Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle

Kanalizace a ČOV Kamenná, Rohle

Předmětem veřejné zakázky je novostavba splaškové kanalizace, včetně jednotlivých veřejných částí přípojek. Novostavba je navržena za účelem odkanalizování obcí Kamenná a Rohle. Nové budovaná splašková kanalizace bude zakončena na navrhovaném objektu mechanicko-biologické ČOV v obci Rohle. Kapacita ČOV je navržena pro 1070 EO.

Znětínecký p., ř. km 0,000 – 0,472, Radostín nad Oslavou, odstranění nánosů, oprava opevnění

Znětínecký p., ř. km 0,000 – 0,472, Radostín nad Oslavou, odstranění nánosů, oprava opevnění

Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Znětínecký p., ř. km 0,000 – 0,472, Radostín nad Oslavou, odstranění nánosů, oprava opevnění“, spočívající zejména v provedení opravy opevnění koryta toku (oprava dnového a břehového opevnění), oprava opěrné zdi a zprůchodnění ...

Oprava hrází rybníků Hraničky, Mlýnský a Kolowratův

Oprava hrází rybníků Hraničky, Mlýnský a Kolowratův

Oprava hrází rybníků, poškozených činností bobra evropského.

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV – nové vyhlášení

Město Strmilov – Rozšíření kanalizace a novostavba ČOV – nové vyhlášení

Předmětem veřejné zakázky je výstavba kanalizace a čistírny odpadních vod ve městě Strmilov včetně souvisejících prací.

ČOV Slavkov u Brna - mechanické předčištění a ČS

ČOV Slavkov u Brna - mechanické předčištění a ČS

Předmětem zakázky je částečná rekonstrukce stávající čistírny odpadních vod (dále jen ČOV) Slavkov u Brna. V rámci rekonstrukce bude provedena výstavba dvou nových stavebních objektů, umístěných na stávající volné ploše uvnitř areálu ČOV, montáž nového TLG-zařízení pro systém mechanického předčištění a přeložky a úpravy části podzemních sítí v ...

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice

Výstavba vodovodu, kanalizace a ČOV – Pocinovice

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou především stavební práce - výstavba gravitační splaškové kanalizace v obci Pocinovice včetně výstavby čistírny odpadních vod (ČOV) a výstavba vodovodu v obci Pocinovice včetně výstavby vodojemu. Zakázka je vymezena rozsahem a členěním podle Dokumentace pro provádění stavby (vydané v dubnu 2015 společností ...

Křivoklát - vodovod a kanalizace

Křivoklát - vodovod a kanalizace

Předmětem zakázky je výstavba vodovodního a kanalizačního potrubí. Z důvodu konfigurace terénu je navržena tlaková kanalizace s připojením na ČOV.

Přírodní koupací biotop Otaslavice

Přírodní koupací biotop Otaslavice

Předmětem veřejné zakázky je areál veřejného přírodní koupaliště, který bude sloužit pro rekreační účely. Přírodní koupací biotop včetně biologické části a technologie Koupací biotop je vytvořen jako objekt fyzicky oddělující vodu od podloží. V závislosti na požadované hloubce a poloze je pak provedeno odpovídající stavební řešení. Vnitřní, ...

Kanalizace a ČOV Kokory – nové vyhlášení

Kanalizace a ČOV Kokory – nové vyhlášení

Předmětem zakázky je výstavba kanalizace a ČOV v obci Kokory, jejímž účelem je odvádění a čištění splaškových odpadních vod z území obce Kokory, k.ú. Kokory, oddílnou kanalizací ukončenou ČOV pro 1580 EO. Na projektované splaškové kanalizaci v obci budou umístěny 3 čerpací stanice. V objektu ČOV bude vstupní čerpací stanice (ČS).

Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

Vodovod, splašková kanalizace a ČOV Jezdovice

výstavba kanalizačních stok a čistírny odpadních vod, výstavba rozvodných vodovodních řadů v intravilánu obce Jezdovice a zásobovacího řadu, výstavba odbočení vodovodních přípojek

Kolešovice, Heřmanov a Zderaz - Vodovod

Kolešovice, Heřmanov a Zderaz - Vodovod

Předmětem veřejné zakázky je výstavba vodovodu v obci Kolešovice a její přidružené části Zderaz a Heřmanov. Účelem stavby je zajistit výrobu a dodávky kvalitní pitné vody.

Zákolanský potok, ř. km 26,217 – 26,584, úprava koryta

Zákolanský potok, ř. km 26,217 – 26,584, úprava koryta

Jedná se o kompletní rekonstrukci opevnění koryta toku Zákolanského potoka v ř.km 26,217 – 26,58, spočívající zejména ve zkapacitnění koryta a realizaci opevnění (kamenná rovnanina, kamenné zdivo do betonu, kamenná schodiště).

VN Bartošovice I - odtěžení sedimentů, stavba č. 3251

VN Bartošovice I - odtěžení sedimentů, stavba č. 3251

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rozsahu podle projektové dokumentace pro provádění stavby „VN Bartošovice I – odtěžení sedimentů“. Jedná se o odtěžení sedimentů z nádrže v objemu cca 16 000 m3. Na konci vzdutí prostoru stálého nadržení bude vytvořena mělká litorální zóna s neprůtočnými tůněmi a ostrůvky. Převádění vody ...

Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově, ul. Palackého, I. etapa

Rekonstrukce Boberského potoka ve Cvikově, ul. Palackého, I. etapa

Rekonstrukce předmětného úseku Boberského potoka spočívá v odstranění stávajících zdí, na jejichž místě budou realizovány zdi nové s betonovým jádrem a žulovým obkladem. Výška rekonstruovaných zdí se pohybuje v rozmezí 1,45 – 2,35 m. Součástí stavby je realizace 5 ks žulových prahů spolu s čedičovým záhozem v úseku před a za každým prahem. V ...

Třebelovický p., ř.km 2,2-3,4, Třebelovice, oprava koryta

Třebelovický p., ř.km 2,2-3,4, Třebelovice, oprava koryta

Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby. Stavební práce spočívají zejména v opravě (doplnění) opevnění, přespárování vypadaných spár, opravě krycích parapetů, odtěžení sedimentů, opravě horního stupně a výměnu železobetonové konstrukce v celé délce zaklenutí koryta ...

VD Fojtka, zřízení nouzového přelivu

VD Fojtka, zřízení nouzového přelivu

Rekonstrukce vodního díla Fojtka tak, aby dílo umožnilo bezpečné převedení extrémní povodně PV1000 přes korunu hráze. V rámci rekonstrukce budou provedeny nezbytné stavební úpravy objektů na koruně hráze (izolace, odvodnění, kamenné prvky, objekty manipulačních zařízení - věží, domků) a úpravy směřující ke stabilizaci podhrází a k zajištění ...

Trňák, Lubná km 4,400 - 5,730 a Šelešovice - soutok s Kotojedkou  -  oprava opevnění

Trňák, Lubná km 4,400 - 5,730 a Šelešovice - soutok s Kotojedkou - oprava opevnění

Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Trňák, Lubná km 4,400 - 5,730 a Šelešovice - soutok s Kotojedkou - oprava opevnění a odstranění nánosů“, spočívající zejména v odstranění nánosů a opravě opevnění.

Prušánka, Prušánky- oprava toku, II.etapa

Prušánka, Prušánky- oprava toku, II.etapa

Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby „Prušánka, Prušánky- oprava toku, II.etapa“, spočívající zejména v odtěžením nánosů na původní projektovanou niveletu, odstranění náletových křovin a stromů z koryta toku a realizaci opevnění břehů z lomového kamene.

Rekonstrukce části kanalizace Jitka – Otín

Rekonstrukce části kanalizace Jitka – Otín

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce části jednotné kanalizační sítě o celkové délce 214, 3 m v místní části Otín u Jindřichova Hradce v lokalitě Jitka.

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ľubica

Rekonštrukcia miestnych komunikácií v obci Ľubica

Jedná sa o uskutočnenie stavebných prác na stavbe v rozsahu projektovej dokumentácie, ktorú vypracoval DISTA PROJEKT, Šrobárova 2682/50, 058 01 Poprad; projektant Ing. Janka Dunajská a jedná sa o tieto stavebné objekty: SO 01 Miestna komunikácia ul. Jarná, časti: 01.1 Komunikácia, 01.2 Chodníky SO 02 Miestna komunikácia ul. Športová, časti: 02.1 ...

Rekonstrukce nádrže Butoves

Rekonstrukce nádrže Butoves

Rekonstrukce nádrže bude provedena potažením povrchu nádrže hydroizolační svařitelnou PVC fólií min. tloušťky 1,5 mm.

Oprava a odbahnění rybníka v Herlifech

Oprava a odbahnění rybníka v Herlifech

Předmětem je oprava stávajícího nerybochovného rybníka za účelem posílení retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jeho technického stavu. Projektová dokumentace řeší odbahnění nádrže, čímž dojde ke zvýšení akumulační schopnosti nádrže (zvýšení zásob užitkové vody pro obec). Dále dojde k výstavbě nového sdruženého objektu ...

Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV

Veľké Raškovce, Oborín – kanalizácia a ČOV

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok, ktorými sa zabezpečí zhotovenie diela v katastri obci Oborín v rozsahu: - SO 10 Kanalizačná sieť Oborín - SO 39 Odbočenie pre kanalizačné prípojky v Oboríne. Podrobne uvedené v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby a výkazu výmer (zadanie), ktoré tvoria ...

Intenzifikace úpravny vody Herlíkovice

Intenzifikace úpravny vody Herlíkovice

Předmětem veřejné zakázky je intenzifikace úpravny vod. Jedná se o stavební úpravy stávající budovy a vybudování nové akumulační nádrže, nádrže prací vody, propojovacích rozvodů. U stávajícího vodojemu vybudování nové provzdušňovací věže. Podrobný popis stavby je uveden v průvodní a technické zprávě, které tvoří přílohu kvalifikační dokumentace.

Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja v km 5,600 - 11,000; stavebné práce

Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja v km 5,600 - 11,000; stavebné práce

Predmetom verejného obstarávania je uskutočnenie stavebnych prác na stavbe Protipovodňová podzemná tesniaca stena ĽSOH Malého Dunaja vkm 5,600 11,000. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je obsiahnutá v súťažnych podkladoch.

(záznamy 1/25 z 2266)  strana 1 / 91