Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Varnsdorfu - Petra Bezruče

Rekonstrukce a oprava Mandavy ve Varnsdorfu - Petra Bezruče

Projekt řeší rekonstrukci opevnění ve formě železobetonových zdí s kamenným obkladem ze žulového kamene. Lokálně v místě stísněných podmínek podél nemovitostí se navrhují předsazené železobetonové konstrukce s pohledovým betonem. Výkopové jámy budou zajištěny příložným a záporovým pažením. V místě stávajících dlažeb dojde k odstranění nánosů na ...

Rokytka, ř.km 18,400-19,650, Domamil, oprava koryta

Rokytka, ř.km 18,400-19,650, Domamil, oprava koryta

Předmětem zakázky je pročištění koryta (zprůchodnění - odstranění překážek z toku, sedimentů) a oprava opevnění koryta toku a opěrných zdí včetně výměny zábradlí v celé délce z důvodu zajištění řádné funkce vodohospodářského díla.

Revitalizace Vrškovského rybníka v k.ú. Libišany

Revitalizace Vrškovského rybníka v k.ú. Libišany

Revitalizace Vrškovského rybníka v Libišanech.Vrškovský rybník těsně přiléhá k východnímu okraji intravilánu obce Libišany. Rybník je napájen vodním tokem Rajská strouha v ř.km 14.600. Plocha vodní hladiny je v současnosti cca 2.4 ha při výšce vodní hladiny 225.15 m n.m., z toho tvoří 1.5 ha souvisle zarostlé rákosiny. Obvod nádrže je lemován ...

Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť Bukovec

Riešenie protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť Bukovec

Predmetom zákazky je vykonanie Riešenia protipovodňovej ochrany obce Pečovská Nová Ves, časť: Bukovec. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lutiše

Protipovodňové opatrenia na toku v obci Lutiše

Revitalizačné opatrenia na potoku Radôstka, ktorý je v rámci intravilánu obce predmetom regulácie a protipovodňových opatrení.

Protipovodňová ochrana Ličartovce

Protipovodňová ochrana Ličartovce

Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác na výstavbe úpravy potoka v obci Ličartovce. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Potok Hradlová – protipovodňová ochrana intravilánu obce Kyjov

Potok Hradlová – protipovodňová ochrana intravilánu obce Kyjov

Predmetom zákazky je vykonanie stavebných prác na výstavbe úpravy potoka Hradlová v obci Kyjov. Podrobný opis a rozsah predmetu zákazky je stanovený projektovou dokumentáciou a vo výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov

Prioritné preventívne protipovodňové opatrenia v SR Podprojekt 3 Prešov

Rieka Torysa v úseku Aktivita 2 rkm 56,936.00 58,132.00 preteká intravilánom mesta Prešov v dĺžke 1 196,00 m. Tok v predmetnom úseku je opevnený takmer v celom úseku avšak neprevedie dimenzačný prietok vody Q100roč. = 300 m3/s a preto dochádza k vybrežovaniu veľkých vôd z koryta a následným záplavám časti intravilánu mesta Prešov. Koryto Torysy ...

Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád –  ochrana intravilánu krajského mesta

Košice – Prioritné protipovodňové opatrenia v SR Hornád – ochrana intravilánu krajského mesta

Predmetom stavby je zvýšenie kapacity Hornádu úpravami koryta na pravom brehu rieky. Na začiatku úpravy stavba nadväzuje na stavbu I. (rkm 139,863 140,575), na konci úpravy, v rkm 142,517, bude stavba plynulo nadväzovať na jestvujúci terén. Stavenisko je jednoznačne dané situovaním Hornádu a územia pozdĺž toku v rkm 140,575 ...

Komoča – rieka Nitra, dotesnenie PSOH km 0,000 – 6,260 a ĽSOH km 0,490 – 6,490 preložky rieky Nitra

Komoča – rieka Nitra, dotesnenie PSOH km 0,000 – 6,260 a ĽSOH km 0,490 – 6,490 preložky rieky Nitra

Kapacita koryta preložky koryta rieky Nitra v predmetnom úseku je postačujúca na prevedie dimenzačného prietoku, avšak pri dlhšie trvajúcej povodňovej situácii na rieke Nitra ako aj na Váhu a Dunaji vzdutá hladina na Nitre spôsobuje vývery a zamokrenie na vzdušnej strane ochranných hrádzi v priestore medzi jestvujúcou vzdušnou pätou hrádze a ...

Ohradzany - úprava potoka Ondavka

Ohradzany - úprava potoka Ondavka

Predmetom tejto stavby je zabezpečenie protipovodňovej ochrany intravilánu obce Ohradzany. Súčasné koryto potoka Ondavka v intraviláne obce nepostačuje pre neškodné odvedenie veľkých vôd. Počas povodní dochádza k náhlemu zvýšeniu prietokov a zároveň aj k vybrežovaniu vody z koryta na tých úsekoch, kde koryto nemá dostatočnú kapacitu a potrebnú ...

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Protipovodňové opatrenia v obci Cífer

Predmetom zákazky sú stavebné práce : Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Cífer, v rozsahu podľa projektovej dokumentácie.

Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Nová Bystrica

Opatrenia na ochranu pred povodňami v obci Nová Bystrica

V obci Nová Bystrica okr. Čadca je navrhovaná úprava miestneho potoka za účelom ochrany obce pred povodňami. Navrhovaná úprava je rozdelená na dve ucelené časti.

Rekonstrukce malých vodních nádrží Zvánovice - Obecní rybník a Nový rybník - výběr zhotovitele

Rekonstrukce malých vodních nádrží Zvánovice - Obecní rybník a Nový rybník - výběr zhotovitele

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce dvou malých vodních nádrží v Obci Zvánovice – Obecní rybník a Nový rybník. Obsahem zakázky je oprava opevnění hráze, obnovení litorálního pásma, odbahnění dna, oprava nábřežní zdi a oprava stávajícího výtokového objektu včetně bezpečnostního přelivu.

Bystřička – Grapská – opěrná zeď

Bystřička – Grapská – opěrná zeď

Opěrná zeď mezi drobným vodním tokem a lesní cestou se nachází na katastrální hranici pozemků, zasahuje do pozemků číslo parcel 2645 a 4287 v k.ú. Malá Bystřice. Délka rekonstruované opěrné zdi je 235,5 m. Zeď je vyzděna z lomových kamenů na maltu, zdivo je vážně poškozené, došlo k degradaci jednotlivých kamenů, pukání a rozpadu, některé kameny ...

Rekonstrukce RN Rychtářský les, k.ú. Albrechtice

Rekonstrukce RN Rychtářský les, k.ú. Albrechtice

Stavební záměr řeší rekonstrukci stávající průtočné malé vodní nádrže, která spočívá v rekonstrukci hráze (spodní) a odstranění hráze (horní nádrže), včetně jejího opevnění a odtěžení uložených sedimentů ze dna zátopy. Dojde k vybudování nového výpustného zařízení a opevnění pod vyústěním potrubí pod hrází. V rámci projektové dokumentace je také ...

Cultacross – Revitalizácia brehu jazera Thermalpark

Cultacross – Revitalizácia brehu jazera Thermalpark

OBJEKTOVÁ SKLADBA: SO - 01 TERÉNNE ÚPRAVY SO - 01.1 DOCASNÁ MANIPULACNÁ PLOCHA PRE LÁVKU SO - 01.3 DRENÁŽ SO - 02 SPEVNENÉ PLOCHY SO - 03 PEŠIA LÁVKA SO - 04 JAVISKO SO - 05 HĽADISKO SO - 07 AREÁLOVÝ ROZVOD NN SO - 08 VEREJNÉ OSVETLENIE SKLADBA PROJEKTU: časť A - Architektúra časť B - Statika časť C - Elektroinštalácie časť D - ...

II/369 Horní Lipová opěrná zeď

II/369 Horní Lipová opěrná zeď

Stavba se nachází v extravilánu těsně přiléhajícímu k okraji obce Lipová-lázně. Zeď je navržena jako betonová tížná konstrukce s kamenným obkladem, se skloněnou lícní stranou ve spádu 5:1 a svislou rubovou stranou. Zeď bude ukončená železobetonovou římsou, do níž bude osazené svodidlové zábradlí bez svislé výplně. K výškovým úpravám stávající ...

Koreňová čistiareň odpadových vôd Červený Hrádok

Koreňová čistiareň odpadových vôd Červený Hrádok

Predmetom zákazky je realizácia diela "Koreňová čistiareň odpadových vôd Červený Hrádok". Podrobné informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km. 14,231-16,840

Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km. 14,231-16,840

Předmětem této veřejné zakázky je zajištění stavebních prací, dodávek a služeb v rámci investiční akce s názvem „Přírodě blízká protipovodňová opatření na řece Desné ř. km. 14,231-16,840“. Předmětem stavby je zajištění přírodě blízkých protipovodňových opatření na toku řeky Desné, zejména zajištění protipovodňové ochrany zástavby obcí na obou ...

Kozelský potok – Horní Lipina – opevnění

Kozelský potok – Horní Lipina – opevnění

Projektová dokumentace řeší opravu opevnění Kozelského potoka výměnou struskocementových tvárnic za kamennou rovnaninu. Opevnění koryta kamennou rovnaninou bude provedeno v celé šíři dna a ve březích do výšky 50 cm ve sklonu 1:1,5. Podélný sklon koryta bude stabilizován kamennými prahy z lomového kamene Ds min. 80 cm štětovanými do dna. Zbývající ...

Zděchovka ve Zděchově

Zděchovka ve Zděchově

Stavební záměr řeší úpravu koryta Zděchovky v intravilánu obce Zděchov v úseku ř. km 4,245 (spádový stupeň) až ř. km 4,873 (závěrečný práh spádového stupně), celková délka upravovaného úseku toku je 628 m. Předmětný úsek křižují 3 mosty pro motorová vozidla a 3 lávky pro pěší, podél toku vede ve většině trasy asfaltová komunikace (silnice ...

Kučmanovský potok - protipovodňová ochrana intravilánu obce Torysa

Kučmanovský potok - protipovodňová ochrana intravilánu obce Torysa

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby "Kučmanovský potok - protipovodňová ochrana intravilánu obce Torysa", ktorá pozostáva zo stavebného objektu: SO 01 Úprava Kučmanovského potoka v km 0,000 - 0,600. Účelom navrhovanej stavby je zvýšenie stupňa protipovodňovej ochrany intravilánu obce Torysa. Predmetná stavba rieši úpravu ...

Divoká orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana

Divoká orlice, Žamberk, protipovodňová ochrana

Realizace nedokončeného díla protipovodňové ochrany města Žamberk, která spočívá ve výstavbě liniových opatření, jako jsou nové železobetonové zdi, mobilní hrazení, zemní valy, navýšení stávajících nábřežních zdí a podzemní štětové stěny. Dále budou v rámci VZ zrealizovány přeložky inženýrských sítí (RWE,ČEZ, CETIN, vodovod, kanalizace), opatření ...

Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta

Revitalizácia časti odvodňovacieho systému obce Pribeta

Účelom stavebných prác je revitalizácia existujúcich zariadení na odvádzanie dažďových vôd v časti obce Pribeta. Návrh je v súlade s Územným planom obce ( Zmeny a doplnky 2/16). Obec Pribeta s 2915 obyvateľmi leží 21 km severovýchodne od Komárna v Podunajskej nížine v južnej časti Pohronskej pahorkatiny. Chotár obce leží v nadmorskej výške 127 - ...

(záznamy 1/25 z 2381)  strana 1 / 96