Velká Úpa - Parkovací dům

Velká Úpa - Parkovací dům

Předmětem veřejné zakázky je novostavba pětipodlažního parkovacího objektu pro 365 osobních aut v Peci pod Sněžkou, na stávající parkovací ploše ve Velké Úpě, pod nástupem na dolní stanici lanové dráhy Portášky a na protějším svahu přiléhajícím k pravému břehu řeky Úpy. V suterénu je situován vstup do objektu, ve středu dispozice je hlavní ...

Zberný dvor v obci Veľké Dvorníky

Zberný dvor v obci Veľké Dvorníky

2.1Predmetom obstarávania sú stavebné práce súvisiace s výstavbou zberného dvora triedeného komunálneho odpadu s manipulačnou plochou na umiestnenie zberných nádob separovaného odpadu a prevádzkovou budovou vrátane oplotenia areálu v zmysle projektovej dokumentácie vypracovanej Ing. arch. Evou Šintajovou s názvom: Výstavba zberného dvora a ...

Výstavba opravárenské haly Maloměřice

Výstavba opravárenské haly Maloměřice

Předmětem veřejné zakázky je výstavba nové opravárenské haly v areálu provozní jednotky Maloměřice Depa kolejových vozidel Brno.

Zberný dvor Topoľníky - stavebné práce

Zberný dvor Topoľníky - stavebné práce

Predmetom stavebných prác je vybudovanie zberného dvora v obci Topolníky. Rozsah prác je definovaný projektovou dokumentáciou a výkazom výmer, ktoré tvoria súčasť súťažných podkladov.

Poptáváme výstavbu elektrárny v Bahrajnu

Poptáváme výstavbu elektrárny v Bahrajnu

Hľadáme firmy na výstavbu novej plynovej kombinovanej - cyklickej elektrárne v Bahrajne s navrhovaným inštalovaným výkonom 2 000 MW.

Nová výrobní hala společnosti Greenlux s.r.o.

Nová výrobní hala společnosti Greenlux s.r.o.

Zadavatel uvádí, že se jedná o stavbu výrobně-skladovací haly. Ve dvoupodlažní části je nutno umístit prostor pro expedici a příjem zboží, výrobní prostory včetně hygienického zázemí pro zaměstnance (cca 10 osob na jednu směnu, při střídání dvou směn). Součástí stavby je rovněž řešení odvodu dešťových vod, případně jejich zasakování, zpevněné ...

Výstavba zberného dvora - Boleráz

Výstavba zberného dvora - Boleráz

Spevnená plocha zberného dvora je riešená štrkovým lôžkom celkovej hr. 320 mm, na ktorom budú položené cestné panely hr. 180 mm. Plocha prístrešku a plocha dočasného úložiska biomasy bude mať zloženie skladajúce sa zo štrkového lôžka hr. 320 mm a železobetónovej dosky hr. 180 mm. Dažďová voda zo spevnenej plochy bude odvádzaná cez škáry medzi ...

Zariadenie na triedenie a prípravu na opätovné použitie nie nebezpečného odpadu

Zariadenie na triedenie a prípravu na opätovné použitie nie nebezpečného odpadu

Predmetom zákazky je rekonštrukcia nasledovných objektov: objekt č.1 - VÝROBNÁ HALA objekt č.2 - VÝROBNÁ HALA objekt č.3 - SKLADOVÝ PRIESTOR objekt č.4 - SKLADOVÝ PRIESTOR objekt č.5 - VRÁTNICA objekt č.6 - GARÁŽ PRE NAKLADAČ objekt č.7 - SKLADOVÝ PRIESTOR objekt č.8 - VOĹNÝ PRÍSTREŠOK objekt č.9 - DREVENÉ OPLOTENIE S OCEĽ. ...

Výstavba zberného dvora - Vozokany

Výstavba zberného dvora - Vozokany

Stavebné objekty: SO 01 Prevádzková budova SO- 02 Hala (garáž prefabrikovaná), prístrešok SO 03 Prípojka vody a kanalizácie SO 04 Spevnené plochy SO 05 Mostová váha SO 06 Oplotenie SO 07 Elektrická prípojka Pdrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch, v projektovej dokumentácii a v technickej správe.

Podpora aktivít triedeného zberu v obci Rožkovany

Podpora aktivít triedeného zberu v obci Rožkovany

Predmetom zákazky je realizácia stavebných objektov zberného dvora a tri stojiská na kontajnery. Podrobný opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Zberný dvor v obci Veľký Grob a Abrahám - prípravy na opätovné použitie a zhodnocovanie odpadov

Zberný dvor v obci Veľký Grob a Abrahám - prípravy na opätovné použitie a zhodnocovanie odpadov

Stavba, ktorá je predmetom projektovej dokumentácie sa nachádza v severovýchodnej časti obce Abrahám, v extraviláne obce pri ceste III/1337 (smer Hoste). V súčasnosti územie je využívané čiastočne ako orná pôda a z časti sa tu nachádza líniová zeleň. Dotknutý pozemok je vo vlastníctve obce Abrahám a čiastočne vo vlastníctve súkromných osôb. ...

Zberný dvor Lokca – stavebná časť

Zberný dvor Lokca – stavebná časť

Predmetom zadania zákazky sú stavebné práce na vybudovaní zberného dvora. Stavba sa nachádza v obci Lokca, okres Dolný Kubín. Zberný dvor bude slúžiť na zber komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v zmysle nového zákona č. 79/2015 o odpadoch pre občanov obce Na zbernom dvore budú môcť obyvatelia obce odovzdať nasledovné odpady: šatstvo ...

Priemyselný park a logistické centrum Sereď

Priemyselný park a logistické centrum Sereď

- výstavba novej ES 110/22kV Sereď, - výstavba novej BSP (budova spol. prevádzok), - vybudovanie 110kV a 22kV časti a pripojenia do RIS (riadiaci infor. systém), - zaústenie VN vedení 22kV, - kolaudácia stavby Podrobný rozsah prác je definovaný v Dokumentácii pre vykonanie prác.

Výstavba zberného dvora - Lendak

Výstavba zberného dvora - Lendak

Výstavba zberného dvora. Detailný popis predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch.

Zřízení sběrného dvora v obci Libhošť

Zřízení sběrného dvora v obci Libhošť

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spojené s výstavbou sběrného dvora v obci Libhošť.

Dvoupodlažní hala sklad hmotné dokumentace Lužná u Rakovníka 2

Dvoupodlažní hala sklad hmotné dokumentace Lužná u Rakovníka 2

Vybudování dvojpodlažní skladové haly na místě původní stavby. Hala bude obdélníkového půdorysu s rozměry cca. 15x40m. Obě podlaží budou rozdělena na dvě přibližně 300m2 sekce. V 1. NP budou umístěny geologické vzorky (užitné zatížením 3t/m2). Ve 2. NP se počítá se zatížením 2t/m2, vhodným pro archiv. Přístup do podlaží je úrovňový díky reliéfu ...

Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu - stavebné práce

Ekodvor Gabčíkovo - separovaný zber odpadu - stavebné práce

Predmetom zákazky sú stavebné práce zamerané na vybudovanie zberného dvora v meste Gabčíkovo. Bližšia špecifikácia je v projektovej dokumentácii a výkaze výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov.

Výběr zhotovitele stavby v rámci projektu Modernizace Školního statku v Opavě

Výběr zhotovitele stavby v rámci projektu Modernizace Školního statku v Opavě

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací/zhotovení stavby v rámci projektu „Modernizace školního statku v Opavě“ 1.část veřejné zakázky: „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava – bourací práce“, 2.část veřejné zakázky: „Revitalizace skleníkového areálu Školního statku Opava“ 3.část veřejné zakázky: „Vybudování ...

Modernizace přestupního terminálu Sedlčany

Modernizace přestupního terminálu Sedlčany

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba odbavovací haly, zastřešených příjezdových a odjezdových stání, parkovací stání, technologických zařízení a veřejné technické infrastruktury (splašková a dešťová kanalizace, nádrž na dešťovou vodu, přípojky vodovodu, NN a telefonu, venkovní osvětlení, sadové úpravy a mobiliář). Dle projektové ...

Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben

Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to stavby haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben podle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

Přístavba haly 6 a haly 7 v areálu firmy FLÍDR s.r.o. v Širokém Dole

Přístavba haly 6 a haly 7 v areálu firmy FLÍDR s.r.o. v Širokém Dole

Dodávka díla v rámci projektu „ Přístavba haly 6 a haly 7 v areálu firmy FLÍDR s.r.o. v Širokém Dole včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, včetně opláštění přístřešku a zatrubnění příkopu, Sklad druhotných surovin, Cvičná věž požárního sportu a přístřešek“

Poptáváme zhotovení spodní stavby haly

Poptáváme zhotovení spodní stavby haly

Hledáme stavební firmu, která by nám zpracovala cenovou nabídku na spodní stavbu haly do Znojma, rozměr půdorysu 23x34,1 m. Nástup by byl konec září. Pokud by jste měli zájem o podklady, prosím kontaktujte mě.

VIT-nová rozvodna 420 kV, stavebně-montážní práce

VIT-nová rozvodna 420 kV, stavebně-montážní práce

VIT-nová rozvodna 420 kV, stavebně-montážní práce

Poptáváme montáž pomocných ocelových konstrukcí

Poptáváme montáž pomocných ocelových konstrukcí

Poptáváme montáž pomocných ocelových konstrukcí. Popis: montáž pomocných ocelových konstrukcí Specifikace: - pro opláštění haly - položení střešního trapézového plechu a montáž stěnového opláštění Rozměr: 33 tun, střecha 3.300 m2, stěny 2.000 m2 Termín pro nabídky: ihned Termín realizace: červenec - září 2017 Lokalita realizace: Rychnov ...

Vitalizace stávajícího technicky nevyhovujícího objektu na nové výrobně-administrativní zázemí

Vitalizace stávajícího technicky nevyhovujícího objektu na nové výrobně-administrativní zázemí

Jedná se o výstavbu dvou nových staveb (administrativní budova a skladovací objekt) a jedné rekonstrukce stávající stavby (objekt výrobní haly).

(záznamy 1/25 z 1815)  strana 1 / 73