Společenský dům Jindřichov

Společenský dům Jindřichov

Rekonstrukce a nadstavba stávajícího objektu Společenského domu včetně přípojek inženýrských sítí, studny, vsakovacího zařízení, zpevněných ploch (příjezdová komunikace, terasa) a dětského hřiště, dále viz projektová dokumentace ve stupni DPS.

Obec Veleň - Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ

Obec Veleň - Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy mezi zadavatelem a dodavatelem, jejímž obsahem budou stavební práce, spočívající v novostavbě základní školy dle specifikace viz bod 2.2 Zadávací dokumentace a jejích příloh, pro projekt „Obec Veleň - Navýšení kapacity ZŠ Veleň a rozšíření o II. stupeň ZŠ pro obce Veleň, Mírovice, Brázdim a Sluhy“, ...

Novostavba bytového domu a MŠ Dolní Slivno

Novostavba bytového domu a MŠ Dolní Slivno

Předmětem této VZ (stavby=díla) je novostavba bytového domu a mateřské školy (MŠ) - 6 bytových jednotek pro seniory a mateřská škola pro 12 dětí včetně individuální výuky.

Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben

Výstavba haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací, a to stavby haly pro zemědělské stroje a rekonstrukce učeben podle zadávacích podmínek uvedených v zadávací dokumentaci a jejích přílohách.

SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek sever IV, Západ

SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek sever IV, Západ

Jedná se o výstavbu dvou autobusových zálivů standartní délky 1 autobusu - 12 m + rezerva 1 m a šířky 3 m. Nástupní plochy autobusové zastávky jsou šířky 4 – 4,7 m, povrch zálivu bude tvořen z mastixového koberce, nástupní plochy z betonové dlažby. Zastávky budou osazeny přístřešky a označníkem s košem. Pro přístup na autobusové zastávky budou ...

Přístavba nízkoprahového urgentního příjmu vč. zřízení obratiště pro vozidla ZZS

Přístavba nízkoprahového urgentního příjmu vč. zřízení obratiště pro vozidla ZZS

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce dané investičním záměrem na přístavbu nízkoprahového urgentního příjmu a zřízení nového obratiště včetně přístřešku pro vozidla zdravotnické záchranné služby.

Přístavba haly 6 a haly 7 v areálu firmy FLÍDR s.r.o. v Širokém Dole

Přístavba haly 6 a haly 7 v areálu firmy FLÍDR s.r.o. v Širokém Dole

Dodávka díla v rámci projektu „ Přístavba haly 6 a haly 7 v areálu firmy FLÍDR s.r.o. v Širokém Dole včetně napojení na technickou a dopravní infrastrukturu, včetně opláštění přístřešku a zatrubnění příkopu, Sklad druhotných surovin, Cvičná věž požárního sportu a přístřešek“

Poptáváme zhotovení spodní stavby haly

Poptáváme zhotovení spodní stavby haly

Hledáme stavební firmu, která by nám zpracovala cenovou nabídku na spodní stavbu haly do Znojma, rozměr půdorysu 23x34,1 m. Nástup by byl konec září. Pokud by jste měli zájem o podklady, prosím kontaktujte mě.

Přístavba k MŠ Osek nad Bečvou

Přístavba k MŠ Osek nad Bečvou

Předmětem projektu je přístavba mateřské školy v Oseku nad Bečvou v souladu s projektovou dokumentací, která je přílohou zadávací dokumentace.

Aquacentrum Pardubice - výstavba 25m bazénu

Aquacentrum Pardubice - výstavba 25m bazénu

Předmětem veřejné zakázky je přístavba nového veřejného krytého 25m bazénu navazující na stávající objekt Aquacentrum Pardubice č.p. 2664 ul. Jiráskova v Pardubicích. Přístavba bude provedena v prostoru stávajícího manipulačního a technického zázemí u severovýchodního průčelí objektu Aquacentra, kde budou nejprve zdemolovány stávající objekty ...

Stavební úpravy a přístavba budovy za účelem zřízení odborných učeben a laboratoří

Stavební úpravy a přístavba budovy za účelem zřízení odborných učeben a laboratoří

Přístavba a stavební úpravy objektu střední školy v ul. Jana Koziny 1237 a jeho propojení se stávajícím historickým objektem gymnázia Bohuslava Balbína na Orlickém Nábřeží čp 356, v Hradci Králové, dále domovní vedení UT, elektro, kanalizace, vodovodu, které budou umístěny na pozemcích v areálu investora.

Výstavba mateřské školy v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice – Praha 10

Výstavba mateřské školy v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice – Praha 10

Předmětem plnění bude výstavba mateřské školy v areálu ZŠ Nad Vodovodem 460/81, k.ú. Malešice – Praha 10 v rozsahu dle projektové dokumentace stavby. Podrobná specifikace předmětu veřejné zakázky je obsažena v příloze č. 1 a č. 2 zadávací dokumentace.

Optimalizace autobusového terminálu Blansko

Optimalizace autobusového terminálu Blansko

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je realizace komplexní modernizace a optimalizace autobusového terminálu ve městě Blansko. Předmět díla zahrnuje mimo jiné vybudování podélných stání pro linkové autobusy a autobusy městské hromadné dopravy, podélného ...

Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov

Rekonstrukce a dostavba Střediska volného času Trutnov

Předmětem plnění je rekonstrukce a dostavba Střediska volného času v Trutnově.

UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

UJEP – Novostavba budovy CPTO – Centrum přírodovědných a technických oborů v Kampusu UJEP

Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení stavby dle zadávací dokumentace a jejích příloh.

Mgr16 - stavební práce

Mgr16 - stavební práce

ČÁST 1 - Rekonstrukce praktikové místnosti 108 (Viničná 7) ČÁST 2 - Rekonstrukce biochemického praktika S36C (Viničná 7) ČÁST 3 - Vybudování pochozího patra v místnosti P48 (Viničná 7) ČÁST 4 - Vybudování pochozího patra v místnostech 141-142 včetně rekonstrukce souvisejících laboratoří 141-143 (Viničná 7)

Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí

Zajištění funkčnosti biotopu Sítenské údolí

Předmětem plnění je zajištění biologických a ekologických funkcí unikátního ekosystému, jenž je tvořen zachovalým částečně obnoveným sadem se soustavou pramenišť a jezírek. Součástí parku je i cestní sít tvořená mlatovými cestami, několik dřevěných můstku a discgolfové hřiště v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Dostavba a stavební úpravy budovy č. 52 v areálu PřF UP

Dostavba a stavební úpravy budovy č. 52 v areálu PřF UP

Předmětem plnění této veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace včetně související inženýrské činnosti a provedení stavebních prací na dostavbě a stavebních úpravách budovy č. 52 Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci na ul. Šlechtitelů 27, navazujících objektech a okolí na pozemcích parc. č. st.1705/40, 1705/1 a 1707 v k.ú. Olomouc ...

Poptáváme montáž pomocných ocelových konstrukcí

Poptáváme montáž pomocných ocelových konstrukcí

Poptáváme montáž pomocných ocelových konstrukcí. Popis: montáž pomocných ocelových konstrukcí Specifikace: - pro opláštění haly - položení střešního trapézového plechu a montáž stěnového opláštění Rozměr: 33 tun, střecha 3.300 m2, stěny 2.000 m2 Termín pro nabídky: ihned Termín realizace: červenec - září 2017 Lokalita realizace: Rychnov ...

Obnova materskej školy Bratislavská

Obnova materskej školy Bratislavská

Predmetom obstarávania je Obnova materskej školy Bratislavská. Riešený objekt sa nachádza na ulici Bratislavská č.3 . Zastavaná plocha objektu sa nemení. Na riešenú parcelu je prístup z miestnej obslužnej asfaltovej komunikácie zo severnej strany parcely. Navrhovaná stavba sa skladá z nasledujúcich stavebných objektov - OBJEKT A , OBJEKT B, ...

Realizácia parkoviska medzi ul. Dohnányho a A.Žarnova v Trnave

Realizácia parkoviska medzi ul. Dohnányho a A.Žarnova v Trnave

Predmetom zákazky je vybudovanie parkoviska s 99 parkovacími státiami s povrchom zo zámkovej dlažby. Navrhované parkovisko sa vybuduje po ľavej strane ulice Andreja Žarnova, oproti urgentnému príjmu do chirurgického pavilónu FN Trnava. Rozsah riešenia: SO-01 Parkovisko SO-02 Dažďová kanalizácia SO-03 Prekládka el. kábla VN úprava SO-04 ...

Svätomariánska púť - Svetlo z východu

Svätomariánska púť - Svetlo z východu

Projektová dokumentácia rieši vytvorenie krížovej cesty v rámci areálu pútnického miesta na Mariánskej hore v Levoči. Návrh rieši vytvorenie 14 zastavení s osadením kaplniek. Navrhovaná krížová cesta doplní a zatraktívni pútnicky areál o ďalšiu liturgickú aktivitu. Je riešená severne od baziliky s nástupom od prístupovej komunikácie. Mariánska ...

Mateřská škola v Husově ulici, Černošice

Mateřská škola v Husově ulici, Černošice

Předmětem plnění veřejné zakázky je generální dodávka stavby „Mateřská škola v Husově ulici, Černošice“ dle projektové dokumentace pro realizaci stavby zpracované Projekčními kancelářemi rala s.r.o. a atelier 15 s.r.o., ing. Libor Hrdoušek, ing. arch. Luděk Černý, 09/2016 (dále jen „projektová dokumentace“), včetně všech souvisejících prací a ...

Novostavba nové budovy 5. MŠ v Dobříši

Novostavba nové budovy 5. MŠ v Dobříši

Předmětem veřejné zakázky je výkon generálního dodavatele stavebních prací pro investiční akci – „Novostavba nové budovy 5. MŠ v Dobříši“ v rozsahu investičních nákladů stavby: 16.964.797,72 Kč bez DPH.

Vitalizace stávajícího technicky nevyhovujícího objektu na nové výrobně-administrativní zázemí

Vitalizace stávajícího technicky nevyhovujícího objektu na nové výrobně-administrativní zázemí

Jedná se o výstavbu dvou nových staveb (administrativní budova a skladovací objekt) a jedné rekonstrukce stávající stavby (objekt výrobní haly).

(záznamy 1/25 z 4962)  strana 1 / 199