Komunitné centrum – Ladislavov dvor

Komunitné centrum – Ladislavov dvor

Predmetom zákazky stavebné práce na výstavbe novostavby komunitného centra v Leviciach v mestskej časti Ladislavov dvor. Výstavba bola navrhnutá za účelom vytvorenia priestorových a materiálnych podmienok pre komunitnú a sociálnu prácu pre marginalizovaných rómskych komunít a ostatného obyvateľstva. Plánovaná výstavba pozostáva z prízemného ...

Transformace PATA Hazlov - novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné

Transformace PATA Hazlov - novostavba rodinného dvojdomku ve Skalné

Novostavba rodinného dvojdomku se čtyřmi byty ve Skalné pro osoby se zdravotním postižením, v postaveném dvojdomku bude poskytována pobytová sociální služba „Chráněné bydlení“ pro 9 osob vyžadující střední míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy. Předmětem veřejné zakázky v rámci tohoto zadávacího řízení je zhotovení stavby „Transformace ...

Transformace PATA Hazlov - novostavba tří domů

Transformace PATA Hazlov - novostavba tří domů

Novostavba tří obytných domů v Hazlově pro osoby se zdravotním postižením. V nově postavených třech domech (objekty A,B,C) bude poskytována pobytová sociální služba „Domov pro osoby se zdravotním postižení“ a „Chráněné bydlení“ celkem pro 16 osob vyžadující vysokou míru podpory, dospělé osoby, muže a ženy. Předmětem veřejné zakázky je ...

Poptávám realizaci základové desky pro stavbu rodinného domu

Poptávám realizaci základové desky pro stavbu rodinného domu

Poptávám základovou desku pro stavbu rodinného domu. Projekt je ve fázi zkreslení. Zastavěná plocha domu je 150 m2. Plánované datum výstavby je jaro 2018. Místo výstavby - obec Nový Malín okres Šumperk.

Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově

Výstavba domu s pečovatelskými byty v ul. Na Šarlejích v Novém Bydžově

Předmětem plnění zakázky jsou stavební práce spočívající ve výstavbě domu s pečovatelskými byty v ulici Na Šarlejích v Novém Bydžově včetně zpevněných ploch, inženýrských sítí a areálových rozvodů, oplocení a sadových úprav. Stavba bude součástí městské památkové zóny.

14 b. j. nájomné byty + technická vybavenosť Dlhé Klčovo

14 b. j. nájomné byty + technická vybavenosť Dlhé Klčovo

Navrhnutý bytový dom má jednoduchý, obdĺžnikový pôdorysný tvar o rozmeroch 34,11 m x 11,16 m. Výška hrebeňa sedlovej strechy je 10,51 m od terénu. Objekt možno charakterizovať ako jednoduchý, klasickej murovanej konštrukcie s priečnym nosným systémom, s monolitickými železobetónovými stropmi a s prestrešením jednoduchým dreveným krovom sedlovej ...

Komunitné centrum v Zemplínskej Teplici

Komunitné centrum v Zemplínskej Teplici

Komunitné centrum chceme vybudovať v zastavanom území obce Zemplínska Teplica na obecnom pozemku. Objekt bude orientovaný čelnou severovýchodnou fasádou k cestnej komunikácii. Areál komunitného centra bude oplotený a vstup na pozemok bude riešený bránou. Budova komunitného centra bude dvojpodlažná a nepodpivničená. Zastrešený hlavný vstup do ...

Domov sociálních služeb Lomnice nad Popelkou

Domov sociálních služeb Lomnice nad Popelkou

Předmětem plnění této veřejné zakázky je novostavba domova sociálních služeb, která se skládá z hlavního objektu, servisního objektu, zpevněných ploch a inženýrských sítí a areálových rozvodů.

Výstavba 15. B.J. v obci Zákopčie

Výstavba 15. B.J. v obci Zákopčie

Vypracovanie projektovej dokumentácie a realizácia prác pri výstavbe 15 B.J. vrátane technickej vybavenosti k uvedeným bytom.

Poptávám realizaci strojních omítek

Poptávám realizaci strojních omítek

Poptávám realizaci strojních vnitřních omítek + štuk, plocha cca 500-550m2. Jedná se o novostavbu rodinného domu v obci Jítrava - Liberecký kraj. Zdivo je broušená cihla Porotherm. Termín realizace spěchá. Děkuji za nabídky.

Bytové domy Vojtova, Brno

Bytové domy Vojtova, Brno

Předmětem plnění veřejné zakázky je výstavba bytových domů v ulici Vojtova v Brně v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami.

Sociální byty čp. 315, 316, 329 Železný Brod

Sociální byty čp. 315, 316, 329 Železný Brod

Předmětem výběrového řízení jsou stavební práce, jejichž cílem je vybudovat 12 menších bytových jednotek, které budou po stránce hygienické a stavebně technické odpovídat současným standardům bydlení v Železném Brodě.

Rámcová dohoda na provádění stavebních prací, odborné údržby stabilního protipovodňového opaření

Rámcová dohoda na provádění stavebních prací, odborné údržby stabilního protipovodňového opaření

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody mezi zadavatelem a jedním dodavatelem (účastníkem) na provádění stavebních prací, odborné údržby a oprav stabilního protipovodňového opatření na ochranu hl. m. Prahy, tzn. opravy na vodních dílech II. až IV. kategorie dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ...

Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích

Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě - Radvanicích

Předmětem veřejné zakázky je uzavření smlouvy o dílo na zhotovitele stavby Energetické úspory bytových domů ulice Rokycanova a Kobrova v Ostravě – Radvanicích. Předmět veřejné zakázky je rozdělený na devět samostatných částí. Dodavatelé mohou svou nabídku předložit na jednu část předmětu veřejné zakázky realizovanou v roce 2017 a jednu část ...

Novostavba bytového domu a MŠ Dolní Slivno

Novostavba bytového domu a MŠ Dolní Slivno

Předmětem této VZ (stavby=díla) je novostavba bytového domu a mateřské školy (MŠ) - 6 bytových jednotek pro seniory a mateřská škola pro 12 dětí včetně individuální výuky.

B. j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota

B. j. 8 PB – PČB Ostrožská Lhota

Zadavatel hodlá zadat zakázku na stavební práce, jejichž předmětem je výstavba bytového domu o osmi bytových jednotkách zvláštního určení (ust. § 2300, zákona 89/2012 Sb., ) které budou sloužit pro osoby se ztíženým přístupem k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace způsobené věkem, nebo zdravotním ...

Výstavba bytového domu s následným prevodom vlastníckych práv

Výstavba bytového domu s následným prevodom vlastníckych práv

Predmetom zákazky je výstavba min. 30 bytov na pozemku verejného obstarávateľa spl-ňajúcich požiadavky na poskytnutie úveru a dotácie na ich kúpu podľa Zákona č.443/2010 Zz, zákona č.150/2013 Zz ako aj prislúchajúcej infraštruktúry a ich následnú kúpu verejným obstarávateĺom. Súčasťou predmetu zákazky je aj technická infraštruktúra. Výsledkom ...

B.j. 11 PB – PČB Bohušov

B.j. 11 PB – PČB Bohušov

Předmětem veřejné zakázky je novostavba objektu v Bohušově (okr. Bruntál) na pozemcích parc. č. 21/1, 21/2, 21/5, 21/6, 3489 a 3488, k.ú: Bohušov na bytový dům pro seniory. Jedná se o novostavbu, vytvoření dispozice a práce s tím spojené a práce na vnějším plášti objektu vč. řešení obálky. Vybudován bud také výtah, přípojky inž. sítí, zpevněné ...

Bytový dom Sučany - Hradiská.

Bytový dom Sučany - Hradiská.

Predmetom postupu zadávania zákazky je vybudovanie 40 bytových jednotiek bežného štandardu s podlahovou plochou do 50 m2 v existujúcom objekte Pavilón C, súpisné číslo 879, na pozemku KNC 1905/2, katastrálne územie Sučany a potrebnej technickej vybavenosti tak, aby ich parametre vyhovovali podmienkam získania úveru zo ŠFRB a štátnej dotácie na ...

Realizace stavby pečovatelských bytů v rámci projektu "B.J. 4 PB - PČB Velké Pavlovice"

Realizace stavby pečovatelských bytů v rámci projektu "B.J. 4 PB - PČB Velké Pavlovice"

Splněním veřejné zakázky bude realizována stavba 8 bytových jednotek pečovatelských bytů v rámci podporovaného projektu B.J. 4 PB - PČB Velké Pavlovice. Stavba bude plnit funkci pečovatelských bytů pro seniory, v souladu s podmínkami stanovenými příslušnou výzvou dotačního projektu. VZ i projekt samotný koncepčně navazují na již zrealizovanou I. ...

Nájomné byty

Nájomné byty

Predmetom zákazky je vypracovanie projektovej dokumentácie ako i realizácia, zhotovenie a vybudovanie 12 bytových jednotiek (bytového domu) spolu s inžinierskymi sieťami. Plánovaná zastavaná plocha územia na výstavbu bytového domu (nájomných bytov) je 1411 m2. Realizácia stavebných prác sa uskutoční v k.ú. Smolinské, parcela č. 574/3. Podrobná ...

Bytový dom  8 b.j. Palárikovo

Bytový dom 8 b.j. Palárikovo

Výstavba bytového domu 8 b.j. Palárikovo. Predmet zákazky zahŕňa vypracovanie štúdie, PD na základe štúdie a územného rozhodnutia o umiestnení stavby, výstavba bytového domu s 8 b.j. s príslušenstvom a inžinierske činnosti podľa opisu predmetu zákazky.

Bytový dom 8 b.j. Solčany

Bytový dom 8 b.j. Solčany

Výstavba bytového domu 8 b.j. Solčany. Predmet zákazky zahŕňa vypracovanie štúdie, PD na základe štúdie a územného rozhodnutia o umiestnení stavby, výstavba bytového domu s 8 b.j. s príslušenstvom a inžinierske činnosti podľa opisu predmetu zákazky.

Bytový dům - pečovatelské byty

Bytový dům - pečovatelské byty

nový bytový dům včetně vnějších venkovních úprav (chodníky, vjezd) - 7 bytových jednotek v režimu upravitelných bytů včetně potřebného zázemí

B.J. 18 PB – KoDuS Hrušovany nad Jevišovkou

B.J. 18 PB – KoDuS Hrušovany nad Jevišovkou

Předmětem zakázky je novostavba komunitního domu pro seniory. Byty sloužící k poskytování sociálního bydlení pro seniory a pro osoby, které mají ztížený přístup k bydlení v důsledku zvláštních potřeb vyplývajících z jejich nepříznivé sociální situace - věk, zdravotní stav nebo sociální okolnosti jejich života. Stavba bude využívána pro trvalé ...

(záznamy 1/25 z 1448)  strana 1 / 58