Komunitní dům seniorů Cvikov

Komunitní dům seniorů Cvikov

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího domova dětí na komunitní dům seniorů. Ze stávající stavby budou téměř kompletně zachovány svislé zděné a vodorovné dřevěné nosné konstrukce. Předmětem plnění bude úprava střechy, štítů, vstupů do budovy a vestavění evakuačního výtahu obsluhujícího všechna podlaží domu včetně ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Parchovany

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Parchovany

Predmet zákazky s názvom ZNÍŽENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI BUDOVY OBECNÉHO ÚRADU V OBCI PARCHOVANY 1 je výmenou okien, zateplením zlepšiť stavebno-technický stav jednotlivých stavebných konštrukcií, pričom celkovým zateplením a výmenou okien sa zlepší klimatická pohoda jednotlivých priestorov, dosiahne sa výrazná energetická úspora. Plochá ...

Zvýšenie kapacity MŠ Gajary rekonštrukcia a dostavba

Zvýšenie kapacity MŠ Gajary rekonštrukcia a dostavba

Verejné obstarávanie zabezpečuje výber zhotoviteľa pre stavebné úpravy jestvujúceho objektu materskej školy. Objekt materskej školy sa nachádza v centre obce Gajary, na ul. Hlavná 88, parc. č. 208. Ide o pôvodnú budovu základnej školy z r. 1984. Budova prešla viacerými drobnými rekonštrukciami v r. 2008 sociálne zariadenia pre deti III. a IV. ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Hájske

Zníženie energetickej náročnosti budovy Kultúrneho domu v obci Hájske

1. Stavebno-technické a konštrukčné riešenie. Návrh technického riešenia pozostáva zo: zateplenia obvodového plášťa na súčasné požiadavky zateplenia strešného plášťa na súčasné požiadavky vymeny vonkajších vyplňovych konštrukcií na súčasné požiadavky vymena plechovej strešnej krytiny a klampiarskych vyrobkov vymena podhľadu v sále, novy je ...

Modernizácia, nadstavba a prístavba materskej školy Výborná

Modernizácia, nadstavba a prístavba materskej školy Výborná

Navrhovaná stavba modernizácie jestvujúcej MŠ sa realizuje za účelom riešenia nevyhovujúceho energetického stavu budovy, zlého technického stavu krovu a vyvstávajúceho kapacitného problému súčasnej MŠ v obci - vytvorením nových tried v nadstavbe a prístavbe.

Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové

Dostavba ZŠ Charlotty Masarykové

Předmětem veřejné zakázky je přístavba nového pavilonu (SO02), stavební úpravy uvnitř stávající budovy (SO01) a nástavba nad částí stávající budovy základní školy Charlotty Masarykové, Starochuchelská, č.p. 240/38, Velká Chuchle. Vzhledem k masivní výstavbě bytových domů na území Velké Chuchle dochází k navýšení počtu žactva spadající pod školu. S ...

Zriadenie dvoch tried materskej školy v objekte Banšelova 4 v Bratislave

Zriadenie dvoch tried materskej školy v objekte Banšelova 4 v Bratislave

Navrhovaná stavba je prestavbou a celkovou rekonštrukciou bývalých jaslí na Banšelovej 4.

Rekonštrukcia administratívnej budovy RO Trenčín

Rekonštrukcia administratívnej budovy RO Trenčín

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre rekonštrukciu administratívnej budovy RO Trenčín podľa vypracovanej projektovej dokumentácie.

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OcÚ a KD Kuzmice

Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - OcÚ a KD Kuzmice

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebného diela na modernizáciu, obnovu a zníženie energetickej náročnosti a nákladov na prevádzku verejnej budovy občianskej vybavenosti obce Kuzmice. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch a v prílohách, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Ekologické vykurovanie a príprava teplej vody v objekte jednotriednej materskej školy

Ekologické vykurovanie a príprava teplej vody v objekte jednotriednej materskej školy

Predmetom zákazky sú stavebné práce týkajúce sa zníženia energetickej náročnosti budovy Materskej školy v obci Dobrohošť. Bližšia špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch v časti B.1 Opis predmetu zákazky.

Rekonstrukce plochých střech I. LP a výměna osvětlení I. a II. LP

Rekonstrukce plochých střech I. LP a výměna osvětlení I. a II. LP

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Rekonstrukce plochých střech I. LP a výměna osvětlení I. a II. LP v rozsahu dle zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky a projektové dokumentace vyhotovené společnostmi POEL spol. s r.o, Nad Porubkou 1195/34b, Svinov, 721 00 Ostrava, IČO 449 36 681 a Ing. Zdeněk ...

Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, restaurování mobiliáře

Revitalizace kostela sv. Jakuba Většího v Poličce, restaurování mobiliáře

Předmětem veřejné zakázky jsou následující služby: Restaurátorské práce v rámci revitalizace národní kulturní památky kostela sv. Jakuba Většího v Poličce s rodnou světničkou Bohuslava Martinů, na st. parc. č. 19, v katastrálním území a obci Polička, kterou zadavatel rozdělil na níže uvedených 5 částí, a to s ohledem na různorodost ...

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě - dodavatel stavebních prací

Depozitárně expoziční objekt NZM v Ostravě - dodavatel stavebních prací

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací spočívajících ve stavebních úpravách dvou stávajících hal, v přístavbě mezi obě haly, v nástavbě a nástupního prostoru do obou hal, v rekonstrukci stávajících a vybudování nových otevřených depozitářů (expozičních depozitářů) a pořízení souvisejícího nezbytného vybavení a vybudování ...

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce

Škola a sklo – inkubátor na cestě do života – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy objektu č.p. 504 Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské v Kamenickém Šenově za účelem změny v užívání bývalého internátu na školící zařízení s učebnami a dílnami pro potřeby Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské. Jedná se o dvoupodlažní zděný, částečně podsklepený objekt s podkrovím a sedlovou ...

Regenerace panelového sídliště Rožnovská/Fr. Horečky - IV.-V. etapy

Regenerace panelového sídliště Rožnovská/Fr. Horečky - IV.-V. etapy

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy v rámci projektu REGENERACE SÍDLIŠTĚ FRENŠTÁT - IV+V. ETAPA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM. Záměrem je regenerace veřejných prostor řešeného sídliště. Součástí záměru je nejen vybudování esteticky kultivovaných prostor, ale také rekonstrukci pozemních komunikací, ploch pro pěší a vybudování nové sítě veřejného ...

Snížení energetické náročnosti - zateplení administrativní budovy společnosti WISCONSIN ENGINEERING

Snížení energetické náročnosti - zateplení administrativní budovy společnosti WISCONSIN ENGINEERING

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se snížení energetické náročnosti administrativní budovy společnosti WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o. Jedná se o zateplení fasády a střechy administrativní budovy společnosti. Součástí revitalizace je výměna otvorových výplní. Podrobný popis popsaných aktivit je obsažen v přiložené projektové ...

Snížení energetické náročnosti - zateplení výrobní haly společnosti WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.

Snížení energetické náročnosti - zateplení výrobní haly společnosti WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o.

Předmětem zakázky jsou stavební práce týkající se snížení energetické náročnosti výrobní haly společnosti WISCONSIN ENGINEERING CZ s.r.o. Stavební práce spočívají v oddělení nevytápěných prostor pomocí sendvičových desek s výplní PUR tl. 80 mm, viz výkresy a výkaz výměr.

Prestavba Kasína na Rekaxačné centrum v meste Holíč

Prestavba Kasína na Rekaxačné centrum v meste Holíč

Kompletné zateplenie obvodového plášťa a strechy objektu. Fasády budú zateplené v jednej časti kontaktným zateplovacím systémom s fasádnou silikátovou omietkou a v druhej časti zateplovacím systémom s použitím odvetraného systému s HPL fasádnymi doskami. Strecha bude kompletne zateplená tepelnou izoláciou a bude položená aj nová hydroizolačná ...

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy v obci Moravský Svätý Ján

Jedná sa o stavebné práce na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ. Predmet zákazky je rozdelený na 3. časti predmetu zákazky: 1. časť predmetu zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ - SO 01 a SO 02 Učebné pavilóny 2. časť predmetu zákazky: Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ - SO 03 Hospodársky objekt 2. časť predmetu ...

Obnova a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - Pezinský zámok

Obnova a rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - Pezinský zámok

Predmetom zákazky je rekonštrukcia národnej kultúrnej pamiatky - Pezinského zámku, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod číslom 511/1. Stavebné práce musia byť uskutočnené v súlade s podmienkami právoplatných rozhodnutí Krajského pamiatkového úradu v Bratislave. Stavebné práce budú uskutočnené vo vyčlenených priestoroch ...

Zníženie energetickej náročnosti časti budovy ZŠ s VJM A. M. Szencziho v Senci

Zníženie energetickej náročnosti časti budovy ZŠ s VJM A. M. Szencziho v Senci

Stavebné práce na zhotovení diela Zníženie energetickej náročnosti časti budovy ZŠ s VJM A. M. Szencziho v Senci, podľa pokynov a podrobností uvedených v stavebných podkladoch.

Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - stavebné práce

Modernizácia infraštruktúry nemocnice Skalica - stavebné práce

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy vonkajších a vnútorných priestorov budovy Fakultnej nemocnice s poliklinikou Skalica, a. s. za účelom zriadenia onkologického pavilónu vrátane opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti a stavebné úpravy vnútorných priestorov II. a III. NP gynekologicko - pôrodníckeho oddelenia. Predmet zákazky je ...

Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost HZS č. CZ.06.1.23/0.0/16_055

Zodolnění požární stanice Přerov a souvisejícího pracoviště pro činnost HZS č. CZ.06.1.23/0.0/16_055

Realizace novostavby centrální požární stanice typu C2 vč. prostor pro související pracoviště pro činnost HZS v obci Přerov v rozsahu dle projektové dokumentace.

Aquadrom Most – technologie a M+R

Aquadrom Most – technologie a M+R

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce bazénové technologie včetně ústředního topení pro ohřev dětského bazénu a vzduchotechniky a výměna technologického řídícího systému M+R v objektu Aquadrom Most.

Zníženie energetickej náročnosti pekárne Jánovce

Zníženie energetickej náročnosti pekárne Jánovce

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela na realizáciu zákazky Zníženie energetickej náročnosti pekárne Jánovce. Hlavným účelom stavby je optimalizovať budovu pekárne z hľadiska energetickej náročnosti. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

(záznamy 1/25 z 16337)  strana 1 / 654