Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice

Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice

V rámci realizace bude nejdříve provedena kompletní demolice stávajícího objektu knihovny a všech částí objektu mateřské školy od úrovně nadpraží v 1.NP. Od této úrovně budou svislé a vodorovné konstrukce objektu mateřské školy (SO 01) provedeny nově včetně zastřešení, přístavby komunikační vertikály (schodiště a výtahu) a vstupní chodby ...

Nový Linhart - rekonstrukce a vybavení objektu

Nový Linhart - rekonstrukce a vybavení objektu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy budovy bývalých chlévů a jejich nové využití pro potřeby zařízení Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. Jedná se o vytvoření prostoru sociálně terapeutické dílny k aktivizačním činnostem pro osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a další osoby se zdravotním hendikepem. Stavební úpravy ...

Poptávám demoliční práce

Poptávám demoliční práce

Poptávám kompletní demolici (zbourání, třídění, likvidace, odvoz odpadu) jednopodlažní samostatně stojící doplňkové stavby se sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 12 m x 6,7 m a výšce 5,2 m v Praze 5-Stodůlkách (stará zástavba). Část stavby je cihelná, část dřevěná, základy betonové, krov dřevěný, krytina z pálené tašky. Domek byl podle všech ...

Výběr zhotovitele stavby v rámci projektu Modernizace Školního statku v Opavě

Výběr zhotovitele stavby v rámci projektu Modernizace Školního statku v Opavě

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací/zhotovení stavby v rámci projektu „Modernizace školního statku v Opavě“ 1.část veřejné zakázky: „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava – bourací práce“, 2.část veřejné zakázky: „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ 3.část veřejné zakázky: „Vybudování ...

Stavba nového obecního úřadu v Dětenicích

Stavba nového obecního úřadu v Dětenicích

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu č.p. 141 na poz. p.č.st. 267/1 v k.ú. Dětenice a výstavba nového obecního úřadu.

Poptávám vybourání nosné železobetonové příčky

Poptávám vybourání nosné železobetonové příčky

Poptávám vybourání části nosné železobetonové příčky v paneláku, jde o cca 6 m2 (vyříznutí prostoru kolem dveří) a vyříznutí jedné kovové zárubně + odvoz a likvidace odpadu. Termín nejlépe začátek srpna 2017. Prosím o nabídku s orientační cenou a předpokládanou délkou trvání prací.

Demolice objektu čp. 157

Demolice objektu čp. 157

Předmětem veřejné zakázky je demolice objektu čp. 157. Jedná se o stávající objekt čp.157 ul. Tyršova na parc.č. st. 578 a částečně na parcele 2545/1 Jaroměřice nad Rokytnou.Objekt čp.157 je vzhledem ke svému stáří a stavu údržby v posledních letech ve špatném technickém stavu,jeho další využívání v současné podobě a stavu je nemožné. Jeho ...

Búracie práce v areáli Lekárskej fakulty UK Bratislava

Búracie práce v areáli Lekárskej fakulty UK Bratislava

Predmetom zákazky sú búracie práce v areáli Lekárskej fakulty UK Bratislava

Demolice budov čp. 28 a 27 ve městě Lázně Bělohrad

Demolice budov čp. 28 a 27 ve městě Lázně Bělohrad

Předmětem veřejné zakázky je demolice budovy č.p. 28 a 27 ve městě Lázně Bělohrad. Jedná se o demolici dvou budov včetně garáže. V rámci rozsahu prací se bude jednat o bourání, vybourávání, demontáž atd. Obestavěný prostor odstraněných objektů je 4 553m3.

I/27 Most, most ev. č. 27-027..1

I/27 Most, most ev. č. 27-027..1

Demolice současné mostní konstrukce a stavba nové.

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Přístavba školní budovy, ZŠ ve Staré Boleslavi

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Přístavba školní budovy, ZŠ ve Staré Boleslavi

Zadávané stavební práce jsou členěny na dva základní stavební objekty: SO 02 – Demolice a SO 03 – Přístavba školní budovy. Předmět plnění veřejné zakázky v rozsahu stavebního objektu SO 03 spočívá v provedení přístavby mezi stávající objekt hlavní budovy školy a stávající objekt tělocvičny. Navržená přístavba dispozičně propojí tyto 2 stávající ...

Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu mateřské školy a výstavba nové budovy mateřské školy. Jedná se o dvoupodlažní objekt, ve kterém budou vytvořeny čtyři samostatné třídy MŠ – dvě v přízemí a dvě v patře. Jednotlivá podlaží MŠ budou propojena prostřednictvím dvou jednoramenných schodišť situovaných v západní a východní části ...

Demolice objektu - obytný dům č.p.45, ulice Pasovská, Vimperk a rodinný dům č.p.52

Demolice objektu - obytný dům č.p.45, ulice Pasovská, Vimperk a rodinný dům č.p.52

Demolice objektu čp. 45 obdélníkového půdorysu o celkových rozměrech 15,2m x 11,5m, třípodlažní, podsklepený. Demolice objektu č.p.52 obdélníkového půdorysu o celkových rozměrech 10,6m x 15,25m dvoupodlažní, podsklepený.

Sanace v areálu bývalého DS PHM BENZINA – Nový Bohumín

Sanace v areálu bývalého DS PHM BENZINA – Nový Bohumín

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „DS PHM Nový Bohumín – BENZINA, s.r.o. Aktualizace projektové dokumentace sanačního zásahu“, zpracované společností GEOtest, a.s. V zájmové oblasti je nezbytné realizovat následující sanační práce: Provést demolici 11 budov; Provést odtěžení nadlimitně ...

Demolice objektu č.p. 107, Louka u Litvínova

Demolice objektu č.p. 107, Louka u Litvínova

Demolice objektu č.p. 107, Louka u Litvínova. Demolice bude prováděna těžkou mechanizací. Zastavěná plocha 288,65 2. Obestavěný prostor 3 900,00 m3.

Odstranění objektu k bydlení č.p. 658, ulice Nádražní, Lipník nad Bečvou

Odstranění objektu k bydlení č.p. 658, ulice Nádražní, Lipník nad Bečvou

Předmětem veřejné zakázky kompletní provedení díla v souladu s dokumentací bouracích prací, zpracovanou Ing. Josefem Bartošem, ČKAIT 1200539, Na Bečvě 1354, 751 31 Lipník nad Bečvou a ověřené v řízení o odstranění stavby. Předmětem bouracích prací je objekt bydlení – bytový dům č.p. 658 včetně zpevněných ploch kolem objektu, vstupní brány s ...

Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově

Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v úpravách dvou částí přízemního objektu MŠ, tj. pavilonu A a C. Předmětem je rovněž demolice dřevostavby pavilonu B a její nahrazení novým přízemním zděným pavilonem. Podrobněji je předmět popsán v zadávací dokumentaci.

16 - 076 Heřmanův Městec – demolice objektů, výstavby odstavné plochy

16 - 076 Heřmanův Městec – demolice objektů, výstavby odstavné plochy

Provedení díla spočívajícího v odstranění (demolici) vymezených stavebních objektů ve dvou skladovacích kapacitách Vrbice I a Vrbice II, střediska SSHR Heřmanův Městec, v úpravě ploch po vybouraných objektech a na nich v realizaci výstavby odstavných ploch v k. ú. Úherčice a v k. ú. Kostelec u Heřmanova Městce, dle stanovené projektové ...

Odstranění objektu k bydlení č.p. 658, ulice Nádražní, Lipník nad Bečvou

Odstranění objektu k bydlení č.p. 658, ulice Nádražní, Lipník nad Bečvou

Předmětem veřejné zakázky kompletní provedení díla v souladu s dokumentací bouracích prací, zpracovanou Ing. Josefem Bartošem, ČKAIT 1200539, Na Bečvě 1354, 751 31 Lipník nad Bečvou a ověřené v řízení o odstranění stavby. Předmětem bouracích prací je objekt bydlení – bytový dům č.p. 658 včetně zpevněných ploch kolem objektu, vstupní brány s ...

Realizace komplexních opatření vedoucích ke snížení spotřeby energií v objektu společnosti ALUFRONT, s.r.o.

Realizace komplexních opatření vedoucích ke snížení spotřeby energií v objektu společnosti ...

Zateplení střechy a části obvodových plášťů objektu, výměna části výplní otvorů, zateplení základů a podlah, demolice přístavku objektu. Instalace energeticky úsporného osvětlení v částech objektu a rekonstrukce soustavy vytápění včetně instalace nového zdroje vytápění objektu. Instalace fotovoltaické fasády na východní stěnu budovy a ...

Přístavba Základní školy Kněžmost

Přístavba Základní školy Kněžmost

Předmětem veřejné zakázky je demolice objektů v areálu základní školy v obci Kněžmost, Na Františku, 294 02 Kněžmost (část A) a přístavba budovy základní školy v obci Kněžmost, Na Františku, 294 02 Kněžmost (část B).

Demolice Hotelu U Jezera, Chomutov

Demolice Hotelu U Jezera, Chomutov

Jedná se o demolici objektu, který je opticky rozdělen na třípodlažní červenou stavbu a na nízkou bílou stavbu. Vysoká budova má jedno podzemní podlaží a tři nadzemní podlaží. Nízká budova je nepodsklepená a má pouze jedno nadzemní podlaží. Nízká budova přiléhá při východní straně ke stávajícímu objektu kotelny, která sloužila v minulosti k ...

Riešenie havarijného stavu budovy školského internátu – SOŠ obchodu a služieb Topoľčany

Riešenie havarijného stavu budovy školského internátu – SOŠ obchodu a služieb Topoľčany

Predmetom obstarávania sú búracie práce, klampiarske práce, rôzne stavebné práce a bleskozvod (úprava rozvodov a stavebné práce s úpravou súvisiace).

Zateplení administrativní budovy společnosti K+S Czech Republic, a.s.

Zateplení administrativní budovy společnosti K+S Czech Republic, a.s.

Stavební práce: - bourací práce a demontáže (demontáž otvorových výplní, parapetů, mříží v oknech, klempířských prvků, části vnějších podhledů, osvětlení, elektrorozvaděčů, klimatizačních jednotek, šindelů na štítech budov, zastřešení schodiště, části dřevěné stěny schodiště, podbití říms, dlažeb okapového chodníku, lapačů střešních splavenin, ...

Sklad soli a posypového materiálu v areálu SSOK ve Šternberku

Sklad soli a posypového materiálu v areálu SSOK ve Šternberku

Předmětem veřejné zakázky je realizace nového skladu soli a nového skladu dvou frakcí drti. Součástí stavby bude dále přemístění technologie míchání solanky do nového skladu soli a napojení nových objektů na areálové rozvody NN, kanalizace a vody. Soupis objektů: 001 Sklad soli 002 Sklad posypového materiálu 003 Bourací práce, ...

(záznamy 1/25 z 994)  strana 1 / 40