Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Dopravní přestupní terminál Hlinsko

Předmětem veřejné zakázky je novostavba dopravního přestupního terminálu – nového autobusového nádraží přímo navazujícího a souvisejícího s nádražím ČD. Součástí je výstavba kapacitního parkoviště pro 80 osobních aut, umožnění bezpečného „zaparkování“ 12-ti jízdních kol. V ulici Nádražní se jedná o stavební úpravy stávajícího chodníku s úpravou ...

Oprava komunikací SFDI 2017 – třetí část

Oprava komunikací SFDI 2017 – třetí část

Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava povrchu komunikací III. třídy na území Jihočeského kraje v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Projekt Oprava komunikací SFDI 2017 – třetí část zahrnuje opravu vybraných úseků komunikací III. třídy, které budou realizovány v některých okresech Jihočeského kraje, a je složen z celkem 9 dílčích ...

Husitská, Praha 3

Husitská, Praha 3

Stavba zahrnuje rekonstrukci uličního prostoru ulice Husitská na Praze 3 v rozsahu mezi křižovatkami s ulicemi Trocnovská a Prokopova - Chlumova v délce cca 657 m. Konstrukce vozovky je navržena pro třídu dopravního zatížení III s asfaltovým krytem se zvýšenou tuhostí. V prostoru parkovacích pruhů je konstrukce s dlážděným krytem z velké dlažby, ...

SÚ Dobřášská, Praha 5

SÚ Dobřášská, Praha 5

Předmětem plnění je souvislá údržba komunikace. Jedná se o frézování vozovky v tl. 15 mm s následnou pokládkou studeného mikrokoberce s případnou lokální opravou obrusné vrstvy, rektifikací povrchových znaků a obnovní dopravního značení.

II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD

II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku), PD

Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování jednotlivých stupňů projektové dokumentace, provedení s ní související inženýrské činnosti a výkon autorského dozoru projektanta v rámci investiční akce „II/129, II/347 Humpolec - okružní křižovatka (U Vodaku)“.

Vnitroblok Koterovská 69-79, Plzeň

Vnitroblok Koterovská 69-79, Plzeň

Vnitroblok Koterovská 69-79 se nachází v klidné části MO Plzeň 2 Slovany, řešené území je ohraničeno ulicí Koterovskou, Táborskou a 13. ZŠ. V současnosti se ve vnitrobloku nachází obousměrná komunikace s asfaltovým povrchem. Účelem stavby je vybudování nových 49 parkovacích stání, úprava území na obytnou zónu, rekonstrukce veřejného osvětlení, ...

Ve Žlíbku SÚ, č. akce 13443, Praha 20

Ve Žlíbku SÚ, č. akce 13443, Praha 20

Souvislá údržba komunikace Ve Žlíbku, v úseku Božanovská – autobusová zastávka Ve Žlíbku. Bude provedeno frézování vozovky v tl. 50 mm s následnou pokládkou asf. vrstvy AC 11+ tl. 50 mm, oprava trhlin, vyrovnání obrub a obnova dopravního značení.

SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek sever IV, Západ

SPZ Triangle – výstavba autobusových zastávek sever IV, Západ

Jedná se o výstavbu dvou autobusových zálivů standartní délky 1 autobusu - 12 m + rezerva 1 m a šířky 3 m. Nástupní plochy autobusové zastávky jsou šířky 4 – 4,7 m, povrch zálivu bude tvořen z mastixového koberce, nástupní plochy z betonové dlažby. Zastávky budou osazeny přístřešky a označníkem s košem. Pro přístup na autobusové zastávky budou ...

Rámcová dohoda na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje

Rámcová dohoda na zhotovitele souvislých oprav živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje

Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové dohody s 5 dodavateli zajišťujícími souvislé opravy živičných povrchů silnic v majetku Ústeckého kraje na dobu 4 let ode dne podpisu Rámcové dohody. V rámci oprav zajistí vybraní dodavatelé stavební práce podrobně uvedené v přílohách č. 1-5 zadávací dokumentace, které obsahují bližší vymezení ...

Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů

Silnice III/4787 Ostrava ul. Výškovická – rekonstrukce mostů

Předmětem veřejné zakázky je výstavba 2 (dvou) nových mostů (silničního a tramvajového), komplexní rekonstrukce silnice III/4787 v délce cca 600 m, provizorní a definitivní tramvajová trať, přeložky a úpravy inženýrských sítí. Stávající mosty budou nahrazeny mosty novými. Stavba řeší také komplexní rekonstrukci sil. III/4787 (ul. Výškovická) v ...

17109 - I/48 Český Těšín I. a II.

17109 - I/48 Český Těšín I. a II.

Jedná se o provozní škody na sil. I/48 v km 68,725 – 71,650 a 73,500 – 73,850 provozního st., které vyvstaly v průběhu užívání komunikace a byly vyhodnoceny jako závady ohrožující BESIP a plynulost silničního provozu. Plánovaná oprava bude provedena v úseku dlouhém cca 2925 m a dále na okružní křižovatce se sil. I/67 odfrézováním v tl. 120 mm, ...

Komunikace pro pěší Braškov, Valdek - Velká Dobrá II.

Komunikace pro pěší Braškov, Valdek - Velká Dobrá II.

Předmětem projektu je vybudování komunikace pro chodce propojující obec Braškov, Valdek s obcí Velká Dobrá. Komunikace je trasovaná v souběhu se silnicí III/0063. Trasa pro pěší je na začátku trasy napojena na stávající chodník na konci obce Braškov, Valdek. V konci řešeného úseku trasa navazuje na stávající chodník na začátku obce Velká ...

Cyklostezka Běchovice - Horní Počernice, Praha 21 a 14

Cyklostezka Běchovice - Horní Počernice, Praha 21 a 14

Předmětem plnění je výstavba nové smíšené stezky pro pěší a cyklisty mezi Běchovicemi a Horními Počernicemi (podél Mladých Běchovic). Cyklostezka začíná za podjezdem železniční trati v Běchovicích cca 300m od křižovatky ulic Mladých Běchovic a Českobrodské, vede bez úprav po stávajícím chodníku pro pěší (pouze se přeznačí). Stavební úpravy budou ...

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

II/605 a III/2365 Beroun, rekonstrukce silnic

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávajících silnic II/605 a III/2365 v zastavěném území měst Beroun a Králův Dvůr. Potřeba rekonstrukce těchto silnic je dána nutností výrazného zlepšení technických parametrů silnic, která již neodpovídá současným dopravním požadavkům. Jedná se především o nevyhovující stavební stav silnic a odvodnění.

III/37763 Vranovice - Vincencov

III/37763 Vranovice - Vincencov

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy silnic III/37763 a III/37764 Vranovice – Vincencov v úseku od konce obce Vranovice po křižovatku silnic III/37763 a III/37764 a dále pak stavební úpravy silnic III/37762 a III/37763 Vranovice - náměstí.

II/430 Tučapy - Vyškov

II/430 Tučapy - Vyškov

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/430 mezi hranicemi obcí Tučapy a Vyškov, která řeší šířkové sjednocení celého upravovaného úseku do kategorie S9,5 a zvýšení únosnosti vozovky. Součástí stavby je úprava příkopů, bezpečnostního zařízení a svislého a vodorovného dopravního značení. Dále budou rekonstruovány stávající autobusové ...

I/7 okr. Louny, oprava komunikace

I/7 okr. Louny, oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na silnici I/7 okr. Louny ve staničení 35,558 - 36,393 km.

Rekonstrukce propustku na silnici II/478 na ulici Šenovská v Šenově

Rekonstrukce propustku na silnici II/478 na ulici Šenovská v Šenově

Předmětem zakázky je provedení stavebních prací v rámci akce vedené pod názvem: „Rekonstrukce propustku na silnici II/478 na ulici Šenovská v Šenově v km 23,016“. Propustek tvoří ŽB deska a betonové opěry, ukončení je svislými betonovými čely. Světlost propustku je 1,0 m, světlá výška je 1,4 m. Propustek je kolmý, přesypaný. Vtokové čelo a obě ...

Zvýšení bezpečnosti při docházce a dojíždění do škol a zaměstnání v obci Byšice

Zvýšení bezpečnosti při docházce a dojíždění do škol a zaměstnání v obci Byšice

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce: spočívající ve zvýšení bezpečnosti dopravy na komunikaci I/16 Mělnická - Mladoboleslavská v obci Byšice. Konkrétně se jedná o zvýšení bezpečnosti zejména chodců (trasa pro pěší podél silnice včetně jejího přecházení) a částečně i cyklistů (společná stezka pro cyklisty a chodce).Tohoto cíle bude ...

I/7 okr. Chomutov, oprava komunikace

I/7 okr. Chomutov, oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na silnici I/7 okr. Chomutov. Jedná se o dva silniční úseky ve staničení 96,060 - 98,280 km a 99,120 - 100,300 km.

Rekonstrukce chodníků na ul. Těšínská Třinec

Rekonstrukce chodníků na ul. Těšínská Třinec

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávající chodníku podél silnice II/468 (ul. Těšínská a ul. Nádražní) a rekonstrukce zastávky Třinec, Konská, výklopník směrem do města Třinec.

I/62 okr. Děčín, oprava komunikace

I/62 okr. Děčín, oprava komunikace

Předmětem zakázky je souvislá oprava asfaltového povrchu komunikace včetně příslušenství na základě diagnostického průzkumu na sil. I/62 okr. Děčín. Jedná se o dva silniční úseky ve staničení 24,366 - 25,644 km - 26,659 - 28,459 km.

D35 Rekonstrukce vozovky km 280,9 - 282,9 vlevo a vpravo

D35 Rekonstrukce vozovky km 280,9 - 282,9 vlevo a vpravo

V úseku s CB krytem bude oprava spočívat ve vybourání všech konstrukčních vrstev spolu s úpravou podmíněčně vhodných zemin v aktivní zóně. V úseku s AB krytem budou vyfrézovány AHV do hloubky 250 mm a poté proběhne kontinuální pokládka nové AB vozovky v šířce 10,75 m v obou jízdních pásech na délku rekonstruovaného úseku. V úseku s CB krytem je ...

Silnice III/01154 – rekonstrukce mostu ev.č. 01154-3 přes místní potok před obcí Hrčava

Silnice III/01154 – rekonstrukce mostu ev.č. 01154-3 přes místní potok před obcí Hrčava

Předmětem zakázky je provedení stavebních prací v rámci akce vedené pod názvem: „Silnice III/01154 – rekonstrukce mostu ev.č. 01154-3 přes místní potok před obcí Hrčava“. Předmětné stavební práce zahrnují využití flexibilní ocelové konstrukce, která se zasune do stávajícího mostního otvoru. Prostor mezi stáv. NK a novou flexibilní konstrukcí ...

Výroba a dodávky krytů ocelové přívodní kolejnice

Výroba a dodávky krytů ocelové přívodní kolejnice

Předmětem sektorové veřejné zakázky je výroba a dodávání nových krytů ocelové přívodní kolejnice (dále také „PK“), krytů závěsu PK a krytů dilatačního styku PK na základě smlouvy.

(záznamy 1/25 z 12839)  strana 1 / 514