Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor – II. část

Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor – II. část

Předmětem díla je, vzhledem k časovému odstupu mezi technickým zpracováním a jeho projednáním a mezi vlastní realizací stavby, aktualizace projektové dokumentace pro stavební povolení stavby „Modernizace trati Veselí n. L. - Tábor - II. část, úsek Veselí n. L. - Doubí u Tábora, 2. etapa Soběslav – Doubí“. Bližší specifikace předmětu plnění ...

Silnice III/32336 Lodín – úsek č. 2

Silnice III/32336 Lodín – úsek č. 2

Jedná se o rekonstrukci silnice III/32336, která se nachází v extravilánu a intravilánu v katastrálním území obce Lodín. Délka řešeného úseku je 1,032 km. V současné době silnice vykazuje velké množství konstrukčních poruch, únosnost je nevyhovující a odvodnění nefunkční. Rekonstrukce komunikace spočívá v celkové výměně konstrukčních vrstev včetně ...

II/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka

II/286 Jičín, Robousy - Valdice - přeložka

Stavba řeší novostavbu přeložky silnice II/286 kolem města Jičína, včetně úpravy napojení na stávající dopravní síť. Toto napojení bude provedeno dvěma okružními křižovatkami. Trasa začíná severně od stávající okružní křižovatky silnice I/16 a současné II/286 okružní křižovatkou silnic III/32843, místní komunikace a nové II/286. Dále trasa vede ...

Cyklotrasy v obci Cífer - II.etapa

Cyklotrasy v obci Cífer - II.etapa

Cyklotrasu tvorí stavebný objekt SO 01 s celkovou dĺžkou 4,402 20 km, a objekt SO02 Elektroinštalacia a verejné osvetlenie Viac podrobností je uvedených v súťažných podkladoch.

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včet

Modernizace trati Plzeň - Domažlice - st. hranice SRN, 3. stavba, úsek Stod (mimo) - Domažlice (včet

Předmětem plnění je zpracování Aktualizace Studie proveditelnosti „Modernizace trati Plzeň – Domažlice – státní hranice SRN“ (ASP) a teprve po jejím schválení a výběru či potvrzení varianty v Centrální komisi Ministerstva dopravy, bude pro tuto variantu dopracován Záměru projektu (ZP) a opět až po jeho schválení v Centrální komisi Ministerstva ...

Rekonstrukce  - ulice Bayerova, oprava komunikace

Rekonstrukce - ulice Bayerova, oprava komunikace

Předmětem veřejné zakázky je úprava chodníků a komunikace po rekonstrukci sítí Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s.

Wilsonova (Hlávkův most – Hybernská) SÚ, č. akce 13458, Praha 1 a Praha 8

Wilsonova (Hlávkův most – Hybernská) SÚ, č. akce 13458, Praha 1 a Praha 8

Jedná se o souvislou údržbu komunikace Wilsonova, oba směry v úseku Hlávkův most - Hybernská, která spočívá v celkovém odfrézování obrusné vrstvy AKM tl. 40 mm, v pokládce nového asfaltového krytu SMA tl. 40 mm a obnovení stávajícího dopravního značení. V rámci akce dojde k obnově zařízení pro aplikaci rozmrazovacího postřiku. Bude provedena ...

Bělohorská – PHS, Praha 6,  č. akce 999061

Bělohorská – PHS, Praha 6, č. akce 999061

Protihluková stěna (PHS) představuje akustickou bariéru mezi územím sloužícím jako dopravní koridor a územím určeným k bydlení. Hlavním důvodem nového opláštění stávající PHS je její nevyhovující stav z hlediska akustiky. PHS nyní funguje jako odrazivá, což negativně narušuje okolní prostředí budov na protější straně komunikace. Sanací PHS pomocí ...

Rekonstrukce lesních cest - penetrace II.

Rekonstrukce lesních cest - penetrace II.

Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce lesních cest a jednoho mostu na území KRNAP a jeho OP. Současné povrchy cest jsou mnohaletým provozem opotřebované. Obrusné vrstvy komunikací jsou silně degradovány, začínají se tvořit výtluky a dochází k rozpadu asfaltového povrchu. Podélné a příčné odvodnění není plně funkční.

Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře

Podpora cyklodopravy v Kutné Hoře

Předmětem plnění této veřejné zakázky je výstavba stezky pro chodce a cyklisty podél silnice III/03322, která by spojovala místní část Sedlec s částí Kaňk.

Regenerace panelového sídliště Rožnovská/Fr. Horečky - IV.-V. etapy

Regenerace panelového sídliště Rožnovská/Fr. Horečky - IV.-V. etapy

Předmětem zakázky jsou stavební úpravy v rámci projektu REGENERACE SÍDLIŠTĚ FRENŠTÁT - IV+V. ETAPA FRENŠTÁT POD RADHOŠTĚM. Záměrem je regenerace veřejných prostor řešeného sídliště. Součástí záměru je nejen vybudování esteticky kultivovaných prostor, ale také rekonstrukci pozemních komunikací, ploch pro pěší a vybudování nové sítě veřejného ...

Rekonstrukce ulice Dlouhá ve Svítkově

Rekonstrukce ulice Dlouhá ve Svítkově

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce místní komunikace v ul. Dlouhá v Pardubicích - Svítkově. Jedná se zhotovení komunikace s živičným povrchem v délce 531 m a šířky 3,5 - 5m. V rámci rekonstrukce komunikace budou vybudovány nové chodníky, vjezdy a parkovací stání z betonové dlažby. Zvýšená plocha křižovatky a zpomalovací polštáře budou ...

Poptávám realizaci asfaltové příjezdové cesty k domu

Poptávám realizaci asfaltové příjezdové cesty k domu

Poptávám realizaci asfaltové příjezdové cesty od hlavní silnice k domu. Jedná se o cca 150 m2, kde podklad bude zřejmě beton, protože přemýšlím o topných rohoží pod asfaltový povrch. Jedná se příjezdovou cestu ve svahu. Místo realizace jsou Libchavy, okres Ústí nad Orlicí.

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice

Modernizace a elektrizace trati Otrokovice - Vizovice

Předmět veřejné zakázky spočívá v zajištění majetkoprávní přípravy stavby dráhy s názvem „Modernizace a elektrizace trati Otrokovice – Vizovice“. Předmět činnosti zahrnuje smluvní zajištění pro výkupy, zatížení nemovitých věcí, nájmy pro účely stavby a případné dodání veškerých podkladů pro vyvlastňovací řízení.

Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 3. etapa

Regenerace panelového sídliště Jih v Písku 3. etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce stávající komunikace a chodníků v ulici Truhlářská, zřízení obratiště na konci ulice Truhlářská, rekonstrukce veřejného osvětlení, nové pěší stezky, vegetační úpravy a umístění mobiliáře v prostoru sídliště Jih v Písku. Předmět plnění je podrobně vymezen v projektové dokumentaci a v soupisech ...

Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina

Cyklistická komunikácia V6 v meste Žilina

Predmetom zákazky je realizácia cyklistickej komunikácie V6 v meste Žilina. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou súťažných podkladov.

Stavební úprava ploch Halaškova náměstí a náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou

Stavební úprava ploch Halaškova náměstí a náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou

Předmětem veřejné zakázky je úprava komunikace a pěší zóny na Halaškově náměstí a náměstí Republiky v Budišově nad Budišovkou.

Rekonstrukce mostu ev.č. 3716-5 Plechtinec

Rekonstrukce mostu ev.č. 3716-5 Plechtinec

S ohledem na stavební stav stávajícího mostního objektu je v místě stávajícího objektu navržen nový mostní objekt z monolitického betonu. Nově navržený mostní objekt je navržen s odpovídající tloušťkou vodorovné části nosné konstrukce jako rámová konstrukce. S ohledem na navržený typ nosné konstrukce a uspořádání koryta toku na straně vtoku a ...

Rekonstrukce mostu ev.č. 3716-4 Plechtinec

Rekonstrukce mostu ev.č. 3716-4 Plechtinec

Navrhovaná akce v k.ú. Pěčíkov je navržena jako samostatná akce řešící demolici stávajícího mostního objektu s navazujícím úsekem komunikace III/3716, výstavbu nového mostu a objektem dočasného dopravního opatření. Výstavba mostního objektu s demolicí stávajícího mostu dále vyvolává požadavek řešení přeložek stávajících inženýrských sítí. Součástí ...

Cyklistická stezka Doubravice - Hrádek

Cyklistická stezka Doubravice - Hrádek

Předmětem veřejné zakázky je vybudování nové cyklostezky (stezky se smíšeným provozem chodců a cyklistů) v nezastavěném území mezi městskou části Doubravice a obcí Hrádek u Pardubic. Součástí nové stezky bude lávka přes vodoteč u Pohránovského rybníku. Dále dojde k nasvětlení vjezdů/výjezdů ze stezky na komunikaci III třídy III/0375, III/3239 a ...

LC Morka - rekonštrucia

LC Morka - rekonštrucia

Jedná sa o existujúcu spevnenú lesnú cestu, ktorá má povrch spevnený živičným krytom. Lesná cesta sa napája prostredníctvom jestvujúcej spevnenej plochy na cestu III/018222 v intraviláne obce Zámutov. Koniec úseku je v existujúcej križovatke s inou lesnou cestou smerujúcou z obce Rudlov. Lesná cesta komunikácia bola postavená v 90-tych rokoch a ...

LC Hiadeľ – Horáreň – Vážna - rekonštrukcia

LC Hiadeľ – Horáreň – Vážna - rekonštrukcia

Jedná sa o existujúcu spevnenú lesnú cestu, ktorá má povrch spevnený penetračým makadamom. Lesná cesta sa napája na miestnu komunikácie v obce Hiadeľ. Začiatok úpravy LC je cca 1,2 km od konca intravilánu obce Hiadeľ. Celková dĺžka navrhovanej rekonštrukcie lesnej cesty je 2,810 km. Súčasný stav lesnej cesty v daných úsekoch predstavuje ...

Svätomariánska púť

Svätomariánska púť

Návrh rieši vytvorenie 14 zastavení s osadením kaplniek. Navrhovaná krížová cesta doplní a zatraktívni pútnicky areál o ďalšiu liturgickú aktivitu. Je riešená severne od baziliky s nástupom od prístupovej komunikácie. Mariánska hora v Levoči patrí medzi najstaršie a najnavštevovanejšie pútnické miesta na Slovensku. Pútnicka cesta vedie od Levoče ...

I/35 Ostroměř, oprava silnice

I/35 Ostroměř, oprava silnice

Kompletní výměna konstrukčních vrstev, na části výměna aktivní zóny,Rekonstrukce odvodnění, výměna uličních vpustí, oprava příčných přechodů deš.kanalizace, oprava dotčených chodníkových ploch. Podélné a příčné nerovnosti, výtluky, rozpad krytu, vyjeté koleje.

D1 Rekonstrukce vozovky km 182,0 - 189,7 vpravo

D1 Rekonstrukce vozovky km 182,0 - 189,7 vpravo

Vybourání CB krytu a nahrazení asfaltovými vrstvami. Cementobetonová vozovka v havarijním stavu. Prasklé desky, trhliny, schodovitost, poruchy v podélné spáře.

(záznamy 1/25 z 13294)  strana 1 / 532