Kanalizace a ČOV Onomyšl; Vodovod - napojení obce Onomyšl vč. m. č. Křečovice, Miletín, Rozkoš

Kanalizace a ČOV Onomyšl; Vodovod - napojení obce Onomyšl vč. m. č. Křečovice, Miletín, Rozkoš

Odkanalizování místních částí Křečovice, Rozkoš a Miletín obce Onomyšl splaškovou tlakovou kanalizací, zaústěnou do stávající ČOV obce Onomyšl, která bude intenzifikována a dále výstavba vodovodu v Onomyšli vč. m. č. Rozkoš, Miletín a Křečovice, napojeného na SV Kutná Hora z obce Solopysky pomocí automatické tlakové stanice.

Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady

Stavební úpravy sportovní haly BIOS Poděbrady

Předmětem veřejné zakázky je kompletní realizace stavebních úprav stávajícího objektu sportovní haly BIOS. V rámci stavebních úprav bude provedeno zbourání stávající přízemní přístavby haly, odstranění podlahy, obvodového pláště a střešního pláště, výstavba nového provozního objektu (přístavba) a nové opláštění stávající sportovní haly. Součástí ...

Rekonštrukcia  kotolne, Konventná ul. Bratislava

Rekonštrukcia kotolne, Konventná ul. Bratislava

Predmetom zákazky je rekonštrukcia plynovej kotolne Konventná 1, Ekonomickej univerzity v Bratislave (ďalej len EU v BA), výmena plynofikovaných kotlov v objekte stravovacieho a ubytovacieho zariadenia EU v BA, je vymedzené projektovou dokumentáciou vypracovanou firmou moravcik-schroner s.r.o., Pražská 2, 949 11 Nitra a výkazu výmer, ktoré tvoria ...

Poptávám opravu plynového kotle

Poptávám opravu plynového kotle

Hledám opraváře plynového nástěnného kotle značky LeBlanc. Kotel topí ne zcela jak by měl. Kotel je umístěn v objektu Ostrava-Vítkovice.

Hledáme dodavatele kuchyňských linek pro arabský trh

Hledáme dodavatele kuchyňských linek pro arabský trh

Pre výstavbu Al Ramla Housing Project - výstavba (1246) bytových jednotiek v Bahrajne hľadáme dodávateľa kuchynských liniek.Banková Garancia , jednanie B2B For the construction of Al Ramla Housing Project - Construction (1246) housing units in Bahrain we are looking for suppliers of kitchen furniture.Bank Guarantee , meeting B2B --

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám rekonstrukci rodinného domu 1.NP. Popis: kompletní rekonstrukce - stavební část Rozsah dodávek a prací: - viz projekt, podkady v úschovně-příloha. Termín realizace: 1-4/2018. Lokalita realizace:Čestlice, Praha-východ. Odhadovaná cena: dle rozpočtu. Kontakt po 28.12.2017 výhradně na e-mail: jitka.begeniova@seznam.cz Další ...

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ČEZ Korporátní služby s.r.o.

Odstranění staré ekologické zátěže v areálu společnosti ČEZ Korporátní služby s.r.o.

Předmětem plnění je soubor projekčních, legislativních, technických, laboratorních a vyhodnocovacích prací, včetně sledu a řízení, potřebných k sanaci saturované zóny znečištěné chlorovanými alifatickými uhlovodíky podle projektové dokumentace „Nápravná opatření ve společnosti ČEZ Korporátní služby, s. r. o. v lokalitě Karlovy Vary – Tuhnice“ ...

Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne a učebne praktického vyučovania

Stredná odborná škola - rekonštrukcia kotolne a učebne praktického vyučovania

Predmetom zákazky "Zvýšenie počtu žiakov Strednej odbornej školy Jarmočná 108 v Starej Ľubovni na praktickom vyučovaní" je zateplenie objektu a rekonštrukcia vnútorných priestorov v jednom z existujúcich objektov patriacich do areálu školy (objekt bez súp. čísla na parcele 526), ktorými bude zabezpečená : - rekonštrukcia kotolne - vytvorenie ...

Duchovná tradícia spája naše cesty

Duchovná tradícia spája naše cesty

Projekt je navrhnutý na území obcí Pečovská Nová Ves a Ľutina. Navrhované objekty sú osadené na rovinatom teréne. Hlavným účelom stavebných prác projektu je zatraktívnenie obcí Pečovská Nová Ves a Ľutina vybudovaním turistických zastavení a komponentov drobnej architektúry, ktoré turistom priblížia históriu a duchovné tradície spojené s ...

Rimavské Janovce – Močiar, kanalizácia

Rimavské Janovce – Močiar, kanalizácia

Cieľom projektu je návrh výstavby splaškovej kanalizácie v obecnej časti Močiar a odvedenie odpadových vôd do ČOV. Navrhovaná investícia zvýši kvalitu bývania v lokalite Močiar a zabezpečí likvidáciu odpadových vôd v súlade s platnou legislatívou. Výstavbou kanalizácie sa zároveň zvýši atraktívnosť lokality pre individuálnu výstavbu rodinných ...

Zemné - rozšírenie verejnej kanalizácie v obci a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc

Zemné - rozšírenie verejnej kanalizácie v obci a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc

Predmetom predkladaného riešenia je ďalšia výstavba kanalizácie v obci Zemné a rekonštrukcia zvyšovacích čerpacích staníc. Bližšia špecifikácia rozsahu stavebných prác je definovaná projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb

Rámcová dohoda na geodetickou podporu při přípravě staveb

Na základě tohoto zadávacího řízení dojde k uzavření rámcové dohody (dále jen „Rámcová dohoda“ nebo „Smlouva“) na zpracování geodetických podkladů pro majetkové vypořádání včetně záborových elaborátů, zajištění souhlasných prohlášení, poradenství v katastru nemovitostí včetně inženýrských činností v souvislosti s přípravou podkladů pro vložení ...

FN Motol - Zámečnické a klempířské práce v areálu Fakultní nemocnice v Motole

FN Motol - Zámečnické a klempířské práce v areálu Fakultní nemocnice v Motole

Předmětem plnění je zajištění a provedení zámečnických a klempířských prací pro Fakultní nemocnici v Motole.

UK  - 1. LF – Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5 - 7

UK - 1. LF – Rekonstrukce Fyziologického ústavu Albertov 5 - 7

Předmětem veřejné zakázky jsou bourací práce a stavební úpravy domů v ul. Albertov č.p. 2029 a 2049 Praha 2, Nové Město, v souvislosti s přístavbou východního křídla, přístavbou a nástavbou jižního křídla, dispozičními úpravami 2.PP – 4.NP a dvorního domku a vestavbou výtahové šachty na pozemku parc. č. 1562 a na pozemku parc. č. 1563, to vše v ...

Energetické úspory koleje C

Energetické úspory koleje C

Předmětem veřejné zakázky je zateplení obvodového pláště a výměna prosklených částí budovy C v areálu kolejí. Dílo bude realizováno ve dvou etapách. I. etapa: Do 15. 8. 2018 - výměna všech prosklených výplní včetně výměny vnitřních parapetů a oprav vnitřního ostění, včetně všech prací uvedených ve výkazu výměr ÚT. II. etapa Do 31. 10. ...

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - OST 1 - Službyt, s.r.o..

Rekonštrukcia sekundárnych rozvodov ÚK a TÚV - OST 1 - Službyt, s.r.o..

Predmetom zákazky je rekonštrukcia vonkajších podzemných tepelných sieti na Robotníckej a Hviezdoslavovej ulici v Senici, rekonštrukcia je vyvolaná havarijným stavom existujúcich rozvodov. Jedná sa o sekundárne tepelné rozvody zásobujúce teplom / rozvody UK / a teplou úžitkovou vodou / rozvody TUV / z odovzdávacej stanice /OST 1 / jednotlivé ...

Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Komárno

Údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia v meste Komárno

Predmetom obstarávania je údržba a prevádzkovanie verejného osvetlenia Mesta Komárno v mestských častiach Komárno, Nová Stráž, Hadovce, Kava, Lándor, Malá Iža, Harčáš, Nová Osada, Pavel, Čerhát, Ďulov Dvor a zahŕňa nasledovné druhy služieb: Vykonávanie činnosti súvisiacich s opravou a údržbou verejného osvetlenia: a)Odstránenie bežných porúch ...

Obnova potrubnej siete CZT v obci Istebné

Obnova potrubnej siete CZT v obci Istebné

Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúceho systému centralizovaného zásobovania teplom v obci Istebné s cieľom dosiahnutia energeticky účinnejšieho systému centralizovaného zásobovania teplom. Predmetom zákazky je obnova existujúcej potrubnej siete centralizovaného zásobovania teplom, vrátane inštalácie domových odovzdávacích staníc tepla. ...

Obnova Odborného učilišťa internátneho

Obnova Odborného učilišťa internátneho

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác, ktorých hlavným cieľom je komplexná obnova objektu Odborného učilišťa internátneho v Starej Ľubovni a zníženie spotreby energie pri prevádzke. Zlepšením tepelnotechnických vlastností obvodových konštrukcií objektu s využitím energie z obnoviteľných zdrojov bude dosiahnutá úspora celkovej spotreby ...

Tehov – odkanalizování a čištění vod

Tehov – odkanalizování a čištění vod

Předmětem stavebních prací je výstavba kanalizace obce Tehov a ČOV včetně doprovodných objektů.

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám rekonstrukci rodinného domu

Poptávám stavební práce Popis prací: Rekonstrukce rodinného domu s úpravou na rekreační bydlení Specifikace: Stávající objekt – (z hlediska funkčního i stavebně-technického nevyhovující - díky technickému stavu je celková rekonstrukce nutná) p.č. 75 bude ve své půdorysné stopě zachován. Vzhledem k nové náplni (změna RD na rekreaci) dojde k ...

Vybudovanie chodníkov a zatrubnenia priekopy pri ceste III/2270 v obci Zákamenné - I. etapa

Vybudovanie chodníkov a zatrubnenia priekopy pri ceste III/2270 v obci Zákamenné - I. etapa

Predmetom zákazky je I. etapa vybudovania chodníkov a zatrubnenia priekopy pri ceste III/2270 v obci Zákamenné.

FARMAK Olomouc - III. etapa sanačních prací

FARMAK Olomouc - III. etapa sanačních prací

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Olomouc – FARMAK, a.s. III. etapa“, zpracované v listopadu 2017 společností GEOtest, a.s., která je přílohou č. 3 ZD. Předmětem plnění je odstranění ohnisek znečištění v areálu společnosti FARMAK, a.s. Konkrétně se jedná o odstranění staré chemické kanalizace ...

Zakrytí reklamy na RZ na dálnicích

Zakrytí reklamy na RZ na dálnicích

Jedná se o neprůhledné zakrytí reklam na reklamních zařízeních, umístěných v ochranném silničním pásmu dálnic D0, D2, D3, D5, D8, D11, D35. Jedná se o reklamní zařízení typu "billboard" s rozměry 5,1 x 2,4 m nebo 4 x 3 m, umístěné na stojinách, Zakrytí musí být dostatečně odolné proti povětrnostním vlivům. Veřejná zakázka je rozdělena na 3 části.

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - Podrobný inženýrsko-geologický průzkum

Stavba č. 9567 Radlická radiála JZM Smíchov - Podrobný inženýrsko-geologický průzkum

Realizace údržby průzkumné štoly v rámci podrobného inženýrsko-geologického průzkumu stavby č. 9567 Radlická radiála JZM - Smíchov. Ražba štoly byla realizována v období 05/2014 - 11/2015 (úsek 0 - 850 m) a 10/2016 - 01/2017 (rozšíření v úseku 0 - 180 m) a její údržba končí v 03/2018. Zadávací dokumentace předpokládá období provozu a údržby štoly ...

(záznamy 201/225 z 18553)  strana 9 / 743