Makov - úprava toku Kysuca

Makov - úprava toku Kysuca

Predmetom stavby je realizácia protipovodňovej úpravy na toku Kysuca v rámci intravilánu obce Makov. Záujmový priestor je vymedzený tokom Kysuca v dĺžke cca 0,50 km. Navrhovaná úprava začína pod premostením na štátnej ceste II/487 (na sútoku s Holackým potokom) v rkm 56,315 a končí napojením na jestvujúci ľavostranný oporný múr v rkm 56,800. ...

Poptáváme realizaci betonového bazénu

Poptáváme realizaci betonového bazénu

Do stávajícího, zbytečně velkého, místa pro koupání chceme vestavět betonový bazén o rozměru cca 25x15m.

Střecha garáže, Německo

Střecha garáže, Německo

Prosím o nabídku: střešní plechy pro garážovou střechu, šikmou střechu, cca 80 m2, okapy 11m, lemování okraje 4x 3,65m, s veškerým příslušenstvím a střešními rýnami včetně kompletní montáže. S přátelským pozdravem Axel Becker D-09661 Striegistal

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe

Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe

Vypracování projektu Analýza oblastí s významným povodňovým rizikem v územní působnosti státního podniku Povodí Labe včetně návrhů možných protipovodňových opatření dle podrobné specifikace předmětu díla uvedené v příloze č. 1 až 5 Smlouvy o dílo (SOD) a níže uvedeného členění dílčích etap: Etapa A - Aktualizace a zpracování map povodňového ...

Obnova úpravny vody a rozvodu permeátu pro dialýzu včetně zajištění pozáručního servisu

Obnova úpravny vody a rozvodu permeátu pro dialýzu včetně zajištění pozáručního servisu

Jedná se o náhradu stávající reverzně osmotické stanice a stávajících rozvodů na hemodialyzačním středisku zadavatele, která musí být provedena s minimálním narušením stávajícího provozu.

Pravdepodobné environmentálne záťaže

Pravdepodobné environmentálne záťaže

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na podrobný geologický prieskum životného prostredia. Cieľom geologickej úlohy je zabezpečenie podrobného prieskumu pravdepodobných environmentálnych záťaží na vybraných 45 prioritných lokalitách, ktoré na základe predbežného hodnotenia rizika ...

Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže na lokalite KN Komárno

Odborný geologický dohľad pri sanácii environmentálnej záťaže na lokalite KN Komárno

Predmetom zákazky je vypracovanie projektu geologickej úlohy a realizácia geologickej úlohy zameranej na odborný geologický dohľad pri sanácii vybraných environmentálnych záťaží. Cieľom odborného geologického dohľadu (OGD) je kontrola vykonávania geologických prác na vybraných 5 lokalitách environmentálnych záťaží, na ktorých sa bude vykonávať ...

VN Starina – rekonštrukcia elektroinštalácie – výber zhotoviteľa

VN Starina – rekonštrukcia elektroinštalácie – výber zhotoviteľa

Komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie na stavebných objektoch SO 801 - SO 808 Vodnej nádrže Starina.

Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Rekonstrukce parkoviště a chodníkových ploch v ul. Moskevská v Mostě

Předmětem plnění je celková rekonstrukce veřejného prostranství před blokem 406 v Mostě. Projekt řeší rekonstrukci parkovacích stání o celkovém počtu parkovacích míst 89 (z toho 5 pro osoby ZTP) včetně jejich odvodnění, dále řeší rekonstrukci a rozšíření stávající komunikace včetně jejího odvodnění, rekonstrukci stávajících chodníkových ploch ...

Rekonštrukcia základnej školy - Pavilón A

Rekonštrukcia základnej školy - Pavilón A

Predmetom zákazky je rekonštrukcia základnej školy SO-01 Pavilón A, ktorý je jedným z 5 stavebných objektov, ktoré boli súčasťou projektu pre stavebné povolenie a realizáciu v roku 2004, ktoré boli postupne realizované, pokiaľ k vyučovaciemu procesu bol využívaný práve SO-01. Pavilón A v súčasnosti stavebne predstavuje dvojpodlažnú budovu s ...

I/43 Most přes rokli a potok v obci Černá Hora, ev.č. 43-020 b - odstranění havarijního stavu mostu

I/43 Most přes rokli a potok v obci Černá Hora, ev.č. 43-020 b - odstranění havarijního stavu mostu

Předmětem veřejné zakázky je demolice stávajícího mostu s ponecháním krajních opěr. Nová mostní konstrukce je navržena ve stejné poloze, jako konstrukce původní. Nový návrh respektuje původní půdorysnou polohu mostu, původní polohu všech mostních podpěr i původní niveletu silnice I/43. Nová spodní stavba je navržena z monolitického železobetonu, ...

Aquadrom Most – rekonstrukce podlah

Aquadrom Most – rekonstrukce podlah

Předmětem veřejné zakázky je oprava podlahové konstrukce vč. podkladních vrstev a izolace proti vodě v místnostech na úrovni 1. nadzemního podlaží objektu Aquadrom Most.

Poptáváme kompletní rekonstrukci chaty

Poptáváme kompletní rekonstrukci chaty

Poptávám kompletní rekonstrukci chaty v lokalitě Mirošovice u Říčan. Chata má zastavěnou plochu 47m2, voda je ze studny. Chata potřebuje rekonstrukci. Studna odčerpat a napojit do chaty. Je nutné vyřešit odpad - žumpa či septik. Info a foto na: https://drive.google.com/drive/folders/1EITG8dh_LnMPpLvdO-Rep6rOQkIQ0BP8?usp=sharing

Poptávám studnařské práce

Poptávám studnařské práce

Poptáváme čištění studní a napojení vody ze studny do chaty. Jedná se o lokalitu Mirošovice u Říčan. Děkujeme za nabídky. Vyroubal

Spevnené plochy Ulica M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkove

Spevnené plochy Ulica M. Rázusa - vybudovanie spevnenej plochy I. úsek pri bytovom dome na Urbánkove

Predmetom zákazky je realizácia spevnených plôch a miestnej obslužnej komunikácie. Súčasťou spevnených plôch je realizácia verejného osvetlenia, odvodnenie komunikácie dažďovou kanalizáciou, odlučovač ropných látok, ochrana existujúcich slaboprúdových rozvodov, sadové úpravy s výsadnou listnatých a ihličnatých stromov a kríkov.

Přístavba ZŠ, Okrouhlice

Přístavba ZŠ, Okrouhlice

Předmětem veřejné zakázky je třípodlažní přístavba školy jižním směrem ke stávající mateřské škole a jídelně na pozemcích 328/24, 328/14 k.ú. Okrouhlice. Parkovací stání osobních vozidel v počtu 29 včetně 2 ZTP a úpravu místní komunikace. Součástí přístavby školy jsou nové přípojky vody, elektroinstalace, plynu, splašková kanalizace do nové žumpy ...

Multifunkční centrum Dlouhá louka

Multifunkční centrum Dlouhá louka

Předmětem plnění veřejné zakázky je demolice původní Sportovní haly na Dlouhé louce v Českých Budějovicích včetně likvidace nebezpečného odpadu. Na původním místě provést výstavbu nového Multifunkčního centra.

Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania

Rekonštrukcia teplovodu, riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania

Predmetom zákazky sú stavebné práce pre: ČASŤ 1 Rekonštrukcia teplovodu riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania. Šaľa okruh kotolne Pazmáňa 24. ČASŤ 2 Rekonštrukcia teplovodu riešenie havarijného stavu a zvyšovanie efektívnosti vykurovania. Šaľa okruh kotolne Kukučínova 6. Rozsah zákazky je definovaný projektovou ...

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

SOŠ pre ŽSPI v Kremnici - zníženie energetickej náročnosti verejných budov

Členenie stavby na stavebné objekty SO - 01 Budova SOŠ - stavebná časť - statický posudok - kotolňa doplnenie tepelných čerpadiel + MaR - vyregulovanie vykurovacej sústavy - výmena svietidiel, svetelná elektroinštalácia - demontáž a montáž bleskozvodu - protipožiarne zabezpečenie stavby Podrobné riešenie je spracované v projektovej ...

ÚVN Praha, Pavilon CH2 – oprava ploché střechy II

ÚVN Praha, Pavilon CH2 – oprava ploché střechy II

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v zateplení a obnově hydroizolační funkce ploché střechy pavilonu CH2 mimo heliportu a příjmové místnosti Emergency Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha.

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy Beladice v spoločnosti HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.

Zníženie energetickej náročnosti výrobnej budovy Beladice v spoločnosti HYDRAFLEX SLOVAKIA, s.r.o.

Rekonštrukcia výrobnej haly v katastrálnom území Beladice v rozsahu zateplenie obvodového plášťa, výmena dverí za kvalitatívne lepšie, zateplenie strechy vrátane klampiarskych prvkov s nutnosťou demontáže stávajúceho bleskozvodu a opätovnej montáže, rekonštrukcia elektro rozvodov vrátane obmeny svietidiel, inštalácia teplovodného vykurovania ...

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične, zdravotechniky a inžinierských sietí ZŠ s MŠ

Rekonštrukcia sociálneho zariadenia telocvične, zdravotechniky a inžinierských sietí ZŠ s MŠ

Predmetom zákazky je kompletná rekonštrukcia sociálneho traktu telovýchovného pavilónu s chodbou, ktorá rieši: -zmenu dispozície a kompletnú rekonštrukciu dvoch umyvárok, -nové elektrické rozvody vrátane osvetlenia sociálneho traktu, -nové sanitárne zariadenia (WC, umývadlá, batérie umývadlové a sprchové, vrátane rozvodov studenej - teplej vody ...

Internal Inspections 2018-2022 / Vnitřní inspekce 2018-2022

Internal Inspections 2018-2022 / Vnitřní inspekce 2018-2022

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy se třemi dodavateli na 5 let (2018-2022) na provedení vnitřních inspekcí plynovodů DN150, DN300, DN500, DN700, DN800, DN1000, DN1200, DN1400, pomocí inteligentních ježků. Požadované služby - Caliper, Mapping, MFL, TFI. Tři dodavatelé služby, se kterými bude uzavřena rámcová smlouva, ...

Energetické služby a dodávky

Energetické služby a dodávky

Předmětem plnění této veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s právě třemi účastníky tohoto zadávacího řízení, kteří se po provedeném hodnocení umístí v pořadí na prvním až třetím místě. V době trvání rámcové dohody se předpokládá realizace až tří minitendrů, jejichž výsledkem bude uzavření realizačních smluv s vítězným účastníkem rámcové ...

Regenerace sídliště Fifejdy II - XIII. etapa

Regenerace sídliště Fifejdy II - XIII. etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části území sídliště Fifejdy II, které je vymezeno ulicemi Hornopolní, Lechowiczova a Gen. Janouška. Řešení zahrnuje statickou dopravu s cílem zkvalitnit stávající nevyhovující parkování v této lokalitě a v rámci daných možností navýšit počet parkovacích stání a optimalizovat pěší trasy. Projektová ...

(záznamy 151/175 z 18549)  strana 7 / 742