Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice

Predmetom zákazky je rekonštrukcia materskej školy areál ZŠ Ondreja Cabana Komjatice s cieľom rozšírenia kapacity a navýšenia počtu žiakov predškolského zariadenia. Navýšenie si vyžaduje sprevádzkovanie dvoch nových tried v samostatnej budove materskej školy na 2.NP v súčasnosti len čiastočne využitom. Rekonštrukcia materskej školy pozostáva zo ...

Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ

Odstraňovanie havárií na zariadeniach PTZ

Predmetom zákazky je odstránenie následkov havárie alebo akéhokoľvek poškodenia zariadení buď vlastnou prevádzkou alebo cudzou osobou prípadne organizáciou v dôsledku výkonu stavebnej činnosti alebo cestnej prevádzky a uvedenie týchto zariadení do prevádzkyschopného stavu.

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu

Zvyšovanie energetickej účinnosti budovy kultúrneho domu

Riešená budova kultúrneho domu sa nachádza v obci Zemianska Olča, v katastrálnom území obce a v okrese Komárno. Ide o pozemok s parcelným číslom 590/1, súp.č. 759. Prípojky všetkých inžinierskych sietí zostávajú pôvodné, nie sú navrhnuté nové. Predkladaná projektová dokumentácia rieši: - zateplenie obvodových stien - zateplenie stropných ...

Poptávám zakázkovou kovovýrobu

Poptávám zakázkovou kovovýrobu

Poptávám zakázkovou kovovýrobu. Materiál je pozink, kompletní díl bez povrchové úpravy, v počtu, 50, 100 ks.

Poptávám realizaci plynové přípojky

Poptávám realizaci plynové přípojky

Poptávám plynovou přípojku k domu ve Vrbici u Jičína.

Zateplení administrativní budovy a výměna otvorových výplní

Zateplení administrativní budovy a výměna otvorových výplní

Předmětem plnění je zateplení a výměna otvorových výplní v souladu s projektovou dokumentací u budovy č.p. 2326, která je součástí pozemku parc. č. 4113/5, zastavěná plocha a nádvoří, nacházejícího se v katastrálním území Benešov u Prahy, obec Benešov, vše zapsáno u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště Benešov, na listu ...

Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov

Odstranění materiálů ze sanace lagun Ostramo uložených v lokalitě Vratimov

Předmětem veřejné zakázky je odtěžení, odvezení a odstranění veškerého materiálu ze sanace lagun Ostramo uloženého na deponii a přilehlém náspu v jižní části areálu bývalých Vratimovských papíren, a to konkrétně na pozemku parcelní číslo č. 91/1 v katastrálním území Vratimov, včetně zpracování prováděcího projektu, monitoringu prací a sanované ...

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite Komárno - Harčáš

Sanácia environmentálnej záťaže na lokalite Komárno - Harčáš

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na sanáciu vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie sanácie environmentálnych záťaží na vybraných 5 prioritných lokalitách, ktoré predstavujú vysoké riziko pre ľudské zdravie a životné prostredie.

Křivoklát - vodovod a kanalizace

Křivoklát - vodovod a kanalizace

Předmětem zakázky je výstavba vodovodního a kanalizačního potrubí. Kanalizace městysu Křivoklát je z důvodu konfigurace terénu navržena jako tlaková. Kompletní systém tlakové kanalizace je přiveden až do šachty nátoku na nově budovanou ČOV.

Obchodný dom Družba - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Obchodný dom Družba - Zníženie energetickej náročnosti budovy

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, ktorá tvorí prílohu č. 1 súťažných podkladov, za účelom zníženia energetickej náročnosti objektu OD Družba. Projektová dokumentácia pozostáva zo 4 častí: a)Stavebné práce. b)Ústredné vykurovanie. c)Elektroinštalácie d)Bleskozvod

Rekonštrukcia hlavnej budovy Podunajského múzea v Komárne

Rekonštrukcia hlavnej budovy Podunajského múzea v Komárne

Predmetom obstarávania je rekonštrukcia hlavnej budovy Podunajského múzea v pamiatkovej zóne mesta Komárno. Pri rekonštrukčných prácach je potrebné dodržať zásady pamiatkovej starostlivosti ako autenticita, reverzibilita a umiernenosť stavebných zásahov. V rámci rekonštrukcie budovy sa vykonajú nasledovné práce, v rámci celej stavby alebo len v ...

Materská škola Turčianske Jaseno, zníženie energetickej náročnosti stavby

Materská škola Turčianske Jaseno, zníženie energetickej náročnosti stavby

Predmetom zákazky je obstaranie zhotoviteľa a uzatvorenie Zmluvy o dielo na realizáciu stavebných prác v rámci projektu Zníženie energetickej náročnosti budov a to existujúceho objektu materskej školy, súpisné číslo č.71, parcela č. 50/2 v Turčianskom Jasene. Navrhovanou rekonštrukciou existujúcej budovy materskej školy sa výrazne zvýši kvalita ...

Velký Malahov – vodovod, kanalizace a ČOV a Ostromeč – vodovod a kanalizace

Velký Malahov – vodovod, kanalizace a ČOV a Ostromeč – vodovod a kanalizace

VELKÝ MALAHOV - VODOVOD A KANALIZACE Kanalizační stoky PP DN 250 1526,38m Odbočky pro domovní přípojky PVC DN150 326,0m Celkem kanalizace 1852,38m Vodovodní řady PE DE 90 345,32m Vodovodní přípojky PE DE 25 121,40m Celkem vodovod 466,72m VELKÝ MALAHOV - ČOV Zastavěná plocha 114,13 m2 Obestavěný prostor 940,70 m3 Zpevněné plochy 33,80 ...

Rekonštrukcia strechy a južného krídla Kaštieľa v Seredi

Rekonštrukcia strechy a južného krídla Kaštieľa v Seredi

Predmetom zákazky sú stavebné práce na budove Kaštieľa v Seredi. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou časti B. Opis predmetu zákazky týchto súťažných podkladov.

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce

Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ v obci Holčíkovce

Zámerom investora je celková výmena krovu a strešnej konštrukcie, ktorá sa nahradí novou strešnou krytinou, t. j. plechová krytina (s lakoplastovou úpravou), zateplenie sokla, fasády, strechy a podláh, výmena otvorových konštrukcií (okná a vonkajšie dvere), nové ústredné vykurovanie a rozvody vzduchotechniky, riešenie teplej pitnej vody pomocou ...

Poptávám provedení základů rodinného domu

Poptávám provedení základů rodinného domu

Poptávám založení částečně podsklepené stavby RD o zastavěné ploše cca 160 m2, eventuelně o provedení hrubé stavby v Praze - Zličíně dle schválené DPS. V případě zájmu mě neváhejte kontaktovat pro získání bližších info.

Poptávám kominické práce

Poptávám kominické práce

Poptávám kominictví okres Cheb - vymetení komínu + kontrola.

Poptáváme studnařské práce

Poptáváme studnařské práce

Poptávám studnařské práce. Máme zájem o vybudovaní studny v obci Hejtmánkovice u Broumova. Podklady - katastralní mapy mám k dispozici.

Spoločenské centrum obce Janov

Spoločenské centrum obce Janov

Predmetom zákazky je realizácia prístavby a nadstavby jestvujúceho objektu TJ pre šport a kultúru v obci Janov. Zákazka sa delí na dve časti. Prístavba a nadstavba 1. časť. Prístavba a nadstavba 2. časť. Prístavba a nadstavba 1. časť obsahuje SO 01 Spoločenské centrum Janov časť úpravy povrchov, zateplenie, ústredné kúrenie a stolárske ...

Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s.

Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s.

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací a souvisejících služeb a dodávek spočívajících v realizaci projektu Výstavba konsolidovaných laboratoří a Transfúzního oddělení v Oblastní nemocnici Trutnov a. s. Projekt bude rozdělen do tří níže uvedených etap: 1.ETAPA- Rekonstrukce pavilonu OLMI včetně provedení zateplení (oddělení ...

Poptávám revizi plynového kotle

Poptávám revizi plynového kotle

Hledám řemeslníka na revizi plynového kotle okolí Rakovníka,Nové Strašecí, Rynholec apod.Spěchá to.

Výměna osvětlení v HMMC Nošovice, hala lisovny a lakovny

Výměna osvětlení v HMMC Nošovice, hala lisovny a lakovny

Podání nabídek účastníků v rámci výběrového řízení na dodání VÝMĚNA OSVĚTLENÍ V HMMC NOŠOVICE, HALA LISOVNY (SO210) A LAKOVNY (SO300) pořizovaného v rámci OP PIK - programu Úspory energie.

Rekonštrukcia  verejného osvetlenia v obci Abrahám

Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Abrahám

Predmetom zákazky je realizácia stavby: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Abrahám s príslušenstvom definovaným vo výkaz výmer vrátane prevádzky a údržby sústavy verejného osvetlenia. Výsledkom bude skvalitnenie technickej infraštruktúry obce. Vzhľadom k nedostatočnému, technicky a morálne zastaranému stavu verejného osvetlenia budú v rámci ...

Snina – zateplenie strešného plášťa, inštalácia fotovoltaických panelov na SPŠ

Snina – zateplenie strešného plášťa, inštalácia fotovoltaických panelov na SPŠ

Predmetom obstarávania sú stavebné úpravy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. v znení zákona č. 300/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov s cieľom na dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby. Hlavným účelom riešenia projektu je zateplenie fasády, ...

(záznamy 151/175 z 18328)  strana 7 / 734