Výstavba podporovaných bytů v městě Potštát

Výstavba podporovaných bytů v městě Potštát

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě objektu bydlení pro seniory. Jedná se o novostavbu přízemního objektu vytvářející svým objemem polouzavřenou strukturu. Stavba bude provedena jako dřevostavba na betonové desce, systémem dřevěného sendviče o tloušťce zdi 30 cm. Objekt obsahuje 8 bytových jednotek ...

Obytný soubor Loděnice – Na Malešovické U Kaple

Obytný soubor Loděnice – Na Malešovické U Kaple

Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na komplexní zhotovení stavby v rozsahu a podle projektu a smlouvy. Předmět díla je specifikován projektem a zahrnuje: 1) Provedení stavby podle PROJEKTU; 2) Zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem včetně geometrického plánu potvrzeného katastrem nemovitostí a funkce ...

Penzion IV., ul. Hálkova

Penzion IV., ul. Hálkova

Jedná se o výstavbu nového bytového domu s 52 malometrážními byty, z nichž 16 bytů jsou navrženy dle vyhlášky č.398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb. Součástí je i napojení bytového domu na nově vybudované inženýrské sítě a úprava jeho okolí.

Dům s pečovatelskými byty Písečná

Dům s pečovatelskými byty Písečná

Předmětem veřejné zakázky je výstavba domu s pečovatelskými byty. Jedná se o novostavbu bytového domu včetně nových přípojek na stávající inženýrské sítě.

Domy pro sociální účely v Ostravě

Domy pro sociální účely v Ostravě

Předmětem veřejné zakázky je vybudování celkem 5 novostaveb domů pro sociální účely v katastrálním území obce Ostrava. Veřejná zakázka je ve smyslu ust. § 35 a § 101 ZZVZ rozdělena na 2 části. Zadavatel v souladu s ust. § 101 odst. 2 ZZVZ umožňuje účastníkům podání nabídky na jednu či na obě části veřejné zakázky dle volby účastníka. • část č. 1: ...

Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava

Mateřská škola, ul. Na Dolech, Jihlava

Předmětem veřejné zakázky je novostavba dvoupodlažního objektu mateřské školy pro 100 dětí s internátním provozem a přilehlou zahradou. Součástí stavby je napojení na inženýrské sítě, vybudování bezbariérových přístupových komunikací, parkoviště, chodníků, veřejného osvětlení, kontejnerového stání a sadových úprav.

Bydlení pro seniory v domě s pečovatelskou službou

Bydlení pro seniory v domě s pečovatelskou službou

Předmětem veřejné zakázky je pořízení nového objektu nebo případně souboru objektů – budovy či souboru budov na území MČ Praha 5 s ubytovacími jednotkami pro účely ubytování seniorů a hendikepovaných občanů (dále jen „DPS“). Objekt musí být vybudován formou novostavby (v případě, kdy bude stavba DPS realizována na v současnosti zastavěném pozemku, ...

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí – stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavebních prací, souvisejících služeb a dodávek spočívajících ve výstavbě rodinného domu spolu s přístřeškem pro parkování a skladem pro nářadí v rámci realizace projektu Zvýšení dostupnosti komunitních pobytových služeb v lokalitě Kostelec nad Orlicí včetně demolice stávajícího objektu.

Rekonštrukcia a dostavba materskej škôlky v obci Slavošovce

Rekonštrukcia a dostavba materskej škôlky v obci Slavošovce

Predmetom zákazky je realizácia stavebných prác súvisiacich s rekonštrukciou a dostavbou materskej škôlky v obci Slavošovce. Rozsah je definovaný projektovou dokumentáciou.

Výstavba MŠ v obci Hermanovce

Výstavba MŠ v obci Hermanovce

Predmetom zákazky je Výstavba MŠ v obci Hermanovce. Je to jednopodlažná murovaná stavba s plochou strechou. Časť parcely, na ktorej sa bude realizovať výstavba, konkrétne záhrada pre detí bude oplotená štvorhranným pletivom. Objekt bude niektorými inžinierskymi sieťami napojený na existujúci objekt základnej školy a niektoré prípojky budú napájané ...

Materská škôlka v obci Mirkovce

Materská škôlka v obci Mirkovce

Objekt "MATERSKÁ ŠKÓLKA" je navrhovaný v pozdĺžnom úzkom tvare , ktorý je prispôsobený šírkou daným možnostiam parcely 303/11. Novostavba Materskej škôlky sa má realizovať ako murovaná stavba v katastrálnom území Mirkovce na parcelnom čísle 303/11 patriacemu Obecnému úradu Mirkovce.

Materská škola Buzica - stavebná časť

Materská škola Buzica - stavebná časť

Predmetom zákazky je realizácia projektu stavby, ktorý rieši novostavbu Materskej školy pre 70 detí, na pozemku vo vlastníctve obce Buzica.

Nájomný bytový dom Turčianske Teplice

Nájomný bytový dom Turčianske Teplice

Predmetom zákazky je Nájomný bytový dom Turčianske Teplice vrátane technickej infraštruktúry. Záujmom verejného obstarávateľa je odkúpenie bytového domu s bytovými jednotkami bežného štandardu spĺňajúci podmienky na poskytnutie úveru zo ŠFRB a dotácie z MDVaRR SR s potrebnou technickou vybavenosťou. Celkovo je v obytnom dome plánovaných 20 - 22 ...

Výstavba MŠ Višňové

Výstavba MŠ Višňové

Predmetom zákazky je výstavba materskej školy v Obci Višňové. Bližšie informácie sú uvedené v súťažných podkladoch.

Bytový dom A Košúty

Bytový dom A Košúty

Predmetom zákazky je výstavba nájomného bytového domu s 8 b.j. Verejný obstarávateľ prevedie vlastníctvo k pozemku na úspešného uchádzača a po uskutočnení stavby bytový dom a pozemok odkúpi.

KoDuS Nové Sedlo

KoDuS Nové Sedlo

Předmětem plnění veřejné zakázky je vybudování Komunitního domu seniorů (KoDuS)v Novém Sedle. Novostavba bude mít kapacitu 20 bytů. Přízemních 10bytů budou o podlahové výměře 40,64m2 a budou mít vlastní terasy o ploše 8,64m2. 10 bytů v druhém nadzemním podlaží budou o podlahové ploše 40,64m2 a budou bez balkonů. Jednotlivé byty jsou navrženy jako ...

BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j. + TV

BD Tehelná – výstavba bytov bežného štandardu v počte 220 b.j. + TV

Predmetom zákazky je : a) vypracovanie jednoduchej štúdie s návrhom urbanistického riešenia územia v súlade s § 22 zákona číslo 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov životného prostredia a po jej odsúhlasení b) vypracovanie projektovej dokumentácie k výstavbe bytov smerujúcej k odkupu spracovanej PD v kvalite (DUR, PD pre stavebné povolenie a ...

Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce

Vybudovanie zberného dvora v obci Likavka - stavebné práce

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na vybudovaní zberného dvora v obci Likavka - s cieľom vytvorenia podmienok pre celoročný separovaný bezpečný zber jednotlivých zložiek odpadu a ich dočasné bezpečné zhromaždenie donáškovým spôsobom od pôvodcu, s predpokladanou hodnotou zákazky 261 272,23 EUR bez DPH. Podrobný opis predmetu ...

B.j. 22 PB-PČB Suchdol nad Lužnicí - dokončení

B.j. 22 PB-PČB Suchdol nad Lužnicí - dokončení

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající v dokončení díla - Stavby pečovatelského domu s 22 podporovanými byty. Projektová dokumentace JK - STAVPROJEKT, s.r.o. 12/2017. Jedná se o stavbu rozestavěnou, přičemž současný stav je popsán v rámci dokumentace a je přiložena fotodokumentace dosud provedených částí. S ohledem na zdroj ...

4 x 4 B. J. Ratková - stavebné práce

4 x 4 B. J. Ratková - stavebné práce

Predmetom zákazky je výstavba nájomných bytov - 16 b.j. vrátane infraštruktúry.

Bytový dom s polyfunkciou Porúbka

Bytový dom s polyfunkciou Porúbka

Predmet zákazky pozostáva z vypracovania projektovej dokumentácie a súvisiacej inžinierskej činnosti, uskutočnenia stavebných prác spojených s novostavbou bytového domu s polyfunkciou vrátane technickej infraštruktúry v obci Porúbka na základe odsúhlasenej architektonickej štúdie tvoriacej prílohu súťažných podkladov. Projekt bytového domu musí ...

Bytový dom 9.B.J.  Malé Trakany

Bytový dom 9.B.J. Malé Trakany

Predmetom zákazky je realizácia projektu na stavebné práce spojené s výstavbou Obecných nájomných bytov v obci Malé Trakany

Pečovatelské byty č.p. 155, Harrachov - stavební práce

Pečovatelské byty č.p. 155, Harrachov - stavební práce

Předmětem veřejné zakázky je provedení stavebních prací a poskytnutí souvisejících dodávek a služeb, jejichž hlavním účelem je přestavba stávajícího nevyužívaného objektu na pečovatelské byty.

Komplexná rekonštrukcia bytového domu na Ulici G. Goliana 3 v Trnave

Komplexná rekonštrukcia bytového domu na Ulici G. Goliana 3 v Trnave

Rozsah zákazky je riešený v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby Komplexná rekonštrukcia bytového domu na Ulici G. Goliana 3 v Trnave spracovanej spoločnosťou AVING s.r.o., Tolstého 9, 811 06 Bratislava. Stavba sa nachádza v Trnave na Ulici G. Goliana v zástavbe bytových domov, v blízkosti hlavnej mestskej komunikácie na Zelenečskej ...

Nájomný bytový dom č. 1 a 2 Galanta ul. Esterházyovcov

Nájomný bytový dom č. 1 a 2 Galanta ul. Esterházyovcov

Predmetom zákazky je vybudovanie nájomných bytových domov č. 1 a 2 v meste Galanta. V rámci zákazky je navrhnuté vybudovanie 2 ks bytových domov s 12 bytovými jednotkami. Bytové domy sú riešené ako samostatne stojace objekty s tromi nadzemnými podlažiami bez podpivničenia. zastrešené sú vaľbovou strechou s malým sklonom. Všetky obytné podlažia ...

(záznamy 1/25 z 1520)  strana 1 / 61