Kanalizace Jivina

Kanalizace Jivina

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce – odkanalizování obce Jivina novou splaškovou kanalizací zakončenou novou mechanicko-biologickou čistírnou odpadních vod. Nakládání s dešťovými vodami není dotčeno a bude řešeno současným způsobem - stávající dešťovou kanalizací. Recipientem ČOV je bezejmenný vodní tok ve správě Lesů ČR (IDVT ...

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice

Výstavba kanalizace a ČOV v obci Určice

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby kanalizace a ČOV v obci Určice. V obci bude vybudován oddílný systém kanalizace. Dešťové vody budou odváděny stávající dešťovou kanalizací, likvidace splaškových vod bude řešena novou splaškovou kanalizací ukončenou na nové ČOV umístěné na východním konci obce, za rybníkem. Vyčištěné odpadní vody z ...

Oprava MVN Běsno a Kryry

Oprava MVN Běsno a Kryry

Předmětem veřejné zakázky – část MVN BĚSNO – OPRAVA NÁDRŽE je oprava nerybochovné malé vodní nádrže nacházející se v intravilánu obce Běsno (p.č. 71, k.ú. Běsno; odtok z nádrže se nachází na p.č. 1215/1, k.ú. Běsno). Součástí prací bude oprava opěrné kamenné zdi nádrže, která je podemletá, nestabilní a okolo přítoku a odtoku jsou značné ...

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska

Odstranění manganu z vodovodní sítě Turnovska

Předmětem veřejné zakázky je výstavba přivaděče pitné vody a rozvodné sítě včetně souvisejících objektů za účelem zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství do velké části skupinového vodovodu Turnovska sloužícího veřejné potřebě.

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice II

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice II

Cílem zakázky je vybudování plně funkční provozuschopné gravitační splaškové kanalizace včetně odboček k jednotlivým nemovitostem, vybudování plně funkční centrální čistírny odpadních vod a napojení splaškové kanalizace na tuto čistírnu, vybudování plně funkčního a provozuschopného vodovodu pro rozvod pitné vody včetně odboček k jednotlivým ...

Protipovodňová hráz - Stará Hlína

Protipovodňová hráz - Stará Hlína

Předmětem veřejné zakázky je realizace části společných zařízení po dokončených pozemkových úpravách – Protipovodňová hráz Stará Hlína, na tento projekt bylo vydáno stavební povolení Odborem životního prostředí, Městského úřadu Třeboň – číslo jednací METR 6098/2017 KnRe. V rámci stavby budou realizována zařízení kontrolního měření (betonové ...

Zpracování projektové dokumentace - DUR na ÚČOV - rekonstrukce staré vodní linky

Zpracování projektové dokumentace - DUR na ÚČOV - rekonstrukce staré vodní linky

Předmětem zakázky je vypracování projektové dokumentace na akci „ÚČOV – rekonstrukce staré vodní linky“, č. akce 12G6500, pro vydání rozhodnutí o umístění stavby včetně inženýrské činnosti a získání pravomocného rozhodnutí o umístění stavby.

Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí

Kanalizace a ČOV Počenice – Tetětice - centrální sběrač a podchycení výustí

Předmětem veřejné zakázky je vybudování kanalizačního sběrače, čistírny odpadních vod a čerpací jímky v Počenicích - Tetěticích. Projektová dokumentace řeší kanalizaci jednotnou, přípojku vody, přípojku nn, zpevněnou komunikaci a vlastní ČOV v Počenicích. Účelem je svedení zejména odpadních vod splaškových na centrální ČOV, kde dojde k jejich ...

Projektovo-technická činnosť vo výstavbe

Projektovo-technická činnosť vo výstavbe

Riešené protipovodňové opatrenia predstavujú výstavbu prietočných poldrov umiestnených na jednotlivých vodných tokoch. Z technického hľadiska sú rozčlenené na 6 stavebných objektov: SO1 polder č. 1 na Ruskinovskom potoku; SO2 polder č. 2 na bezmennom prítoku Ruskinovského potoka; SO3 polder č. 3 naOstrom potoku; SO4 polder č. 4 na Ľubickom potoku; ...

DVT Kastelský rybník - zvýšení bezpečnosti vodního díla při převádění povodně

DVT Kastelský rybník - zvýšení bezpečnosti vodního díla při převádění povodně

Zhotovení stavby – zatěsnění hráze tryskovou injektáží v celé její délce 255 metrů, kompletní rekonstrukce bezpečnostního přelivu (betonové těleso přelivu v délce 29,7 m včetně česlí výšky 0,45 m, levobřežní opěrná zeď včetně základu dl. 35,0 m, pravobřežní opěrná zeď včetně základu dl. 50,5 m, vývar z kamenné dlažby, kamenná dlažba v celé ploše ...

VN Drahany, oprava stavební části včetně odtěžení nánosů

VN Drahany, oprava stavební části včetně odtěžení nánosů

Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „VN Drahany, oprava stavební části včetně odtěžení nánosů“, spočívající zejména v provedení opravy funkčních objektů a odtěžení sedimentu ze zdrže vodní nádrže Drahany. Navrženými opatřeními dojde k obnově retenční a akumulační ...

VN Osnice - odbahnění nádrže

VN Osnice - odbahnění nádrže

Stavba je členěna na 4 stavební objekty: SO 01 – odbahnění: Odbahnění nádrže suchou cestou a úprava tvaru dna rybníka. Odtěžený sediment bude odvezen na zemědělské pozemky. Objem sedimentu určeného k těžbě je předpokládán na 19 899 m3. SO 02 – kácení dřevin: Vykácení náletových dřevin, křovin na vzdušním svahu a levém zavázání tělesa hráze. SO ...

Rámcová dohoda na provádění stavebních prací, odborné údržby stabilního protipovodňového opaření

Rámcová dohoda na provádění stavebních prací, odborné údržby stabilního protipovodňového opaření

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem (účastníkem) na provádění stavebních prací, odborné údržby a oprav stabilního protipovodňového opatření na ochranu hl. m. Prahy, tzn. opravy na vodních dílech II. až IV. kategorie dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ...

Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd

Revitalizácia vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom revitalizácie vodnej plochy na zadržanie dažďových vôd v zmysle súťažných podkladov.

VD Jirkov - rekonstrukce spodních výpustí

VD Jirkov - rekonstrukce spodních výpustí

Zakázka je rozdělena do dvou stavebních celků: 1) Rekonstrukce spodních výpustí - výměna provozních regulačních uzávěrů a repase provozních návodních uzávěrů. Rekonstrukce zahrnuje i nutné stavební práce při změně profilu odpadního potrubí od regulačního uzávěru uvnitř objektu strojovny. Dále je součástí prací úprava potrubí od čerpání průsaků v ...

Oprava MVN Běsno a Kryry

Oprava MVN Běsno a Kryry

Předmětem veřejné zakázky – část MVN BĚSNO – OPRAVA NÁDRŽE je oprava nerybochovné malé vodní nádrže nacházející se v intravilánu obce Běsno (p.č. 71, k.ú. Běsno; odtok z nádrže se nachází na p.č. 1215/1, k.ú. Běsno). Součástí prací bude oprava opěrné kamenné zdi nádrže, která je podemletá, nestabilní a okolo přítoku a odtoku jsou značné kaverny. ...

Kratonohy kanalizace a čistírna odpadních vod

Kratonohy kanalizace a čistírna odpadních vod

Předmětem je provedení stavebních prací spočívajících ve zhotovení stavby Kratonohy kanalizace a čistírna odpadních vod dle projektové dokumentace P-AQUA s.r.o. Technicke? podmi?nky na pr?edme?t ver?ejne? zaka?zky jsou uvedeny v ra?mci obchodni?ch podmi?nek a projektove? dokumentace. S ohledem na zdroj financova?ni? ver?ejne? zaka?zky musi? by?t ...

Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření

Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření

Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR), stavební povolení (DSP) a pro podání žádosti o dotaci z Operačního programu Životního prostředí (OPŽP) pro akci „Morava, km 230,728 - 231,934 - přírodě blízká protipovodňová opatření na pravém břehu a napojení levobřežního ramene“, včetně souvisejících ...

02.105 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – ČR, OHO

02.105 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území – ČR, OHO

Předmětem stavby je rekonstrukce stávající ochranné protipovodňové hráze na českém území v délce 587 m. Na polském území na ní navazuje stávající ochranná hráz, která bude rekonstruována v obdobných návrhových parametrech v délce cca 2,83 km, a která není předmětem této VZ. Účelem ochranných hrází na LB řeky Opavy je protipovodňová ochrana ...

Úpravna vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody

Úpravna vody Nudvojovice – řešení povodňových opatření, odstranění zdravotních rizik z pitné vody

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce úpravny vody Nudvojovice a s tím související stavební i technologická rekonstrukce na podzemních vrtech surové vody v prameništi Nudvojovice. Veřejná zakázka je realizována za účelem zajištění protipovodňové ochrany vrtů, zajištění spolehlivého upravování surové vody na vodu pitnou odpovídající ...

Prušánka, Dolní Bojanovice - úprava koryta

Prušánka, Dolní Bojanovice - úprava koryta

Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Prušánka, Dolní Bojanovice – úprava koryta“. Stavební práce spočívají zejména v úpravě koryta toku do lichoběžníkového tvaru, opevnění koryta geobuňkami, dlažbou a rovnaninou z lomového kamene, dále pak kácení náletových ...

Řečický p., ř.km 2,660-3,070, Řečice, oprava zdí

Řečický p., ř.km 2,660-3,070, Řečice, oprava zdí

Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby. Stavební práce spočívají zejména v pročištění a odstranění nánosů z koryta Řečického potoka, opravy vývaru pod stupněm v ř. km 2,660 a dále pak opravu břehového opevnění toku v ř. km 2,660-3,070.

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část III – stabilizační opatření přístaviště

Jezero Most – oddychová pobřežní zóna – Část III – stabilizační opatření přístaviště

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Provedení stabilizačních opatření stávajícího přístaviště při východních svazích jezera Most“, zpracované v květnu 2016 společností MV projekt spol. s r.o., která je přílohou č. 3 této ZD. Předmětem plnění je realizace provedení stabilizačních opatření ...

Dobšický p., ř. km 3,330 - 3,630, Suchohrdly u Znojma, oprava koryta

Dobšický p., ř. km 3,330 - 3,630, Suchohrdly u Znojma, oprava koryta

Předmětem veřejné zakázky se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména v pročištění koryta a dále v opravě stávajících břehových opěrných zdí, kamenného opevnění a sanaci nátrží.

Březník – kanalizace a ČOV

Březník – kanalizace a ČOV

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Březník – kanalizace a ČOV“, spočívající ve výstavbě splaškové kanalizace, na kterou budou napojeni všichni obyvatelé obce Březník a výstavba ČOV o kapacitě 740 EO. Jedná se tedy o výstavbu kanalizace k odvádění splaškových vod z nemovitostí a výstavbu nové ČOV. Podkladem pro vypracování nabídky je ...

(záznamy 1/25 z 2291)  strana 1 / 92