Stavební úpravy VÚZ Plzeň - Červený Hrádek č.p.186

Stavební úpravy VÚZ Plzeň - Červený Hrádek č.p.186

Předmětem zakázky je výběr dodavatele na stavební práce spočívající v provedení bouracích prací včetně demontáže stávajících boletických panelů, dozdění parapetů a meziokenních pilířů, výměně stávajících oken a dveří, zateplení fasády, podhledu suterénu, podhledu ve třetím nadzemním podlaží a zateplení střechy prvního nadzemního podlaží.

Most ev.č. 3082-1 Svinary

Most ev.č. 3082-1 Svinary

Jedná se o stavbu nového mostu, který bude sloužit pro převedení komunikace III/3082 přes řeku Orlici. Nový most nahrazuje stávající most z roku 1907, jež je nyní v havarijním stavu. Komunikace III/3082 bude po obnovení silniční dopravy sloužit pro napojení na stávající silnici I/11. Komunikace III/3082 je v předmostích rozšířena na šířku 7,0m, s ...

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Rozšíření kapacity MŠ v lokalitě Suché Vrbné

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba pavilonu MŠ se třemi nadzemními podlažími. V prvním a druhém podlaží budovy se nacházejí prostory určené pro 2 třídy mateřské školy, ve třetím ustupujícím podlaží jsou umístěny kanceláře, zasedací místnost, kuchyňka a sociální zařízení. Navrhovaný objekt je umisťován na půdorys stávajícího pavilonu MŠ, ...

135_Lo_Budova T Technické univerzity v Liberci – oprava a stavební úpravy, trafostanice a přípojka

135_Lo_Budova T Technické univerzity v Liberci – oprava a stavební úpravy, trafostanice a přípojka

Rozsáhlá rekonstrukce budovy T, spočívající ve zcela zásadní a úplné rekonstrukci budovy, zahrnu-jící rozsáhlé demolice i nové dostavby vč. nové střechy, transformační stanice 22/0,4 kV včetně přípojky NN pro budovu T, to vše spojené se změnou funkce využívání budovy.

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov, Vrchlického - Stavební práce

Předmětem díla jsou stavební práce v objektu odloučeného pracoviště SPŠ Hronov ve Vrchlického ulici. Jedná se o úpravy budovy školy- rekonstrukce stávajících odborných učeben, kompletní sanaci vlhkosti zdiva v 1. NP nerezovými plechy vč. omítek, kompletní rekonstrukci ploché střechy vč. nosné části, nový přístup do objektu z ulice, rekonstrukci ...

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice s cieľom rozšírenia kapacity a navýšenia počtu žiakov predškolského zariadenia. Navýšenie si vyžaduje sprevádzkovanie dvoch nových tried v samostatnej budove materskej školy na 2.NP v súčasnosti len čiastočne využitom. Rekonštrukcia materskej školy pozostáva zo ...

Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s.

Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s.

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. Projekt bude rozdělen do tří níže uvedených etap: 1.ETAPA- Rekonstrukce pavilonu OLMI včetně provedení zateplení (oddělení ...

Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice

Stavební úpravy a přístavba MŠ Bocanovice

V rámci realizace bude nejdříve provedena kompletní demolice stávajícího objektu knihovny a všech částí objektu mateřské školy od úrovně nadpraží v 1.NP. Od této úrovně budou svislé a vodorovné konstrukce objektu mateřské školy (SO 01) provedeny nově včetně zastřešení, přístavby komunikační vertikály (schodiště a výtahu) a vstupní chodby ...

Nový Linhart - rekonstrukce a vybavení objektu

Nový Linhart - rekonstrukce a vybavení objektu

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy budovy bývalých chlévů a jejich nové využití pro potřeby zařízení Chelčického domova sv. Linharta, o.p.s. Jedná se o vytvoření prostoru sociálně terapeutické dílny k aktivizačním činnostem pro osoby s omezenou schopností pohybu, orientace a další osoby se zdravotním hendikepem. Stavební úpravy ...

Poptávám demoliční práce

Poptávám demoliční práce

Poptávám kompletní demolici (zbourání, třídění, likvidace, odvoz odpadu) jednopodlažní samostatně stojící doplňkové stavby se sedlovou střechou o půdorysných rozměrech 12 m x 6,7 m a výšce 5,2 m v Praze 5-Stodůlkách (stará zástavba). Část stavby je cihelná, část dřevěná, základy betonové, krov dřevěný, krytina z pálené tašky. Domek byl podle všech ...

Výběr zhotovitele stavby v rámci projektu Modernizace Školního statku v Opavě

Výběr zhotovitele stavby v rámci projektu Modernizace Školního statku v Opavě

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací/zhotovení stavby v rámci projektu „Modernizace školního statku v Opavě“ 1.část veřejné zakázky: „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava – bourací práce“, 2.část veřejné zakázky: „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ 3.část veřejné zakázky: „Vybudování ...

Stavba nového obecního úřadu v Dětenicích

Stavba nového obecního úřadu v Dětenicích

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu č.p. 141 na poz. p.č.st. 267/1 v k.ú. Dětenice a výstavba nového obecního úřadu.

Poptávám vybourání nosné železobetonové příčky

Poptávám vybourání nosné železobetonové příčky

Poptávám vybourání části nosné železobetonové příčky v paneláku, jde o cca 6 m2 (vyříznutí prostoru kolem dveří) a vyříznutí jedné kovové zárubně + odvoz a likvidace odpadu. Termín nejlépe začátek srpna 2017. Prosím o nabídku s orientační cenou a předpokládanou délkou trvání prací.

Demolice objektu čp. 157

Demolice objektu čp. 157

Předmětem veřejné zakázky je demolice objektu čp. 157. Jedná se o stávající objekt čp.157 ul. Tyršova na parc.č. st. 578 a částečně na parcele 2545/1 Jaroměřice nad Rokytnou.Objekt čp.157 je vzhledem ke svému stáří a stavu údržby v posledních letech ve špatném technickém stavu,jeho další využívání v současné podobě a stavu je nemožné. Jeho ...

Búracie práce v areáli Lekárskej fakulty UK Bratislava

Búracie práce v areáli Lekárskej fakulty UK Bratislava

Predmetom zákazky sú búracie práce v areáli Lekárskej fakulty UK Bratislava

Demolice budov čp. 28 a 27 ve městě Lázně Bělohrad

Demolice budov čp. 28 a 27 ve městě Lázně Bělohrad

Předmětem veřejné zakázky je demolice budovy č.p. 28 a 27 ve městě Lázně Bělohrad. Jedná se o demolici dvou budov včetně garáže. V rámci rozsahu prací se bude jednat o bourání, vybourávání, demontáž atd. Obestavěný prostor odstraněných objektů je 4 553m3.

I/27 Most, most ev. č. 27-027..1

I/27 Most, most ev. č. 27-027..1

Demolice současné mostní konstrukce a stavba nové.

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Přístavba školní budovy, ZŠ ve Staré Boleslavi

Město Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - Přístavba školní budovy, ZŠ ve Staré Boleslavi

Zadávané stavební práce jsou členěny na dva základní stavební objekty: SO 02 – Demolice a SO 03 – Přístavba školní budovy. Předmět plnění veřejné zakázky v rozsahu stavebního objektu SO 03 spočívá v provedení přístavby mezi stávající objekt hlavní budovy školy a stávající objekt tělocvičny. Navržená přístavba dispozičně propojí tyto 2 stávající ...

Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího objektu mateřské školy a výstavba nové budovy mateřské školy. Jedná se o dvoupodlažní objekt, ve kterém budou vytvořeny čtyři samostatné třídy MŠ – dvě v přízemí a dvě v patře. Jednotlivá podlaží MŠ budou propojena prostřednictvím dvou jednoramenných schodišť situovaných v západní a východní části ...

Demolice objektu - obytný dům č.p.45, ulice Pasovská, Vimperk a rodinný dům č.p.52

Demolice objektu - obytný dům č.p.45, ulice Pasovská, Vimperk a rodinný dům č.p.52

Demolice objektu čp. 45 obdélníkového půdorysu o celkových rozměrech 15,2m x 11,5m, třípodlažní, podsklepený. Demolice objektu č.p.52 obdélníkového půdorysu o celkových rozměrech 10,6m x 15,25m dvoupodlažní, podsklepený.

Sanace v areálu bývalého DS PHM BENZINA – Nový Bohumín

Sanace v areálu bývalého DS PHM BENZINA – Nový Bohumín

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „DS PHM Nový Bohumín – BENZINA, s.r.o. Aktualizace projektové dokumentace sanačního zásahu“, zpracované společností GEOtest, a.s. V zájmové oblasti je nezbytné realizovat následující sanační práce: Provést demolici 11 budov; Provést odtěžení nadlimitně ...

Demolice objektu č.p. 107, Louka u Litvínova

Demolice objektu č.p. 107, Louka u Litvínova

Demolice objektu č.p. 107, Louka u Litvínova. Demolice bude prováděna těžkou mechanizací. Zastavěná plocha 288,65 2. Obestavěný prostor 3 900,00 m3.

Odstranění objektu k bydlení č.p. 658, ulice Nádražní, Lipník nad Bečvou

Odstranění objektu k bydlení č.p. 658, ulice Nádražní, Lipník nad Bečvou

Předmětem veřejné zakázky kompletní provedení díla v souladu s dokumentací bouracích prací, zpracovanou Ing. Josefem Bartošem, ČKAIT 1200539, Na Bečvě 1354, 751 31 Lipník nad Bečvou a ověřené v řízení o odstranění stavby. Předmětem bouracích prací je objekt bydlení – bytový dům č.p. 658 včetně zpevněných ploch kolem objektu, vstupní brány s ...

Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově

Modernizace a rozšíření MŠ v Žandově

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající v úpravách dvou částí přízemního objektu MŠ, tj. pavilonu A a C. Předmětem je rovněž demolice dřevostavby pavilonu B a její nahrazení novým přízemním zděným pavilonem. Podrobněji je předmět popsán v zadávací dokumentaci.

16 - 076 Heřmanův Městec – demolice objektů, výstavby odstavné plochy

16 - 076 Heřmanův Městec – demolice objektů, výstavby odstavné plochy

Provedení díla spočívajícího v odstranění (demolici) vymezených stavebních objektů ve dvou skladovacích kapacitách Vrbice I a Vrbice II, střediska SSHR Heřmanův Městec, v úpravě ploch po vybouraných objektech a na nich v realizaci výstavby odstavných ploch v k. ú. Úherčice a v k. ú. Kostelec u Heřmanova Městce, dle stanovené projektové ...

(záznamy 1/25 z 1001)  strana 1 / 41