Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec

Výstavba zberného dvora v meste Kráľovský Chlmec

Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora . Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch v projektovej dokumentácii a výkaze výmer.

Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu v obci - zberný dvor

Zariadenie na zabezpečenie separovaného zberu v obci - zberný dvor

Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora na zabezpečenie separovaného zberu v obci Lúc na Ostrove. Miesto stavby sa nachádza v k.ú. Malá Lúc - extravilán v blízkosti polnohospodárskeho družstva, s dopravným napojením na úcelovú cestu. Stavebny objekt rieši dopravnú cast stavby a to: - Zjazd z cesty neizolovaná plocha. - Manipulačnú plochu s ...

Zberný dvor Dubovce

Zberný dvor Dubovce

Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora v katastrálnom území Vidovany na parcelách číslo 201/1, 201/5, 243/1 a prístupovej komunikácie na parcelách číslo 120 registra C a 230/101 registra E v katastrálnom území Vidovany. Stavba bude slúžiť pre potreby obce a jej obyvateľov na odoberanie a separovanie zbieraných zložiek komunálneho odpadu.

Zhotovenie stavby Zberný dvor Jasov

Zhotovenie stavby Zberný dvor Jasov

Stavba rieši technické požiadavky dočasného skladovania vyseparovaných zložiek odpadu zo zvozovej oblasti, dotriedením a úpravou odpadu (lisovaním, drvením, atď.) pred ich spracovaním u oprávneného subjektu a na zhromažďovanie, zhodnotenie vybraných druhov biologicky rozložiteľných odpadov na betónových plochách s využitím technológie aeróbneho ...

Zberný dvor v obci Šarišské Čierne

Zberný dvor v obci Šarišské Čierne

Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v obci Šarišské Čierne.

Zberný dvor v obci Oravský Podzámok

Zberný dvor v obci Oravský Podzámok

Predmetom zákazky je vybudovanie zberného dvora, ktorého účelom je zber odpadov, zahŕňajúci činnosti - zhromažďovanie, triedenie alebo zmiešavanie odpadov za účelom ich prepravy. Zariadenie zberného dvora slúži na zber a skladovanie separovaného odpadu pred jeho ďalšou úpravou, ktorou je prevažne triedenie a ukladanie jednotlivých druhov odpadov ...

Zberný dvor Čalovec

Zberný dvor Čalovec

Predmetom obstarávania je výstavba zberného dvora v obci Čalovec podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Turzovka

Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Turzovka

Premetom zákazky sú stavebné práce - Stredisko triedeného zberu a kompostáreň Turzovka, pozostávajúce zo SO-01 Príprava územia, SO-02 Kompostovacia plocha, SO-03 Dočasné skládky, SO-04 NN Rozvody a SO-05 Kanalizácia. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zberový dvor v obci Veľký Biel

Zberový dvor v obci Veľký Biel

Predmetom obstarávania sú stavebné práce na objekte "Zberový dvor v obci Veľký Biel" podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

Zberný dvor v obci Černík - Stavebná časť

Zberný dvor v obci Černík - Stavebná časť

Predmetom zákazky je stavba Zberný dvor v obci Černík. Navrhovaná stavba odpadového hospodárstva bude slúžiť pre potreby obce Černík na pozemku parc. reg. "C" č.3858/2, 3860,3884, katastr. Územie Černík. V zbernom dvore bude zabezpečený zber oddelených zložiek komunálneho odpadu drobný stavebný odpad, textil, veľkoobjemový odpad a biologicky ...

Výběrové řízení na rozšíření výrobního areálu společnosti SALTEK s.r.o.

Výběrové řízení na rozšíření výrobního areálu společnosti SALTEK s.r.o.

Záměrem zadavatele je vybrat vhodného dodavatele na výstavbu nové třípodlažní výrobní haly, která bude spojena se stávajícím administrativním a výrobním objektem firmy SALTEK s.r.o. Záměr dále obsahuje stavební úpravy stávajícího objektu, propojení obou objektů, odstranění lehké ocelové haly v místě budoucí nové přístavby a terénní úpravy vč. ...

GŘ OL – Koncese na výstavbu a provoz výrobní haly pro zaměstnávání osob ve výkonu trestu

GŘ OL – Koncese na výstavbu a provoz výrobní haly pro zaměstnávání osob ve výkonu trestu

Předmět plnění koncese bude detailně řešen v rámci soutěžního dialogu, který bude veden s účastníky zadávacího řízení, kteří budou vyzvání k účasti v soutěžním dialogu. Cílem soutěžního dialogu bude nalézt řešení způsobilá splnit potřeby zadavatele. Zadavatel vymezuje své potřeby následujícím způsobem: a) Zajistit zaměstnáváními přibližně ...

Kotelna na biomasu Dukovany a vyvedení tepla, 2. etapa

Kotelna na biomasu Dukovany a vyvedení tepla, 2. etapa

budova kotelny pro druhý kotel včetně její technologie

Vybudovanie zberného dvora v obci Kalná nad Hronom

Vybudovanie zberného dvora v obci Kalná nad Hronom

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác v rámci vybudovania zberného dvora v obci v rozsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer a týchto súťažných podkladov. Uchádzač zabezpečí v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer uskutočnenie stavebných prác s dodávkou požadovaného tovaru (materiálu) a poskytnutia služieb v rámci ...

Vybudovanie kompostárne v obci Kalná nad Hronom

Vybudovanie kompostárne v obci Kalná nad Hronom

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa stavebných prác v rámci vybudovania kompostárne v obci v rozsahu projektovej dokumentácie, výkazu výmer a týchto súťažných podkladov. Uchádzač zabezpečí v rozsahu projektovej dokumentácie a výkazu výmer uskutočnenie stavebných prác s dodávkou požadovaného tovaru (materiálu) a poskytnutia služieb v rámci ...

Puste Ulany - zberny dvor

Puste Ulany - zberny dvor

Dielo podľa projektovej dokumentácie

Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti METALURGIA TS plus, s.r.o.

Zvýšenie energetickej efektívnosti v spoločnosti METALURGIA TS plus, s.r.o.

Realizácia obstarávaných stavebných prác rieši komplexnou formou normy a nároky na nové opláštenie fasády a strechy. Projekt kladie dôraz na celkovú tepelno-technickú stránku budovy a výrazné zníženie celkových prevádzkových nárokov . Nové veľké presvetlenie v obvodovej stene , oblúkový svetlík v streche a nové dvere a vráta výrazným spôsobom ...

Kompostáreň Veľké Kapušany

Kompostáreň Veľké Kapušany

Predmetom zákazky sú stavebné práce pre projekt Kompostáreň Veľké Kapušany. Výstavba pozostáva z vybudovania zaizolovanej kompostovacej plochy, odvedenia zrážkových vôd z plochy do akumulačnej nádrže, stavby oceľového prístrešku na uskladnenie technického vybavenia kompostárne a kontajnerov na zvoz biologicky rozložiteľného odpadu a oplotenia ...

Zberný dvor v meste Krásno nad Kysucou

Zberný dvor v meste Krásno nad Kysucou

Predmetom zákazky je výstavba zberného dvora v meste Krásno nad Kysucou. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohach.

Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi

Zariadenie na zhodnocovanie BRO v Prievidzi

Zariadenie na zhodnocovanie BRO bude situované v areáli odpadového hospodárstva mesta Prievidza, na Garážovej ulici 1, pozemok register C KN, parcelné číslo 1207/13 v katastrálnom území Prievidza. Predmetom zmluvy je vybudovanie objektov kompostárne. Jedná sa o otvorenú skladovú plochu s dvoma stenami pre uloženie biologicky rozložiteľného odpadu, ...

Zberný dvor v obci Čelovce

Zberný dvor v obci Čelovce

Vybudovanie zberného dvora. Riešené objekty sú situované na pozemku p.č. E 2306/2, C323/1 obce Čelovce za domom smútku vedľa cintorína. Ostatné okolité pozemky tvoria zastavané plochy a záhrady súkromnych vlastníkov. Areál zberného dvoru je napojený na miestnu komunikáciu. Pozemok je svahovity a je na ňom potrebné vykonať terénne úpravy. V ...

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., výstavba poloprovozního objektu - H2

Vědeckotechnický park Plzeň, a.s., výstavba poloprovozního objektu - H2

Novostavba třípodlažního nepodsklepeného objektu obdélníkového tvaru včetně navržených technických zařízení budovy, včetně souvisejících inženýrských sítí, zpevněných ploch a oplocení. Nosnou konstrukci objektu tvoří prefabrikovaný železobetonový skelet, doplněný monolitickou konstrukcí v místě komunikačních jader. Objekt má celkový půdorys 45,2 x ...

Malá kompostáreň v obci Tomášovce – stavebné práce

Malá kompostáreň v obci Tomášovce – stavebné práce

Predmetom zákazky je vybudovanie malej kompostárne v obci Tomášovce (do 100 ton ročne kompostu) s vrátnicou, skladom strojového vybavenia, úložiskom kompostu, spevnenými plochami a oplotenie s automatickými posuvnými bránami.

Zberný dvor v obci Radošina - Stavebná časť

Zberný dvor v obci Radošina - Stavebná časť

Vybudovanie zberného dvora v obci Radošina.

Zberný dvor - Mošovce

Zberný dvor - Mošovce

Predmetom obstarávania je výstavba zberného dvora na triedený zber odpadov v obci Mošovce podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer.

(záznamy 1/25 z 1903)  strana 1 / 77