkového oddělení – 1.etapa

Úprava lůžkového oddělení – 1.etapa

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy, spočívající v řešení dispozičních změn a vybudování sociálních zařízení stávajících pokojů ve 2. NP jihovýchodního křídla objektu Sanatorií Jablunkov. Nedílnou součástí předmětu veřejné zakázky je také rekonstrukce výtahu, provedení elektroinstalace ve schodišti, včetně výměny luxferové stěny a dále ...

Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích

Nové pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren pro trolejbusy v Teplicích

Vypracování projektové dokumentace, zajištění příslušných úředních povolení a následná realizace nového pracoviště elektrodispečinku včetně dálkového ovládání měníren, uvedení do zkušebního provozu.

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Zlepšení infrastruktury a inovace vybavení hl. budovy SUPŠ HNN – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve stavebních úpravách 1. - 5.NP hlavní budovy SUPŠ HNN v Hradci Králové. Jedná se o stavební práce ve stávajících odborných učebnách, spojovacích chodbách a provozních prostorech, rekonstrukci střešního pláště přístavby dílen a revitalizaci ...

(záznamy 1/25 z 3374)  strana 1 / 135