B. j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota

B. j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota

Zadavatel hodlá zadat zakázku na stavební práce, jejichž předmětem je výstavba bytového domu o osmi bytových jednotkách zvláštního určení (ust. § 2300, zákona 89/2012 Sb., ) které budou sloužit pro osoby se ztíženým přístupem k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace způsobené věkem, nebo zdravotním ...

Výstavba bytového domu s následným prevodom vlastníckych práv

Výstavba bytového domu s následným prevodom vlastníckych práv

Predmetom zákazky je výstavba min. 30 bytov na pozemku verejného obstarávateľa spl-ňajúcich požiadavky na poskytnutie úveru a dotácie na ich kúpu podľa Zákona č.443/2010 Zz, zákona č.150/2013 Zz ako aj prislúchajúcej infraštruktúry a ich následnú kúpu verejným obstarávateĺom. Súčasťou predmetu zákazky je aj technická infraštruktúra. Výsledkom ...

B.j. 11 PB – PČB Bohušov

B.j. 11 PB – PČB Bohušov

Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu v Bohušově (okr. Bruntál) na pozemcích parc. č. 21/1, 21/2, 21/5, 21/6, 3489 a 3488, k.ú: Bohušov na bytový dům pro seniory. Jedná se o novostavbu, vytvoření dispozice a práce s tím spojené a práce na vnějším plášti objektu vč. řešení obálky. Vybudován bud také výtah, přípojky inž. sítí, zpevněné ...

Bytový dom Sučany - Hradiská.

Bytový dom Sučany - Hradiská.

Predmetom postupu zadávania zákazky je vybudovanie 40 bytových jednotiek bežného štandardu s podlahovou plochou do 50 m2 v existujúcom objekte Pavilón C, súpisné číslo 879, na pozemku KNC 1905/2, katastrálne územie Sučany a potrebnej technickej vybavenosti tak, aby ich parametre vyhovovali podmienkam získania úveru zo ŠFRB a štátnej dotácie na ...

Realizace stavby pečovatelských bytů v rámci projektu "B.J. 4 PB - PČB Velké Pavlovice"

Realizace stavby pečovatelských bytů v rámci projektu "B.J. 4 PB - PČB Velké Pavlovice"

Splněním veřejné zakázky bude realizována stavba 8 bytových jednotek pečovatelských bytů v rámci podporovaného projektu B.J. 4 PB - PČB Velké Pavlovice. Stavba bude plnit funkci pečovatelských bytů pro seniory, v souladu s podmínkami stanovenými příslušnou výzvou dotačního projektu. VZ i projekt samotný koncepčně navazují na již zrealizovanou I. ...

Nájomné byty

Nájomné byty

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie ako i realizácia, zhotovenie a vybudovanie 12 bytových jednotiek (bytového domu) spolu s inžinierskymi sieťami. Plánovaná zastavaná plocha územia na výstavbu bytového domu (nájomných bytov) je 1411 m2. Realizácia stavebných prác sa uskutoční v k.ú. Smolinské, parcela č. 574/3. Podrobná ...

Bytový dom  8 b.j. Palárikovo

Bytový dom 8 b.j. Palárikovo

Výstavba bytového domu 8 b.j. Palárikovo. Predmet zákazky zahŕňa vypracovanie štúdie, PD na základe štúdie a územného rozhodnutia o umiestnení stavby, výstavba bytového domu s 8 b.j. s príslušenstvom a inžinierske činnosti podľa opisu predmetu zákazky.

Bytový dom 8 b.j. Solčany

Bytový dom 8 b.j. Solčany

Výstavba bytového domu 8 b.j. Solčany. Predmet zákazky zahŕňa vypracovanie štúdie, PD na základe štúdie a územného rozhodnutia o umiestnení stavby, výstavba bytového domu s 8 b.j. s príslušenstvom a inžinierske činnosti podľa opisu predmetu zákazky.

Bytový dům - pečovatelské byty

Bytový dům - pečovatelské byty

nový bytový dům včetně vnějších venkovních úprav (chodníky, vjezd) - 7 bytových jednotek v režimu upravitelných bytů včetně potřebného zázemí

B.J. 18 PB – KoDuS Hrušovany nad Jevišovkou

B.J. 18 PB – KoDuS Hrušovany nad Jevišovkou

Předmětem zakázky je novostavba komunitního domu pro seniory. Byty sloužící k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. Stavba bude využívána pro trvalé ...

B.j. 10 PB – VB Jistebnice

B.j. 10 PB – VB Jistebnice

V rámci realizace akce bude postaven bytový dům s 10-ti bytovými jednotkami včetně okolních zpevněných ploch (chodníky, parkoviště). Půdorys objektu je ve tvaru obráceného T o hlavních rozměrech 21,50x13,75 m. Max. výška objektu nad terénem je cca. 13,8 m. Objekt má 3 nadzemní podlaží (poslední nadzemní podlaží je uspořádáno jako podkroví) a jedno ...

B.j. 6 PB - PČB Jistebnice

B.j. 6 PB - PČB Jistebnice

V rámci realizace bude v půdním prostoru vybudováno 6 bytů ve standardu upravitelný byt resp. byt zvláštního určení dle Vyhl. č. 398/2009 Sb., včetně 6-ti sklepních boxů a parkovacích stání. Světlá výška místností v podkroví bude 2 300 mm. Velikosti bytů – do 45 m2 užitné plochy. V objektu bude zřízen evakuační výtah úpravou resp. zrušením ...

B.j. 22 PB-PČB Suchdol nad Lužnicí

B.j. 22 PB-PČB Suchdol nad Lužnicí

Jedná se o novostavbu objektu pečovatelského domu s 22 podporovanými bytovými jednotkami. Byty jsou určeny pro jednu až dvě osoby. Pozemek navazuje na stávající sídliště bytových panelových domů, dopravně je napojen na stávající místní komunikaci. Součástí stavby bude řešení napojení na inženýrské sítě.

Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia domu služieb na 10 mestských bytov

Prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia domu služieb na 10 mestských bytov

Predmetom zákazky je prestavba 2. a 3. nadzemného podlažia domu služieb na 10 mestských bytov a obnova a adaptácia trojpodlažného objektu v Dudinciach, vrátane statickej dopravy. Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch pre toto verejné obstarávanie.

B.j. 22 PB – PČB  Blížejov

B.j. 22 PB – PČB Blížejov

Jedná se o novou a trvalou stavbu pečovatelského domu. Objekt bude sloužit jako pečovatelský dům se samostatnými bytovými jednotkami a společenskou místností. Stavba nespadá do kategorie ochraně stavby podle jiných právních předpisů Objekt je navržen jako bezbariérový dle vyhlášky č. 398/2009 Sb. Potřeby a spotřeby medií a hmot nijak ...

Seniorské bydlení – Zámek Paskov, budova C – dodavatel stavby

Seniorské bydlení – Zámek Paskov, budova C – dodavatel stavby

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve stavebních úpravách, dostavbě a nástavbě objektu C v areálu Zámku Paskov a dále rekonstrukce stávajících a zřízení nových přípojek inženýrských sítí technické infrastruktury, včetně zbudování parkoviště pro odstavení potřebného počtu osobních vozidel. Jedná se o stavební úpravy ...

B. j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota

B. j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota

Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba objektu bydlení pečovatelský dům, bezbariérový bytový dům o osmi bytových jednotkách, s potřebným technickým a provozním vybavením pro tento účel.

DPS Ždírec nad Doubravou, ulice U Pikulky

DPS Ždírec nad Doubravou, ulice U Pikulky

Předmět veřejné zakázky je výstavba bytového domu s pečovatelskými byty doplněný v 1.NP o lékařské a stomatologické ordinace.

Prestavba a obnova bytového domu Šoltésovej 13, 036 01 Martin

Prestavba a obnova bytového domu Šoltésovej 13, 036 01 Martin

Predmetom zákazky je Prestavba a obnova bytového domu Šoltésovej 13, 036 01 Martin. Projekt rieši obnovu 4.NP bytového domu. Pôvodné funkčné členenie objektu zostáva zachované. Zmeny súvisia iba s obnovou 4.NP a s rozčlenením chodieb zasklenými stenami v zmysle požiadaviek protipožiarnej ochrany. Na navrhovanom podlaží sa rieši dvanásť bytových ...

Komunitné centrum Lenartov

Komunitné centrum Lenartov

Predmetom zákazky je výber zhotoviteľa diela pre novostavbu Komunitného centra v obci Lenartov. Realizácia zákazky bude podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou súťažných podkladov.

Nájomné bytové domy D – Jelša a E – Osika v Tatranskej Lomnici

Nájomné bytové domy D – Jelša a E – Osika v Tatranskej Lomnici

Predmetom zákazky je novostavba nájomných bytových domov. Objekty sú riešené ako päťpodlažné. Jednotlivé byty sú bežného štandardu. Každá bytová jednotka má svoj výmeník tepla napojený na spoločnú domovu kotolňu na prízemí.

Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním stacionářem, Sezimovo Ústí

Dům s pečovatelskou službou pro seniory s denním stacionářem, Sezimovo Ústí

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby s názvem „DŮM S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU pro seniory s denním stacionářem, SEZIMOVO ÚSTÍ – I. etapa“, a to podle projektové dokumentace, která je nedílnou součástí zadávací dokumentace veřejné zakázky. Jedná se kompletní výstavbu objektu domu s pečovatelskou službou, zahrnující zejména centrální obytnou ...

Novostavba polyfunkčného domu na ul. Daniela Dlabača v Žiline

Novostavba polyfunkčného domu na ul. Daniela Dlabača v Žiline

Predmetom verejného obstarávania je výstavba 40 nájomných bytov spolu s technickou vybavenosťou a ostatnými časťami Diela (oplotenie, vonkajšie parkovacie státia a komunikácie, vnútorné parkovacie plochy, sadové a parkové úpravy, a vnútroareálové chodníky) v súlade s projektovou dokumentáciou pre územné rozhodnutie, vypracovanou Ing. Arch. ...

Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici v Prostějově

Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici v Prostějově

Předmětem veřejné zakázky „Komunitní dům pro seniory v Sušilově ulici v Prostějově“ je provedení výstavby komunitního domu pro seniory v Sušilově ulici. Jde o novostavbu objektu se 4 nadzemními podlažími s 25 bytovými jednotkami. Vstup je řešen bezbariérově, všechna podlaží jsou dostupná výtahem, v objektu jsou řešena parkovací stání pro osoby s ...

Nájomný bytový dom 12 b.j. s následným prevodom vlastníckych práv

Nájomný bytový dom 12 b.j. s následným prevodom vlastníckych práv

Predmetom zákazky je výstavba Nájomný bytový dom 12 b.j. s následným prevodom vlastníckych práv bežného štandardu na pozemkoch uchádzača spĺňajúcich požiadavky na poskytnutie úveru a dotácie na ich kúpu podľa zákona č. 443/2010 Z.z., v znení neskorších zmien a doplnkov, zákona č. 150/2013 Z.z., v znení neskorších zmien a doplnkov, vrátane ...

(záznamy 1/25 z 1433)  strana 1 / 58