Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu

Zlepšení dopravní obslužnosti Broumovska a Kladsko – valbřišského regionu

Stavba je rozdělena na tři části (nejedná se o části ve smyslu zákona): 1. II/302 Starostín – Broumov – hranice ČR - PR I. část, (Starostín – Jetřichov) Předmětem této stavby je rekonstrukce stávající silnice II/302 v úseku státní hranice s Polskem – Meziměstí - Jetřichov. Celková délka úpravy komunikace je 4520m. 2. II/302 Starostín – Broumov ...

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce

Rýchlostná cesta R2 Kriváň – Lovinobaňa, Tomášovce

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác pre projekt Rýchlostná cesta R2 Kriváň Lovinobaňa, Tomášovce (úsek Mýtna - Tomášovce). Podrobné vymedzenie predmetu zákazky je obsiahnuté vo Zväzkoch 2 až 5 súťažných podkladov.

Rekonstrukce lesních cest 2018

Rekonstrukce lesních cest 2018

Zadavatel má v úmyslu realizovat rekonstrukce lesních cest na území KRNAP a jeho ochranného pásma. Jedná se o rekonstrukce stávajících lesních odvozních cest obvykle se štěrkovou vozovkou, která je místy vybavena podélnými odvodňovacími příkopy.

Dopravné prepojenie MK v meste Turzovka

Dopravné prepojenie MK v meste Turzovka

Predmetom zákazky je A. Dopravné prepojenie MK ul. Nádražná, ul. Štúrova, areál polikliniky B. Odvodnenie a stavebné úpravy miestnej komunikácie v Turzovke - Predmieri C. Dodanie dokladov...

Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov

Komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov

Predmetom zákazky je komplexná rekonštrukcia, údržba a budovanie miestnych komunikácií a chodníkov v meste Liptovský Mikuláš. Stavebné úpravy budú pozostávať z odstránenia starých vrstiev frézovaním, očistenia frézovaného povrchu, z aplikácie spojovacieho postreku, položenia novej vrstvy asfaltu a ďalších stavebných prác v rozsahu uvedenom v ...

Cyklocesta mesta Detva - cesta do a zo zamestnania

Cyklocesta mesta Detva - cesta do a zo zamestnania

Cyklistická trasa časť A má dĺžku 868,58m a prechádza od Bottovej ulice, pozdĺž Partizánskej ulice, ku Námestiu SNP. Na Námestí SNP je existujúca pešia zóna, ktorá bude doplnená s povoleným vjazdom na bicykli. Tu bude umožnený voľný pohyb chodcom i cyklistom. Cyklistická trasa časť B má dĺžku 796,07m. Napája sa na Námestí SNP, na konci pešej zóny ...

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa

Rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci Šarišské Michaľany – 2. etapa

Zámerom verejného obstarávateľa je rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov v obci.

Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek

Greenways - sportovně rekreační trasy v údolí řek

Realizace stavebních prací a služeb a poskytnutí souvisejících dodávek, vč. stavebních a stavebně-montážních prací nutných k přípravě, k řádnému provedení a dokončení díla ve smluvním termínu, k předání díla zadavateli bez vad a nedodělků včetně získání kolaudačního souhlasu ve smluvním termínu.

D10 PS Předměřice - Benátky n/J - oprava komunikace

D10 PS Předměřice - Benátky n/J - oprava komunikace

Na základě zpracované projektové dokumentace dojde k opravě povrchu vozovky dálnice a příslušenství v uvedených úsecích. V současné době se na povrchu komunikace vyskytují kaverny výtluky v OV a krytu, vysprávky, trhlina úzká podélná, trhlina úzká příčná, trhlina široká podélná, trhlina široká příčná, trhlina rozvětvená podélná, trhlina rozvětvená ...

Silnice III/46611 - rekonstrukce mostu ev.č.46611-1 přes místní potok v obci Hlučín

Silnice III/46611 - rekonstrukce mostu ev.č.46611-1 přes místní potok v obci Hlučín

Předmětem zakázky je provedení stavebních prací v rámci akce vedené pod názvem: „Silnice III/46611 - rekonstrukce mostu ev.č.46611-1 přes místní potok v obci Hlučín“. Bude provedena celková rekonstrukce mostního objektu na silnici III/46611 přes vodní tok Jasénka v extravilánu města Hlučín ev. č. 46611-1. Bude provedeno celkové odstranění ...

Silnice III/04815 – rekonstrukce mostu ev.č. 04815-1 přes potok Grasmanka v obci Loučka

Silnice III/04815 – rekonstrukce mostu ev.č. 04815-1 přes potok Grasmanka v obci Loučka

Předmětem zakázky je provedení stavebních prací v rámci akce vedené pod názvem: „Silnice III/04815 – rekonstrukce mostu ev.č. 04815-1 přes potok Grasmanka v obci Loučka u Nového Jičína“. Stavba obsahuje: ? provedení nového mostu místo stávajícího staticky nevyhovujícího mostu přes potok Grasmanka na ulici Křenová v Loučce u Nového Jičína, ? ...

Cyklokomunikácia Čierny Balog - Hronec

Cyklokomunikácia Čierny Balog - Hronec

Opis predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice - Kopčany

Predmetom zákazky sú stavebné práce rekonštrukcia a dobudovanie prístupových komunikácií, chodníkov v archeoparku Mikulčice Kopčany a pred začiatkom realizácie stavby vykonanie predstihového - záchranného archeologického výskumu.

I/3 Bystřice - Tožice, oprava komunikace

I/3 Bystřice - Tožice, oprava komunikace

Jedná se o provedení opravy povrchu vozovky včetně příslušenství dle zpracované diagnostiky a projektové dokumentace. Stavební práce zahrnují frézování a pokládku nových asfaltových vrstev, odvodnění komunikace (otevřené příkopy, rigoly, propustky, hospodářské sjezdy, nezpevněné krajnice), výměnu směrových sloupků, svislých dopravních značek, ...

Zálivy pro MHD v ul. Pilnáčkova

Zálivy pro MHD v ul. Pilnáčkova

Jedná se o vybudování zálivů pro MHD v ulici Pilnáčkova v Hradci Králové na II. městském okruhu na silnici I/31. Součástí stavby bude realizace zastávkových zálivů s nástupišti včetně čekáren a navazujících ploch chodníků a cyklostezek. Dále bude součástí stavby úprava veřejného osvětlení a vyvolané přeložky a ochrana stávajících inženýrských sítí.

Most ev.č. 446-052, Staré Město, Most ev.č. 446-047, Chrastice

Most ev.č. 446-052, Staré Město, Most ev.č. 446-047, Chrastice

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajících mostů ev.č. 446-052 Staré Město a ev.č. 446-047 Chrastice v souladu s projektovými dokumentacemi.

Most ev.č. 3697 – 1 Velké Losiny

Most ev.č. 3697 – 1 Velké Losiny

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební úpravy stávajícího mostu ev. č. 3697 – 1 Velké Losiny v souladu s projektovými dokumentacemi uvedenými výše. Součástí zakázky nejsou stavební objekty SO 431 Přeložka vedení NN a SO 451 Přeložka telefonního kabelu. Uvedené stavební objekty budou realizovat správci sítí. Zadavatel upozorňuje dodavatele, ...

Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1.etapa

Vimperk, rekonstrukce ulice 1. máje - 1.etapa

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce ulice 1. máje. Součástí stavby jsou komunikace, parkoviště, veřejné osvětlení, kanalizační a vodovodní řad, mobiliář a výsadba stromů a další související objekty. Rekonstrukce ul. 1. máje je rozdělena do 3 etap. CPV kódy: 45233100-0 Stavební úpravy pro komunikace, 45232400-6 Stavební práce na výstavbě ...

Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - II. etapa

Cyklistická stezka Pardubice - Chrudim - II. etapa

Jedná se vybudování cyklistické stezky souběžně s komunikací II/324 na průjezdu Dražkovicemi, v celkové délce 1,2673 km. Počáteční úsek ve směru od Pardubic v délce cca 124m je řešen jako samostatná obousměrná stezka pro pěší a cyklisty, v šířce 3 m s povrchem ze zámkové dlažby, cyklostezka v dalším úseku je řešena formou jednosměrných vyhrazených ...

Cyklotrasy mesta Dubnica nad Váhom

Cyklotrasy mesta Dubnica nad Váhom

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác objektu podľa projektu stavby. Riešený objekt je umiestnený v meste Dubnica nad Váhom. Miesto stavby : Dubnica nad Váhom Lokalizácia trasy: Cyklotrasa je situovaná na juhovýchodnom okraji zastavaného územia mesta medzi vstupom do záhradkárskych kolónii a vstupom do bývalého závodu ZŤS po ...

Koľajnice

Koľajnice

Predmetom zákazky je dodávka tovaru, ktorý tvoria koľajnice pre celú sieť ŽSR. Koľajnica je základným konštrukčným prvkom železničného zvršku. Je to oceľový nosník prispôsobený svojim tvarom a únosnosťou k prenosu statických a dynamických účinkov koľajových vozidiel a súčasne k ich smerovému vedeniu. Predmet zákazky je rozdelený na dve ...

Výstavba cezhraničnej slovenskej-poľskej turistickej trasy

Výstavba cezhraničnej slovenskej-poľskej turistickej trasy

Predmetom zákazky je výstavba cezhraničnej slovensko-poľskej turistickej trasy. Blizšia špecifikácia predmetu zákazky sa nachádza v súťažných podkladoch a ich prílohách.

Nuselská III. etapa, Praha 4

Nuselská III. etapa, Praha 4

V rámci stavby III. etapy dojde k rekonstrukci ul. Nuselská v délce cca 426 m, v úseku most přes Botič - Michelská. Stavba zahrnuje rekonstrukci komunikace (vozovka s živičným krytem, chodníky mozaiková dlažba dle pražských předpisů, chodníkové přejezdy, autobusové zastávky a parkovací stání z velké dlažby) a vegetační úpravy. Přeložku České ...

I/11 Kratonohy - odbočka Urbanice, oprava silnice

I/11 Kratonohy - odbočka Urbanice, oprava silnice

Oprava komunikace I/11. Opravovaný úsek začíná na pracovní spáře poblíž autokempu v Kratonohách, konec úseku se nachází na pracovní spáře před odbočkou do obce Urbanice. Délka opravovaného úseku km 33,228 – 40,972 je cca 7744 m, stávající šířka komunikace zůstane zachována (průměrná šířka 7,5m). Cílem stavby je obnova stávajícího nevyhovujícího ...

Rekonštrukcia a modernizácia krytov vybraných komunikácií v meste Čadca

Rekonštrukcia a modernizácia krytov vybraných komunikácií v meste Čadca

Výmena obrusnej vrstvy vybraných ciest v meste Čadca.

(záznamy 1/25 z 13128)  strana 1 / 526