RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VII. etapa

RPS - Nymburk, Revitalizace panelového sídliště Drahelice - VII. etapa

Předmětem veřejné zakázky je zejména zajištění stavebních prací na rekonstrukci technicky nevyhovujících ploch ulic Karla Čapka a Mládežnické s důrazem na zklidnění ulic a bezbariérové řešení pěších zón v daném území, dále vybudování nových parkovacích míst podél stávajících komunikací pro snížení deficitu odstavných stání v dané lokalitě, terénní ...

Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi - stavební úpravy - 5. etapa

Úpravy centrální části náměstí Republiky v Soběslavi - stavební úpravy - 5. etapa

úpravy zpevněných ploch včetně odstranění stávajících asfaltových a dlážděných ploch, dopravní řešení, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení, městský mobiliář

II/444 Medlov - průtah

II/444 Medlov - průtah

Předmětem plnění veřejné zakázky jsou stavební práce rozdělené na dva dílčí předměty plnění – dvě části . Část A - Stavba A) II/444 MEDLOV - PRŮTAH. Stavba se nachází v intravilánu obce Medlov a řeší rekonstrukci silnice II/444 bez stavby mostu. Účelem stavby je celková stavební úprava komunikace v intravilánu obce Medlov. Část B - Stavba B) ...

I/38 Starý Kolín – Malín, oprava vozovky

I/38 Starý Kolín – Malín, oprava vozovky

Na základě zpracované projektové dokumentace dojde k opravě povrchu vozovky komunikace a příslušenství v uvedeném úseku. V současné době se na povrchu komunikace vyskytují podélně vyjeté koleje, divoké, podélné a rozvětvené praskliny, drobné výtluky, dochází ke korozi obrusné vrstvy a vytláčení asfaltových vrstev do stran. Povrch komunikace je ...

Výstavba Miestnej komunikácie Pri potoku, Drietoma

Výstavba Miestnej komunikácie Pri potoku, Drietoma

Predmet zákazky je definovaný projektom stavby "Výstavba Miestnej komunikácie Pri potoku, Drietoma", ktorý vyhotovil MALASTAV, s.r.o., Olbrachtova 20/912, 911 01 Trenčín v apríli 2017, zákazkové číslo: 03-0537-17, arch. číslo: A 003/2017. Jedná sa o realizáciu rekonštrukcie miestnej komunikácie a výstavbu jednostranného chodníka. Podrobnejšie v ...

Přestupní terminál Svitavy nádraží

Přestupní terminál Svitavy nádraží

Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce spočívající ve vybudování Přestupního terminálu Svitavy před vlakovým nádražím ve Svitavách v ulici 5. května v rozsahu od ulice Tovární přes Nádražní ulici po zaústění do stykové křižovatky v ulici 5. května u železničního přejezdu přes železniční trať Česká Třebová – Brno. Cílem stavby je ...

D6 LS Pavlov - Velká Dobrá - oprava komunikace

D6 LS Pavlov - Velká Dobrá - oprava komunikace

Na základě zpracované projektové dokumentace vycházející z provedené diagnostiky vozovky dle TP 87, dojde k opravě povrchu vozovky. D6 – levá strana Pavlov – Velká Dobrá řeší opravu levého jízdního pásu dálnice D6. Z hlediska typu konstrukce vozovky a technologie opravy je navržená rekonstrukce rozdělena na čtyři úseky. V úseku km 10,560–11,610 ...

Silnice II/437: Ratiboř, průjezdní úsek

Silnice II/437: Ratiboř, průjezdní úsek

Předmětem veřejné zakázky je rekonstrukce silnice II/437 v průjezdním úseku obce Ratiboř a navazujícím extravilánovém úseku v celkové délce 3 665 m. Součástí stavby jsou stavební úpravy propustků, autobusových zastávek, rekonstrukce chodníků z litého asfaltu a výměna obrusné vrstvy vozovky na mostě ev. č. 437-034, výměna asfaltového krytu na ...

Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou

Integrovaný informačný systém, spevnené plochy, parkoviská pred železničnou stanicou

Predmetom zákazky je rekonštrukcia existujúcich spevnených plôch na ul. Družstevnej, ich prestavba a modernizácia tak, aby spĺňali podmienky zariadenia pre integrovanú dopravu v meste Krompachy, t.j. umožniť vzájomné prestupovanie medzi linkami SAD a ŽSR. Predmetná stavba rieši teda komplexnú rekonštrukciu priestupných a čakacích plôch na dvoch ...

D1 Modernizace – úsek 11a, nadjezdy D1-083, D1-085

D1 Modernizace – úsek 11a, nadjezdy D1-083, D1-085

Stávající povrch vozovky dálnice D1 v daném úseku je na konci životnosti a i po lokálních opravách vykazuje značné množství poruch. Vyskytují se mapové trhlinky, trhliny podélné, příčné i nepravidelné, koroze a rozpad povrchu, ohlazení povrchu, výmoly a částečně i podélné koleje v pravém pruhu. Proto bylo rozhodnuto o její celkové modernizaci. ...

Cyklostezka Slavkov u Brna – Hodějice

Cyklostezka Slavkov u Brna – Hodějice

Předmětem veřejné zakázky je stavba cyklostezky Slavkov u Brna - Hodějice.

D5 Oprava AB vozovky v km 0,000 - 5,380 P včetně odpočívky Drahelčice

D5 Oprava AB vozovky v km 0,000 - 5,380 P včetně odpočívky Drahelčice

Opravě vozovky v celé šíři dle diagnostiky. Výměna obrusné a lokálně i ložné vrstvy. Opočívka - v místech stání bude provedena CB vozovka. Budou osazeny velké balvany a opravena dešťová kanalizace. Lokální výtluky, rozpad obrusné a ložné vrstvy, trhliny, koleje,

I/20 Cihelny, most ev. č. 20-006

I/20 Cihelny, most ev. č. 20-006

Jedná se o opravu mostu v tomto rozsahu: - nosná konstrukce mostu odstraněna v celém jejím rozsahu, včetně konstrukcí mostního svršku a vybavení, - na opěrách spodní stavby budou odbourány železobetonové monolitické závěrné zídky a úložné prahy až na úroveň dříku, - budou odstraněna stávající železobetonová monolitická stativa středních ...

I/20 oprava mostu 20-001 Doubí

I/20 oprava mostu 20-001 Doubí

Jedná se o opravu mostu 20-001 Doubí na silnici I/20 v km staničení 1,564 v tomto rozsahu: - výměna mostních závěrů - sanování vybrané části spodní stavby - opěry a mostní křídla - sanování části nosné konstrukce přilehlé k dilatačním sparám - oprava nebo výměna izolací mezi prefa římsami a nosnou konstrukcí - lokální sanace korodující ...

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa

II/298 Ledce - Opočno, II. etapa

Jedná se o rekonstrukci silnice II/298 Ledce – Opočno, II. etapa, která začíná za křižovatkou na Polánky nad Dědinou (ZÚ = km 0,000) a končí v místě napojení budoucího obchvatu Opočna před čerpací stanicí v Opočně, u křižovatky se silnicí II/304 (KÚ = 8,785 km). Bude vynechán úsek stavebního staničení km 2,450 – 4,520 a km 4,860 – 5,939. ...

V 020 Most Legií – podklady pro výběr zhotovitele na podrobný průzkum

V 020 Most Legií – podklady pro výběr zhotovitele na podrobný průzkum

Předmětem díla je ověření statické spolehlivosti, ověření reálného chování a zhodnocení jednotlivých prvků mostu Legií.

III/28521, III/28520, II/308 Vrchoviny - Krčín

III/28521, III/28520, II/308 Vrchoviny - Krčín

Jedná se o rekonstrukci dvou úseků silnic v Novém Městě nad Metují (úsek A a B – viz příloha projektové dokumentace B-1 Přehledná situace stavby), které navazují na již zrealizované rekonstrukce úseků silnic nebo jsou v projektové přípravě. Úsek A začíná na křižovatce silnice II/308 – ulice 1. máje a silnice III/30821 na Žižkově náměstí v Krčíně, ...

Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

Žďár nad Sázavou – Rekonstrukce ulic V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě

Předmětem veřejné zakázky je kompletní rekonstrukce stávajícího vodovodu a kanalizace na ulici V Lískách, Na Úvoze a K Přehradě ve Žďáře nad Sázavou, včetně odstranění stávající stavby garáže na trase kanalizace, novostavby garáže a oprav povrchů a dále oprava zbývajících povrchů těchto ulic, které nebudou dotčeny a opraveny při rekonstrukci ...

II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA

II/305 Borohrádek - hranice okresu RK - PA

Jedná se o rekonstrukci silnice II. třídy II/305 v okrese Rychnov nad Kněžnou v úseku od km 7,116 (ZÚ) do km 7,870 (KÚ), celková délka tedy činí 0,754 km. Šířka asfaltobetonové části vozovky je proměnlivá (cca 5,9 -7,50 m) a zůstane zachována. Na úseku se nachází most ev. č. 305-13, který bude rekonstruován. Součástí rekonstrukce bude provedeno ...

Most ev.č. 3082-1 Svinary

Most ev.č. 3082-1 Svinary

Jedná se o stavbu nového mostu, který bude sloužit pro převedení komunikace III/3082 přes řeku Orlici. Nový most nahrazuje stávající most z roku 1907, jež je nyní v havarijním stavu. Komunikace III/3082 bude po obnovení silniční dopravy sloužit pro napojení na stávající silnici I/11. Komunikace III/3082 je v předmostích rozšířena na šířku 7,0m, s ...

III/4531 Horní Hoštice – Bílá Voda

III/4531 Horní Hoštice – Bílá Voda

Předmětem veřejné zakázky je výběr dodavatele dokončení stavební úpravy silnice III/4531 a to mezi obcemi Horní Hoštice a Bílá Voda ve staničení 3,577 – 6,880 km dle aktualizované PD zpracované firmou ViaDesigne s.r.o., Na Zahradách 16, 690 02 Břeclav. Členění stavby: SO 101 - Komunikace SO 102 - Opěrná zeď km 6.190 - 6.245 SO 102.1 - ...

Silnice II/370 Rýmařov – Velká Štáhle km 31,900-35,025 – II. etapa

Silnice II/370 Rýmařov – Velká Štáhle km 31,900-35,025 – II. etapa

Stavba řeší rekonstrukci komunikace II/370. Rekonstrukce trasy je řešena v kategorii S7,5/50 v extravilánu, v obci v intravilánu v obci Jamartice dle stávajících možností v šířce 5,0 m. V obci Jamartice bude provedena kompletní rekonstrukce vybraných opěrných zdí z kamenné rovnaniny na sucho.Součástí stavby je zajištění odvodnění rekonstruované ...

15182 - I/11 Ostrava, mosty ev.č. 11-143B a 11-144

15182 - I/11 Ostrava, mosty ev.č. 11-143B a 11-144

Předmětem této zakázky je rekonstrukce mostů ev.č. 11-143B a 11-144 v Ostravě na sil I/56 v km 285,908 až 286,053. Důvodem rekonstrukce mostů je jejich špatný stavebně technický stav NK i SS. Rekonstrukce stávajících mostů spočívá ve výměně vozovkového souvrství (včetně izolace) a bude proveden nový mostní svršek (zábradlí, svodidla vozovkové ...

I/18 Sedlčany - Vojkov, oprava povrchu vozovky, svodidel a odvodnění

I/18 Sedlčany - Vojkov, oprava povrchu vozovky, svodidel a odvodnění

Na základě zpracované projektové dokumentace dojde k opravě povrchu vozovky komunikace v uvedeném úseku. Oprava spočívá ve frézování asfaltových vrstev tl. 120mm. Následně dojde k ošetření spár a trhlin dle TP115, poté k pokládce ložní asfaltové vrstvy dle rozdělení do čtyř pud úseků v tloušťkách 70; 90; 80 a 70mm z ACL22S a obrusná vrstva z ...

Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část

Modernizace trati Nemanice I - Ševětín, 1. stavba, úpravy pro ETCS, 2. část

Obsahem stavby je především úprava stávajícího dvojkolejného úseku trati s úpravou geometrické polohy hlavních kolejí s důrazem na zvýšení rychlosti. Za železniční stanicí Ševětín je od km 25,000 trať navržena prakticky s minimálními směrovými posuny a to s ohledem na optimalizaci polohy obou traťových kolejí k pevným bodům (např. mostní objekty, ...

(záznamy 1/25 z 12993)  strana 1 / 520