Doubravka, optimalizace koryta v intravilánu obce Úsov ř.km. 3,118 – 5,176

Doubravka, optimalizace koryta v intravilánu obce Úsov ř.km. 3,118 – 5,176

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby spočívající zejména ve vytvoření kynety, která zaručí optimalizaci toku. Dále bude v rámci stavby nahrazen stávající poškozený spádový stupeň balvanitým skluzem. Předmět zakázky je rozčleněn z fakturačních důvodů (dle charakteru prací) na dvě části: - Opravu „Doubravka, optimalizace koryta v ...

Sítiny - ČOV a kanalizace, Rájov - ČOV a kanalizace

Sítiny - ČOV a kanalizace, Rájov - ČOV a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace v místních částech Sítiny a Rájov. V každé části je navržena čistírna odpadních vod pro 100 EO a gravitační kanalizace včetně veřejných částí domovních přípojek. Součástí předmětu plnění je i zkušební provoz obou čistíren odpadních vod.

Poptávám opravu a úpravu rybníku

Poptávám opravu a úpravu rybníku

V letošním roce plánuji opravu a úpravu rybníku o rozloze 1ha nedaleko Jičína. Jedná se o tyto úpravy: Úprava vtoku do rybníka – oprava jízku na obtokové strouze a osazení vtokové roury požerákem s česlem kvůli regulaci přítoku vody do rybníka. Oprava výtokové části pod hrází a její úprava na odlovní jímku. A zejména provedení průrazu hráze v ...

Kanalizace a ČOV Onomyšl; Vodovod - napojení obce Onomyšl vč. m. č. Křečovice, Miletín, Rozkoš

Kanalizace a ČOV Onomyšl; Vodovod - napojení obce Onomyšl vč. m. č. Křečovice, Miletín, Rozkoš

Odkanalizování místních částí Křečovice, Rozkoš a Miletín obce Onomyšl splaškovou tlakovou kanalizací, zaústěnou do stávající ČOV obce Onomyšl, která bude intenzifikována a dále výstavba vodovodu v Onomyšli vč. m. č. Rozkoš, Miletín a Křečovice, napojeného na SV Kutná Hora z obce Solopysky pomocí automatické tlakové stanice.

Protipovodňové úpravy v obci Banské

Protipovodňové úpravy v obci Banské

Predmetom zákazky je realizácia protipovodňových opatrení v obci Banské. Bližšia špecifikácia rozsahu stavebných prác je definovaná projektovou dokumentáciou a výkazom výmer.

Tehov – odkanalizování a čištění vod

Tehov – odkanalizování a čištění vod

Předmětem stavebních prací je výstavba kanalizace obce Tehov a ČOV včetně doprovodných objektů.

Hážovický potok, oprava toku

Hážovický potok, oprava toku

Stavební práce spočívají zejména v opravě stávajících příčných staveb v korytě Hážovického potoka, břehových opevnění a opěrných zdí.

Stavební úpravy vybraných kobek na pražských nábřežích

Stavební úpravy vybraných kobek na pražských nábřežích

Předmětem jednotlivých částí veřejné zakázky jsou stavební úpravy spočívající v provedení interiérové vestavby a změně využití prostorů (kobek) v nábřežní zdi v Praze. Využití se převážně mění na veřejné toalety nebo zázemí provozů. Projekt řeší vestavbu do stávajících prostor nábřežních kobek a jejich dílčí rekonstrukci odehrávající se převážně ...

Rokytka, ř. km 7,100 – 8,625, Lukov u Moravských Budějovic, Moravské Budějovice, oprava koryta

Rokytka, ř. km 7,100 – 8,625, Lukov u Moravských Budějovic, Moravské Budějovice, oprava koryta

Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Rokytka, ř. km 7,100 – 8,625, Lukov u Moravských Budějovic, Moravské Budějovice, oprava koryta“, spočívající zejména v odstranění překážek v korytě toku, nánosu, břehového porostu a dále oprava koryta spočívající v opevnění ...

Chvalkovický potok, Uhřice, km 1,000 – 1,600 – úprava koryta

Chvalkovický potok, Uhřice, km 1,000 – 1,600 – úprava koryta

Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v úpravě stávajícího toku, tj. stabilizaci dna a břehů.

Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 1. etapa

Projekt protipovodňovej ochrany v oblasti Levočských vrchov – 1. etapa

Predmetom zákazky je výstavba suchých poldrov: (1) polder č. 17 tok Šípková, (2) polder č. 19 tok Poľný potok, (3) polder č. 20 Lomnická rieka, (4) polder č. 21 Lomnická rieka, (5) polder č. 22 Lomnická rieka, (6) polder č. 23 Lomnická rieka, (7) polder č. 24 Kolačkovský potok, (8) polder č. 25 Šípková, (9) polder č. 29 Vyšný Toráč, (10) polder č. ...

Ivanovický p., ř. km 7,075 - 7,951, Tuřany, Holásky, oprava koryta

Ivanovický p., ř. km 7,075 - 7,951, Tuřany, Holásky, oprava koryta

Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Ivanovický p., ř. km 7,075 - 7,951, Tuřany, Holásky, oprava koryta“, spočívající zejména v provedení opravy stávajícího opevnění koryta toku (oprava břehového a dnového opevnění, obnova příčných kamenných prahů z lomového ...

Dyje 2020/Thaya 2020 Dyje, napojení odstavených ramen D9 a D8 a napojení ramene D18

Dyje 2020/Thaya 2020 Dyje, napojení odstavených ramen D9 a D8 a napojení ramene D18

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby „DYJE 2020/THAYA 2020 Dyje, napojení odstavených ramen D9 a D8 a napojení ramene D18“, spočívající zejména v napojení odstavených ramen řeky Dyje.

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami

Banská Bystrica, ochrana intravilánu pred povodňami

Stavba rieši úpravu brehov, ochranných hrádzí, nábrežných protipovodňových múrov, mobilné hradenie a spôsob vypúšťania vnútorných vôd počas prechodu návrhovej povodne v koryte Hrona a jeho doterajšieho inundačného územia cez intravilán mesta Banská Bystrica. Jediné územie inundácie v intraviláne mesta je ľavý breh Hrona a to: Medzi ulicou 9.Mája, ...

Oprava Hanušovského a Medzianského potoka

Oprava Hanušovského a Medzianského potoka

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na oprave upravenej časti Hanušovského a Medzianskeho potoka v intraviláne mesta Hanušovce nad Topľou. Po realizácii prác bude mesto ochránené pred vplyvom veľkých vôd ,čo prispeje k bezpečnosti jeho obyvateľov. Budúcu prevádzku diela bude zabezpečovať SVP š.p. OZ Košice Stavba je členená na ...

Zabezpečenie odvedenia zrážkových vôd

Zabezpečenie odvedenia zrážkových vôd

Predmetom je zníženie povodňového ohrozenia a povodňového rizika v Rimavskej Sobote prostredníctvom vybudovania jazierka z dôvodu, že dažďová voda z obytnej zóny nemôže byť odvedená priamo do recipientu (rieka Rimava) z dôvodu veľkého množstva prestupov cez pravostrannú hrádzu vodného toku. Napojenie na existujúcu retečnú nádrž nie je možné z ...

Stružná, ČOV - intenzifikace

Stružná, ČOV - intenzifikace

Strojní část řeší technologické vystrojení nových objektů a převystrojení stávajících objektů za účelem navýšení celkové kapacity. Rozsah navrhované intenzifikace spočívá ve vybudování nové vstupní ČS a převystojením stávající nádrže a k doplnění radiální dosazovací nádrže a nového zařízení chemického hospodářství.

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Předmětem plnění veřejné zakázky bude zpracování detailní Studie proveditelnosti (Feasibility Study, dále také „FS“) přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren (dále také „PVE“) v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů s dílčím členěním pro jednotlivé lokality určené k posouzení záměru výstavby, ...

Lomnička – vodovod a kanalizace

Lomnička – vodovod a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodovodního řadu v délce cca 3,7 km a 51 ks vodovodních přípojek. A dále výstavba nové kanalizace v délce cca 3,8 km, která bude napojena na kanalizační systém města Plesná,včetně napojení 50 ks kanalizačních přípojek

Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí

Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí

Účelom predmetnej stavby je protipovodňová ochrana ulice Dr. Špirku v meste Spišské Podhradie spevnením brehov a zvýšením prietokovej kapacity priečneho profilu Margecianky. Jedná sa o úpravu vodného toku rkm 5,000 5,435 po obidvoch stranách toku Margecianka.

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Rokytky z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Botiče z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace a nové ČOV v obci Hřivice, která je navržena na 700 EO a výstavba kanalizace v místní části Touchovice, která bude napojena na novou ČOV. Celková délka kanalizace je 7,5 km, z toho je 4,1 km gravitační kanalizace, 1,8 km výtlaku a 1,6 km kanalizačních přípojek.

Krupina - protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Kltipoch

Krupina - protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Kltipoch

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa protipovodňnových opatrení a úpravy potoka. Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty: SO - 01 Suchý polder Protipovodňové opatrenia na ochranu územia pred veľkými vodami spočívajúce vo výstavbe suchého poldra nad intravilánom obce s cieľom minimalizovať, resp. celkom zabrániť povodňovým ...

Přepracování ČOV1 na čerpací stanici, Bohdaneč

Přepracování ČOV1 na čerpací stanici, Bohdaneč

Předmětem veřejné zakázky je přepracování prostoru původní čistírny odpadních vod na čerpací stanici za účelem přečerpávání splaškových odpadních vod do stávající obecní kanalizace a dále jejich odvedení na obecní ČOV.

(záznamy 1/25 z 2332)  strana 1 / 94