Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie

Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďaľšie využitie

Predmetom zákazky je dodávka stavebných objektov stavby Technológia úpravy zmesového komunálneho odpadu pre jeho ďalšie využitie, ktorá sa bude realizovať v katastrálnom území: Partizánske (845426), mesto Partizánske, okres Partizánske, hlavná parcela číslo: 3958/126.

Kompostáreň - Streženice, Púchovská cesta

Kompostáreň - Streženice, Púchovská cesta

Predmetom verejného obstarávania je v súlade s § 3 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o verejnom obstarávaní v príslušnom gramatickom tvare) zákazka na uskutočnenie stavebných prác. Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo v súlade s ...

Rohožník zberný dvor odpadov

Rohožník zberný dvor odpadov

Záujmové územie je situované v k.ú. obce Rohožník, východne cca 200 m od obytnej zóny obce, v rámci areálu bývalého zariadenia staveniska pre výstavbu závodu CRH a.s., ktorý v súčasnosti sa využíva ako parkovisko nákladných vozidiel, priestor pre obecný podnik služieb a priestory pre nakladanie s inertnými odpadmi z búracích prác a rekonštrukcie ...

Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce

Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na vybudovaní zberného dvora v obci Likavka - s cieľom vytvorenia podmienok pre celoročný separovaný bezpečný zber jednotlivých zložiek odpadu a ich dočasné bezpečné zhromaždenie donáškovým spôsobom od pôvodcu, s predpokladanou hodnotou zákazky 261 272,23 EUR bez DPH. Podrobný opis predmetu ...

Zberný dvor v obci Ľubica

Zberný dvor v obci Ľubica

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác stavby Zberný dvor v obci Ľubica, ktorá pozostáva z týchto stavebných objektov: SO 01 Prevádzkový objekt, časti: 0011 Vodovodná prípojka, 0012 Kanalizačná prípojka, SO 02 Spevnené plochy a sadové úpravy, SO 04 Asanácia existujúcich garáži a oplotenia, SO 05 Elektroprípojka, SO 06 Chodník. Podrobný ...

Zberný dvor Iža

Zberný dvor Iža

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na výstavbe zberného dvora. Predmetná stavba spadá medzi objekty odpadového hospodárstva, nemá výrobný charakter. Zberný dvor bude slúžiť na zber a uskladnenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov. Zberný dvor je situovaný na parcelách reg. "C" a to na p. č. 6760 a 6756, kat. ...

Zberný dvor

Zberný dvor

Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v obci Mýtna. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii s výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec

Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec

Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Zberný dvor

Zberný dvor

Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v obci Senohrad. Bližšia špecifikácia je v súťažných podkladoch a projektovej dokumentácii s výkazom výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Výstavba zberného dvora v obci Mútne

Výstavba zberného dvora v obci Mútne

Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v obci Mútne. Podrobný rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.

Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves

Rozšírenie zberného dvora v obci Pečovská Nová Ves

Zberný dvor bude slúžiť na zber a uskladnenie vyseparovaných zložiek komunálneho odpadu od obyvateľov obce. Účelom projektu bolo vyriešiť nielen zneškodňovanie ale aj organizáciu zvážania, riadenie efektívnejšieho separovaného zberu, vytvorenie skladovacích priestorov v rámci budovy a manipulačných priestorov. Ďalším účelom projektu je vybudovanie ...

Dvor separovaného zberu Dolné Vestenice

Dvor separovaného zberu Dolné Vestenice

Areál bude tvorený objektami, ktoré budú zabezpečovať administratívno sociálne zázemie, dielne, skladovacie plochy a prístrešky pre potrebnú techniku so zabezpečením bezbariérového prístupu osobám s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Nové spevnené plochy budú realizované s betónovým povrchom. Administratívno sociálny objekt bude tvoriť ...

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Udiča - stavba

Intenzifikácia triedeného zberu v obci Udiča - stavba

Stavba pozostáva z hlavného stavebného objektu - Skladová hala triedeného zberu. Je to jednopodlažná hala s oceľovou nosnou konštrukciou, opláštená sendvičovými panelmi. Tu budú skladované mechanizmy a triedený odpad. Súčasťou objektu je vstavok s kotolňou na tuhé palivo a hygienické a prevádzkové zázemie. Zásobovanie vodou bude z vlastnej vŕtanej ...

Zberný dvor obec Ostratice

Zberný dvor obec Ostratice

Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v obci Ostratice. Blizšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Zberný dvor na separáciu odpadu obce Moravské Lieskové

Zberný dvor na separáciu odpadu obce Moravské Lieskové

Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora, ktorého účelom je zber odpadov, zahŕňajúci činnosti -zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich prepravy. Zariadenie zberného dvora slúži na zber a skladovanie separovaného odpadu pred jeho ďalšou úpravou, ktorou je prevažne triedenie a ukladanie jednotlivých druhov odpadov do ...

Zberný dvor na separáciu odpadu obce Oravské Veselé

Zberný dvor na separáciu odpadu obce Oravské Veselé

Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora, ktorého účelom je zber odpadov, zahŕňajúci činnosti - zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich prepravy. Zariadenie zberného dvora slúži na zber a skladovanie separovaného odpadu pred jeho ďalšou úpravou, ktorou je prevažne triedenie a ukladanie jednotlivých druhov odpadov ...

Zberný dvor odpadov Petrova Ves

Zberný dvor odpadov Petrova Ves

Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v obci Petrova Ves. Blizšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Zberný dvor

Zberný dvor

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. Zberný dvor je navrhnutý na severovýchodnej časti obce s možnosťou vstupu od obecnej účelovej komunikácie. Zberný dvor sa vybuduje na parcele č.369/1 v celkovej ploche 1148 m2 obce Horná Krupá, v katastrálnom území Horná Krupá. Územie plánované na výstavbu zberného ...

Rekonstrukce a přístavba provozní haly

Rekonstrukce a přístavba provozní haly

Požadovanými stavebními pracemi jsou: - rekonstrukce, resp. modernizaci stávající provozní haly typu Hard, na adrese č.p. 289 v Údlicích na Chomutovsku, v podnikatelské nemovitosti společnosti MZK Chomutov s č.p. 424, - přístavba stávající výrobní haly č.p. 289, - rekonstrukce obslužné komunikace s odstavnou plochou.

Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom

Zberný dvor separovaného odpadu – Balog nad Ipľom

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na výstavbe zberného dvora. Zberný dvor je situovaný na parcele č.: KN C 558, katastrálne územie: Balog nad Ipľom, Obec Balog nad Ipľom, okres: Veľký Krtíš, kraj Banskobystrický. Parcela je vo vlastníctve stavebníka. Bezbariérový prístup do areálu zberného dvoru ako aj do všetkých objektov zberného ...

Vybudovanie kompostárne v obci Družstevná pri Hornáde

Vybudovanie kompostárne v obci Družstevná pri Hornáde

Predmetom zákazky vybudovanie kompostárne v obci Družstevná pri Hornáde. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Výstavba zberného dvora v obci Kokava nad Rimavicou

Výstavba zberného dvora v obci Kokava nad Rimavicou

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na výstavbe zberného dvora. Zberný dvor je situovaný na dvoch parcelách a to na p. č. 726/1 a 5483/45. Parcela č. 726/1 sa nachádza v centre obce, vo dvore obecného úradu. Druhá parcela č. 5483/45 je na okraji obce, v severozápadnej časti. Parcely sú evidované ako zastavané plochy a nádvoria. Sú vo ...

Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec

Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec

Predmetom zákazky je realizácia stavebných objektov zberného dvora. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Zberný dvor Dunajská Streda - stavebné práce

Zberný dvor Dunajská Streda - stavebné práce

Predmetom zákazky sú stavebné práce na stavbe Zberného dvora Dunajská Streda v súlade so stavebným povolením číslo: 67/VR/1148/2015/033-BGy/003, zo dňa: 01.04.2016, vrátane vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie objektov SO 04 Vonkajšie osvetlenie a SO-07 Garážové státie.

Výstavba průmyslové haly

Výstavba průmyslové haly

Předmětem plnění této veřejné zakázky je obstarání všech prací, služeb a dodávek souvisejících s projektem zadavatele: název: Záchyt fugitivních emisí při výrobě nátěrových hmot registrační číslo - CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0000314 konkrétně se jedná o provedení stavebních prací dle projektové dokumentace a výkazu výměr a obstarání záležitosti ...

(záznamy 1/25 z 1863)  strana 1 / 75