Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Rekonstrukce Dominikánského náměstí

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce inženýrských sítí a ploch Dominikánského náměstí včetně zpracování dokumentace ve stupni RDS se zapracováním souvisejících architektonických požadavků. Rekonstrukcí dojde ke změně využití plochy náměstí ze současného parkoviště na shromažďovací a společenský prostor, nevyhovující stav inženýrských sítí, ...

Stavební úpravy VÚZ Plzeň - Červený Hrádek č.p.186

Stavební úpravy VÚZ Plzeň - Červený Hrádek č.p.186

Předmětem zakázky je výběr dodavatele na stavební práce spočívající v provedení bouracích prací včetně demontáže stávajících boletických panelů, dozdění parapetů a meziokenních pilířů, výměně stávajících oken a dveří, zateplení fasády, podhledu suterénu, podhledu ve třetím nadzemním podlaží a zateplení střechy prvního nadzemního podlaží.

RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VII. etapa

RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VII. etapa

Předmětem veřejné zakázky je zejména zajištění stavebních prací na rekonstrukci technicky nevyhovujících ploch ulic Karla Čapka a Mládežnické s důrazem na zklidnění ulic a bezbariérové řešení pěších zón v daném území, dále vybudování nových parkovacích míst podél stávajících komunikací pro snížení deficitu odstavných stání v dané lokalitě, terénní ...

Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Trenčín

Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Trenčín

Predmetom zákazky je uskutočnenie rekonštrukčných stavebných a montážnych prác v rámci projektu Zníženie spotreby energie pri prevádzke administratívnej budovy MPRV SR Trenčín: Stavebné práce na administratívnej budove Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Nám. Sv. Anny č. 7, Trenčín, budú zahŕňať zateplenie ...

Zhoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov

Zhoviteľ stavby - Zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ Pri polícii, Trebišov

Projektová dokumentácia rieši rekonštrukciu a stavebné úpravy materskej školy za účelom zníženia jej energetickej náročnosti. Navrhovaná je realizácia opatrení na zlepšenie tepelno-izolačných vlastností konštrukcií najmä zateplenie obvodového plášťa, zateplenie stien, výmena výplňových otvorových konštrukcií a modernizácia TZB.

Rekonstrukce sociálních bytů čp. 315, 316, 329 Železný Brod

Rekonstrukce sociálních bytů čp. 315, 316, 329 Železný Brod

Předmětem výběrového řízení jsou stavební práce, jejichž cílem je vybudovat 12 menších bytových jednotek, které budou po stránce hygienické a stavebně technické odpovídat současným standardům bydlení v Železném Brodě.

Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi - stavební úpravy - 5. etapa

Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi - stavební úpravy - 5. etapa

úpravy zpevněných ploch včetně odstranění stávajících asfaltových a dlážděných ploch, dopravní řešení, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, městský mobiliář

Rekonstrukce výrobních a administrativních prostor společnosti MARPOS s.r.o.

Rekonstrukce výrobních a administrativních prostor společnosti MARPOS s.r.o.

Předmětem této zakázky je celková rekonstrukce brownfieldu (BF), který bude sloužit pro výrobu a osazování plošných spojů. BF projde komplexní rekonstrukcí pro vyhovující podmínky vlastních výrobních prostor, kdy musí dojít k výměně a komplexnímu zateplení zdiva s výměnou otvorových prvků včetně střechy. Zároveň dojde k rekonstrukci vnitřních ...

Obnova budovy materskej školy v obci Tušická Nová Ves

Obnova budovy materskej školy v obci Tušická Nová Ves

Zámerom verejného obstarávateľa sú stavebné úpravy budovy Materskej školy v obci Tušická Nová Ves.

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov

Zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov

Predmetom zákazky sú stavebné práce za účelom zníženia energetickej náročnosti verejnej budovy v obci Hýľov v zmysle súťažných podkladov.Realizácia stavebných úprav budovy Kultúrneho domu a Obecného úradu v obci Hýľov podľa projektu.Stavebné úpravy spočíva v zateplení fasády, strechy, výmeny strešnej krytiny, výmeny výplní otvorov, rekonštrukcii ...

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul.SNP

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul.SNP

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre projekt: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul.SNP. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Zníženie energetickej náročnosti Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku II.

Zníženie energetickej náročnosti Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku II.

zhotovenie stavebných úprav budovy Galérie Ľ. Fullu podľa projektu Zníženie energetickej náročnosti Galérie Ľ. Fullu v Ružomberku a príslušnej projektovej dokumentácie v rozsahu podľa výkaz výmer.

Požiarna zbrojnica, Leopoldov

Požiarna zbrojnica, Leopoldov

Predmetom zákazky je zriadenie objektu požiarnej zbrojnice a mestských skladov v oplotenom areáli, s vjazdom z Gucmanovej ulice, po spevnenej ploche zriadenej z betónových panelov na štrkovom lôžku. Objekty požiarnej zbrojnice a skladu sú prízemné bez podpivničenia, jednoduché, riešené ako drevený skelet s obvodovými stenami zo sendvičových ...

Rekonštrukcia a prístavba materskej školy Svetluška

Rekonštrukcia a prístavba materskej školy Svetluška

Rekonštrukcia a prístavba materskej školy Svetluška, podrobnosti sú uverejnené v súťažných podkladoch.

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Salka

Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu Salka

Predmetom zákazky sú stavebné úpravy na zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v obci Salka.

Poptávám drobné opravy zateplené omítky

Poptávám drobné opravy zateplené omítky

Poptávám omytí, drobné opravy a obnovení nátěru zateplené omítky RD (r. 2000) a zahradního domku v Liberci a to předostně ve 2. čtvrtletí 2018. Celková plocha cca 500 m2, střední výška omítky včetně soklu RD 7 m, u zahradního domku 3 m, lešení nutné, přístup po veřejné komunikaci, možnost parkování i uskladnění materiálu. Dohoda o jiných dodávkách ...

Rekonstrukce areálu Radegastův šenk

Rekonstrukce areálu Radegastův šenk

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele stavby, kdy se bude jednat o změnu dokončené stavby. Cílem rekonstrukce a rozšíření objektu včetně vybudování objektů zahradního příslušenství je navýšit potřebné kapacity budovy, zvýšit současný standart vnitřního prostředí a množství poskytovaných služeb. Je tím sledována podpora života v obci, ale ...

Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž

Odborné učebny ITI - I. etapa – realizace – stavební práce a strukturovaná kabeláž

Provedení stavebních úprav osmi objektů níže uvedených základních škol na území města Pardubic za účelem zajištění splnění požadavků pro bezbariérové vstupy do objektů a bezbariérové užívání staveb v zájmových částech objektů a dále rekonstrukce či nové vybudování a vybavení odborných učeben a kabinetů, provedení souvisejících úprav stávajících ...

Macharovo náměstí, ve Střešovicích, Praha 6

Macharovo náměstí, ve Střešovicích, Praha 6

Předmětem soutěže je návrh rekonstrukce prostoru Macharova náměstí, zejména v těchto oblastech: 1) Respektování stávající urbanistické koncepce; 2) Návrh regenerace tenisového areálu včetně nového objektu zázemí a povrchu hřišť; 3) Rehabilitace všech veřejných prostranství, včetně povrchů a jejich doplnění o prvky drobné architektury a ...

Rekonstrukce nemovitosti v areálu PORSA Děčín

Rekonstrukce nemovitosti v areálu PORSA Děčín

Předmětem zakázky jsou stavební práce v rozsahu dle projektové dokumentace pod názvem: „Rekonstrukce nemovitosti v areálu PORSA Děčín“. Bližší specifikace je uvedena v příloze Projektová dokumentace.

Přestupní terminál Svitavy nádraží

Přestupní terminál Svitavy nádraží

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování Přestupního terminálu Svitavy před vlakovým nádražím ve Svitavách v ulici 5. května v rozsahu od ulice Tovární přes Nádražní ulici po zaústění do stykové křižovatky v ulici 5. května u železničního přejezdu přes železniční trať Česká Třebová – Brno. Cílem stavby je ...

Modernizácia budovy materskej školy Suchá nad Parnou

Modernizácia budovy materskej školy Suchá nad Parnou

Predmetom zákazky je modernizácia Budovy MŠ, ktorá sa nachádza v intraviláne obce Suchá nad Parnou. Predmetom projektu je modernizácia objektu materskej škôlky z dôvodu zvýšenia energetickej účinnosti verejnej budovy vrátane zateplenia objektu. Modernizáciou objektu MŠ zateplením objektov prízemia a vybudovaním nového zatepleného podkrovia, sa ...

Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu

Rekonstrukce a stavební úpravy objektu rektorátu

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení stavebních prací v rámci rekonstrukce budovy rektorátu Univerzity Pardubice v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Jedná se o rekonstrukci všech podlaží budovy rektorátu zahrnující kompletní odstranění dělících konstrukcí, podlah, podhledů i vnitřních sítí a jejich nové vybudování dle nového ...

Revitalizácia vnútrobloku sídl. Centrum I. Veľké Kapušany

Revitalizácia vnútrobloku sídl. Centrum I. Veľké Kapušany

Predmetom zákazky je revitalizácia vnútrobloku sídl. Centrum I. Veľké Kapušany. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Rozšírenie MŠ Nesluša

Rozšírenie MŠ Nesluša

Predmetom zákazky je rozšírenie materskej školy v obci Nesluša s. č. 1000 a novostavba detského ihriska a multiihriska na parcelách 434/1, 434/3, 436,437 Nesluša okr. Kysucké nové Mesto. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

(záznamy 1/25 z 15724)  strana 1 / 629