Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul.SNP

Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul.SNP

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre projekt: Rekonštrukcia a prístavba budovy MŠ na ul.SNP. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace Budovy Fakulty zdravotnických studií NFZS

Přípravná fáze dostavby – vytvoření dokumentace Budovy Fakulty zdravotnických studií NFZS

Celkové předpokládané investiční náklady na realizaci záměru novostavby včetně řešeného území činí 325 000 000,- Kč s DPH. Návrh musí respektovat ekonomické možnosti zadavatele nejen v předpokládané výši investičních nákladů, ale i ve výši budoucích provozních nákladů a nákladů životního cyklu (zadavatel požaduje energetickou třídu budovy ...

Přestupní terminál Svitavy nádraží

Přestupní terminál Svitavy nádraží

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování Přestupního terminálu Svitavy před vlakovým nádražím ve Svitavách v ulici 5. května v rozsahu od ulice Tovární přes Nádražní ulici po zaústění do stykové křižovatky v ulici 5. května u železničního přejezdu přes železniční trať Česká Třebová – Brno. Cílem stavby je ...

Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom

Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom

Predmetom projektu: Príprava, realizácia a sprístupnenie archeologickej expozície návštevníkom je dodávka stavebných prác v rozsahu predloženého výkazu výmer a v súlade so spracovanou projektovou dokumentáciou. Bližšie informácie sú uvedené v samostatných prílohách (projektová dokumentácia), ktoré verejný obstarávateľ poskytuje k súťažným ...

Rozšírenie MŠ Nesluša

Rozšírenie MŠ Nesluša

Predmetom zákazky je rozšírenie materskej školy v obci Nesluša s. č. 1000 a novostavba detského ihriska a multiihriska na parcelách 434/1, 434/3, 436,437 Nesluša okr. Kysucké nové Mesto. Predmet zákazky je detailne opísaný v časti C. súťažných podkladov.

Výstavba MŠ obec Trhovište

Výstavba MŠ obec Trhovište

Projekt rieši výstavbu novostavby MŠ v Obci Trhovište.

V 00255B – Vytvoření podzemních kontejnerů ve městě Kolín

V 00255B – Vytvoření podzemních kontejnerů ve městě Kolín

Předmětem plnění této veřejné zakázky na dodávky je pořízení podzemních sběrných nádob určených pro ukládání separovaného odpadu. V rámci plnění této zakázky budou pořízeny a zabudovány kontejnery podzemní, které budou umístěny na místech uvedených v projektové dokumentaci. Technické podmínky veřejné zakázky jsou uvedeny v dokumentaci pro ...

Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

Přístavba odborných učeben ZŠ Čechtice

Přístavba školy, stavba dvoupodlažní budovy se 4 odbornými učebnami a k nim náležející zázemí. Přístavba bude napojena na stávající rozvody na pozemku

Rekonstrukce multifunkčního hřiště pro obec Chlumětín I. etapa

Rekonstrukce multifunkčního hřiště pro obec Chlumětín I. etapa

Rekonstrukce a rozšíření části multifunkčního plochy umístěné v kulturně-sportovním areálu. Plnění spočívá ve výstavbě asfaltové plochy, dětského dopravního hřiště, volejbalového hřiště, plochy s hracími prvky pro děti a ve s tím souvisejících činnostech a plněních.

Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Milník č. 2 - Stavební práce: Boží vyhlídka – vyhlídka s kamerovým systémem

Stavba Boží vyhlídky - turistická rozhledna na pozemku p.č. 996. Je navržená jako dřevěná příhradová konstrukce ve tvaru kvádru se třemi vodorovnými úrovněmi o půdorysných rozměrech cca 2,2 m x 4,2 m a výškou nosné konstrukce cca 7,7 m. Navržená dřevěná nosná konstrukce je z hranolů 200 x 200 mm, založená na plošný betonový základ do hloubky 1200 ...

Rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech

Rekonstrukce objektu Centrum Pegas v Podbořanech

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy uvnitř nižší části stávající budovy, kde důvodem opravy budovy je havarijní stav vnitřních nenosných příček. Dále se jedná o nástavbu 2. NP nad touto nižší částí budovy 1. NP. V objektu je navrženo kompletní vybourání části interiéru v přízemí budovy, vrstev podlahy a zeminy pod podlahou a ...

Rekonštrukcia a dostavba Materskej školy Jablonové

Rekonštrukcia a dostavba Materskej školy Jablonové

Predmetom tejto zákazky je rekonštrukcia a dostavba Materskej školy v Jablonovom. Podrobný opis a rozsah predmetu obstarávania je uvedený v projekte stavby a vo výkaze výmer, ktorý je súčasťou súťažných podkladov.

Novostavba Dom smútku a okolie

Novostavba Dom smútku a okolie

Navrhovaná stavba Dom smútku a okolie - sa nachádza v obci Šemša (ďalej len budova). Objekt je v tvare lichobežníka. Budova je osadená do mierneho svahu, je jednopodlažná (1.np), v mieste suterénu (1.pp) dvojpodlažná so vstupom na úrovni terénu. 1.pp je čiastočne zapustené do terénu. Projekt je riešeny v zmysle požiadavky na energetickú náročnosť ...

Ralsko - rozvoj areálu Pyrotechnické služby - realizace - opakované vyhlášení

Ralsko - rozvoj areálu Pyrotechnické služby - realizace - opakované vyhlášení

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavby v rozsahu prováděcí projektové dokumentace s výkazem výměr.

Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany

Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce „Nová škola pro Psáry a Dolní Jirčany“. Součástí akce je provedení a dodávka stavebních a jiných prací, jejichž předmětem je výstavba objektu nové školy pro obce Psáry a Dolní Jirčany, včetně všech projektových prací v rozsahu a způsobem uvedeným v návrhu smlouvy a jeho přílohách. Jedná se o ...

Prístavba a prestavba MŠ Zvolenská Slatina

Prístavba a prestavba MŠ Zvolenská Slatina

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác na stavebných úpravách budovy pre materskú školu v areáli budovy MŠ Zvolenská Slatina Prístavba a prestavba MŠ vo Zvolenskej Slatine rieši zväčšenie priestorov existujúcej MŠ o 3 triedy s príslušenstvom a celkové zateplenie objektu z hľadiska energetickej úspory. Existujúca budova tvaru L je ...

OR PZ Žiar nad Hronom, pracovisko klientskeho centra – stavebné úpravy

OR PZ Žiar nad Hronom, pracovisko klientskeho centra – stavebné úpravy

Predmetom zákazky je vybudovanie pracoviska Klientskeho centra v priestoroch objektu Okresného riaditeľstva PZ vŽiari nad Hronom na ul. Chrásteka č. 586/27 v rozsahu podľa spracovaného projektu stavby.

Lodenica Karloveské rameno v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Lodenica Karloveské rameno v Mestskej časti Bratislava-Karlova Ves

Predmetom zákazky je realizácia novostavby lodenice, ktorá bude zahŕňať skladovacie, spoločenské, obslužné, hygienické a prevádzkové priestory pre činnosť vodáckych klubov. Lodenica bude zároveň môcť poskytnúť spoločenské a obslužné priestory využívateľné aj širokou verejnosťou s cieľom podporovať rozvoj vodných športov v atraktívnej lokalite ...

Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v Kapušanoch

Rekonštrukcia a prístavba materskej školy v Kapušanoch

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre rekonštrukciu a prístavbu materskej školy v Kapušanoch. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Komunitné centrum v obci Chmiňany

Komunitné centrum v obci Chmiňany

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa pre realizáciu projektu: Komunitného centra v obci Chmiňany. Objekt novostavby Komunitného centra sa bude nachádzať v obci Chmiňany, v obytnej zóne v juhozápadnej časti, na parcele č. 58/1. Objekt novostavby sa bude nachádzať v areáli, ktorý je spoločný aj pre miestnu materskú škôlku. Objekt Komunitného ...

Prístavba k ZŠ s MŠ v obci Jablonov

Prístavba k ZŠ s MŠ v obci Jablonov

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre prístavbu k ZŠ s MŠ v obci Jablonov. Stavba bude slúžiť ako základná škola s materskou školou. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Novostavba športovej haly v obci Skalité

Novostavba športovej haly v obci Skalité

Predmetom zákazky je novostavba športovej haly a jej napojenie na technické vybavenie územia. Ďalšie požiadavky na predmet zákazky a náležitosti ponuky: - likvidáciu odpadu zabezpečí uchádzač na vlastné náklady, - uchádzač bude realizovať stavebné práce podľa záväzného harmonogramu prác, ktorý je povinný predložiť vo svojej ponuke a ktorý ...

Prístavba a prestavba Materskej školy v obci Komjatná

Prístavba a prestavba Materskej školy v obci Komjatná

Cieľom stavby je zvýšenie kapacity materskej školy a skvalitnenie jestvujúcich priestorov materskej školy.

Komunitné centrum v obci Hlinné

Komunitné centrum v obci Hlinné

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre novostavbu Komunitného centra v obci Hlinné. ČLENENIE STAVBY SO - 01HLAVNÝ OBJEKT SO - 02PRÍVOD NN SO - 03PRÍPOJKA SPLAŠKOVEJ KANALIZÁCIE SO - 04DAŽĎOVÁ KANALIZÁCIA SO - 05VODOVODNÁ PRÍPOJKA SO - 06ÚPRAVA ODBERNÉHO PLYNOVÉHO ZARIADENIA SO - 07SPEVNENÁ PLOCHA Realizácia zákazky bude ...

Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok

Prístavba budovy materskej školy v obci Jarok

Predmetná budova ZŠ s MŠ so súpisným číslom 133 je situovaná v zastavanom území obce Jarok, katastrálne územie Jarok (822 248), na ulici Školská 16, na pozemku s parcelným číslom 907/10, parcela registra C, výmera parcely 662 m2, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, druh stavby: Budova pre školstvo, na vzdelávanie a výskum, číslo LV 1. Na ...

(záznamy 1/25 z 5080)  strana 1 / 204