Snina – zateplenie strešného plášťa, inštalácia fotovoltaických panelov na SPŠ

Snina – zateplenie strešného plášťa, inštalácia fotovoltaických panelov na SPŠ

Predmetom obstarávania sú stavebné úpravy podľa zákona č. 555/2005 Z.z. v znení zákona č. 300/2012 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov s cieľom na dosiahnutie úspory energie pri prevádzkovaní objektu, odstránenie porúch vyvolaných tepelnými mostami a taktiež celková estetizácia stavby. Hlavným účelom riešenia projektu je zateplenie fasády, ...

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Obnova částí vnějšího pláště a střechy zámku a obnova zahrady zámku v Rychnově nad Kněžnou

Předmětem této VZ (díla) je zejména oprava fasád včetně restaurování kamenných prvků, opravy krovů a krytiny střech včetně klempířských prvků kolem I. nádvoří zámku a hlavního průčelí a opravy krovů a střech kolem II. a III. nádvoří zámku v Rychnově nad Kněžnou. Předmětem této VZ jsou dále stavební úpravy za účelem obnovy zahrady v Rychnově nad ...

Rekonštrukcia strechy

Rekonštrukcia strechy

Predmetom zákazky je rekonštrukcia strechy na budove zdravotníckeho zariadenia za podmienok určených v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota

Zvýšenie energetickej náročnosti účinnosti budovy materská škola, Rudnianska Lehota

Zákazka pozostáva z výmeny výplní otvorov za plastové, zateplenie fasády, zateplenie časti stropu nad posledným nadzemným podlažím, zateplenie časti stropu posledného nadzemného podlažia z interiéru, modernizácia zdroja tepla, výmena rozvodov tepla, výmena vykurovacích telies a doplnenie o podlahové vykurovanie, sanita WC a kúpeľňa, vytvorenie ...

Zníženie emisií pri prevádzke MŠ v obci Skároš

Zníženie emisií pri prevádzke MŠ v obci Skároš

Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy MŠ v Obci Skároš.

Zvýšenie kapacity základnej školy

Zvýšenie kapacity základnej školy

Predmetom zákazky je zvýšenie kapacity základnej školy. Stavba sa delí na nasledujúce stavebné objekty: SO-01 Vlastný objekt, SO-02 Vonkajší vodovod a požiarna nádrž, SO-03 Vonkajšia kanalizácia, SO-04 Elektrická prípojka. Bližšie informácie sú v súťažných podkladoch.

Zateplenie a modernizácia materskej školy Ďačov

Zateplenie a modernizácia materskej školy Ďačov

Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy - Zateplenie a modernizácia materskej školy Ďačov p.č. 239/5.

Nálepkovo – Zvýšenie kapacity Materskej školy

Nálepkovo – Zvýšenie kapacity Materskej školy

Projekt rieši zvýšenie kapacity MŠ v obci.

Mgr16 - stavební práce II

Mgr16 - stavební práce II

ČÁST 1 - Rekonstrukce biochemického praktika S36C (Viničná 7) ČÁST 2 - Vybudování pochozího patra v místnosti P48 (Viničná 7) ČÁST 3 - Vybudování pochozího patra v místnostech 141-142 včetně rekonstrukce souvisejících laboratoří 141-143 (Viničná 7)

Vítejte v galerii, divadle a biografu domu č. 105 v Třeboni - zpřístupnění a zatraktivnění

Vítejte v galerii, divadle a biografu domu č. 105 v Třeboni - zpřístupnění a zatraktivnění

stavební úpravy objektu č.p. 105 na Masarykově náměstí v Třeboni - jedná se o úpravu dispozičního řešení ve 2. NP a podkroví přední části objektu směrem do náměstí, úpravu dispozice zadní části objektu směrem do dvora a stavební úpravy na pavlači v patře na arkádách přízemí (3 bytové jednotky, galerie, divadlo malých forem)

Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní - Veletržní při Mendlově náměstí v Brně

Úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní - Veletržní při Mendlově náměstí v Brně

Předmětem veřejné zakázky je úprava veřejného prostoru mezi ulicemi Výstavní – Veletržní při Mendlové náměstí v Brně. Bližší informace jsou uvedeny v zadávací dokumentaci na profilu zadavatele.

Stavebné úpravy, prístavba a zateplenie budovy telovýchovnej budovy Odorín

Stavebné úpravy, prístavba a zateplenie budovy telovýchovnej budovy Odorín

Stavebné úpravy, prístavba a zateplenie budovy telovýchovnej budovy v obci Odorín: 01 Stavebná časť 02 Vnútorný vodovod 03 Vodovodná prípojka 04 Kanalizačná prípojka 05 Elektroinštalácia - silnoprúdové rozvody 09 Elektroinštalácia - Preložka RE+OEZ

Učebne A - Zateplenie obvodového plášťa, Gymnázium Humenné

Učebne A - Zateplenie obvodového plášťa, Gymnázium Humenné

Predmetom obstarávania je zateplenie obvodového plášťa budovy gymnázia v meste Humenné. Realizáciou zámeru a jeho výtvarného riešenia sa stavba zhodnotí aj po vizuálnej stránke. Predmetom návrhu je zateplenie fasády a strechy, výmena klampiarskych výrobkov a strešných svetlíkov. Dispozičné riešenie sa týmto investičným zámerom nemení. Podrobná ...

Oprava časti administratívnej budovy

Oprava časti administratívnej budovy

Predmetom zákazky je oprava časti administratívnej budovy ŠGÚDŠ Mlynská dolina 1, 817 04 Bratislava. Oprava budovy bude pozostávať z: -výmeny vzduchotechniky v časti budovy - IV.NP, -výmeny vnútorného osvetlenia a el. rozvodov v časti budovy - III. NP a IV. NP, -elektromontážnych prác, -obnovy podláh na chodbách - III. NP a IV. ...

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25

Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 25

Projektová dokumentácia rieši významnú obnovu objektu pavilónu č.25 Skleníky pre účely praxe a výučby za účelom zlepšenia energetickej úspornosti objektu. Objekt je v evidencii Národných kultúrnych pamiatok č.1158. Navrhované je zateplenie podlahy na teréne, zateplenie stropov alebo rekonštruovaných strešných plášťov, zateplenie obvodových stien ...

Oprava společenského sálu

Oprava společenského sálu

Předmětem výzvy k podání nabídky je provedení výběru nejvhodnějšího zpracovatele veřejné zakázky malého rozsahu na provedení opravu společenského sálu v objektu Obecního úřadu, čp. 6 na p.p. č. 14/1, v k. ú. Podbořanský Rohozec.

Montánní kulturní dědictví - kostel sv. Anny Boží Dar

Montánní kulturní dědictví - kostel sv. Anny Boží Dar

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího objektu – kostela Sv. Anny na Božím Daru

Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM

Stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM s úhradou ceny za dielo - splátky mesačne počas 24 mesiacov po odovzdaní predmetu zmluvy o dielo. Cieľom stavebných prác je vybudovanie chýbajúcich a rekonštrukcia nevyhovujúcich priestorov spoločných operačných sál a JIS pavilónu 4/3 UNM potrebných na ...

Stredisko na zhodnocovanie odpadov Košice juh – stavebné práce

Stredisko na zhodnocovanie odpadov Košice juh – stavebné práce

Stavebné práce týkajúcé sa: Fasády haly + oporné tvárnice Sendvičových panelov na existujúcu OK Oplotenia Spevnenia plochy

Materská škola Roztoky

Materská škola Roztoky

Miestom realizácie navrhovaného zámeru je mierne svahovitý pozemok s existujúcou stavbou v ktorej sa prevádzkuje mš a skladom , ktory sa počas výstavby navrhovanej mš zbúra.. Lokalita je situovaná v intraviláne obce Roztoky v katastrálnom území Roztoky. Existujúci objekt je dopravne napojený z východnej strany cez existujúci vjazd a uzamykateľnú ...

Prístavba pracoviska CT, NOÚ

Prístavba pracoviska CT, NOÚ

Jedná sa o prístavbu nového pracoviska CT a zároveň aj o prestavbu (resp. rekonštrukciu) časti súčasného pracoviska CT, v ktorom sa nachádzajú čakárne a spoločné priestory. Prístavba je umiestnená do tzv. vykrojenia na 1. Nadzemnom podlaží bloku AC a nadväzuje na existujúcu prevádzku CT a MR pracoviska.

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského. Banská Bystrica

Zvýšenie energetickej efektívnosti budovy Študentského domova ŠD2 Komenského. Banská Bystrica

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy časti jestvujúcej budovy Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na Komenského ulici 3730/20, umiestnenej na pozemku parc. č. C KN 1936/2, 1936/3, 1936/4, 1936/5, k. ú. Banská Bystrica, a to tej časti budovy, v ktorej je umiestnený internát ŠD2. Predmetom je zateplenie striech riešenej časti a zateplenie ...

Areál pútnicko – informačného centra

Areál pútnicko – informačného centra

Predmetom zákazky je výstavba dvoch stavebných objektov: -SO 01 Objekt pútnicko - informačného centra -SO 08 Altánok pútnikov s ohniskom Bližší opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch

Zateplení Kasko - FORMY a výměna stávajících zářivek v lisovnách

Zateplení Kasko - FORMY a výměna stávajících zářivek v lisovnách

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ JE ROZDĚLENO NA 2 SAMOSTATNÉ ČÁSTI: ČÁST 1. Zateplení provozní a sociální budovy KASKOFORMY ČÁST 2. Energetická optimalizace systému osvětlení firmy KASKO spol. s r.o. Nabídku je možné podávat na část č. 1, na část č. 2. nebo na obě části.

Jezuitský kostel v Klatovech

Jezuitský kostel v Klatovech

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy týkající se stávajícího Jezuitského kostela neposkvrněného početí p. Marie a sv. Ignáce na náměstí Míru st. 582 v Klatovech a prostorů sakristie a depozitáře kostela v sousedním objektu - škole jezuitské p.č. 583 v Klatovech. Předmět veřejné zakázky přesně specifikují Smlouva o dílo (příloha č. 1 ...

(záznamy 1/25 z 15525)  strana 1 / 621