BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j. + TV

BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j. + TV

Predmetom zákazky je : a) vypracovanie jednoduchej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej k odkupu spracovanej PD v kvalite (DUR, PD pre stavebné povolenie a ...

Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce

Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na vybudovaní zberného dvora v obci Likavka - s cieľom vytvorenia podmienok pre celoročný separovaný bezpečný zber jednotlivých zložiek odpadu a ich dočasné bezpečné zhromaždenie donáškovým spôsobom od pôvodcu, s predpokladanou hodnotou zákazky 261 272,23 EUR bez DPH. Podrobný opis predmetu ...

B.j. 22 PB-PČB Suchdol nad Lužnicí - dokončení

B.j. 22 PB-PČB Suchdol nad Lužnicí - dokončení

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dokončení díla - Stavby pečovatelského domu s 22 podporovanými byty. Projektová dokumentace JK - STAVPROJEKT, s.r.o. 12/2017. Jedná se o stavbu rozestavěnou, přičemž současný stav je popsán v rámci dokumentace a je přiložena fotodokumentace dosud provedených částí. S ohledem na zdroj ...

4 x 4 B. J. Ratková - stavebné práce

4 x 4 B. J. Ratková - stavebné práce

Predmetom zákazky je výstavba nájomných bytov - 16 b.j. vrátane infraštruktúry.

Bytový dom s polyfunkciou Porúbka

Bytový dom s polyfunkciou Porúbka

Predmet zákazky pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti, uskutočnenia stavebných prác spojených s novostavbou bytového domu s polyfunkciou vrátane technickej infraštruktúry v obci Porúbka na základe odsúhlasenej architektonickej štúdie tvoriacej prílohu súťažných podkladov. Projekt bytového domu musí ...

Bytový dom 9.B.J.  Malé Trakany

Bytový dom 9.B.J. Malé Trakany

Predmetom zákazky je realizácia projektu na stavebné práce spojené s výstavbou Obecných nájomných bytov v obci Malé Trakany

Pečovatelské byty č.p. 155, Harrachov - stavební práce

Pečovatelské byty č.p. 155, Harrachov - stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je přestavba stávajícího nevyužívaného objektu na pečovatelské byty.

Komplexná rekonštrukcia bytového domu na Ulici G. Goliana 3 v Trnave

Komplexná rekonštrukcia bytového domu na Ulici G. Goliana 3 v Trnave

Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby Komplexná rekonštrukcia bytového domu na Ulici G. Goliana 3 v Trnave spracovanej spoločnosťou AVING s.r.o., Tolstého 9, 811 06 Bratislava. Stavba sa nachádza v Trnave na Ulici G. Goliana v zástavbe bytových domov, v blízkosti hlavnej mestskej komunikácie na Zelenečskej ...

Nájomný bytový dom č. 1 a 2 Galanta ul. Esterházyovcov

Nájomný bytový dom č. 1 a 2 Galanta ul. Esterházyovcov

Predmetom zákazky je vybudovanie nájomných bytových domov č. 1 a 2 v meste Galanta. V rámci zákazky je navrhnuté vybudovanie 2 ks bytových domov s 12 bytovými jednotkami. Bytové domy sú riešené ako samostatne stojace objekty s tromi nadzemnými podlažiami bez podpivničenia. zastrešené sú vaľbovou strechou s malým sklonom. Všetky obytné podlažia ...

Dům s pečovatelskými byty, Sádek

Dům s pečovatelskými byty, Sádek

Předmětem zakázky je provedení novostavby domu s pečovatelskými byty v rozsahu stanoveném projektovou dokumentací s názvem „Dům s pečovatelskými byty, Sádek“ zpracovanou Ing. Petrem Klusoněm, Zákrejsova 543, Polička v r. 2017 pod zakázkovým číslem 052017 (dále též jako „projektová dokumentace“) a zahrnuje provedení všech prací a dodávek nutných k ...

Bytový dom 2 x 18 b. j. A, B + TV Hvozdnica

Bytový dom 2 x 18 b. j. A, B + TV Hvozdnica

Predmet zákazky pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti, uskutočnenia stavebných prác spojených s novostavbou dvoch bytových domov vrátane technickej infraštruktúry v obci Hvodznica na základe odsúhlasenej architektonickej štúdie tvoriacej prílohu súťažných podkladov. Projekt bytového domu musí ...

Podporované byty Žižkova I, Hustopeče

Podporované byty Žižkova I, Hustopeče

Předmětem veřejné zakázky je vybudování novostavby bytového domu pro seniory, který bude obsahovat deset bytových jednotek 1+KK a jednu bytovou jednotku 2+KK. Objekt bude nepodsklepený, třípodlažní s obytným podkrovím Všechny byty budou provedeny jako upravitelné dle vyhlášky č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících ...

Bytový dom 8 b.j. Leles - stavba

Bytový dom 8 b.j. Leles - stavba

Hmota bytového domu je dvojpodlažná , strecha je šikmá.Bytový dom má dve sekcie schodiská. Schodiská sú exterierové , čiastočne kryté. Na každom podlaží sú prístupné dva byty.

Bytový dom Lenartov - nižší standard

Bytový dom Lenartov - nižší standard

Predmetom zákazky s názvom BYTOVÝ DOM LENARTOV - NIŽŠÍ STANDARD je výstavba 4 bytových domov pozostávajúceho z 6 dvojizbových bytov. Zákazka sa skladá z: Architektonickej štúdie vizualizácie projektu, projektu pre územné rozhodnutie, projektu pre stavebné povolenie, projektu technickej vybavenosti, zabezpečenie územného rozhodnutia, stavebného ...

Komunitné centrum Smižany

Komunitné centrum Smižany

Predmetom zákazky sú stavebné práce Komunitné centrum Smižany v členení: SO 01 Hlavný objekt ASR Hlavný objekt architektonicko stavebné riešenie ZTI Hlavný objekt zdravotechnika UK Hlavný objekt ústredné vykurovanie PLYN Hlavný objekt inštalácia zemného plynu + NIL prípojka ELI a BLSK Hlavný objekt elektroinštalácia a bleskozvod SO 02 ...

Bytové jednotky v nadstave lekárne a bytové jednotky v nadstavbe zdravotného strediska

Bytové jednotky v nadstave lekárne a bytové jednotky v nadstavbe zdravotného strediska

Predmetom zákazky je projekt prístavby a nadstavby lekárne a zdravotného strediska, ktorého účelom je vybudovanie bytových jednotiek. Pôjde o jednopodlažnú nadstavbu zdravotného strediska s piatimi dvojizbovými bytovými jednotkami a vybudovanie štyroch bytových dvojizbových jednotiek v dvoch podlažiach v nadstavbe jestvujúceho objektu lekárne. ...

Obecné nájomné byty v rozsahu 8 b.j. Sklabiná

Obecné nájomné byty v rozsahu 8 b.j. Sklabiná

Predmetom obstarávania sú stavebné práce - realizácia stavebného diela Obecné nájomné byty v rozsahu 8 b. j. Sklabiná Projekt je riešený ako novostavba radovo za sebou stojacich rodinných domov. Byty sú sústredené do dvoch obytných blokov v rozsahu po 4 b.j., vytvárajúce radové zástavby rodinných domov na parcele stavebníka. Táto radová zástavba ...

Obstaranie 10 nájomných bytov v obci Hájske

Obstaranie 10 nájomných bytov v obci Hájske

Predmetom zákazky je "Obstaranie 10 nájomných bytov v obci Hájske" vrátane infraštruktúry a pozemkov. Záujmom verejného obstarávateľa je odkúpenie bytového domu / domov so 10 bytovými jednotkami bežného štandardu spĺňajúci podmienky na poskytnutie úveru z ŠFRB a dotácie z MDV SR s potrebnou vybavenosťou a pozemkami. Celkovo je v obytnom dome / ...

Obstaranie 16 nájomných bytov v obci Opatovská Nová Ves

Obstaranie 16 nájomných bytov v obci Opatovská Nová Ves

Predmetom zákazky je "Obstaranie 16 nájomných bytov v obci Opatovská Nová Ves" vrátane infraštruktúry a pozemkov. Záujmom verejného obstarávateľa je odkúpenie bytového domu/domov alebo rodinných domov so 16 bytovými jednotkami bežného štandardu spĺňajúci podmienky na poskytnutie úveru z ŠFRB a dotácie z MDV SR s potrebnou vybavenosťou a pozemkami. ...

Bytový dom 14 b.j. NŠ, Dunajská ul. Štúrovo

Bytový dom 14 b.j. NŠ, Dunajská ul. Štúrovo

Výstavba bytového domu, ktorý bude obsahovať 14b.j. nižšieho štandardu podľa kritérií Štátneho fondu rozvoja bývania s prislúchajúcimi IS a parkovacím miestom. Ponuka uchádzača musí obsahovať vizualizáciu. Súčasťou predmetu obstarania je aj projektová dokumentácia, ktorá musí byť zahrnutá v cenovej ponuke.

Penzion IV., ul. Hálkova

Penzion IV., ul. Hálkova

Jedná se o výstavbu nového bytového domu s 52 malometrážními byty, z nichž 16 bytů jsou navrženy dle vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Součástí je i napojení bytového domu na nově vybudované inženýrské sítě a úprava jeho okolí.

Bytový dom - Oravská Polhora

Bytový dom - Oravská Polhora

Predmetom zákazky je realizácia výstavby noho bytového domu - štvorpodlažná, nepodpivničená stavba obdĺžnikového tvaru s rozmermi 12,85 x 27,30 m s počtom 19 bj. v zmysle projektovej dokumentácie a položkového rozpočtu (výkaz- výmer) - objekt SO 01 (01.1 - 01.7)

Bytový dom Humenné

Bytový dom Humenné

Predmetom zákazky je vybudovanie bytového domu v Humennom, podľa projektovej dokumentácie a výkazu výmer, ktoré sú súčasťou súťažných podkladov. Objektová skladba predmetu zákazky je: SO 01 Bytový dom SO 02 Parkovisko SO 03 Komunikácie pre chodcov SO 04 Verejné osvetlenie SO 05 Vegetačné úpravy SO 06 Kanalizačná prípojka SO 07 ...

Bytový dom 12 b.j. - Pribeník

Bytový dom 12 b.j. - Pribeník

Predmetom postupu zadávania zákazky je výstavba trojpodlažného bytového domu s 12 bytovými jednotkami v obci Pribeník.

Bytový dom - 26 b.j., Čereňany

Bytový dom - 26 b.j., Čereňany

Predmetom zákazky je novostavba bytového domu s 26 bytovými jednotkami prístupnými dvoma sdamostatnými vchodmi s prípojkami na verejné siete. Podrobný opis predmetu obstarávania je uvedený v projektovej dokumentácii.

(záznamy 1/25 z 1504)  strana 1 / 61