Stružná, ČOV - intenzifikace

Stružná, ČOV - intenzifikace

Strojní část řeší technologické vystrojení nových objektů a převystrojení stávajících objektů za účelem navýšení celkové kapacity. Rozsah navrhované intenzifikace spočívá ve vybudování nové vstupní ČS a převystojením stávající nádrže a k doplnění radiální dosazovací nádrže a nového zařízení chemického hospodářství.

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Studie proveditelnosti přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren

Předmětem plnění veřejné zakázky bude zpracování detailní Studie proveditelnosti (Feasibility Study, dále také „FS“) přípravy a realizace výstavby Přečerpávacích vodních elektráren (dále také „PVE“) v lokalitách současných a bývalých povrchových hnědouhelných lomů s dílčím členěním pro jednotlivé lokality určené k posouzení záměru výstavby, ...

Lomnička – vodovod a kanalizace

Lomnička – vodovod a kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nového vodovodního řadu v délce cca 3,7 km a 51 ks vodovodních přípojek. A dále výstavba nové kanalizace v délce cca 3,8 km, která bude napojena na kanalizační systém města Plesná,včetně napojení 50 ks kanalizačních přípojek

Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí

Protipovodňová ochrana na ulici Dr. Špirku v Spišskom Podhradí

Účelom predmetnej stavby je protipovodňová ochrana ulice Dr. Špirku v meste Spišské Podhradie spevnením brehov a zvýšením prietokovej kapacity priečneho profilu Margecianky. Jedná sa o úpravu vodného toku rkm 5,000 5,435 po obidvoch stranách toku Margecianka.

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Rokytky

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Rokytky z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření v povodí Botiče

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení studie v rozsahu dle zpracovaného projektového záměru. Předmětem plnění studie je analyzovat celé povodí Botiče z hlediska hydrologického, způsobu současného a budoucího využití území, posoudit splaveninový režim, provést geodetické zaměření koryt vodních toků a na základě analýz a terénního průzkumu ...

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Hřivice - kanalizace a ČOV, Touchovice – splašková kanalizace

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové kanalizace a nové ČOV v obci Hřivice, která je navržena na 700 EO a výstavba kanalizace v místní části Touchovice, která bude napojena na novou ČOV. Celková délka kanalizace je 7,5 km, z toho je 4,1 km gravitační kanalizace, 1,8 km výtlaku a 1,6 km kanalizačních přípojek.

Krupina - protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Kltipoch

Krupina - protipovodňové preventívne opatrenia na potoku Kltipoch

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa protipovodňnových opatrení a úpravy potoka. Stavba sa člení na nasledovné stavebné objekty: SO - 01 Suchý polder Protipovodňové opatrenia na ochranu územia pred veľkými vodami spočívajúce vo výstavbe suchého poldra nad intravilánom obce s cieľom minimalizovať, resp. celkom zabrániť povodňovým ...

Přepracování ČOV1 na čerpací stanici, Bohdaneč

Přepracování ČOV1 na čerpací stanici, Bohdaneč

Předmětem veřejné zakázky je přepracování prostoru původní čistírny odpadních vod na čerpací stanici za účelem přečerpávání splaškových odpadních vod do stávající obecní kanalizace a dále jejich odvedení na obecní ČOV.

Radějovka v km 12,302-13,000; SO 01

Radějovka v km 12,302-13,000; SO 01

Jedná se o stavební úpravy stávajících podélných a příčných objektů hrazení bystřin. Stavebním pozemkem je pozemek vodního toku v majetku investora a okolní pozemky většinou v majetku Obce Radějov. Stavbu tvoří jeden stavební objekt SO 01 HB Radějovka, km 12,388 – 13,000 Celková délka úpravy řešeného úseku koryta toku je 612 m. Blíže uvedeno v ...

Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování

Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování

Předmětem této veřejné zakázky je provedení činností dle projektové dokumentace s názvem „Komplexní řešení zabezpečení areálu Koblov pitnou vodou a jeho odkanalizování“, zpracované v 03/2016 společností G-Consult. Předmětem plnění je vybudování vodovodního řádu včetně přípojek, vybudování nové splaškové kanalizace s čistírnou odpadních vod a ...

Splašková kanalizace a ČOV, Zhoř

Splašková kanalizace a ČOV, Zhoř

Předmětem veřejné zakázky je stavba splaškové kanalizace a čistírna odpadních vod v obci Zhoř u Jihlavy. Navrhovaná stavba se nachází v zastavěné části obce. Nová splašková kanalizace bude odvádět splaškové vody ze všech stávajících nemovitostí produkujících splaškové vody do navrhované čistírny odpadních vod. V rámci stavby ČOV bude vybudována ...

Rozšírenie vodovodu Ceroviny v obci Nové Sady

Rozšírenie vodovodu Ceroviny v obci Nové Sady

Predmetom zákazky je rozšírenie vodovodu Ceroviny v obci Nové Sady.

Vybudování vodovodu, Hrbov

Vybudování vodovodu, Hrbov

Stavba vodovodního přivaděče Polná – Hrbov (dl. cca 2 031,1 m) včetně ATS s vystrojením a vodovodních řadů (dl. cca 3 674,2 m) a přípojek (80 ks) v obci Hrbov.

Obnova ekosystému odstavených ramen řeky Moravy - k.ú. Staré Město

Obnova ekosystému odstavených ramen řeky Moravy - k.ú. Staré Město

Předmětem veřejné zakázky obnova ekosystému odstavených ramen řeky Moravy – revitalizace toku. Jedná se o obnovu ekosystémů odstavených ramen řeky, která spočívá především v těchto pracích: - Odtěžení nánosů - Terénní úpravy a zprůtočnění ekosystému - Oprava břehů, založení mokřadů a tůní - Výstavba manipulačních objektů v hrázi řeky Moravy

Modernizace úpravny vody Švařec

Modernizace úpravny vody Švařec

Předmětem soutěžního návrhu je zpracování návrhu celkové Modernizace úpravny vody Švařec v dále uvedeném rozsahu: 11.3.1. Posouzení vývoje kvality surové vody v uplynulých 10 ti letech. 11.3.2. Vyhodnocení předpokladů vývoje kvality surové vody do budoucnosti. 11.3.3. Posouzení rizik v povodí VN Vír z hlediska znečištění toku se zaměřením na ...

Řečický p., ř.km 2,660-3,070, Řečice, oprava zdí

Řečický p., ř.km 2,660-3,070, Řečice, oprava zdí

Předmětem veřejné zakázky je kompletní provedení stavebních prací (vč. dodávek a služeb) souvisejících s realizací stavby. Stavební práce spočívají zejména v pročištění a odstranění nánosů z koryta Řečického potoka, opravy vývaru pod stupněm v ř. km 2,660 a dále pak opravu břehového opevnění toku v ř. km 2,660-3,070.

Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce

Višňová, Víska, výstavba suché nádrže na Krčelském potoce

Výstavba poldru na Krčelském potoce. Bude se jednat o zemní sypanou homogenní hráz délky v koruně 215,8 m, maximální výška od stávajícího terénu 8,0 m, šířka hráze v koruně 3,5 m. Hráz bude vybavena sdruženým objektem s bezpečnostním přelivem a výpustným zařízením, které tvoří spodní výpust DN 800 osazená hradidlem pro možnost regulace odtokového ...

Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - st

Mohelnice, protipovodňová a revitalizační opatření, odstranění migračních překážek, stupeň č.10 - st

Předmětem stavby je realizace protipovodňových a revitalizačních opatření na vodním toku Mohelnice, které zajistí protipovodňovou ochranu území, omezení povodňová rizika pomocí stabilizace podélného sklonu koryta a dojde k eliminaci hloubkové (dnové) a boční eroze koryta. Jedná se o rekonstrukci tří spádových stupňů, která spočívá v odstranění ...

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Predmetom zákazky sú stavebné práce : Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Cífer, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

Revitalizace Dráchovských tůní – II. etapa

Revitalizace Dráchovských tůní – II. etapa

Předmětem veřejné zakázky je obnova stávajících i zaniklých tůní v nivě řeky Lužnice, které se nacházejí na území přírodní rezervace Dráchovské tůně (území evropsky významné lokality CZ0313106 Lužnice a Nežárka) včetně vybudování systému propojovacích kanálů, který umožní zásobení a manipulaci s vodou mezi jednotlivými tůněmi. V průběhu výstavby ...

Ochrana pred povodňami - Zborov nad Bystricou – Fojtov potok

Ochrana pred povodňami - Zborov nad Bystricou – Fojtov potok

Predmetom zákazky sú stavebné práce na realizáciu diela Chránime si obec Zborov nad Bystricou pred povodňami-Fojtov potok, v obci Obec Zborov nad Bystricou , podľa projektovej dokumentácie ktorá je prílohou súťažných podkladov a predmetom zákazky tohto verejného obstarávania sú iba stavebné práce na stavebnom objekte SO 01 FOJTOV POTOK.

Celoplošná kanalizace obce Jívová

Celoplošná kanalizace obce Jívová

Předmětem veřejné zakázky je výstavba splaškové kanalizace, a to gravitační kanalizace v délce cca 6 143 m a tlaková kanalizace v délce cca 1 006 m včetně 4 ks ČS. Součástí stavby je také vybudování nové ČOV pro 650 EO. Součástí plnění jsou i související objekty a provozní soubory. Součástí je i propagace dle podmínek OPŽP. Bližší informace jsou ...

Křivoklát - vodovod a kanalizace

Křivoklát - vodovod a kanalizace

Předmětem zakázky je výstavba vodovodního a kanalizačního potrubí. Kanalizace městysu Křivoklát je z důvodu konfigurace terénu navržena jako tlaková. Kompletní systém tlakové kanalizace je přiveden až do šachty nátoku na nově budovanou ČOV.

Velký Malahov – vodovod, kanalizace a ČOV a Ostromeč – vodovod a kanalizace

Velký Malahov – vodovod, kanalizace a ČOV a Ostromeč – vodovod a kanalizace

VELKÝ MALAHOV - VODOVOD A KANALIZACE Kanalizační stoky PP DN 250 1526,38m Odbočky pro domovní přípojky PVC DN150 326,0m Celkem kanalizace 1852,38m Vodovodní řady PE DE 90 345,32m Vodovodní přípojky PE DE 25 121,40m Celkem vodovod 466,72m VELKÝ MALAHOV - ČOV Zastavěná plocha 114,13 m2 Obestavěný prostor 940,70 m3 Zpevněné plochy 33,80 ...

(záznamy 1/25 z 2316)  strana 1 / 93